Tử vi

Kinh nghiệm thực tế tính chất Thiên Hình

Kinh nghiệm thực tế tính chất sao Thiên Hình

Sao Thiên Hình hay cặp Hình Diêu Y là bộ sao quan trọng trong tử vi. Ở đây Thiên Hình an theo tháng sinh. Tuy nhiên có thể nhìn từ giờ sinh ra vị trí của bộ sao này. Với mệnh sinh giờ Tị có Thiên Hình cư tại cung Mệnh, các giờ tam hợp tức Tị Dậu Sửu sẽ có bộ Hình Diêu Y cư Mệnh Tài Quan. Thiên Hình cư Mệnh hoàn toàn luận theo tính chất cơ bản. Mệnh có Thiên Hình thường có tính cách nghiêm nghị, dễ bị cảnh cô khắc, làm việc có nguyên tắc và mục đích. Sao này có tính Sát, khi gặp Sát Kỵ tăng cường tính chất này, một số trường hợp luận là hiếu sát, tính tình tàn nhẫn vì vậy phân chia rõ rệt cách chủ Sát và bị Sát. Thiên Hình thường có mặt trong các cách tai nạn thương tích, nổi tiếng với cách Hình Kỵ, Kình Hình, Việt Linh Hình, Khôi Hình, Hình Diêu Không Kiếp. Nhìn chung mệnh có Thiên Hình khó trở nên đắc cách và dễ gặp các tai nạn liên quan tới sao này. Qua nghiệm lí các cách cục tử nạn trong thời bình có số lượng rất lớn liên quan tới Thiên Hình. Với Sát tính lớn nên tối hỉ hóa vi Quyền, tức tính hình thành cách quyền lực mang tính sinh sát. Thiên Hình luôn đi với Thiên Diêu nên tính cách của Mệnh sẽ bị ảnh hưởng bởi cả sao này qua tính chất của Chính Tinh đồng cung với Thiên Diêu. Thiên Hình nằm trong nột số cách cục lại mang tính chất y học, làm việc liên quạ đến ngành này, thực chất do liên quan tới thương tích, bệnh tật của cơ thể mà hợp với tính chất của Thiên Hình là sao chủ bị hình khắc. Hiện nay thì trong y học có việc những phẫu thuật, hay mổ xẻ khiến nhiều cách cục Sát Tinh như Thiên Hình trở nên đắc dụng. Như thời Phong Kiến sao Thiên Hình thường đi liền với võ nghiệp cách mà sống chết trên sa trường, do tính chất của sao này dụng với thực tế thích hợp với việc ra chiến trận để gây thương tích hay ngược lại bị đối phương gây thương tích. Thực tế qua các lá số sao Thiên Hình cần thiết nhất hình thành được bộ Hinh Ấn tức Binh Hình Tướng Ấn với Thiên Hình đồng cung với Quốc Ấn là chính cách, việc tam hợp là thứ cách vẫn còn những mặt khuyết điểm của sao này bộc lộ. Tất nhiên khi Thiên Hình xấu là thương tích cũng gặp mệnh lá số có Thiên Hình nhưng vô tai vô nạn tới tận lúc xuống mộ, việc đắc cách của Thiên Hình cần thiết phối hợp nhiều cách cục hóa giải tính Sát của sao này.

Thiên Hình có trường hợp làm luật sư mà được phú quý, các việc liên quan tới hình pháp, luật hình tức là những quy định ràng buộc con người trong khuôn khổ cho phép, mang tính chất cưỡng ép vì lý do đạo đức. Khi xấu là cách vi phạm những điều lệ trong luật hình mà tạo tai họa khiến bản thân trở thành nạn nhân. Nhìn chung mệnh có sao này không hay bằng trường hợp ở vị trí tam hợp chiếu tức ở giờ sinh Sửu Dậu. Với giờ Sửu có Thiên Diêu thủ Mệnh và Thiên Hình cư Tài Bạch không là cách xấu. Ở đây có hai tính chất đối lập vì Thiên Diêu thủ Mệnh khi xấu là cách ăn chơi trác táng, có tính dâm và ưa các trò bài bạc, hút sách trong khi Thiên Hình cư Tài Bạch chủ sự cẩn trọng, nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ trong tài sản. Khi cách cục xấu thì Thiên Diêu trở nên mê muội và Thiên Hình biến đổi thành sự hình khắc, hình phạt với Tài Bạch. Khi cách cục tốt là Thiên Diêu phong lưu nhưng sáng suốt và Thiên Hình tiêu pha chừng mực. Việc Mệnh Tài Quan có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, các sao an theo bộ cũng như vậy, không thể nhìn một tính chất rồi luận chiều hướng đi mà cần xét tại bản cung và toàn bộ tổ hợp để biết cái ta có và những thứ theo sau biến đổi theo ta. Như cách Kỵ Hình có nhiều nơi lấy sao Thiên Hình thủ Mệnh và Hóa Kỵ ở xung chiếu hình thành bộ Kỵ Hình mà luận giải về tính chất của Kỵ Hình thế nào mà người được luận giải cũng công nhận. Thực chất cách chính xác của bộ Kỵ Hình là Hóa Kỵ đồng cung với Thiên Hình thủ cung Mệnh nếu kiến Sát thì mệnh thường nhập cảnh tù lao, tàn tật. Cách cục này người viết đã nghiệm lí nhiều về bộ Kỵ Hình và tính chính xác lớn, đặc biệt khi nhập hạn xấu. Có thể coi tính chất của bộ Kỵ Hình ở mức độ khác cho cách Hóa Kỵ tam hợp với Thiên Hình, tuy nhiên tính chất cũng thay đổi rất nhiều, chỉ đúng trong trường hợp bất khả xét tức kiến Sát trùng trùng.

Bạn đang xem: Kinh nghiệm thực tế tính chất Thiên Hình

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Kinh nghiệm thực tế tính chất Thiên Hình

Kinh nghiệm thực tế tính chất sao Thiên Hình

Sao Thiên Hình hay cặp Hình Diêu Y là bộ sao quan trọng trong tử vi. Ở đây Thiên Hình an theo tháng sinh. Tuy nhiên có thể nhìn từ giờ sinh ra vị trí của bộ sao này. Với mệnh sinh giờ Tị có Thiên Hình cư tại cung Mệnh, các giờ tam hợp tức Tị Dậu Sửu sẽ có bộ Hình Diêu Y cư Mệnh Tài Quan. Thiên Hình cư Mệnh hoàn toàn luận theo tính chất cơ bản. Mệnh có Thiên Hình thường có tính cách nghiêm nghị, dễ bị cảnh cô khắc, làm việc có nguyên tắc và mục đích. Sao này có tính Sát, khi gặp Sát Kỵ tăng cường tính chất này, một số trường hợp luận là hiếu sát, tính tình tàn nhẫn vì vậy phân chia rõ rệt cách chủ Sát và bị Sát. Thiên Hình thường có mặt trong các cách tai nạn thương tích, nổi tiếng với cách Hình Kỵ, Kình Hình, Việt Linh Hình, Khôi Hình, Hình Diêu Không Kiếp. Nhìn chung mệnh có Thiên Hình khó trở nên đắc cách và dễ gặp các tai nạn liên quan tới sao này. Qua nghiệm lí các cách cục tử nạn trong thời bình có số lượng rất lớn liên quan tới Thiên Hình. Với Sát tính lớn nên tối hỉ hóa vi Quyền, tức tính hình thành cách quyền lực mang tính sinh sát. Thiên Hình luôn đi với Thiên Diêu nên tính cách của Mệnh sẽ bị ảnh hưởng bởi cả sao này qua tính chất của Chính Tinh đồng cung với Thiên Diêu. Thiên Hình nằm trong nột số cách cục lại mang tính chất y học, làm việc liên quạ đến ngành này, thực chất do liên quan tới thương tích, bệnh tật của cơ thể mà hợp với tính chất của Thiên Hình là sao chủ bị hình khắc. Hiện nay thì trong y học có việc những phẫu thuật, hay mổ xẻ khiến nhiều cách cục Sát Tinh như Thiên Hình trở nên đắc dụng. Như thời Phong Kiến sao Thiên Hình thường đi liền với võ nghiệp cách mà sống chết trên sa trường, do tính chất của sao này dụng với thực tế thích hợp với việc ra chiến trận để gây thương tích hay ngược lại bị đối phương gây thương tích. Thực tế qua các lá số sao Thiên Hình cần thiết nhất hình thành được bộ Hinh Ấn tức Binh Hình Tướng Ấn với Thiên Hình đồng cung với Quốc Ấn là chính cách, việc tam hợp là thứ cách vẫn còn những mặt khuyết điểm của sao này bộc lộ. Tất nhiên khi Thiên Hình xấu là thương tích cũng gặp mệnh lá số có Thiên Hình nhưng vô tai vô nạn tới tận lúc xuống mộ, việc đắc cách của Thiên Hình cần thiết phối hợp nhiều cách cục hóa giải tính Sát của sao này.

Thiên Hình có trường hợp làm luật sư mà được phú quý, các việc liên quan tới hình pháp, luật hình tức là những quy định ràng buộc con người trong khuôn khổ cho phép, mang tính chất cưỡng ép vì lý do đạo đức. Khi xấu là cách vi phạm những điều lệ trong luật hình mà tạo tai họa khiến bản thân trở thành nạn nhân. Nhìn chung mệnh có sao này không hay bằng trường hợp ở vị trí tam hợp chiếu tức ở giờ sinh Sửu Dậu. Với giờ Sửu có Thiên Diêu thủ Mệnh và Thiên Hình cư Tài Bạch không là cách xấu. Ở đây có hai tính chất đối lập vì Thiên Diêu thủ Mệnh khi xấu là cách ăn chơi trác táng, có tính dâm và ưa các trò bài bạc, hút sách trong khi Thiên Hình cư Tài Bạch chủ sự cẩn trọng, nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ trong tài sản. Khi cách cục xấu thì Thiên Diêu trở nên mê muội và Thiên Hình biến đổi thành sự hình khắc, hình phạt với Tài Bạch. Khi cách cục tốt là Thiên Diêu phong lưu nhưng sáng suốt và Thiên Hình tiêu pha chừng mực. Việc Mệnh Tài Quan có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, các sao an theo bộ cũng như vậy, không thể nhìn một tính chất rồi luận chiều hướng đi mà cần xét tại bản cung và toàn bộ tổ hợp để biết cái ta có và những thứ theo sau biến đổi theo ta. Như cách Kỵ Hình có nhiều nơi lấy sao Thiên Hình thủ Mệnh và Hóa Kỵ ở xung chiếu hình thành bộ Kỵ Hình mà luận giải về tính chất của Kỵ Hình thế nào mà người được luận giải cũng công nhận. Thực chất cách chính xác của bộ Kỵ Hình là Hóa Kỵ đồng cung với Thiên Hình thủ cung Mệnh nếu kiến Sát thì mệnh thường nhập cảnh tù lao, tàn tật. Cách cục này người viết đã nghiệm lí nhiều về bộ Kỵ Hình và tính chính xác lớn, đặc biệt khi nhập hạn xấu. Có thể coi tính chất của bộ Kỵ Hình ở mức độ khác cho cách Hóa Kỵ tam hợp với Thiên Hình, tuy nhiên tính chất cũng thay đổi rất nhiều, chỉ đúng trong trường hợp bất khả xét tức kiến Sát trùng trùng.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button