Tử vi

Kỷ Mão

1. Chu kỳ 1 – Kỷ Mão – Thuần Ly, hào 1

– “Sơ Cửu, lý thác nhiên, kính chi, vô cữu.”

– “Chín Đầu, làm việc cẩn trọng không cẩu thả, giữ thái độ cung kính, cẩn thận thì tất không tội lỗi.”

Bạn đang xem: Kỷ Mão

– Tượng “lý thác chi kính, dĩ tị cữu dã” – Ý tượng nói hào Sáu Đầu có như vậy mới tránh được tội lỗi.

2. Chu kỳ 2 – Kỷ Mão – Hỏa Sơn Lữ, hào 1

– “Sơ Lục, lữ tỏa tỏa, tư kỳ sở thủ tai.”

– “Sáu Đầu, người lữ khách ngay từ đầu đã có hành động nhỏ nhen, ti tiện, ấy là tự chuốc lấy họa.”

– Tượng “Lữ tỏa tỏa, chí cùng tai dã” – “Ngay từ đầu đã có hành động nhỏ nhen ti tiện”, nói lên hào Sấu Đầu ý chí quẫn bách, tự chuốc lấy tai họa.

3. Chu kỳ 3 – Kỷ Mão – Hỏa Phong Đỉnh, hào 1

– “Sơ Lục, đỉnh điên chỉ, lợi xuất bĩ ; đắc thiếp dĩ kỳ tử, vô cữu.”

– “Sáu Đầu, vạc đổ chổng chân, lợi về sự đổ đồ phế bỏ ; như lấy được người thiếp sinh ra con, đỡ đần người vợ cả, tất không cữu hại.”

– Tượng “Đỉnh điên chỉ, vị bội dã ; ‘lợi xuất bĩ’ dĩ tòng quý dã” – “Vạc đổ chổng chân”, tượng nói như vậy thì vị tất đã là trái lý ; “Lợi về sự đổ đồ phế bỏ”, nói lên Sáu Đầu nên theo lên với bậc tôn quý (đợi đưa vật phẩm mới vào). Thải đồ phế bỏ để nhận vật mới.

4. Chu kỳ 4 – Kỷ Mão – Hỏa Thủy Vị tế, hào 1

– “Sơ Lục, nhu kỳ vỹ, lận.”

– “Sáu Đầu, cáo nhỏ qua sông bị nước làm ướt đuôi, đáng thẹn tiếc.”

– Tượng viết: “Nhu kỳ vỹ, diệc bất chi cực dã” – “Cáo nhỏ qua sông bị nước làm ướt đuôi”, nói lên hào Sáu Đầu rất không biết cẩn thận giữ giữa.

5. Chu kỳ 5 – Kỷ Mão – Sơn Thủy Mông, hào 1

– “Sơ Lục, phát mông, lợi dụng hình nhân, dụng thoát chất cốc ; dĩ vãng lận.”

– “Sáu Đầu, mở mang đầu óc, lợi ở chỗ tạo dựng ra khuôn mẫu để giáo dục người, khiến cho người ta không phạm tội ác ; nếu đi lên quá mức tất sẽ hối tiếc.”

– Tượng “Lợi dụng hình nhân, dĩ chính pháp dã.” – “Lợi ở chỗ tạo dựng ra khuôn mẫu để giáo dục người”, là hình tượng để mọi người tuân theo các phép tắc đúng đắn.

6. Chu kỳ 6 – Kỷ Mão – Phong Thủy Hoán, hào 1

– “Sơ Lục, dụng chửng mã tráng cát.”

– “Sáu Đầu, nhờ con ngựa tốt mạnh gắng cứu vớt thì được tốt lành.”

– Tượng “Sơ Lục chi cát, thuận dã.” – “Sự tốt lành của Sáu Đầu”, là do thuận với hào Chín Hai.

7. Chu kỳ 7 – Kỷ Mão – Thiên Thủy Tụng, hào 1

– “Sơ Lục, bất vĩnh sở sự ; tiểu hữu ngôn, chung cát.”

– “Sáu Đầu, không kéo dài việc kiện tụng, cố chựu chút ít điều tiếng về mình, cuối cùng sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Bất vĩnh sở sự, tụng bất khả trường dã” – “Không kéo dài kiện tụng”, ý tượng nói lên không thể để việc kiện kéo dài mãi không thôi ; “Tuy “tiểu hữu ngôn”, kỳ biện minh dã” – “Mặc dù chựu chút ít điều tiếng”, nói lên hào Sáu Đầu nhờ có sự phân biện, mà cuối cùng mọi việc rõ ràng.

8. Chu kỳ 8 – Kỷ Mão – Thiên Hỏa Đồng nhân, hào 1

– “Sơ Cửu, đồng nhân vu môn, vô cữu.”

– “Chín Đầu, vừa ra khỏi cửa mà đã có thể hòa đồng ngay với người, tất vô cữu hại.”

– Tượng “Xuất môn đồng nhân, hựu thùy cữu dã” – “Vừa ra khỏi cửa mà đã hòa đồng ngay với người”, thì còn ai có thể làm nguy hại được !

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Kỷ Mão

1. Chu kỳ 1 – Kỷ Mão – Thuần Ly, hào 1

– “Sơ Cửu, lý thác nhiên, kính chi, vô cữu.”

– “Chín Đầu, làm việc cẩn trọng không cẩu thả, giữ thái độ cung kính, cẩn thận thì tất không tội lỗi.”

– Tượng “lý thác chi kính, dĩ tị cữu dã” – Ý tượng nói hào Sáu Đầu có như vậy mới tránh được tội lỗi.

2. Chu kỳ 2 – Kỷ Mão – Hỏa Sơn Lữ, hào 1

– “Sơ Lục, lữ tỏa tỏa, tư kỳ sở thủ tai.”

– “Sáu Đầu, người lữ khách ngay từ đầu đã có hành động nhỏ nhen, ti tiện, ấy là tự chuốc lấy họa.”

– Tượng “Lữ tỏa tỏa, chí cùng tai dã” – “Ngay từ đầu đã có hành động nhỏ nhen ti tiện”, nói lên hào Sấu Đầu ý chí quẫn bách, tự chuốc lấy tai họa.

3. Chu kỳ 3 – Kỷ Mão – Hỏa Phong Đỉnh, hào 1

– “Sơ Lục, đỉnh điên chỉ, lợi xuất bĩ ; đắc thiếp dĩ kỳ tử, vô cữu.”

– “Sáu Đầu, vạc đổ chổng chân, lợi về sự đổ đồ phế bỏ ; như lấy được người thiếp sinh ra con, đỡ đần người vợ cả, tất không cữu hại.”

– Tượng “Đỉnh điên chỉ, vị bội dã ; ‘lợi xuất bĩ’ dĩ tòng quý dã” – “Vạc đổ chổng chân”, tượng nói như vậy thì vị tất đã là trái lý ; “Lợi về sự đổ đồ phế bỏ”, nói lên Sáu Đầu nên theo lên với bậc tôn quý (đợi đưa vật phẩm mới vào). Thải đồ phế bỏ để nhận vật mới.

4. Chu kỳ 4 – Kỷ Mão – Hỏa Thủy Vị tế, hào 1

– “Sơ Lục, nhu kỳ vỹ, lận.”

– “Sáu Đầu, cáo nhỏ qua sông bị nước làm ướt đuôi, đáng thẹn tiếc.”

– Tượng viết: “Nhu kỳ vỹ, diệc bất chi cực dã” – “Cáo nhỏ qua sông bị nước làm ướt đuôi”, nói lên hào Sáu Đầu rất không biết cẩn thận giữ giữa.

5. Chu kỳ 5 – Kỷ Mão – Sơn Thủy Mông, hào 1

– “Sơ Lục, phát mông, lợi dụng hình nhân, dụng thoát chất cốc ; dĩ vãng lận.”

– “Sáu Đầu, mở mang đầu óc, lợi ở chỗ tạo dựng ra khuôn mẫu để giáo dục người, khiến cho người ta không phạm tội ác ; nếu đi lên quá mức tất sẽ hối tiếc.”

– Tượng “Lợi dụng hình nhân, dĩ chính pháp dã.” – “Lợi ở chỗ tạo dựng ra khuôn mẫu để giáo dục người”, là hình tượng để mọi người tuân theo các phép tắc đúng đắn.

6. Chu kỳ 6 – Kỷ Mão – Phong Thủy Hoán, hào 1

– “Sơ Lục, dụng chửng mã tráng cát.”

– “Sáu Đầu, nhờ con ngựa tốt mạnh gắng cứu vớt thì được tốt lành.”

– Tượng “Sơ Lục chi cát, thuận dã.” – “Sự tốt lành của Sáu Đầu”, là do thuận với hào Chín Hai.

7. Chu kỳ 7 – Kỷ Mão – Thiên Thủy Tụng, hào 1

– “Sơ Lục, bất vĩnh sở sự ; tiểu hữu ngôn, chung cát.”

– “Sáu Đầu, không kéo dài việc kiện tụng, cố chựu chút ít điều tiếng về mình, cuối cùng sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Bất vĩnh sở sự, tụng bất khả trường dã” – “Không kéo dài kiện tụng”, ý tượng nói lên không thể để việc kiện kéo dài mãi không thôi ; “Tuy “tiểu hữu ngôn”, kỳ biện minh dã” – “Mặc dù chựu chút ít điều tiếng”, nói lên hào Sáu Đầu nhờ có sự phân biện, mà cuối cùng mọi việc rõ ràng.

8. Chu kỳ 8 – Kỷ Mão – Thiên Hỏa Đồng nhân, hào 1

– “Sơ Cửu, đồng nhân vu môn, vô cữu.”

– “Chín Đầu, vừa ra khỏi cửa mà đã có thể hòa đồng ngay với người, tất vô cữu hại.”

– Tượng “Xuất môn đồng nhân, hựu thùy cữu dã” – “Vừa ra khỏi cửa mà đã hòa đồng ngay với người”, thì còn ai có thể làm nguy hại được !

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button