Tử vi

Làm sao khán một người không có lương tâm?

【飞星漫谈一】如何看没有良心的人

一「官忌入父冲疾」没良心的人

官忌飞入,就是指官禄宫的宫干令某宫之星化忌。例如,官禄宫所坐之宫的宫干为丙,

Bạn đang xem: Làm sao khán một người không có lương tâm?

父母宫又有廉贞星坐守,这就是「官忌入父」;因为忌星冲对宫,而父母宫的对宫就

是疾厄,这种况就叫做「官忌入父冲疾」。

「官忌入父冲疾」,被视为行为(官)埋没良心(疾)。为人口毒心更毒。做了错事

都不会受良心责备。

当然这种人不一定是会变成为坏人,但肯定是一个恶人。

经过印证果然不差。见过有一个是「官忌入父冲疾」,都是典型的恶人,只是有些外

表凶恶,但外强中干呢。

[Phi tinh mạn đàm 1] – Làm sao khán một người không có lương tâm.

1. “Quan phi hóa kỵ nhập Phụ xung Tật” – Người không có lương tâm.

Quan kị phi nhập, chính là chỉ can cung Quan lộc khiến cho chính tinh tại một cung nào đó hóa kị. Ví dụ như, cung Quan lộc tọa ở cung có can cung là Bính, cung Phụ mẫu lại có sao Liêm trinh tọa thủ, cái này chính là “Quan phi hóa kỵ nhập Phụ”; bởi vì là sao hóa kỵ xung đối cung, mà cung Phụ Mẫu đối cung chính là Tật Ách, loại tình huống này thì gọi là “Quan phi hóa kỵ nhập Phụ xung Tật”.

“Quan phi hóa kỵ nhập Phụ xung Tật”, bị coi là hành vi (Quan) mai một lương tâm (Tật). Thái độ làm người miệng độc tâm càng độc hơn. Làm chuyện sai lầm cũng sẽ không bị lương tâm cắn rứt.

Đương nhiên, những người này không nhất định là sẽ biến thành người xấu, nhưng nhất định là một ác nhân.

Quá trình xác minh quả nhiên không sai. Thấy qua một trường hợp “Quan phi hóa kỵ nhập phụ xung tật”, đều là ác nhân điển hình, chỉ là có chút bề ngoài hung ác, nhưng miệng cọp gan thỏ vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Làm sao khán một người không có lương tâm?

【飞星漫谈一】如何看没有良心的人

一「官忌入父冲疾」没良心的人

官忌飞入,就是指官禄宫的宫干令某宫之星化忌。例如,官禄宫所坐之宫的宫干为丙,

父母宫又有廉贞星坐守,这就是「官忌入父」;因为忌星冲对宫,而父母宫的对宫就

是疾厄,这种况就叫做「官忌入父冲疾」。

「官忌入父冲疾」,被视为行为(官)埋没良心(疾)。为人口毒心更毒。做了错事

都不会受良心责备。

当然这种人不一定是会变成为坏人,但肯定是一个恶人。

经过印证果然不差。见过有一个是「官忌入父冲疾」,都是典型的恶人,只是有些外

表凶恶,但外强中干呢。

[Phi tinh mạn đàm 1] – Làm sao khán một người không có lương tâm.

1. “Quan phi hóa kỵ nhập Phụ xung Tật” – Người không có lương tâm.

Quan kị phi nhập, chính là chỉ can cung Quan lộc khiến cho chính tinh tại một cung nào đó hóa kị. Ví dụ như, cung Quan lộc tọa ở cung có can cung là Bính, cung Phụ mẫu lại có sao Liêm trinh tọa thủ, cái này chính là “Quan phi hóa kỵ nhập Phụ”; bởi vì là sao hóa kỵ xung đối cung, mà cung Phụ Mẫu đối cung chính là Tật Ách, loại tình huống này thì gọi là “Quan phi hóa kỵ nhập Phụ xung Tật”.

“Quan phi hóa kỵ nhập Phụ xung Tật”, bị coi là hành vi (Quan) mai một lương tâm (Tật). Thái độ làm người miệng độc tâm càng độc hơn. Làm chuyện sai lầm cũng sẽ không bị lương tâm cắn rứt.

Đương nhiên, những người này không nhất định là sẽ biến thành người xấu, nhưng nhất định là một ác nhân.

Quá trình xác minh quả nhiên không sai. Thấy qua một trường hợp “Quan phi hóa kỵ nhập phụ xung tật”, đều là ác nhân điển hình, chỉ là có chút bề ngoài hung ác, nhưng miệng cọp gan thỏ vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button