Tử vi

HUYỀN VI PHÚ

(Chính tông Tử vi đẩu số đại toàn)

HUYỀN VI PHÚ là một bài Phú gần như cổ nhất, còn được nguyên bản nhất. Tuy rất ngắn, nhưng lại hàm chứa những nguyên tắc sâu xa của Tử Vi Cổ Thuật. Trong tất cả các thư tịch cổ ghi chép về Tử vi, thì đều lấy bài Phú Huyền Vi này làm cốt lõi. Thực sự là một tư liệu rất quý.

HUYỀN VI PHÚ

Nguyễn Trọng Tuệ dịch

希夷先生曰:斗數之例,猶大易之分八卦。八卦非彖辭不明,眾星非講明何措。是以觀斗數者,再三審動靜之機,第一辨賓主之分。動靜迴圈不已,主賓更迭無拘。主若無情,何賓之有?賓不能對,何足取哉?

Hi Di tiên sinh nói rằng: Lẽ của đẩu số, giống như cái sự phân bát quái của Dịch, Bát quái mà không có thoán từ thì không minh bạch được, chư tinh của đẩu số mà không giảng minh thì làm sao dùng được. Xem đẩu số, phải xem thật kỹ cái Động cái Tĩnh. Thứ nhất là biện luận về phân chia Chủ-Khách. Động – Tĩnh thì quay vòng không dứt mà chủ-khách luân phiên không rời. Chủ mà vô tình thì làm sao có khách, khách mà không ứng đối, thì sao gặp chủ được?

 愧彼羊陀,惟視祿存之好惡,入吾日月,也思空劫之興亡。殺有殺而無刑,雖殺有救。刑有刑而孤單,終身不克。火星旺宮為富論,羊陀得令豈成凶。

Quý Dương – Đà, chỉ có Lộc tồn là thích tính ác của nó, Nhập vào Nhật Nguyệt, cũng nên nghĩ đến sự hưng vong của Không Kiếp. Sát gặp Sát mà vô Hình thì tuy Sát vẫn có thể cứu, Hình gặp Hình mà cô đơn thì chung thân cũng không khắc. Hỏa tinh ở Vượng cung thì phải luận là Phú, Dương Đà mà đắc lệnh lại thành hung.

 兩鄰加侮,尚可撐持,同室與謀,最難防備。片火焚天馬,重羊逐祿存。劫空親戚無常,權祿行藏靡定。君子哉魁鉞,小人也羊鈴。凶不皆凶,吉無純吉。主強賓弱,可保無虞,主弱賓強,凶危立見。主賓得失兩相宜,運限命身當互見。

Lưỡng lân mà uy hiếp, ngõ hầu vẫn có thể giữ vững, nhưng cùng một nhà mà ủ mưu thì rất khó phòng bị. Nơi Hỏa thì đốt chết Thiên Mã, mà chuồng Dê thì đuổi Lộc Tồn (1), Kiếp Không thân thích chẳng được bình thường, Quyền Lộc mà ẩn đi thì hoài phí.

Quân tử thay! – Khôi Việt

Tiểu nhân vậy! – Dương Linh

Hung cũng không thể toàn hung, cát cũng chẳng thuần là cát, Chủ cường khách nhược, chẳng cần lo nghĩ, Chủ nhược khách cường thì hung nguy liền thấy. Chủ khách được mất đều cùng nhau, Vận Hạn thì Mệnh-Thân phải gánh.

(1) Nguyên văn câu này: Phiến Hỏa phần Thiên Mã, Trùng Dương trục Lộc tồn – chưa hiểu nghĩa, tạm dịch

 身命最嫌羊陀七殺,臨之未免為凶。二限甚忌殺破巨貪,逢之定然作禍。命遇魁昌常得貴,限逢紫府定財多。

Thân mệnh rất kỵ Dương Đà Thất Sát, lâm vào khó tránh được tai ương.

Nhị hạn tối kỵ Sát Phá Cự Tham, gặp nó nhất định gây họa

Mênh ngộ Khôi-Xương thường quý hiển

Hạn phùng Tử-Phủ ắt nhiều tiền.

 凡觀女人之命,先觀夫子二宮,若值殺星,定三嫁而心不足;或逢羊陀,雖啼哭而淚不幹。若斷男命,始以財福為主,再審遷移如何,二限相因,吉凶同斷。限逢吉曜,平生動用合諧;命坐凶鄉,一世求謀難遂。

Phàm là xem mệnh nữ nhân, trước phải xem hai cung Phu-Tử, nếu gặp sát tinh, nhất định ba chồng vẫn chưa đủ. Hoặc gặp Dương Đà, tuy mắt khóc mà lệ chẳng rơi. Nếu đoán Nam mệnh, trước phải lấy Tài Phúc làm chủ, lại xem Thiên Di như thế nào. Nhị hạn mà cùng một nguyên nhân thì phải đoán có cả cát-hung. Hạn gặp sao tốt, suốt đời sẽ được hài hòa, Mệnh mà ngồi ở chỗ Hung, một đời suy tính không thành.

 廉祿臨身,女得純陰貞潔之德;同梁守命,男得純陽中正之心。君子命中,亦有羊陀火鈴;小人命內,豈無科權祿星。要看得垣失垣,專論入廟失廟。

Liêm Lộc lâm vào Thân, Nữ được cái đức thuần âm trinh khiết

Đồng Lương thủ mệnh, Nam được cái tâm thuần dương trung chính

Trong Mệnh người quân tử, cũng có Dương Đà Hỏa Linh, nhưng trong Mệnh kẻ tiểu nhân không thể có Khoa Quyền Lộc.

Muốn xem Đắc viên-Thất viên, phải luận Nhập miếu-Thất miếu.

 若論小兒,詳推童限。小兒命坐凶鄉,三五歲必然夭折,更有限逢惡煞,五七歲必主夭亡。文昌文曲天魁秀,不讀詩書也可人。多學少成,只為擎羊逢劫殺。為人好訟,蓋因太歲遇官府。

Nếu luận số cho tiểu nhi, phải biết xem Đồng hạn, Tiểu nhi mệnh ở vào chỗ hung, dăm ba tuổi ắt yểu chiết, nếu thấy hạn phùng ác sát, năm bảy tuổi tất yểu vong. Có Văn xương Văn Khúc Thiên Khôi, chẳng đọc sách mà nên người. “Đa học thiểu thành” chỉ vì Kình Dương phùng Kiếp sát. Người thích kiện tụng, phần lớn là do Thái Tuế ngộ Quan phù.

 命之理微,熟察星辰之變化;數之理遠,細詳格局之興衰。北極加凶煞,為僧為道;羊陀遇惡星,為奴為僕。如武破廉貪,固深謀而貴顯,加羊陀空劫,反小志以孤寒。

Muốn biết lẽ tinh vi của Mệnh, phải thạo cách xem tinh thần biến hóa

Muốn biết cái sâu xa của Số, phải tường sự hưng suy của cách cục

Như Vũ Phá Liêm Tham, có mưu sâu mà quý hiển, thêm Dương Đà Không Kiếp, ngược lại là kẻ nghĩ ngắn mà lại cô hàn.

 限輔星旺,限雖弱而不弱;命臨吉地,命雖凶而不凶。斷橋截空,大小難行;卯酉二空,聰明發福。命身遇紫府,疊積金銀;二主逢劫空,衣食不足。謀而不遂,命限遇入擎羊;東作西成,限身遭逢輔弼。科權祿拱,定為擎柱之高人;空劫羊鈴,決作九流之術士。情懷舒暢,昌曲命身;詭詐浮虛,羊陀陷地。天機天梁擎羊會,早有刑而晚見孤;貪狼武曲廉貞逢,少受貧而後享福。

Phụ tinh nhập hạn mà vượng, thì hạn tuy nhược mà thành không nhược

Mệnh lâm cát địa, thì mệnh dẫu hung mà lại chẳng hung

Đoạn Kiều Triệt Không, lớn bé đều khó qua, Nhị Không ở Mão Dậu, thông minh mà phát phúc.

Mệnh thân ngộ Tử Phủ, chồng chất bạc vàng.

Nhị chủ mà gặp Kiếp Không, ăn mặc không đủ.

Mưu mà không toại là bởi mệnh – hạn có Kình Dương ngộ-nhập, làm một được hai là bởi Thân – Hạn có Phụ Bật tao-phùng.

Khoa Quyền Cộc củng chiếu, nhất định là kẻ trụ cột cao nhân

Không Kiếp Dương Linh, nhất định là kẻ cửu lưu thuật sĩ

Ôm tình thư thái, do Xương Khúc ở Mệnh Thân

Dối trá hư huyền, là do Dương Đà hãm địa

Thiên Cơ Thiên Lương Kình dương hội, sớm thì gặp tội, mà muộn thì cô độc.

Tham Lang Vũ Khúc Liêm trinh phùng, nhỏ chịu nghèo, mà sau hưởng phúc.

此皆鬥數之奧訣,習者詳之。

Đây đều là cái sâu xa của đẩu số, người học nên biết.

《正宗紫微鬥數大全》

(Chính tông Tử vi đẩu số đại toàn)

(Với các hình thức Phú, Vè thường thấy trong cổ thư, thì chúng ta nên hiểu đó là các “đường lối tư duy” hơn là các trường hợp cụ thể, cách đọc và hiểu là như vậy)

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: HUYỀN VI PHÚ

Xem thêm HUYỀN VI PHÚ

(Chính tông Tử vi đẩu số đại toàn)

HUYỀN VI PHÚ là một bài Phú gần như cổ nhất, còn được nguyên bản nhất. Tuy rất ngắn, nhưng lại hàm chứa những nguyên tắc sâu xa của Tử Vi Cổ Thuật. Trong tất cả các thư tịch cổ ghi chép về Tử vi, thì đều lấy bài Phú Huyền Vi này làm cốt lõi. Thực sự là một tư liệu rất quý.

HUYỀN VI PHÚ

Nguyễn Trọng Tuệ dịch

希夷先生曰:斗數之例,猶大易之分八卦。八卦非彖辭不明,眾星非講明何措。是以觀斗數者,再三審動靜之機,第一辨賓主之分。動靜迴圈不已,主賓更迭無拘。主若無情,何賓之有?賓不能對,何足取哉?

Hi Di tiên sinh nói rằng: Lẽ của đẩu số, giống như cái sự phân bát quái của Dịch, Bát quái mà không có thoán từ thì không minh bạch được, chư tinh của đẩu số mà không giảng minh thì làm sao dùng được. Xem đẩu số, phải xem thật kỹ cái Động cái Tĩnh. Thứ nhất là biện luận về phân chia Chủ-Khách. Động – Tĩnh thì quay vòng không dứt mà chủ-khách luân phiên không rời. Chủ mà vô tình thì làm sao có khách, khách mà không ứng đối, thì sao gặp chủ được?

 愧彼羊陀,惟視祿存之好惡,入吾日月,也思空劫之興亡。殺有殺而無刑,雖殺有救。刑有刑而孤單,終身不克。火星旺宮為富論,羊陀得令豈成凶。

Quý Dương – Đà, chỉ có Lộc tồn là thích tính ác của nó, Nhập vào Nhật Nguyệt, cũng nên nghĩ đến sự hưng vong của Không Kiếp. Sát gặp Sát mà vô Hình thì tuy Sát vẫn có thể cứu, Hình gặp Hình mà cô đơn thì chung thân cũng không khắc. Hỏa tinh ở Vượng cung thì phải luận là Phú, Dương Đà mà đắc lệnh lại thành hung.

 兩鄰加侮,尚可撐持,同室與謀,最難防備。片火焚天馬,重羊逐祿存。劫空親戚無常,權祿行藏靡定。君子哉魁鉞,小人也羊鈴。凶不皆凶,吉無純吉。主強賓弱,可保無虞,主弱賓強,凶危立見。主賓得失兩相宜,運限命身當互見。

Lưỡng lân mà uy hiếp, ngõ hầu vẫn có thể giữ vững, nhưng cùng một nhà mà ủ mưu thì rất khó phòng bị. Nơi Hỏa thì đốt chết Thiên Mã, mà chuồng Dê thì đuổi Lộc Tồn (1), Kiếp Không thân thích chẳng được bình thường, Quyền Lộc mà ẩn đi thì hoài phí.

Quân tử thay! – Khôi Việt

Tiểu nhân vậy! – Dương Linh

Hung cũng không thể toàn hung, cát cũng chẳng thuần là cát, Chủ cường khách nhược, chẳng cần lo nghĩ, Chủ nhược khách cường thì hung nguy liền thấy. Chủ khách được mất đều cùng nhau, Vận Hạn thì Mệnh-Thân phải gánh.

(1) Nguyên văn câu này: Phiến Hỏa phần Thiên Mã, Trùng Dương trục Lộc tồn – chưa hiểu nghĩa, tạm dịch

 身命最嫌羊陀七殺,臨之未免為凶。二限甚忌殺破巨貪,逢之定然作禍。命遇魁昌常得貴,限逢紫府定財多。

Thân mệnh rất kỵ Dương Đà Thất Sát, lâm vào khó tránh được tai ương.

Nhị hạn tối kỵ Sát Phá Cự Tham, gặp nó nhất định gây họa

Mênh ngộ Khôi-Xương thường quý hiển

Hạn phùng Tử-Phủ ắt nhiều tiền.

 凡觀女人之命,先觀夫子二宮,若值殺星,定三嫁而心不足;或逢羊陀,雖啼哭而淚不幹。若斷男命,始以財福為主,再審遷移如何,二限相因,吉凶同斷。限逢吉曜,平生動用合諧;命坐凶鄉,一世求謀難遂。

Phàm là xem mệnh nữ nhân, trước phải xem hai cung Phu-Tử, nếu gặp sát tinh, nhất định ba chồng vẫn chưa đủ. Hoặc gặp Dương Đà, tuy mắt khóc mà lệ chẳng rơi. Nếu đoán Nam mệnh, trước phải lấy Tài Phúc làm chủ, lại xem Thiên Di như thế nào. Nhị hạn mà cùng một nguyên nhân thì phải đoán có cả cát-hung. Hạn gặp sao tốt, suốt đời sẽ được hài hòa, Mệnh mà ngồi ở chỗ Hung, một đời suy tính không thành.

 廉祿臨身,女得純陰貞潔之德;同梁守命,男得純陽中正之心。君子命中,亦有羊陀火鈴;小人命內,豈無科權祿星。要看得垣失垣,專論入廟失廟。

Liêm Lộc lâm vào Thân, Nữ được cái đức thuần âm trinh khiết

Đồng Lương thủ mệnh, Nam được cái tâm thuần dương trung chính

Trong Mệnh người quân tử, cũng có Dương Đà Hỏa Linh, nhưng trong Mệnh kẻ tiểu nhân không thể có Khoa Quyền Lộc.

Muốn xem Đắc viên-Thất viên, phải luận Nhập miếu-Thất miếu.

 若論小兒,詳推童限。小兒命坐凶鄉,三五歲必然夭折,更有限逢惡煞,五七歲必主夭亡。文昌文曲天魁秀,不讀詩書也可人。多學少成,只為擎羊逢劫殺。為人好訟,蓋因太歲遇官府。

Nếu luận số cho tiểu nhi, phải biết xem Đồng hạn, Tiểu nhi mệnh ở vào chỗ hung, dăm ba tuổi ắt yểu chiết, nếu thấy hạn phùng ác sát, năm bảy tuổi tất yểu vong. Có Văn xương Văn Khúc Thiên Khôi, chẳng đọc sách mà nên người. “Đa học thiểu thành” chỉ vì Kình Dương phùng Kiếp sát. Người thích kiện tụng, phần lớn là do Thái Tuế ngộ Quan phù.

 命之理微,熟察星辰之變化;數之理遠,細詳格局之興衰。北極加凶煞,為僧為道;羊陀遇惡星,為奴為僕。如武破廉貪,固深謀而貴顯,加羊陀空劫,反小志以孤寒。

Muốn biết lẽ tinh vi của Mệnh, phải thạo cách xem tinh thần biến hóa

Muốn biết cái sâu xa của Số, phải tường sự hưng suy của cách cục

Như Vũ Phá Liêm Tham, có mưu sâu mà quý hiển, thêm Dương Đà Không Kiếp, ngược lại là kẻ nghĩ ngắn mà lại cô hàn.

 限輔星旺,限雖弱而不弱;命臨吉地,命雖凶而不凶。斷橋截空,大小難行;卯酉二空,聰明發福。命身遇紫府,疊積金銀;二主逢劫空,衣食不足。謀而不遂,命限遇入擎羊;東作西成,限身遭逢輔弼。科權祿拱,定為擎柱之高人;空劫羊鈴,決作九流之術士。情懷舒暢,昌曲命身;詭詐浮虛,羊陀陷地。天機天梁擎羊會,早有刑而晚見孤;貪狼武曲廉貞逢,少受貧而後享福。

Phụ tinh nhập hạn mà vượng, thì hạn tuy nhược mà thành không nhược

Mệnh lâm cát địa, thì mệnh dẫu hung mà lại chẳng hung

Đoạn Kiều Triệt Không, lớn bé đều khó qua, Nhị Không ở Mão Dậu, thông minh mà phát phúc.

Mệnh thân ngộ Tử Phủ, chồng chất bạc vàng.

Nhị chủ mà gặp Kiếp Không, ăn mặc không đủ.

Mưu mà không toại là bởi mệnh – hạn có Kình Dương ngộ-nhập, làm một được hai là bởi Thân – Hạn có Phụ Bật tao-phùng.

Khoa Quyền Cộc củng chiếu, nhất định là kẻ trụ cột cao nhân

Không Kiếp Dương Linh, nhất định là kẻ cửu lưu thuật sĩ

Ôm tình thư thái, do Xương Khúc ở Mệnh Thân

Dối trá hư huyền, là do Dương Đà hãm địa

Thiên Cơ Thiên Lương Kình dương hội, sớm thì gặp tội, mà muộn thì cô độc.

Tham Lang Vũ Khúc Liêm trinh phùng, nhỏ chịu nghèo, mà sau hưởng phúc.

此皆鬥數之奧訣,習者詳之。

Đây đều là cái sâu xa của đẩu số, người học nên biết.

《正宗紫微鬥數大全》

(Chính tông Tử vi đẩu số đại toàn)

(Với các hình thức Phú, Vè thường thấy trong cổ thư, thì chúng ta nên hiểu đó là các “đường lối tư duy” hơn là các trường hợp cụ thể, cách đọc và hiểu là như vậy)

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button