Tử vi

Kỷ Dậu

1. Chu kỳ 1 – Kỷ Dậu – Thuần Ly, hào 4

– “Cửu Tứ, đột như kì lai như, phần như, tử như, khí như.”

– “Chín Bốn, đột nhiên hiện lên ráng bình minh đỏ rực, giống như ngọn lửa mạnh đang thiêu đốt, nhưng chỉ trong phút chốc sẽ bị tiêu tán, diệt vong, bị vứt bỏ trạch trơn.”

Bạn đang xem: Kỷ Dậu

– Tượng “đột như kì lai như, vô sở dụng dã” – “Cái hư thế của hào Chín Bốn”, hình ảnh này tất sẽ làm cho hào Chín Bốn không nơi phụ bám, chứa chấp.

2. Chu kỳ 2 – Kỷ Dậu – Hỏa Sơn Lữ, hào 4

– “Cửu Tứ, lữ vu xử, đắc kỳ tư phủ, ngã tâm bất khoái.”

– “Chín Bốn, kẻ lữ khách chưa được yên ổn tại nơi ở tạm, như được búa sắc chặt bỏ gai góc, nhưng trong long ta chẳng sướng.”

– Tượng “Lữ vu xử, vị đắc vị dã” – ý nói hào Chín Bốn chưa thể được ở ngôi chính đáng.

3. Chu kỳ 3 – Kỷ Dậu – Hỏa Phong Đỉnh, hào 4

– “Cửu Tứ, giải nhi mẫu, bằng chí tư phu.”

– “Chín Bốn, lìa bỏ kẻ tiểu nhân dính bám, giống như thư giải cái tật kín ở ngón chân cái anh, sau đó bạn bè mới tới mà ứng với lòng thành tín.”

– Tượng “Giải nhi mẫu, vị đáng vị dã” – nói lên ngôi của hào Chín Bốn còn chưa thỏa đáng.

4. Chu kỳ 4 – Kỷ Dậu – Hỏa Thủy Vị tế, hào 4

– “Cửu Tứ, chinh cát, hối vong ; chấn dụng phạt Quỷ Phương, tam niên hữu thưởng vu đại quốc.”

– “Chín Bốn, giữ vững chính bền thì được tốt lành ; đánh nước Quỷ Phương với uy thế mạnh mẽ, qua ba năm chiến đấu công thành, được phong thưởng là chư hầu của nước lớn.”

– Tượng viết: “Trinh cát hối vong, chí hành dã” – “Giữ vững chính thì hối hận mất hết”, nói lên hào Chín Bốn đang thực hiện chí cầu “tế”.

5. Chu kỳ 5 – Kỷ Dậu – Sơn Thủy Mông, hào 4

– “Lục Tứ, khốn mông, lận.”

– “Sáu Bốn, khốn vì tăm tối, có sự hối tiếc.”

– Tượng “Khốn mông chi lận, độc viễn thực dã.” – “Hối tiếc do khốn vì tăm tối”, ý tượng nói lên hào Sáu Bốn cách xa “mông sư” cứng, khỏe, vững.

6. Chu kỳ 6 – Kỷ Dậu – Phong Thủy Hoán, hào 4

– “Lục Tứ, hoán kỳ quần, nguyên cát ; hoán hữu khâu, phỉ di sở tư.”

– “Sáu Bốn, giải tán bè phái, hết sức tốt lành ; giải tán một quần tụ nhỏ để thành một quần tụ lớn như gò đống, đó là điều người thường không thể nghĩ tới được.”

– Tượng “Hoán kỳ quần, nguyên cát, quang đại dã.” – “Giải tán bè phái hết sức tốt lành”, ý nói lên phẩm đức của hào Sáu Bốn quang minh chính đại.

7. Chu kỳ 7 – Kỷ Dậu – Thiên Thủy Tụng, hào 4

– “Cửu Tứ, bất khắc tụng ; phục tức mệnh, du, an trinh cát.”

– “Chín Bốn, đi kiện thì không có lợi ; nên hồi tâm quay về với chính đạo, nên đổi ý đi kiện đi, an thuận mà giữ chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Phục tức mệnh, du, an trinh bất thất dã.” – “Nên hồi tâm quay về với mệnh”, đây là hình tượng Chín Bốn an thuận, giữ vững chính bền để không bị tổn thất. Người ta chỉ vì không muốn yên với mệnh, mà lấy sức mạnh của mình để đi kiện.

8. Chu kỳ 8 – Kỷ Dậu – Thiên Hỏa Đồng nhân, hào 4

– “Cửu Tứ, thừa kỳ dung, phất khắc công, cát.”

– “Chín Bốn, cưỡi lên tường thành rồi lại lui không dám tiến công, tốt lành.”

– Tượng “Thừa kỳ dung, nghĩa phất khắc dã” – “Cưỡi lên tường thành”, ý hình tượng nói lên hào Chín Ba muốn hòa đồng với mọi người, thì không thể nghĩ tới chuyện tiến công được ; “kỳ cát, tắc khốn nhi phản tắc dã” – “Có được sự tốt lành”, là do ở thời khốn hãm không thông, nhưng biết quay ngược trở lại mà tuân theo phép tắc.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Kỷ Dậu

1. Chu kỳ 1 – Kỷ Dậu – Thuần Ly, hào 4

– “Cửu Tứ, đột như kì lai như, phần như, tử như, khí như.”

– “Chín Bốn, đột nhiên hiện lên ráng bình minh đỏ rực, giống như ngọn lửa mạnh đang thiêu đốt, nhưng chỉ trong phút chốc sẽ bị tiêu tán, diệt vong, bị vứt bỏ trạch trơn.”

– Tượng “đột như kì lai như, vô sở dụng dã” – “Cái hư thế của hào Chín Bốn”, hình ảnh này tất sẽ làm cho hào Chín Bốn không nơi phụ bám, chứa chấp.

2. Chu kỳ 2 – Kỷ Dậu – Hỏa Sơn Lữ, hào 4

– “Cửu Tứ, lữ vu xử, đắc kỳ tư phủ, ngã tâm bất khoái.”

– “Chín Bốn, kẻ lữ khách chưa được yên ổn tại nơi ở tạm, như được búa sắc chặt bỏ gai góc, nhưng trong long ta chẳng sướng.”

– Tượng “Lữ vu xử, vị đắc vị dã” – ý nói hào Chín Bốn chưa thể được ở ngôi chính đáng.

3. Chu kỳ 3 – Kỷ Dậu – Hỏa Phong Đỉnh, hào 4

– “Cửu Tứ, giải nhi mẫu, bằng chí tư phu.”

– “Chín Bốn, lìa bỏ kẻ tiểu nhân dính bám, giống như thư giải cái tật kín ở ngón chân cái anh, sau đó bạn bè mới tới mà ứng với lòng thành tín.”

– Tượng “Giải nhi mẫu, vị đáng vị dã” – nói lên ngôi của hào Chín Bốn còn chưa thỏa đáng.

4. Chu kỳ 4 – Kỷ Dậu – Hỏa Thủy Vị tế, hào 4

– “Cửu Tứ, chinh cát, hối vong ; chấn dụng phạt Quỷ Phương, tam niên hữu thưởng vu đại quốc.”

– “Chín Bốn, giữ vững chính bền thì được tốt lành ; đánh nước Quỷ Phương với uy thế mạnh mẽ, qua ba năm chiến đấu công thành, được phong thưởng là chư hầu của nước lớn.”

– Tượng viết: “Trinh cát hối vong, chí hành dã” – “Giữ vững chính thì hối hận mất hết”, nói lên hào Chín Bốn đang thực hiện chí cầu “tế”.

5. Chu kỳ 5 – Kỷ Dậu – Sơn Thủy Mông, hào 4

– “Lục Tứ, khốn mông, lận.”

– “Sáu Bốn, khốn vì tăm tối, có sự hối tiếc.”

– Tượng “Khốn mông chi lận, độc viễn thực dã.” – “Hối tiếc do khốn vì tăm tối”, ý tượng nói lên hào Sáu Bốn cách xa “mông sư” cứng, khỏe, vững.

6. Chu kỳ 6 – Kỷ Dậu – Phong Thủy Hoán, hào 4

– “Lục Tứ, hoán kỳ quần, nguyên cát ; hoán hữu khâu, phỉ di sở tư.”

– “Sáu Bốn, giải tán bè phái, hết sức tốt lành ; giải tán một quần tụ nhỏ để thành một quần tụ lớn như gò đống, đó là điều người thường không thể nghĩ tới được.”

– Tượng “Hoán kỳ quần, nguyên cát, quang đại dã.” – “Giải tán bè phái hết sức tốt lành”, ý nói lên phẩm đức của hào Sáu Bốn quang minh chính đại.

7. Chu kỳ 7 – Kỷ Dậu – Thiên Thủy Tụng, hào 4

– “Cửu Tứ, bất khắc tụng ; phục tức mệnh, du, an trinh cát.”

– “Chín Bốn, đi kiện thì không có lợi ; nên hồi tâm quay về với chính đạo, nên đổi ý đi kiện đi, an thuận mà giữ chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Phục tức mệnh, du, an trinh bất thất dã.” – “Nên hồi tâm quay về với mệnh”, đây là hình tượng Chín Bốn an thuận, giữ vững chính bền để không bị tổn thất. Người ta chỉ vì không muốn yên với mệnh, mà lấy sức mạnh của mình để đi kiện.

8. Chu kỳ 8 – Kỷ Dậu – Thiên Hỏa Đồng nhân, hào 4

– “Cửu Tứ, thừa kỳ dung, phất khắc công, cát.”

– “Chín Bốn, cưỡi lên tường thành rồi lại lui không dám tiến công, tốt lành.”

– Tượng “Thừa kỳ dung, nghĩa phất khắc dã” – “Cưỡi lên tường thành”, ý hình tượng nói lên hào Chín Ba muốn hòa đồng với mọi người, thì không thể nghĩ tới chuyện tiến công được ; “kỳ cát, tắc khốn nhi phản tắc dã” – “Có được sự tốt lành”, là do ở thời khốn hãm không thông, nhưng biết quay ngược trở lại mà tuân theo phép tắc.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button