Tử vi

Lộc Kỵ chiến khắc – hình thê khắc phu

【飞星漫谈二十三】「飞星格局」禄忌战克刑妻克夫

二十三【本疾飞忌入妻逢自化禄】禄忌战克

一般来说,忌冲代表无缘,比方说疾厄宫飞忌入官禄冲妻(例如,疾厄宫的宫干是甲,官禄宫坐守太阳星,那疾厄宫的宫干就令太阳星化忌,化忌星就冲官禄宫的对宫夫妻宫啦),就可以视为身体和配偶无缘。

Bạn đang xem: Lộc Kỵ chiến khắc – hình thê khắc phu

但是,另一方面,忌入代表关注,所以以上情况忌入官禄都代表工作缠身,可能是自己是工作狂,也可能是能者多劳。无论如何,工作繁忙就会少一点时间陪伴配偶,所以一般情况下都不会武断地说本疾忌冲妻就是代表刑克配偶,而可能只是和配偶聚少离多吧。

除了一个宫忌冲另一个宫是代表无缘外,还有一种情况叫做「禄忌战克」的,就是一个宫飞忌入另一个宫,而那一个宫有自化禄,那么忌发出之宫就会刑克忌入之宫。

例如疾厄宫宫干辛,夫妻宫宫干甲坐廉贞和文昌。疾厄宫飞忌入夫妻宫而夫妻宫又自化禄,这就是犯了「禄忌战克」了。

上述的情况下是自己的身体直接刑克到自己的配偶,是一个很差的格局,代表结婚后可能会刑克配偶,而应数就在忌冲之流年。

比方说结婚后三年的流年刚好坐正他本命的官禄宫,也就是忌冲之宫。那么,他的配偶就难有命活过三年的婚姻啦。

[Phi tinh mạn đàm 23] – “Phi tinh cách cục” – Lộc Kỵ chiến khắc – hình thê khắc phu.

23. [Bản mệnh Tật ách phi hóa kỵ nhập Phu thê phùng tự hóa lộc] – Lộc Kỵ chiến khắc Nói chung, bị kỵ xung hàm ý không có duyên, nói cách khác cung Tật ách phi kỵ

nhập cung Quan lộc xung cung Phu thê (Ví dụ như: Can cung Tật ách là Giáp, cung Quan lộc là Thái Dương, thì can cung Tật ách làm Thái Dương hóa kị, hóa kị tại cung Quan xung cung Phu thê), có thể nói rằng bản thân và người phối ngẫu vô duyên.

Nhưng mặt khác, kị nhập còn có hàm ý quan tâm, chú ý đến cái gì đó, cho nên trường hợp trên: kị nhập Quan lộc cũng đại biểu công việc quấn lấy thân, có thể là mình là người làm việc quần quật, tham công tiếc việc, cũng có khả năng là người làm nhiều. Bất luận như thế nào, công việc bận rộn thì sẽ ít có thời gian bầu bạn với người phối ngẫu, cho nên tình huống trên không thể võ đoán mà nói rằng Tật nguyên bàn phi kỵ xung Phu thê có nghĩa là hình khắc với người phối ngẫu, mà khả năng chỉ có thể là cùng người phối ngẫu gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều.

Ngoài trường hợp một cung hóa kỵ xung cung khác mang ý nghĩa không có duyên ra, thì còn có một loại tình huống nữa gọi là “Lộc kỵ chiến khắc”, tức là một cung phi kỵ nhập một cung khác mà cung đó có tự hóa lộc, như vậy cung có kỵ phát ra sẽ hình khắc cung có kỵ nhập vào.

Ví dụ như: Can cung Tật ách là Tân, Can cung Phu thê là Giáp, có Liêm Trinh, Văn Xương. Cung Tật ách phi kỵ nhập cung Phu thê mà cung Phu thê lại tự hóa lộc, đây chính là phạm vào “Lộc kỵ chiến khắc”.

Điều trên có nghĩa là bản thân mình trực tiếp hình khắc với người phối ngẫu của mình, là một cách cục rất yếu kém, hàm ý sau khi kết hôn có thể sẽ hình khắc với người phối ngẫu, mà ứng ngay tại lưu niên có kỵ xung.

Nói ví dụ: năm thứ ba sau khi kết hôn, lưu niên vừa vặn tọa đúng cung Quan lộc nguyên bàn của người đó, cũng chính là cung có kị xung. Như vậy, vợ của anh ta khó mà chung sống được với anh ta quá ba năm.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lộc Kỵ chiến khắc - hình thê khắc phu

【飞星漫谈二十三】「飞星格局」禄忌战克刑妻克夫

二十三【本疾飞忌入妻逢自化禄】禄忌战克

一般来说,忌冲代表无缘,比方说疾厄宫飞忌入官禄冲妻(例如,疾厄宫的宫干是甲,官禄宫坐守太阳星,那疾厄宫的宫干就令太阳星化忌,化忌星就冲官禄宫的对宫夫妻宫啦),就可以视为身体和配偶无缘。

但是,另一方面,忌入代表关注,所以以上情况忌入官禄都代表工作缠身,可能是自己是工作狂,也可能是能者多劳。无论如何,工作繁忙就会少一点时间陪伴配偶,所以一般情况下都不会武断地说本疾忌冲妻就是代表刑克配偶,而可能只是和配偶聚少离多吧。

除了一个宫忌冲另一个宫是代表无缘外,还有一种情况叫做「禄忌战克」的,就是一个宫飞忌入另一个宫,而那一个宫有自化禄,那么忌发出之宫就会刑克忌入之宫。

例如疾厄宫宫干辛,夫妻宫宫干甲坐廉贞和文昌。疾厄宫飞忌入夫妻宫而夫妻宫又自化禄,这就是犯了「禄忌战克」了。

上述的情况下是自己的身体直接刑克到自己的配偶,是一个很差的格局,代表结婚后可能会刑克配偶,而应数就在忌冲之流年。

比方说结婚后三年的流年刚好坐正他本命的官禄宫,也就是忌冲之宫。那么,他的配偶就难有命活过三年的婚姻啦。

[Phi tinh mạn đàm 23] – “Phi tinh cách cục” – Lộc Kỵ chiến khắc – hình thê khắc phu.

23. [Bản mệnh Tật ách phi hóa kỵ nhập Phu thê phùng tự hóa lộc] – Lộc Kỵ chiến khắc Nói chung, bị kỵ xung hàm ý không có duyên, nói cách khác cung Tật ách phi kỵ

nhập cung Quan lộc xung cung Phu thê (Ví dụ như: Can cung Tật ách là Giáp, cung Quan lộc là Thái Dương, thì can cung Tật ách làm Thái Dương hóa kị, hóa kị tại cung Quan xung cung Phu thê), có thể nói rằng bản thân và người phối ngẫu vô duyên.

Nhưng mặt khác, kị nhập còn có hàm ý quan tâm, chú ý đến cái gì đó, cho nên trường hợp trên: kị nhập Quan lộc cũng đại biểu công việc quấn lấy thân, có thể là mình là người làm việc quần quật, tham công tiếc việc, cũng có khả năng là người làm nhiều. Bất luận như thế nào, công việc bận rộn thì sẽ ít có thời gian bầu bạn với người phối ngẫu, cho nên tình huống trên không thể võ đoán mà nói rằng Tật nguyên bàn phi kỵ xung Phu thê có nghĩa là hình khắc với người phối ngẫu, mà khả năng chỉ có thể là cùng người phối ngẫu gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều.

Ngoài trường hợp một cung hóa kỵ xung cung khác mang ý nghĩa không có duyên ra, thì còn có một loại tình huống nữa gọi là “Lộc kỵ chiến khắc”, tức là một cung phi kỵ nhập một cung khác mà cung đó có tự hóa lộc, như vậy cung có kỵ phát ra sẽ hình khắc cung có kỵ nhập vào.

Ví dụ như: Can cung Tật ách là Tân, Can cung Phu thê là Giáp, có Liêm Trinh, Văn Xương. Cung Tật ách phi kỵ nhập cung Phu thê mà cung Phu thê lại tự hóa lộc, đây chính là phạm vào “Lộc kỵ chiến khắc”.

Điều trên có nghĩa là bản thân mình trực tiếp hình khắc với người phối ngẫu của mình, là một cách cục rất yếu kém, hàm ý sau khi kết hôn có thể sẽ hình khắc với người phối ngẫu, mà ứng ngay tại lưu niên có kỵ xung.

Nói ví dụ: năm thứ ba sau khi kết hôn, lưu niên vừa vặn tọa đúng cung Quan lộc nguyên bàn của người đó, cũng chính là cung có kị xung. Như vậy, vợ của anh ta khó mà chung sống được với anh ta quá ba năm.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button