Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải tới năm vàng ngôi sao

 

Ngày mồng một tháng năm: trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy, vi trung nam,

Vi chi thứ hai, vi ngành sinh thực thống, vi máu.

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải tới năm vàng ngôi sao

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Vi tai nạn bệnh tật, vi vận rủi, vi tử vong.

Ngày mồng một tháng năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Ngày mồng một tháng năm gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Ngày mồng một tháng năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bệnh độc quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Phi tinh phú: 【 tử quý tuổi, liêm trinh bay đến, âm xử sinh dương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi ngành sinh thực thống, vi máu,

Năm vàng liêm trinh, vi thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Ngày mồng một tháng năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Ngày mồng một tháng năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp.

Tử quý năm, gặp năm vàng đến khảm cung, ngành sinh thực thống thương bệnh.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi liêm trinh, vi thổ,

Một còn vi Khảm, là thủy, vi trung nam, vi tráng đinh,

Một, hai, năm tới tổ hợp, vi năm hoàng thổ, nhị hắc hai thổ,

Khắc trắng nhợt Khảm thủy tổ hợp.

Một, hai, năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp,

Trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm hai: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

Nhị hắc thêm năm vàng suy tử, là một cực hung tổ hợp.

Chủ tai nạn bệnh tật, chủ tổn hại dân cư, tang thê, đau khổ tang chồng.

Như loan thủ lĩnh phạm giết, mở hai ngũ môn, hơn nữa động thổ,

Có cơ hội, tử hoặc tổn thương năm người!

Tử bạch bí quyết: 【 hai năm nảy ra, ly tử vong cũng sinh bệnh bệnh. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, nhân bệnh độc, ốm đau mà tử vong.

Tử bạch bí quyết: 【 hai chủ trạch mẫu nhiều bệnh, hắc phùng vàng tới ra người không vợ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Khôn cung gặp năm hoàng phi lâm, nguyên nhân chính bệnh đả thương người miệng ( nữ tính ), ra người không vợ.

Tử bạch bí quyết: 【 năm chủ phụ nữ có thai gặp tai hoạ, vàng gặp hắc lúc ra quả phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Liêm trinh gặp nhị hắc bay đến, nguyên nhân chính bệnh đả thương người đinh ( nam tính ), ra quả phụ.

Phi tinh phú: 【 nhị hắc năm vàng hề, nhưỡng tật chịu tổn thương. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ bị thương, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, dễ dàng bị thương, nhiều ốm đau.

Sách quý: 【 vàng đen lần lượt thay đổi, cha mẹ có hung. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối dễ dàng bị thương, ốm đau, tử vong.

Sách quý: 【 hai năm nảy ra tất tổn hại chủ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối, lão bản, cao tầng dễ dàng bị thương,

Rủi ro, vận rủi ( hắc tử ), nhiều ốm đau.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Năm ba là cứng rắn mộc khắc thổ giống như, đều không phải là ngôi sao may mắn tổ hợp.

Năm tam dụng tới đương mùa, đinh tài hai vượng, mọi chuyện giai cát.

Năm tam dụng tới suy tử, chủ huyết quang, tai nạn bệnh tật, trúng độc, ôn dịch.

Năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái, nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm bốn: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tốn mộc khắc năm hoàng thổ, năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái,

Nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Năm bốn dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Năm bốn dùng chi suy tử, chủ nữ tính ung thư, nữ tính nhọt độc.

Huyền không mật chỉ: 【 ta khắc cái đó mà trái lại hồi này nhục, nhân tiền tài lấy táng thân. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ, ung thư ngôi sao, bệnh ngôi sao bị khắc.

Năm bốn nếu gặp đương mùa, cần chủ đinh tài hai vượng, nhưng cũng bệnh quấn thân.

Phi tinh phú: 【 sữa ung hề, bốn năm. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Năm bốn dùng chi suy tử, bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ,

Ung thư ngôi sao bị khắc, chủ nữ tính ung thư vú, sữa bệnh.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn,

Là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc,

Vi ôn dịch, vi ung thư, vi u.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm năm: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Năm năm dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Năm năm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, phụ nữ có thai gặp tai hoạ,

Loét giới, tỳ vị bệnh, ung thư, trúng độc, yên độc, giết người,

Tai ách, hình ngục, dâm loạn, mất trộm, kẻ trộm kiếp, chết sớm.

Tử bạch bí quyết: 【 vận như đã lui, liêm trinh phi chỗ không đồng nhất, tổng để tránh tới lương. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh,

Ngũ hành thuộc thổ.

Năm năm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ốm đau quấn thân.

Năm vàng nên tránh, nên hóa, nên tiết, không nên khắc, lại càng không nên đẩu.

Tử bạch bí quyết: 【 chính sát vi năm vàng, không câu nệ lâm mới vừa tới ở giữa nhân, dân cư thường tổn hại. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh,

Ngũ hành thuộc thổ, vi hung tinh đứng đầu.

Năm năm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, có đoạn đinh nguy hiểm.

Tử bạch bí quyết: 【 năm chủ phụ nữ có thai gặp tai hoạ. 】

Năm vàng làm trung ương, vi hoàng cực, là dương, vi bụng, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Năm năm dùng chi suy tử, dương đến khắc âm, nữ tính gặp tai hoạ.

Năm vi Trung cung thổ, chủ bụng, cho nên phụ nữ có thai ứng với tai họa.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm sáu: năm vàng làm trung ương, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi lão phụ,

Là trời, là trời môn, vì thần, vi tăng, vì thần phụ.

Năm sáu tới tổ hợp, vi năm Hoàng Trung cung thổ sinh sáu làm không kim.

Năm sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Năm sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ,

Chết sớm, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Năm vàng vi Trung cung thổ, sáu làm không là kim, làm vi cứng rắn kim chúc.

Sáu làm không kim, gặp năm vàng vi Trung cung thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 đình vô già trên 80 tuổi, nhiều nhân nhận phá hào Phụ mẫu. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi lão phụ,

Vi tiền bối, làm trưởng bối phận, vi nam tính.

Năm sáu tới tổ hợp, vi năm Hoàng Trung cung thổ sinh sáu làm không kim.

Bố mẹ hay không trường thọ trưởng bối, nhiều nhân năm sáu dùng chi suy tử,

Chủ đinh tài hai bại, chết sớm.

Phi tinh phú: 【 cần thưởng thức làm hào môn hướng, đứa con cả si mê. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi lão phụ,

Vi tiền bối, làm trưởng bối phận, làm trưởng nam, vi đầu.

Năm sáu tới tổ hợp, vi năm Hoàng Trung cung thổ sinh sáu làm không kim.

Năm sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Năm vàng vi thổ, vi bệnh ngôi sao, sáu bạch là kim, vi nam tính,

Vi đầu. Năm sáu bay đến môn hướng, năm sáu bị động.

Bệnh ngôi sao sinh vượng tại đầu bộ, đầu có bệnh, tức nam tính ngu dốt.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm bảy. Năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi.

Năm bảy dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Năm bảy dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nữ tính gặp tai hoạ, miệng bệnh,

Hầu bệnh, lưỡi bệnh, bệnh phổi, bệnh độc, trúng độc, yên độc, dâm loạn.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc.

Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 dậu tân năm, mậu kỉ xâu đến. Trong cổ có tật. 】

Năm vàng vi thổ, vi mậu, vì bản thân vi bệnh, vi độc, vi loét.

Bảy đỏ vi canh, vi dậu, vi tân, vi đổi, là kim, vi hầu.

Năm bảy dùng chi suy tử, cổ họng cuốn hút bệnh độc, cổ họng có bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm tám: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc,

Vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi đương mùa, chủ vượng điền sản, phát đinh tài, ra trung thần,

Ra hiếu tử, phú quý thọ thi, vượng tiểu nam, lợi nhuận nuôi chó.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên thủ bệnh,

Thủ bệnh, mũi bệnh, bệnh chó dại, huyết quản bệnh, bệnh thận, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 cấn tàn tật mà gân khô thận chiết. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi thận, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ huyết quản bệnh, bệnh thận.

Huyền cơ phú: 【 cấn phi nên vậy. Gân tổn thương gãy xương. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi cốt, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ huyết quản bệnh, xương bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ngũ cửu: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, là dương thổ, vi mang hỏa thổ.

Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa,

Vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ,

Ngũ cửu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, ra có thành tín người.

Ngũ cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị liêm trinh mà đốn gặp hoả hoạn. 】

Năm vàng vi Trung cung thổ, vi liêm trinh, làm lửa, vi mang hỏa thổ.

Giá trị năm vàng vận, ở trung ương vi thổ, bên ngoài tức liêm trinh hỏa cũng.

Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng liêm trinh hỏa,

Hai hỏa gặp nhau, bị nhóm lửa tai họa, tổn thương, lửa nóng chứng bệnh.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc.

Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi chính quan sát, vi Trung cung thổ,

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ,

Nhưng thổ bản chủ thành tín, ngũ cửu tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp.

Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trí tuệ, năm vàng vi Trung cung thổ,

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ,

Hỏa bản chủ trí, nhưng sinh năm hoàng thổ, năm vàng vi ngu dốt chi thổ.

Do đó, ngũ cửu tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp.

Ngũ cửu dùng chi đương mùa, ra có thành tín người;

Ngũ cửu dùng chi suy tử, ra thần trí mơ hồ người.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】

Năm vàng Đại Sát phá cục. Hỏa sinh thổ mà tiết, cái ta sinh vi tổn thương Quan,

Là mệnh học thuật ngữ. Thổ từ hỏa sinh, do đó thổ là lửa tổn thương Quan.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, vi ngọ, vi đinh,

Sinh vượng năm vàng vi thổ, vi liêm trinh, vi Đại Sát mà thành tai họa.

Ngũ cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải tới năm vàng ngôi sao

 

Ngày mồng một tháng năm: trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy, vi trung nam,

Vi chi thứ hai, vi ngành sinh thực thống, vi máu.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Vi tai nạn bệnh tật, vi vận rủi, vi tử vong.

Ngày mồng một tháng năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Ngày mồng một tháng năm gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Ngày mồng một tháng năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bệnh độc quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Phi tinh phú: 【 tử quý tuổi, liêm trinh bay đến, âm xử sinh dương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi ngành sinh thực thống, vi máu,

Năm vàng liêm trinh, vi thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Ngày mồng một tháng năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Ngày mồng một tháng năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp.

Tử quý năm, gặp năm vàng đến khảm cung, ngành sinh thực thống thương bệnh.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi liêm trinh, vi thổ,

Một còn vi Khảm, là thủy, vi trung nam, vi tráng đinh,

Một, hai, năm tới tổ hợp, vi năm hoàng thổ, nhị hắc hai thổ,

Khắc trắng nhợt Khảm thủy tổ hợp.

Một, hai, năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp,

Trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm hai: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

Nhị hắc thêm năm vàng suy tử, là một cực hung tổ hợp.

Chủ tai nạn bệnh tật, chủ tổn hại dân cư, tang thê, đau khổ tang chồng.

Như loan thủ lĩnh phạm giết, mở hai ngũ môn, hơn nữa động thổ,

Có cơ hội, tử hoặc tổn thương năm người!

Tử bạch bí quyết: 【 hai năm nảy ra, ly tử vong cũng sinh bệnh bệnh. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, nhân bệnh độc, ốm đau mà tử vong.

Tử bạch bí quyết: 【 hai chủ trạch mẫu nhiều bệnh, hắc phùng vàng tới ra người không vợ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Khôn cung gặp năm hoàng phi lâm, nguyên nhân chính bệnh đả thương người miệng ( nữ tính ), ra người không vợ.

Tử bạch bí quyết: 【 năm chủ phụ nữ có thai gặp tai hoạ, vàng gặp hắc lúc ra quả phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Liêm trinh gặp nhị hắc bay đến, nguyên nhân chính bệnh đả thương người đinh ( nam tính ), ra quả phụ.

Phi tinh phú: 【 nhị hắc năm vàng hề, nhưỡng tật chịu tổn thương. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ bị thương, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, dễ dàng bị thương, nhiều ốm đau.

Sách quý: 【 vàng đen lần lượt thay đổi, cha mẹ có hung. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối dễ dàng bị thương, ốm đau, tử vong.

Sách quý: 【 hai năm nảy ra tất tổn hại chủ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối, lão bản, cao tầng dễ dàng bị thương,

Rủi ro, vận rủi ( hắc tử ), nhiều ốm đau.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Năm ba là cứng rắn mộc khắc thổ giống như, đều không phải là ngôi sao may mắn tổ hợp.

Năm tam dụng tới đương mùa, đinh tài hai vượng, mọi chuyện giai cát.

Năm tam dụng tới suy tử, chủ huyết quang, tai nạn bệnh tật, trúng độc, ôn dịch.

Năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái, nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm bốn: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tốn mộc khắc năm hoàng thổ, năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái,

Nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Năm bốn dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Năm bốn dùng chi suy tử, chủ nữ tính ung thư, nữ tính nhọt độc.

Huyền không mật chỉ: 【 ta khắc cái đó mà trái lại hồi này nhục, nhân tiền tài lấy táng thân. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ, ung thư ngôi sao, bệnh ngôi sao bị khắc.

Năm bốn nếu gặp đương mùa, cần chủ đinh tài hai vượng, nhưng cũng bệnh quấn thân.

Phi tinh phú: 【 sữa ung hề, bốn năm. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Năm bốn dùng chi suy tử, bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ,

Ung thư ngôi sao bị khắc, chủ nữ tính ung thư vú, sữa bệnh.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn,

Là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc,

Vi ôn dịch, vi ung thư, vi u.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm năm: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Năm năm dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Năm năm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, phụ nữ có thai gặp tai hoạ,

Loét giới, tỳ vị bệnh, ung thư, trúng độc, yên độc, giết người,

Tai ách, hình ngục, dâm loạn, mất trộm, kẻ trộm kiếp, chết sớm.

Tử bạch bí quyết: 【 vận như đã lui, liêm trinh phi chỗ không đồng nhất, tổng để tránh tới lương. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh,

Ngũ hành thuộc thổ.

Năm năm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ốm đau quấn thân.

Năm vàng nên tránh, nên hóa, nên tiết, không nên khắc, lại càng không nên đẩu.

Tử bạch bí quyết: 【 chính sát vi năm vàng, không câu nệ lâm mới vừa tới ở giữa nhân, dân cư thường tổn hại. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh,

Ngũ hành thuộc thổ, vi hung tinh đứng đầu.

Năm năm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, có đoạn đinh nguy hiểm.

Tử bạch bí quyết: 【 năm chủ phụ nữ có thai gặp tai hoạ. 】

Năm vàng làm trung ương, vi hoàng cực, là dương, vi bụng, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Năm năm dùng chi suy tử, dương đến khắc âm, nữ tính gặp tai hoạ.

Năm vi Trung cung thổ, chủ bụng, cho nên phụ nữ có thai ứng với tai họa.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm sáu: năm vàng làm trung ương, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi lão phụ,

Là trời, là trời môn, vì thần, vi tăng, vì thần phụ.

Năm sáu tới tổ hợp, vi năm Hoàng Trung cung thổ sinh sáu làm không kim.

Năm sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Năm sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ,

Chết sớm, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Năm vàng vi Trung cung thổ, sáu làm không là kim, làm vi cứng rắn kim chúc.

Sáu làm không kim, gặp năm vàng vi Trung cung thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 đình vô già trên 80 tuổi, nhiều nhân nhận phá hào Phụ mẫu. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi lão phụ,

Vi tiền bối, làm trưởng bối phận, vi nam tính.

Năm sáu tới tổ hợp, vi năm Hoàng Trung cung thổ sinh sáu làm không kim.

Bố mẹ hay không trường thọ trưởng bối, nhiều nhân năm sáu dùng chi suy tử,

Chủ đinh tài hai bại, chết sớm.

Phi tinh phú: 【 cần thưởng thức làm hào môn hướng, đứa con cả si mê. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi lão phụ,

Vi tiền bối, làm trưởng bối phận, làm trưởng nam, vi đầu.

Năm sáu tới tổ hợp, vi năm Hoàng Trung cung thổ sinh sáu làm không kim.

Năm sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Năm vàng vi thổ, vi bệnh ngôi sao, sáu bạch là kim, vi nam tính,

Vi đầu. Năm sáu bay đến môn hướng, năm sáu bị động.

Bệnh ngôi sao sinh vượng tại đầu bộ, đầu có bệnh, tức nam tính ngu dốt.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm bảy. Năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi.

Năm bảy dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Năm bảy dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nữ tính gặp tai hoạ, miệng bệnh,

Hầu bệnh, lưỡi bệnh, bệnh phổi, bệnh độc, trúng độc, yên độc, dâm loạn.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc.

Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 dậu tân năm, mậu kỉ xâu đến. Trong cổ có tật. 】

Năm vàng vi thổ, vi mậu, vì bản thân vi bệnh, vi độc, vi loét.

Bảy đỏ vi canh, vi dậu, vi tân, vi đổi, là kim, vi hầu.

Năm bảy dùng chi suy tử, cổ họng cuốn hút bệnh độc, cổ họng có bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Năm tám: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc,

Vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi đương mùa, chủ vượng điền sản, phát đinh tài, ra trung thần,

Ra hiếu tử, phú quý thọ thi, vượng tiểu nam, lợi nhuận nuôi chó.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên thủ bệnh,

Thủ bệnh, mũi bệnh, bệnh chó dại, huyết quản bệnh, bệnh thận, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 cấn tàn tật mà gân khô thận chiết. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi thận, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ huyết quản bệnh, bệnh thận.

Huyền cơ phú: 【 cấn phi nên vậy. Gân tổn thương gãy xương. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ.

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi cốt, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng.

Năm tám dùng chi suy tử, chủ huyết quản bệnh, xương bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Ngũ cửu: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, là dương thổ, vi mang hỏa thổ.

Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa,

Vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ,

Ngũ cửu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, ra có thành tín người.

Ngũ cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị liêm trinh mà đốn gặp hoả hoạn. 】

Năm vàng vi Trung cung thổ, vi liêm trinh, làm lửa, vi mang hỏa thổ.

Giá trị năm vàng vận, ở trung ương vi thổ, bên ngoài tức liêm trinh hỏa cũng.

Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng liêm trinh hỏa,

Hai hỏa gặp nhau, bị nhóm lửa tai họa, tổn thương, lửa nóng chứng bệnh.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc.

Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi chính quan sát, vi Trung cung thổ,

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ,

Nhưng thổ bản chủ thành tín, ngũ cửu tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp.

Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trí tuệ, năm vàng vi Trung cung thổ,

Ngũ cửu tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ,

Hỏa bản chủ trí, nhưng sinh năm hoàng thổ, năm vàng vi ngu dốt chi thổ.

Do đó, ngũ cửu tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp.

Ngũ cửu dùng chi đương mùa, ra có thành tín người;

Ngũ cửu dùng chi suy tử, ra thần trí mơ hồ người.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】

Năm vàng Đại Sát phá cục. Hỏa sinh thổ mà tiết, cái ta sinh vi tổn thương Quan,

Là mệnh học thuật ngữ. Thổ từ hỏa sinh, do đó thổ là lửa tổn thương Quan.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, vi ngọ, vi đinh,

Sinh vượng năm vàng vi thổ, vi liêm trinh, vi Đại Sát mà thành tai họa.

Ngũ cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button