Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải tới tám bạch tinh

Tám mốt: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, chủ chi thứ hai, ngũ hành thuộc thủy. Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, chủ tam phòng, ngũ hành thuộc thổ.

Tám mốt đương mùa, phát điền sản, chuyển đi thâu, phát tài chính. Tám bạch chúc thổ, chủ thổ địa. Trắng nhợt thuộc thủy, chủ lưu động.

Tám bạch chúc thổ, thổ sinh kim. Hiện nay bát vận, một tám đương vận, một tám nên thúc giục, không nên hóa. Tám mốt suy tử, chủ tiên hậu thiên nhĩ bệnh, ngành sinh thực thống bệnh, huyết bệnh, thủy bệnh, thuỷ ách, trái tim tắc máu, dâm đãng, rượu tử, tổn thương tráng nam. Nhân tám bạch thổ khắc trắng nhợt thủy, tám bạch vi tiểu nam, trắng nhợt vi trung nam, hai giai dương quẻ, vi chợt giao, trắng nhợt thủy bị khắc, cố hữu đây ứng với.

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải tới tám bạch tinh

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương. 】

Khôn là nhị hắc, ngũ hành thuộc thổ. Cấn vi tám bạch, ngũ hành thuộc thổ. Trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy. Một, hai, tám tổ hợp, vi hai thổ khắc một thủy tổ hợp. Một, hai, tám gặp suy tử, tráng nam khách tử tha hương.

 

Tám hai: nhị địa khôn thổ, là nữ tính trưởng bối, vi thành kính giáo đồ; tám núi cấn thổ, vi tiểu nam, vi nam bộc.

Tám hai giai thuộc thổ, vi so với hòa, vi vượng, thả tám hai tạo thành chữ thập. Nhị hắc vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, đương mùa phát tài. Tám bạch vi sao tả phụ, đương mùa xuất quan quý.

Huyền không mật chỉ: 【 xấu chưa đổi cục mà ra tăng ni. 】

Bát vận lập chưa núi xấu hướng, hai vận lập xấu núi chưa hướng, giai đến núi đến hướng. Như loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra ghét ni, thành kính giáo đồ. Nhân khôn là mẹ goá con côi, cấn vi hôn chùa, cố hữu đây ứng với.

Huyền cơ phú: 【 cự nhập cấn khôn, điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. 】

Cánh cửa cực lớn vi khôn, ngũ hành thuộc thổ; cấn vi tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Nhị hắc bay đến cấn vị, khôn vị, đương mùa nhân đất vườn phát tài.

Huyền cơ phú: 【 khôn cấn thông ngẫu nhiên loại tình cảm. 】

Nhị hắc vi khôn, vi già nữ nhân, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam. Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, vi chợt giao, gặp đương mùa.

Chủ thiếp sinh quý tử, phi con hôn thú.

Phi tinh phú: 【 ai ngờ quẻ khôn trong đình, tiểu nhi. 】

Nhị hắc vi khôn, vi Bệnh Phù, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam. Gặp suy tử, Bệnh Phù bay đến cấn vị, ông chủ nhỏ  nhiều bệnh.

Gieo tiên phú: 【 địa núi tuổi nhỏ con cháu làm. 】

Địa núi vi khiêm, địa vi nhị hắc thổ, vi lao động ( kẹo sữa bò ). Núi vi tám bạch thổ, vi tiểu nam, vi ấu tử. Tám hai gặp suy tử, ông chủ nhỏ nam, mệt nhọc mà thất bại.

 

Tám ba: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam, làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Tám ba là mộc khắc thổ, tám ba đều là dương quẻ, đều không phải là âm dương được xứng, đương mùa còn có thể. Tám ba vi bằng, vi mộc ở đông, cùng làm tiên thiên mộc. Lấy so với hòa vi vượng. Tám ba dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng. Tám ba gặp suy tử, ba bích mộc khắc tám bạch thổ, đinh tài hai bại, chủ tổn thương nhỏ .

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn, mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; tám ba tới phùng càng ác. 】

Ba bích vi mộc, tám bạch vi thổ, vi mộc khắc thổ giống như. Tám ba gặp suy tử, chủ tổn thương nhỏ .

Mấu trúc phú: 【 bích ngôi sao nhập quẻ cấn, quách thị tuyệt giả cùng tới tự. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ. Tám ba tổ hợp, có mộc khắc thổ giống như. Tám ba gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ. Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

 

Tám bốn: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi quan văn, vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi thiếu nam, vi quan văn, vi cẩu, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ, tám bốn tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Huyền không mật chỉ: 【 vùng núi bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Núi vi tám bạch, vi thổ, tốn vi bốn tái, là gió. Tám bốn tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp. Tám tứ dụng tới suy tử, chủ thở khò khè, gió tật, hô hấp bệnh.

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn, mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; bà tám tới phùng càng ác. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, vi thiếu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ, tám bốn tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp. Tám tứ dụng tới suy tử, chủ tổn thương miệng nhỏ, thiếu niên nam tính.

Phi tinh phú: 【 dần thân xúc tị, tằng nghe thấy hổ hí người nhà. Hoặc bị cẩu tổn thương, hoặc phùng độc rắn. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi kê, ngũ hành chúc mộc. Vi thìn, tốn, tị tam sơn, tị là xà. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi cẩu .” Ngũ hành thuộc thổ. Vi xấu, cấn, dần tam sơn, dần vi hổ. Tọa dần hướng thân, tọa thân hướng dần, gặp bốn tốn bay đến, vi bốn khắc tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp. Tám bạch cấn đấy dần núi vi hổ, chủ có lão hổ cắn người. Cấn vi tám bạch, vi cẩu, chủ có chó cắn người. Bốn tái tốn đấy tị núi là xà, chủ có rắn cắn người.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ. Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

 

Tám năm: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới đương mùa, chủ vượng điền sản, phát đinh tài, ra trung thần, ra hiếu tử, phú quý thọ thi, vượng tiểu nam, lợi nhuận nuôi chó. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên thủ bệnh, thủ bệnh, mũi bệnh, bệnh chó dại, huyết quản bệnh, bệnh thận, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ đinh tài hai bại, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 cấn tàn tật mà gân khô thận chiết. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, vi gân, vi thận, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ huyết quản bệnh, bệnh thận.

Huyền cơ phú: 【 cấn phi nên vậy. Gân tổn thương gãy xương. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, vi gân, vi cốt, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ huyết quản bệnh, xương bệnh.

 

Tám sáu: sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ quan, vi lão phụ, làm trưởng bối phận, là trời, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, vi phú quý trường thọ, vi tiểu nam, vi nam bộc, thành sơn, vi thủ, vi lưng, vi tính khí.

Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi. Tám sáu phi âm dương phối hợp, cũng không chính phối, gặp thất lệnh, có đoạn đinh nguy hiểm. Tám sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ, chết sớm, thủ bệnh, lưng bệnh, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử, tỳ bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Tám bạch vi cấn, vi thổ, sáu bạch vi làm, vi cứng rắn kim chúc. Sáu làm không kim, gặp tám bạch cấn thổ bay đến, vi thổ sinh kim giống như. Tám sáu dùng chi đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Tử bạch bí quyết: 【 càng ngôn vũ khúc thanh long, may mắn gặp tả phụ hòa hợp diệu. Tám sáu võ khoa phát tích, phủ cũng thao lược vinh thân. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Sáu bạch vi vũ khúc, tám bạch vi tả phụ, câu thành lành ngôi sao. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú giáp một phương, văn võ toàn bộ tài, phú quý thọ thi. Một, sáu, tám vi tam cát, bốn là văn xương, chín làm vui sự, một, sáu, tám, bốn, chín, hợp xưng là năm cát.

Tử bạch bí quyết: 【 sáu gặp phụ tinh, tôn vinh không kém. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ phú quý thọ thi, được hưởng tôn vinh.

Gieo tiên phú: 【 thiên lâm trên núi gia phú quý. 】

Sáu bạch vi làm, là trời, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú giáp một phương.

 

Tám bảy: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, vi tuấn nam, vi nam bộc, vi thủ, vi cánh tay, vi ngón tay, vi mũi, vi lưng, vi tính khí, vi gân ca, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ, nhiều tuấn nam, mỹ nữ, ra đại trạng, võ quan, tinh y bốc, phát tài chính, lợi nhuận điền sản. Bảy đỏ vi tiểu nữ, tám bạch vi tiểu nam, đương mùa chủ thê sinh quý tử, gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát. Tám bảy dùng chi suy tử, chủ tổn hại đinh rủi ro, nhân mầu thương thân, ra người hầu, đồ tể, thợ rèn, phần tay bệnh, miệng bệnh, bệnh phổi, tỳ vị bệnh, gân cốt bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 nam nữ đa tình, không mai mối chước tức là hẹn riêng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, vi tiểu nam. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 dạ dày nhập đẩu ngưu, tích ngàn rương tới ngọc và tơ lụa. 】

Dạ dày vi hai mươi tám ở lại tinh chi đổi, đẩu, kẹo sữa bò vi hai mươi tám ở lại tinh chi cấn. Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, phát điền sản.

Huyền cơ phú: 【 trạch núi vi mặn, thiếu nam loại tình cảm thuộc cô gái. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch. Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, chủ thê sinh quý tử.

Huyền cơ phú: 【 kim ở cấn vị, ô phủ cầu danh. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi y bốc, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, tinh thông y thuật, cho nên nổi danh. Tinh thông ngũ thuật, cho nên nổi danh.

Mấu trúc phú: 【 cam la phát sớm, hào phùng cấn mà xứng đổi duyên niên. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ, phát tiểu phòng.

Gieo tiên phú: 【 trạch núi tăng phúc vượng ít phòng. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch. Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam vượng tiểu nữ, phát tiểu phòng.

 

Bát bát: tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi nam kỹ, vi phần tay, vi ngón tay, vi mũi, vi huyết quản, vi thận, vi cẩu, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ.

Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi đương mùa, chủ vượng điền sản, phát đinh tài, ra trung thần, ra hiếu tử, phú quý thọ thi, vượng tiểu nam, lợi nhuận nuôi chó. Bát bát vi thuần dương tổ hợp, đương mùa còn có thể, thất lệnh có đoạn đinh nguy hiểm. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên thủ bệnh, thủ bệnh, mũi bệnh, bệnh chó dại, huyết quản bệnh, bệnh thận, tổn hại tiểu nam, ra nam bộc, ra nam kỹ.

Huyền không mật chỉ: 【 gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ. 】

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 cấn tàn tật mà gân khô thận chiết. 】

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi thận, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, huyết quản bệnh, bệnh thận.

Huyền không mật chỉ: 【 ly hương cát gặp cấn vị, định hồi dịch lộ tới vong. 】

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh gặp ly hương cát, tiểu nam chết nơi đất khách quê người.

Huyền cơ phú: 【 cấn phi nên vậy. Gân tổn thương gãy xương. 】

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi cốt, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, huyết quản bệnh, xương bệnh.

 

Tám chín: tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi thành tín, vi phần tay, vi mũi, vi huyết quản, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa, vi máu, vi mắt, làm tâm bẩn, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa.

Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, lợi nhuận tiểu nam, ra quan văn, ra có thành tín người. Tám bạch vi tiểu nam, cửu tử vi trung nữ, tám chín tuy là âm dương phối hợp, nhưng phi chính phối, chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú. Tám chín dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tay thuận bệnh, mũi bệnh, gân cốt bệnh, huyết bệnh, bệnh mắt, bệnh tim, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 thiên phất hợp bính, khôn, phú chịu địch quốc. 】

Thiên thị tức cấn cung, bính tức rời cung, khôn tức khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín tổ hợp, dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, ra phú hào, lợi nhuận tiểu nam.

Tử bạch bí quyết: 【 tám phùng tử diệu, hôn vui mừng làm lại. 】

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ thăng quan, phát tài, việc vui cùng đến.

Huyền cơ phú: 【 phụ lâm bính đinh, đứng hàng triều tiểu đội. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bính đinh tức cửu tử rời cung. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thăng đại quan.

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Ly tức cửu tử rời cung, cấn tức tám bạch cấn cung, khôn tức nhị hắc khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín gặp suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Sách quý: 【 giúp đỡ cùng huy, điền viên phú chín, con cháu sinh sản. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bật tức cửu tử sao hữu bật. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải tới tám bạch tinh

Tám mốt: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, chủ chi thứ hai, ngũ hành thuộc thủy. Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, chủ tam phòng, ngũ hành thuộc thổ.

Tám mốt đương mùa, phát điền sản, chuyển đi thâu, phát tài chính. Tám bạch chúc thổ, chủ thổ địa. Trắng nhợt thuộc thủy, chủ lưu động.

Tám bạch chúc thổ, thổ sinh kim. Hiện nay bát vận, một tám đương vận, một tám nên thúc giục, không nên hóa. Tám mốt suy tử, chủ tiên hậu thiên nhĩ bệnh, ngành sinh thực thống bệnh, huyết bệnh, thủy bệnh, thuỷ ách, trái tim tắc máu, dâm đãng, rượu tử, tổn thương tráng nam. Nhân tám bạch thổ khắc trắng nhợt thủy, tám bạch vi tiểu nam, trắng nhợt vi trung nam, hai giai dương quẻ, vi chợt giao, trắng nhợt thủy bị khắc, cố hữu đây ứng với.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương. 】

Khôn là nhị hắc, ngũ hành thuộc thổ. Cấn vi tám bạch, ngũ hành thuộc thổ. Trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy. Một, hai, tám tổ hợp, vi hai thổ khắc một thủy tổ hợp. Một, hai, tám gặp suy tử, tráng nam khách tử tha hương.

 

Tám hai: nhị địa khôn thổ, là nữ tính trưởng bối, vi thành kính giáo đồ; tám núi cấn thổ, vi tiểu nam, vi nam bộc.

Tám hai giai thuộc thổ, vi so với hòa, vi vượng, thả tám hai tạo thành chữ thập. Nhị hắc vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, đương mùa phát tài. Tám bạch vi sao tả phụ, đương mùa xuất quan quý.

Huyền không mật chỉ: 【 xấu chưa đổi cục mà ra tăng ni. 】

Bát vận lập chưa núi xấu hướng, hai vận lập xấu núi chưa hướng, giai đến núi đến hướng. Như loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra ghét ni, thành kính giáo đồ. Nhân khôn là mẹ goá con côi, cấn vi hôn chùa, cố hữu đây ứng với.

Huyền cơ phú: 【 cự nhập cấn khôn, điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. 】

Cánh cửa cực lớn vi khôn, ngũ hành thuộc thổ; cấn vi tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Nhị hắc bay đến cấn vị, khôn vị, đương mùa nhân đất vườn phát tài.

Huyền cơ phú: 【 khôn cấn thông ngẫu nhiên loại tình cảm. 】

Nhị hắc vi khôn, vi già nữ nhân, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam. Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, vi chợt giao, gặp đương mùa.

Chủ thiếp sinh quý tử, phi con hôn thú.

Phi tinh phú: 【 ai ngờ quẻ khôn trong đình, tiểu nhi. 】

Nhị hắc vi khôn, vi Bệnh Phù, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam. Gặp suy tử, Bệnh Phù bay đến cấn vị, ông chủ nhỏ  nhiều bệnh.

Gieo tiên phú: 【 địa núi tuổi nhỏ con cháu làm. 】

Địa núi vi khiêm, địa vi nhị hắc thổ, vi lao động ( kẹo sữa bò ). Núi vi tám bạch thổ, vi tiểu nam, vi ấu tử. Tám hai gặp suy tử, ông chủ nhỏ nam, mệt nhọc mà thất bại.

 

Tám ba: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam, làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Tám ba là mộc khắc thổ, tám ba đều là dương quẻ, đều không phải là âm dương được xứng, đương mùa còn có thể. Tám ba vi bằng, vi mộc ở đông, cùng làm tiên thiên mộc. Lấy so với hòa vi vượng. Tám ba dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng. Tám ba gặp suy tử, ba bích mộc khắc tám bạch thổ, đinh tài hai bại, chủ tổn thương nhỏ .

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn, mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; tám ba tới phùng càng ác. 】

Ba bích vi mộc, tám bạch vi thổ, vi mộc khắc thổ giống như. Tám ba gặp suy tử, chủ tổn thương nhỏ .

Mấu trúc phú: 【 bích ngôi sao nhập quẻ cấn, quách thị tuyệt giả cùng tới tự. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ. Tám ba tổ hợp, có mộc khắc thổ giống như. Tám ba gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ. Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

 

Tám bốn: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi quan văn, vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi thiếu nam, vi quan văn, vi cẩu, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ, tám bốn tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Huyền không mật chỉ: 【 vùng núi bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Núi vi tám bạch, vi thổ, tốn vi bốn tái, là gió. Tám bốn tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp. Tám tứ dụng tới suy tử, chủ thở khò khè, gió tật, hô hấp bệnh.

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn, mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; bà tám tới phùng càng ác. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Tám bạch vi cấn, vi thiếu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ, tám bốn tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp. Tám tứ dụng tới suy tử, chủ tổn thương miệng nhỏ, thiếu niên nam tính.

Phi tinh phú: 【 dần thân xúc tị, tằng nghe thấy hổ hí người nhà. Hoặc bị cẩu tổn thương, hoặc phùng độc rắn. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi kê, ngũ hành chúc mộc. Vi thìn, tốn, tị tam sơn, tị là xà. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi cẩu .” Ngũ hành thuộc thổ. Vi xấu, cấn, dần tam sơn, dần vi hổ. Tọa dần hướng thân, tọa thân hướng dần, gặp bốn tốn bay đến, vi bốn khắc tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp. Tám bạch cấn đấy dần núi vi hổ, chủ có lão hổ cắn người. Cấn vi tám bạch, vi cẩu, chủ có chó cắn người. Bốn tái tốn đấy tị núi là xà, chủ có rắn cắn người.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ. Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

 

Tám năm: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới đương mùa, chủ vượng điền sản, phát đinh tài, ra trung thần, ra hiếu tử, phú quý thọ thi, vượng tiểu nam, lợi nhuận nuôi chó. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên thủ bệnh, thủ bệnh, mũi bệnh, bệnh chó dại, huyết quản bệnh, bệnh thận, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ đinh tài hai bại, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 cấn tàn tật mà gân khô thận chiết. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, vi gân, vi thận, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ huyết quản bệnh, bệnh thận.

Huyền cơ phú: 【 cấn phi nên vậy. Gân tổn thương gãy xương. 】

Năm vàng vi Trung cung, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ. Tám bạch vi cấn, vi gân, vi cốt, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Năm vàng thuộc thổ, tám bạch cũng thuộc thổ, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Tám ngũ dụng tới suy tử, chủ huyết quản bệnh, xương bệnh.

 

Tám sáu: sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ quan, vi lão phụ, làm trưởng bối phận, là trời, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, vi phú quý trường thọ, vi tiểu nam, vi nam bộc, thành sơn, vi thủ, vi lưng, vi tính khí.

Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi. Tám sáu phi âm dương phối hợp, cũng không chính phối, gặp thất lệnh, có đoạn đinh nguy hiểm. Tám sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ, chết sớm, thủ bệnh, lưng bệnh, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử, tỳ bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Tám bạch vi cấn, vi thổ, sáu bạch vi làm, vi cứng rắn kim chúc. Sáu làm không kim, gặp tám bạch cấn thổ bay đến, vi thổ sinh kim giống như. Tám sáu dùng chi đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Tử bạch bí quyết: 【 càng ngôn vũ khúc thanh long, may mắn gặp tả phụ hòa hợp diệu. Tám sáu võ khoa phát tích, phủ cũng thao lược vinh thân. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Sáu bạch vi vũ khúc, tám bạch vi tả phụ, câu thành lành ngôi sao. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú giáp một phương, văn võ toàn bộ tài, phú quý thọ thi. Một, sáu, tám vi tam cát, bốn là văn xương, chín làm vui sự, một, sáu, tám, bốn, chín, hợp xưng là năm cát.

Tử bạch bí quyết: 【 sáu gặp phụ tinh, tôn vinh không kém. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ phú quý thọ thi, được hưởng tôn vinh.

Gieo tiên phú: 【 thiên lâm trên núi gia phú quý. 】

Sáu bạch vi làm, là trời, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Tám sáu tới tổ hợp, vi tám bạch cấn thổ sinh vượng sáu làm không kim. Tám sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú giáp một phương.

 

Tám bảy: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, vi tuấn nam, vi nam bộc, vi thủ, vi cánh tay, vi ngón tay, vi mũi, vi lưng, vi tính khí, vi gân ca, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ, nhiều tuấn nam, mỹ nữ, ra đại trạng, võ quan, tinh y bốc, phát tài chính, lợi nhuận điền sản. Bảy đỏ vi tiểu nữ, tám bạch vi tiểu nam, đương mùa chủ thê sinh quý tử, gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát. Tám bảy dùng chi suy tử, chủ tổn hại đinh rủi ro, nhân mầu thương thân, ra người hầu, đồ tể, thợ rèn, phần tay bệnh, miệng bệnh, bệnh phổi, tỳ vị bệnh, gân cốt bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 nam nữ đa tình, không mai mối chước tức là hẹn riêng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, vi tiểu nam. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 dạ dày nhập đẩu ngưu, tích ngàn rương tới ngọc và tơ lụa. 】

Dạ dày vi hai mươi tám ở lại tinh chi đổi, đẩu, kẹo sữa bò vi hai mươi tám ở lại tinh chi cấn. Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, phát điền sản.

Huyền cơ phú: 【 trạch núi vi mặn, thiếu nam loại tình cảm thuộc cô gái. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch. Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, chủ thê sinh quý tử.

Huyền cơ phú: 【 kim ở cấn vị, ô phủ cầu danh. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi y bốc, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, tinh thông y thuật, cho nên nổi danh. Tinh thông ngũ thuật, cho nên nổi danh.

Mấu trúc phú: 【 cam la phát sớm, hào phùng cấn mà xứng đổi duyên niên. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ, phát tiểu phòng.

Gieo tiên phú: 【 trạch núi tăng phúc vượng ít phòng. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch. Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc. Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, tám bảy vi thổ sinh kim tới tổ hợp. Tám bảy cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp. Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam, tám bảy là âm dương chính phối tới tổ hợp. Tám bảy dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam vượng tiểu nữ, phát tiểu phòng.

 

Bát bát: tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi nam kỹ, vi phần tay, vi ngón tay, vi mũi, vi huyết quản, vi thận, vi cẩu, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ.

Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi đương mùa, chủ vượng điền sản, phát đinh tài, ra trung thần, ra hiếu tử, phú quý thọ thi, vượng tiểu nam, lợi nhuận nuôi chó. Bát bát vi thuần dương tổ hợp, đương mùa còn có thể, thất lệnh có đoạn đinh nguy hiểm. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên thủ bệnh, thủ bệnh, mũi bệnh, bệnh chó dại, huyết quản bệnh, bệnh thận, tổn hại tiểu nam, ra nam bộc, ra nam kỹ.

Huyền không mật chỉ: 【 gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ. 】

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tổn hại tiểu nam.

Huyền không mật chỉ: 【 cấn tàn tật mà gân khô thận chiết. 】

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi thận, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, huyết quản bệnh, bệnh thận.

Huyền không mật chỉ: 【 ly hương cát gặp cấn vị, định hồi dịch lộ tới vong. 】

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh gặp ly hương cát, tiểu nam chết nơi đất khách quê người.

Huyền cơ phú: 【 cấn phi nên vậy. Gân tổn thương gãy xương. 】

Tám bạch vi cấn, vi gân, vi cốt, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Song tám đồng cung, tám đến cấn cung, thổ cùng thổ so với hòa vi vượng. Bát bát dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, huyết quản bệnh, xương bệnh.

 

Tám chín: tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi thành tín, vi phần tay, vi mũi, vi huyết quản, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa, vi máu, vi mắt, làm tâm bẩn, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa.

Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, lợi nhuận tiểu nam, ra quan văn, ra có thành tín người. Tám bạch vi tiểu nam, cửu tử vi trung nữ, tám chín tuy là âm dương phối hợp, nhưng phi chính phối, chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú. Tám chín dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tay thuận bệnh, mũi bệnh, gân cốt bệnh, huyết bệnh, bệnh mắt, bệnh tim, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 thiên phất hợp bính, khôn, phú chịu địch quốc. 】

Thiên thị tức cấn cung, bính tức rời cung, khôn tức khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín tổ hợp, dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, ra phú hào, lợi nhuận tiểu nam.

Tử bạch bí quyết: 【 tám phùng tử diệu, hôn vui mừng làm lại. 】

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ thăng quan, phát tài, việc vui cùng đến.

Huyền cơ phú: 【 phụ lâm bính đinh, đứng hàng triều tiểu đội. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bính đinh tức cửu tử rời cung. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thăng đại quan.

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Ly tức cửu tử rời cung, cấn tức tám bạch cấn cung, khôn tức nhị hắc khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín gặp suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Sách quý: 【 giúp đỡ cùng huy, điền viên phú chín, con cháu sinh sản. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bật tức cửu tử sao hữu bật. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Tám chín tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Tám chín dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button