Tử vi

Lộc Tồn

Đặc điểm về vị trí

Lộc Tồn không an ở Tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi), luôn luôn đồng cung với Bác Sĩ (thuộc tam hợp Bác Sĩ, Tướng Quân, Bệnh Phù), có Quốc Ấn tam chiếu, bị Kình Đà giáp và không bao giờ gặp bộ Song Hao

Tướng Quân và Bệnh Phù luôn có Lộc Tồn tam hợp, và Phi Liêm thì có Lộc Tồn xung chiếu

Bạn đang xem: Lộc Tồn

Dương Nam Âm Nữ

Tuổi Ất Tướng Quân tại Mùi bị Triệt, tuổi Đinh Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp, tuổi Mậu Tướng Quân có Quan Phúc đồng cung xung chiếu, tuổi Kỷ Phi Liêm có Khôi thủ Việt Triệt chiếu, tuổi Canh Phi Liêm có Việt Thiên Trù thủ và Khôi Phúc Triệt tam hợp, tuổi Tân Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp, tuổi Nhâm Phi Liêm có Việt đồng cung, Thiên Trù tam hợp và tuổi Quí Phi Liêm có Thiên Quan đồng cung, Trù, Thanh Long Lưu Hà tam hợp

Âm Nam Dương Nữ

Tuổi Bính Phi Liêm có Khôi thủ, Thanh Long Lưu Hà tam hợp, tuổi Đinh thì Bệnh Phù có Thanh Long Lưu Hà đồng cung xung chiếu, Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp, tuổi Mậu Tướng Quân, Khôi, Quốc Ấn đồng cung bị Triệt, có Việt xung, Phi Liêm có Việt, Quan, Phúc tam hợp, tuổi Kỷ Khôi thủ, Việt bị Triệt chiếu, tuổi Canh Phi Liêm đồng cung với Việt Trù, có Khôi Phúc Triệt tam hợp, Bệnh Phù có Khôi Phúc Triệt xung chiếu, tuổi Tân Tướng Quân đồng cung với Quốc Ấn Thiên Phúc bị Triệt, Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp, tuổi Nhâm Phi Liêm đồng cung với Việt, có Trù tam hợp, tuổi Quí Phi Liêm đồng cung với Thiên Quan, có Thanh Long Lưu Hà, Thiên Trù tam hợp

Tướng Quân bị Triệt

Dương Nam Âm Nữ tuổi Ất thì có Tướng Quân tại Mùi bị Triệt. Âm Nam Dương Nữ thì tuổi Mậu và Tân thì Tướng Quân bị Triệt: tuổi Mậu Tướng Quân, Khôi, Quốc Ấn đồng cung tại Sửu bị Triệt, tuổi Tân Tướng Quân đồng cung với Quốc Ấn Thiên Phúc tại Tỵ bị Triệt

Thanh Long Lưu Hà

Ba tuổi Đinh (Phi tại Tí) Tân (Phi tại Mão) Quí (Phi tại Ngọ) thì Phi Liêm bao giờ cũng có bộ Thanh Long Lưu Hà và Dương Nam Âm Nữ tuổi Bính thì Phi (tại Hợi) có Âm Nam Dương Nữ tuổi Đinh thì Bệnh Phù (tạ Tuất) có Thanh Long Lưu Hà đồng cung xung chiếu. Cụ thể:

Dương Nam Âm Nữ

Tuổi Đinh Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp,

Tuổi Tân Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp,

Tuổi Quí Phi Liêm đồng cung với Thiên Quan, có Thanh Long Lưu Hà, Thiên Trù tam hợp

Tuổi Bính Phi Liêm có Khôi thủ, Thanh Long Lưu Hà tam hợp

Tuổi Đinh Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp

Tuổi Tân Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp

Tuổi Quí Phi Liêm đồng cung với Thiên Quan, có Thanh Long Lưu Hà, Thiên Trù tam hợp

Lộc Tồn tại Dần, Mão không có gì

Lộc Tồn tại Tỵ

Tuổi Bính có bộ Quan, Khôi Việt

Tuổi Mậu có bộ Lưu Hà, Khôi

Lộc Tồn tại Ngọ

Tuổi Đinh có bộ Lưu Hà, Khôi Phúc

Lộc Tồn tại Thân có bộ Lưu Hà, Việt, Trù

Lộc Tồn tại Dậu có bộ Quan Phúc Lưu Hà

Lộc Tồn tại Hợi có bộ Lưu Hà Khôi Việt

Lộc Tồn tại Tí có Lộc Tồn, Triệt – Thiên Quan xung

Lộc Tồn và Lưu Hà

Chỉ tại vị trí Tí, Dần, Mão, Tỵ tuổi Bính, Ngọ tuổi Đinh thì Lộc Tồn mới không gặp Lưu Hà thủ chiếu

Lộc Tồn và Quan Phúc

Chỉ có Lộc Tồn cư Dậu mới có bộ Quan Phúc (Quan thủ, Phúc tam hợp)

Lộc Tồn và Thiên Trù

Chỉ có Lộc Tồn cư Thân mới có Thiên Trù xung chiếu

Lộc Tồn với Khôi Việt

Lộc Tồn tại Tỵ Hợi Ngọ Thân mới có khả năng có Khôi, Việt và Phi Liêm Dần Tí có bộ Khôi Việt và rất dễ bị Triệt xâm phạm

Cụ thể

Lộc Tồn tại Hợi và Lộc Tồn tại Tỵ tuổi Bính bị Triệt thì có bộ Khôi Việt chiếu. Tại Hợi thì Khôi Mão bị Triệt

Lộc Tồn tại Tỵ tuổi Mậu có Khôi Triệt chiếu, tại Ngọ tuổi Kỷ có Khôi xung, tại Thân có Việt xung

Phi Liêm tại Tí (tuổi Kỷ) có Khôi thủ, Việt tam hợp. Âm Nam Dương Nữ thì Việt bị Triệt. Phi Liêm tại Dần (tuổi Canh) có Việt thủ, Khôi Triệt tam hợp

Lộc Tồn với Thiên Mã

Lộc Tồn tại Dần Thân (tuổi Giáp, Canh) mới có và luôn luôn có bộ Lộc Mã đồng cung hoặc xung chiếu (giao trì) nhau mà thôi

Cụ thể tuổi Giáp Thân, Tí, Thìn và Canh Dần, Ngọ, Tuất thì có Lộc Mã đồng cung, tuổi Giáp Dần Ngọ Tuất và Canh Thân Tí Thìn thì có Lộc Mã giao trì. Bộ Lộc Mã giao trì tại vị trí Lộc Tồn thì tốt hơn Lộc Mã đồng cung vì có bộ Tuế Phù Hổ trong khi Lộc Mã đồng cung thì có bộ Tang Tuế Điếu

Lộc Tồn với Song Hao

Lộc Tồn và Đại hay Tiểu Hao thì không bao giờ tam hợp xung chiếu với nhau vì cách nhau 2 cung nhưng khi ở Dần Thân Tỵ Hợi thì nhị hợp

Lộc Tồn với bộ Mã Hao

Bộ Mã Hao luôn luôn có tại Dần Thân và chỉ có Lộc Tồn tại Tỵ Hợi (tuổi Bính Mậu Nhâm) mới có bộ Mã Hao

Lộc Tồn và Triệt

Lộc Tồn cư Tí luôn bị Triệt và cư Tỵ cho tuổi Đinh thì bị Triệt

Lộc Tồn và Tuần

Các tuổi Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Thân, Đinh Hợi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Nhâm Thân, Quí Hợi thì Lộc Tồn bị Tuần. Tuổi Bính Thân và Quí Hợi thì Lộc Tồn bị cả Tuần Triệt đồng cung

Ngũ Hành

Lộc Tồn là Bắc Đẩu tinh Dương Thổ đới Thủy (TTL), Dương Thổ (VVT)

Đắc hãm

Miếu vượng tại Tí Ngọ, Dần Thân, Mão Dậu (VVT)

Ý nghĩa

Là quí tinh, chủ quyền tước danh chức, (có Tướng Ấn hội họp), tài lộc, phúc thọ(TTL, VVT) văn chương thi phú (VVT)

Thủ Mệnh thì:

Thông minh, hiếu học, tài cao, học rộng, lỗi lạc (có Bác Sĩ Quốc Ấn)

Nghiêm cẩn, đôn trọng

Nhân hậu, từ thiện, đạo đức

Có mưu trí, cơ biến, bén nhạy (VVT)

Có tài tổ chức (VVT)

Không gặp sao sáng sủa hoặc đơn thủ thì là người quá tính toán về tiền bạc mà trở thành keo kiệt, bủn xỉn, ăn ở bần tiện (do có Kình Đà giáp)

Đoan chính, không lăng nhăng. Giải trừ được tính dâm đãng hoa nguyệt của Đào Hồng khi đồng cung (chú ý Tướng Quân luôn có Lộc Tồn tam hợp nhưng Tướng Quân kỵ gặp dâm tinh như Thai, Hồng, Đào, Xương Khúc chủ sự xui xẻo về trinh tiết)

Lộc Tồn bao giờ cũng giáp Kình Đà nên khi luận đoán Lộc Tồn cần chú ý đến các sao hội họp, đặc biệt là sao đồng cung với Lộc Tồn. Nếu trong cung Lộc Tồn có hung sát tinh như Không Kiếp, Hỏa Linh hãm thì là cách ăn xin vì Kình Đà sẽ hội cùng hung sát tinh mà gây họa, ngược lại nếu trong cung có cát tinh như Khoa, Quyền, Hóa Lộc thì lại là cách xuất thế vinh hoa, cách dôi kim tích ngọc (vàng chôn ngọc cất) vì Kình Đà trở hành hai vệ sĩ giữ của cho chủ

Tọa thủ gặp nhiều sao tốt đẹp sáng sủa hội họp (nhất là Tử Phủ, Xương Khúc, Khôi Việt, Mã, Khoa Quyền Lộc)thì là người thông minh, học rộng, có tính nhân hậu từ thiện, có tài tổ chức, có nhiều sáng kiến, biết ứng biến, suốt đời được nhiều người kính trọng và sống lâu

Tọa thủ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội họp (nhất là Không Kiếp, Kỵ, Tuế, Hao) thì là người biển lận, ích kỷ, gian trá, quỉ quyệt, thường sớm khác cha mẹ hay phải sớm lìa bỏ gia đình lang thang nơi phương xa, suốt đời không được xứng ý toại lòng vì công danh trắc trở, tài lộc thiếu thốn, nếu có nhiều tiền của thì hay bị mất cắp, lừa đảo, khó tránh được những tai họa khủng khiếp, rất dễ bị tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm

Lộc Tồn Nam Mệnh ca

Nam nhân có Lộc Tồn thì tính quả quyết, làm việc gì cùng thành, nếu là quan chức mà có thêm Xương Khúc hội họp thì y lộc, nhà cao của rộng mãi mãi, vinh hiển:

Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh,

Tính cách cương cường bách sự thành

Quan viên thiên hề Xương Khúc hội,

Thao thao y lộc hiển môn đình (VTL)

Nam nhân có Lộc Tồn thủ mà gặp Đà Hỏa thì phúc không toàn vẹn, gặp Thiên Cơ, Kiếp, Không, Kỵ thì nên đi tu thì được thanh nhàn. Chú ý câu phú trên nói Lộc Tồn gặp Đà La thì không bao giờ có được:

Lộc Tồn thủ Mệnh mạc phùng xung,

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn

Thiên Cơ, Kiếp, Không, Kỵ tương hội,

Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn (VTL)

Theo TTL Lộc Tồn thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, nhất là Tử Phủ Xương Khúc Khôi Việt thì hưởng phú quí trọn đời, có uy danh lừng lẫy và sống lâu, nhưng nếu gặp nhiều sao xấu xa mờ ám hội hop. nhất là Không Kiếp Hao Kỵ Tuế thì suốt đời túng thiếu, buồn phiền về vợ con, thường sớm ly tổ, lại hay mắc tai họa và không thể sống lâu được (chú ý Hao không bao giờ tam hợp xung chiếu với Lộc Tồn)

Lộc Tồn Nữ Mệnh ca

Nữ Mệnh có Lộc Tồn Tử Phủ hội họp thì trăm việc hanh thông, nếu Lộc Tốn gặp Đồng, Liêm (sáng sủa) thì là bậc phu nhân giàu có sang trọng. Theo VVT thì Lộc Tồn thủ tại Thân Mệnh thì là người tú lệ, trinh liệt, đảm đang, có tài quán xuyến, đại sự chẳng khác chi nam giới, gặp Tủ Phủ đồng cung thì vạn sự đều an vượng, như ý toại lòng, nếu gặp Phủ Tướng tam hợp củng chiếu thì không đại phú cũng quí hiển, nếu gặp Liêm Trinh hoặc Thiên Đồng thì là bậc quyền quí phu nhân. Mệnh có Lộc Tồn tại Dần Thân được Phủ và Thiên Tướng đóng tại Quan và Tài thì đắc cách Phủ Tướng triều viên, phú quí song toàn. Theo Thái Thứ Lang thì Lộc Tồn thủ Nữ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội họp thì rất đoan chính, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử, nhưng nếu gặp nhiều sao xấu xa hội họp thì tuy không có tính dâm đãng nhưng suốt đời chẳng được mấy khi xứng ý toại lòng và hay buồn khổ về chồng con:

Nữ Mệnh nhược ngộ Lộc Tồn tinh

Tử Phủ gia lâm, bách sự ninh (trăm việc hanh thông)

Cánh ngộ Đồng, Liêm (sáng sủa) tương tấu hợp

Tất nhiên chủ định thị phu nhân (AB465)

Nữ Mệnh có Lộc Tồn gặp Không, Kiếp, Linh, Hỏa thì tất yếu có tai nạn, nếu không có cát tinh hội họp cứu giải thì vợ chồng sinh ly, không sống lâu bền được:

Lộc Tồn nhập Mệnh hãm cung lai

Không, Kiếp, Linh, Hỏa tất vi tai (tất yếu có tai nạn)

Nhược vô cát diệu lai tương tấu (nếu không có cát tinh hội họp)

Phu phụ phân ly, vĩnh bất giai (bất hài, QXT, VTL) (vợ chồng sinh ly, không sống lâu bền được) (AB466)

Hợp cách của Lộc Tồn

Đẹp nhất là gặp Mã đồng cung hay xung chiếu, Hóa Lộc chiếu, Khôi Việt, Xương Khúc, Tử Phủ chủ về phú quí (Mã, Tử Phủ), uy quyền hiển hách (Khôi Việt, Xương Khúc), gia tăng tuổi thọ

Bộ Lộc Tồn gặp Tả Hữu hoặc Thiên Mã không gặp sát tinh xâm phạm thì sẽ gia tăng tính tốt đẹp của Lộc Tồn, nhất là tiền tài

Bộ Lộc Tồn Xương Khúc không gặp sát tinh xâm phạm thì sẽ gia tăng tính chất tốt đẹp, nhất là công danh

Lộc Tồn hội với các tài tinh như Vũ Khúc, Thiên Phủ, Thái Âm (chủ điền sản) sáng sủa hoặc Hóa Lộc thì sẽ gia tăng tính chất giàu có

Đồng cung với Khoa, Quyền hay Hóa Lộc thì phú quí, văn chương khoa giáp hiển đạt (VVT)

Đồng cung với một trong ba sao của bộ Khoa Quyền Lộc hoặc Hóa Lộc thủ, Lộc Tồn chiếu thì tốt đẹp, toàn mỹ hơn nhiều (VVT)

Gặp Thiên Quan, Thiên Phúc, ân Quang, Thiên Quí, Riêu Y thì nên chuyên về y dược, rất nổi tiếng (TTL)

Ngoài cách văn tinh của Lộc Tồn Tí Ngọ, tùy theo Lộc Tồn đơn thủ, đồng cung hay hội chiếu với sao của bộ Khoa Quyền Lộc để quyết đoán tính tình nghề nghiệp

Phá cách của Lộc Tồn

Tối kỵ gặp Không Kiếp (nếu thêm Thái Tuế thì càng xấu), kỵ gặp Tuần Triệt (kỵ Triệt hơn Tuần) và Hóa Kỵ, Hỏa Linh hãm địa hoặc Cự Môn đồng cung, nhất là Cự Môn tại Tỵ Hợi

Lộc Tồn thủ Mệnh không bằng chiếu Mệnh vì giáp Kình Đà. Lộc Tồn thủ tại Phu, Thê, Tử Tức, Huynh Đệ cũng không tốt vì chủ cô đơn, hình khắc hoặc là thủ tại cung Vô Chính Diệu cũng thường là không tốt trừ khi đồng cung với nhiều sao sáng sủa

Lộc Tồn đồng cung với Hóa Lộc thì không tốt, chủ về tai họa, đa số là do tiền tài gây ra

Mệnh sáng sủa có Lộc Tồn thủ thì hưởng giàu sang, được ăn ngon, mặc đẹp, hưởng của cải do tiền nhân để lại:

Lộc Tồn hậu trọng, đa y, thực (1, TTL)

Lộc Tồn tại viên (tọa thủ), chỉ tứ tổ nghiệp (2, TTL)

Mã vào Mệnh đa tài mẫn tiệp, Tồn (Lộc Tồn) vào viên tổ nghiệp thường nhờ (có Lộc Tồn thì thừa hưởng tổ nghiệp) (B113)

Mệnh minh (sáng sủa) có Lộc thì giầu, Trong cung tọa thủ, sang giầu chung thân (B161)

Lộc Tồn giàu có về sau, Trường Sinh, Đế Vượng là người thiện lương

Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Lộc Tồn chiếu thì quí hiển. Chú ý theo TVT thì Lộc Tồn phải ở các cung Dần Thân Mão Dậu chiếu Mệnh thì mới gọi là triều viên, còn nếu ở Tí Ngọ Tỵ Hợi thì khi chiếu Mệnh không được gọi là triều viên, tuy nhiên cũng tốt

Lộc Tồn triều viên (chiếu), thân vinh phú quí hiển (3, TTL)

Mệnh có Lộc Tồn thủ không gặp sát tinh hội họp thì hưởng giàu sang:

Lộc Tồn thủ Mệnh bốn vì, Như vô Sát tấu, đoán đầy như y (B176)

Mệnh Thân hay Thiên Di có Lộc Tồn tại Tí Ngọ thì rất có lợi, giàu sang, kiếm tiền dễ dàng, có nhiều của cải tiền bạc. Chú ý Lộc Tồn tại cung Tí luôn luôn bị Triệt. Chú ý rằng Lộc Tồn cư Di tại Tí Ngọ thì Mệnh luôn luôn có bộ Thanh Long Lưu Hà đồng cung chiếu Mệnh hoặc Thanh Long Lưu Hà tam hợp chiếu Mệnh (tuổi Đinh Quí), nếu không thì có bộ Khôi Việt thủ chiếu Mệnh (tuổi Kỷ)

Lộc Tồn Tí Ngọ vị, Mệnh, Thân, Thiên Di phùng (đóng tại Mệnh, Thân, Di), lợi lộc nghi (TTL)

Lộc Tồn Tí Ngọ vị Thiên Di, Thân Mệnh phùng chi lợi lộc nghi (11)

Tuổi Giáp có Lộc Tồn tại Dần rât tốt đẹp:

Nào ai Lục Giáp sinh nhân, Lộc Tồn tọa thủ Dần cung phải thời

Lộc Tồn kết hợp với các phụ tinh

Lộc Tồn tam hợp, xung chiếu, nhị hợp với Hóa Lộc thì rất tốt, tiền bạc xúc tích nhưng nếu đồng cung với Hóa Lộc thì lại kém đi, giảm thiểu sự tốt đẹp, chủ vì tham tài mà mang họa vào thân. Theo VVT thì Lộc Tồn tại Tí Ngọ xung chiếu với Hóa Lộc và Văn Tinh thì là đệ nhất văn chương cách, chủ thông minh thanh hiển nhưng nếu gặp Không thì học hành khó thành và rất kỵ gặp hung sát tinh. Đồng cung với Hóa Lộc tại Tỵ Hợi thì suốt đời tính toán tiền bạc nhưng giàu sang. hội với Hóa Lộc tại Dần Thân là các dôi kim tích ngọc

.

Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng cung gặp sao sáng sủa thì có óc độc đoán, chuyên quyền, như Lã Hậu Mệnh an tại Dần có cách này. Tuổi Giáp Mệnh Liêm Trinh tại Dần, tuổi Ất Mệnh Cự Cơ tại Mão, Tuổi Bính Mệnh Thiên Đồng tại Tỵ bị Triệt, tuổi Đinh Mệnh Đồng Âm cư Ngọ, tuổi Mậu Mệnh Liêm Tham tại Tỵ, tuổi Kỷ Mệnh Vũ Phủ tại Ngọ, tuổi Canh Mệnh Cự Dương tại Thân, tuổi Tân Mệnh Cự Cơ tại Dậu, tuổi Nhâm mệnh Thiên Lương tại Hợi và tuổi Quí Mệnh Phá Quân tại Tí bị Triệt đều có Song Lộc thủ đồng cung:

Song Lộc (Lộc Tồn, Hóa Lộc) thủ Mệnh, Lã Hậu chuyên quyền (17, TTL)

Song Lộc thủ Mệnh, chuyên quyền, Lộc đảo, Mã đảo hết phiền lại lo (AB331)

Lã Hậu kiêm việc triều chính vì cung Mệnh tại Dần có Lộc Tồn Hóa Lộc gặp Thiên Mã. TVT giải rằng Lộc Tồn gặp Thiên Mã tọa thủ đồng cung nên lời giải không chính xác

Lã Hậu chuyên quyền, lưỡng trùng Thiên Lộc, Thiên Mã (16)

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền, Song Lộc ngộ Mã thủ liền một cung

Kìa như phụ nữ chuyên quyền, Lưỡng trùng Lộc Mã, Mệnh viên rõ ràng (B169)

Chuyên quyền kìa Lã Hậu bà, Song Lộc ngộ Mã thủ tòa Mệnh viên

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền, Lưỡng phùng Lộc, Mã thủ viên rõ ràng (B159)

Kia như Song Lộc Tuần phùng,

Hân nhiên nhập Tướng Bột Công Hán triều (B169)

Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc hội họp thì cả đời phú quí, có tài văn võ hơn người như Thái Công:

Song Lộc trùng phùng (hội họp), chung thân phú quí (15, TTL)

Song Lộc lưỡng ngộ, Thái Công chi vũ lược siêu quần (B79)

Mệnh có Lộc Tồn và Hóa Lộc hội họp thì như Phu Tử có tài về văn chương

Hoạt Lộc trùng phùng Phu Tử văn chương quán thế (B79)

Mệnh có Lộc Tồn hay Hóa Lộc: một Lộc tọa thủ, một nhị hợp (gọi là Minh Lộc Ám Lộc hay Uyên Ương Lộc hội) thì hưởng giàu sang và có quyền chức lớn, như gấm được thêm hoa. Chú ý tuổi Giáp Mệnh tại Dần có Đồng Lương và tại Hợi có Liêm Tham, tuổi Ất Mệnh tại Mão có Liêm Phá và tại Tuất có Cơ Lương, tuổi Bính Mệnh tại Tỵ có Liêm Tham bị Triệt và Mệnh tại Thân có Đồng Lương, tuổi Đinh Mệnh tại Ngọ có Vũ Phủ và Mệnh tại Mùi có Nhật Nguyệt, tuổi Mậu Mệnh tại Tỵ có Thiên Đồng và Mệnh tại Thân có Tham Lang, tuổi Kỷ Mệnh tại Ngọ có Đồng Âm và Mệnh tại Mùi có Vũ Tham, tuổi Canh Mệnh tại Tỵ có Thái Dương và Mệnh tại Thân có Tử Phủ, tuổi Tân Mệnh tại Thìn có Cự Môn bị Triệt và Mệnh tại Dậu có Tử Tham, tuổi Nhâm Mệnh tại Dần có Đồng lương bị Triệt và Mệnh tại Hợi có Liêm Tham, tuổi Quí Mệnh tại Tí có Thiên Cơ gặp Triệt và Mệnh tại Sửu có Tử Phá bị Triệt thì có cách Minh Lộc ám Lộc

Minh Lộc Ám Lộc (còn gọi là Uyên Ương Lộc hội), vị chí công khanh (Cẩm thượng thiêm hoa) (4, TTL)

Lộc (Lộc Tồn, Hóa Lộc) một thủ, một vào lục hợp (một nhị hơp), Giầu lại sang như gấm thêm hoa (B161)

Minh Lộc Ám Lộc đây mà, Ấy cách cẩm thượng thiêm hoa rành rành (B176)

Ví như Lục Giáp sinh nhân, Mệnh tinh tại Hợi, Lộc tinh đông trần (B176)

Lộc Tồn thủ ở cung Dần, Ấy Dần Hợi hợp nên thân cách này (B176)

Uyên ương Lộc hội tốt vời, Công danh hiển hách, một đời giầu sang(AB331)

Tuất Thìn vốn hãm Cự Môn, Tuổi Tân Hóa Lộc, Lộc Tồn cũng yêu (chú ý Cự Môn ahãm tại Thìn nhưng tuổi Tân có Hóa Lộc thủ, Lộc Tôn nhị hợp) (B162)

Mệnh có một Lộc tam hợp chiếu, một xung chiếu thì gọi là Hợp Lộc củng Lộc, hoạnh phát về võ nghiệp, văn võ kiêm toàn, danh tiếng lừng lẫy, vinh hiển.Theo TVT một Lộc tọa thủ, một xung chiếu thì không đúng:

Hợp Lộc củng Lộc định vị cư kích chi thần (hay định vị văn võ toàn tài) (12, 13)

Hợp Lộc củng Lộc Quan, Tài, Đại thần bích cự đáng tài nam nhi (B175)

Hoặc cư Mệnh, hoặc Thiên Di, Song Lộc thủ chiếu, ấy thì giầu sang (B175)

Lộc Tồn gặp Thiên Mã đồng cung hay xung chiếu thì rất tốt, chủ buôn bán phát tài, tiền vào như nước, nếu Mã tam chiếu thì kém hơn:

Mệnh có Lộc Tồn Thiên Mã hội họp thì văn chương lỗi lạc đanh thép, nữ nhân thì tính tình đoan trang, vượng phu ích tử. Chú ý câu phú này không đề cập là phải đồng cung, nhưng TVT cho rằng Thiên Mã phải đồng cung:

Thiên Lộc Thiên Mã kinh nhân giáp đệ (18)

Mệnh Thân an tọa Tứ Sinh, Canh phùng Lộc, Mã thủ thành Mệnh viên

Tam phương củng chiếu đều yên, Kinh nhân giáp đệ, danh trên bảng rồng (B166)

Lộc Mã thủ chiếu Mệnh cung, Vượng phu ích tử vốn giòng đoan trang

Mệnh hoặc Di có Thiên Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu hoặc có Lộc thủ, Thiên Mã xung chiếu thì buôn bán phát đạt mà trở nên giàu có, dễ kiếm tiền và được nhiều người thương mến. Lộc Mã đồng cung cũng có nghĩa như vậy:

Lộc Mã tối hỉ giao trì, chúng nhân sủng ái (10, TTL)

Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn, Mã Mệnh cung, Tồn (Lộc Tồn) tại Thiên Di

Cách Lộc Mã Thiên Di dễ được, Số sinh tài có sức ghê thay (B115)

Lộc Tồn Thiên Mã đồng gia (đồng cung), có người buôn một bán ba nên giàu (24)

Lộc Tồn Thiên Mã đồng (cùng) gia, Có người buôn một, bán ba nên giầu (B43)

Đồng cung Tồn (Lộc Tồn) Mã gặp nhau, Ấy Chiết Tiễn Mã, ngàn dâu thẳng đường (chạy đường xa)

Văn hơn (văn chương hơn người) là Việt Khoa Khôi, Ngồi ở trên người, Lộc Mã đồng cung (Lộc Mã đồng cung thì ăn trên ở trước, hơn người) (B156)

Lợi tìm Lộc Mã đã quen, Tấu Thư Thiên Phúc Phật Tiên mê lòng

Đẩu (Đẩu Quân) gặp Tồn (Lộc Tồn) khá tiền tài

Khốc, Hư lạc hãm miệt mài gian truân

Xương Khúc đắc địa và gặp Lộc Tồn đồng cung thì có nhiều tài năng xuất chúng

Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ thị (32, TTL)

Lộc Tồn cùng các cách đẹp của Lộc Tồn (như Lộc Mã) gặp Không, Kiếp, Tuần Triệt hoặc Hóa Kỵ thì trở thành phá cách, chủ bị họa vì tiền, phá sản:

Mệnh có Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn không gặp sát tinh hay Hóa Kỵ, Thiên Hình thì phú quí cực độ:

Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc Tồn. Hình Sát vô xung, đại phú quí (TTL)

Lộc gặp Không, Kiếp đồng cung là phá cách, trở thành nghèo khổ:

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui, Cũng là vô dụng, hóa vi cơ hàn

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui, Cũng là vô dụng, hóa vi cơ hàn (B165)

Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, Mã xung chiếu hay có Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu nếu gặp Kiếp Không Tuế hội họp thì mờ ám xấu xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý tọai lòng, công danh trắc trở, hay phải lo lắng về sinh kế và khó tránh tai họa. Theo Nguyễn Mạnh Bảo thì Lộc Mã gặp Tuần Triệt hoặc Tuyệt Bại thì sợ gặp Không Kiếp Thái Tuế, nếu giàu thì chết sớm, nghèo thì sống lâu:

Lộc đảo, Mã đảo, kị Kiếp Không Thái Tuế (10, TTL)

Song Lộc thủ Mệnh, chuyên quyền, Lộc đảo, Mã đảo hết phiền lại lo (AB331)

Mã, Lộc hãm Không Vong Tuyệt Bại, Sợ Kiếp Không hợp Thái Tuế xung

Giầu tổn thọ, khó duyên sinh, Phù Thân giúp Mệnh hạn hành khác nhau (B158)

Lộc Mã ngộ Bại, Tuyệt hương (ở Bại Địa, Tuyệt Địa) Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành (B171)

Nhưng có câu phú cho rằng Mệnh tại Bại Địa hay Tuyệt địa gặp Lộc Tồn thì giải được:

Mệnh cung Bại, Tuyệt nhược phùng, Bằng như Thiên Lộc có công phù trì

Lộc Tồn gặp Tuần hay Triệt thì trở nên xấu, cơ nghiệp bị tan tành TVT cho rằng tọa thủ tại Mệnh, Điền hay Tài:

Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn, tư cơ phá hoại (B71, 10)

Lộc Mã gặp Không Kiếp, Thái Tuế hội họp thì hoặc Triệt là phá cách, không tốt

Kiếp Không Thái Tuế suy vi, Lộc Mã ngộ Triệt ích gì nữa mong

Cung Tài Bạch hay Điền Trạch có Lộc Tồn thủ thì có vàng ngọc, nghĩa là giàu có. Chú ý rằng Lộc Tồn tại Điền thì Mệnh sẽ có Tiểu Hao hoặc Đại Hao thủ:

Lộc Tồn thủ ư Tài (Tài Bạch) Trạch (Điền Trạch), tích ngọc đôi kim (19)

Lộc Tồn thủ Điền Trạch cung, Đôi kim tích ngọc, phú ông ai bì (B181)

Cung Huynh Đệ có Lộc Tồn thủ gặp Triệt thi trưởng nam ly hượng. Chú ý Lộc Tồn tại cung Tí luôn bị Triệt:

Lộc Tồn ngộ Triệt cư Huynh Đệ, nam trưởng bôn ba ngoại xứ (20)

Cung Huynh Đệ có Lộc Tồn và Thái Âm hãm địa cư đồng cung thì có anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha

Thiên Lộc nhi ngộ Thái Âm ư nhàn cung dị bào huynh đệ (22)

Phu Thê có Song Lộc thì vợ chồng đều thuộc gia đình giàu có:

Song Lộc hội cung Phu Thê,

Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang

Cung Thê có Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng thì lấy vợ giàu có. Thiết tưởng Thái Âm cần sáng sủa nghĩa là rơi vào trường hợp Thái Âm tại Thân, Dậu, Tuất, Tí

Vợ giàu của cải vô ngần, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng (Thiên Đồng) (18)

Lộc Tồn tại Nô kiếm tiền khó khăn, xuôi ngược vất vả mới có:

Lộc cư Nô Bộc bực mình, Đông Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài

Lộc Tồn (nhất là Lộc Mã) thích hợp cho cách Tử Phủ Vũ Tướng vì Lộc Tồn gặp Tử Phủ đồng cung hay hội chiếu đều rất tốt và gặp Vũ Khúc cũng rất hay. Lộc Tồn cũng hợp với Cơ, Đồng, Lương sáng sủa (như Đồng Lương Dần Thân, Cơ Âm tại Thân, Cơ Lương Thìn Tuất) và rất kỵ gặp Cự Môn. Theo VVT thì Lộc Tồn có Hóa Lộc ở tam hợp chiếu về Tử Vi là Song Lộc phụng nghinh cách, vua có tôi hiền và tại miếu địa triều Tử Vi là cách quân thần khánh hội

Bộ Lộc Mã gặp Tử Vi rất tốt đẹp, nhất là Tử Phủ Dần Thân gặp Lộc Mã:

Lộc Tồn, Tử (Tử Vi) cùng Thiên Mã hội, Ngộ phi thường, mừng buổi phong lưu (QXT)

Lộc Mã được ngồi cùng Tử Phủ, Ở Dần Thân phúc hậu chung thân(AB)

Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, có Tả Hữu chiếu thì quí hiển tột bực không thể dùng lời mà nói.

Tử Lộc (Tử Vi Lộc Tồn) đồng cung, Phụ Bật (Tả Hữu) chiếu, quí bất khả ngôn (23, TTL)

Mệnh hoặc Tài sáng sủa tốt đẹp có Tử Phủ chiếu hoặc Tử Phủ gặp Lộc thì cả đời phúc hậu và vinh hiển. Theo TVT thì gặp Hóa Lộc đồng cung nhưng câu phú này nên áp dung cho Lộc Tồn thủ, Phủ Tướng chiếu:

Tử Phủ triều viên hoặc Lộc phùng, chung thân phúc hậu chí Tam Công (41)

Tài (cung Tài) Thiên Lộc (Lộc Tồn) ba phương Phủ, Tướng, Lại triều viên, cách vượng quan gia (B154)

Phúc hậu ấy Lộc Tồn tị thủ,

Được tam phương Tướng, Phủ càng vinh. (B101)

Hơn thì Tân, Ất, Giáp, Canh,

Mậu, Nhâm, Quí, Kỷ, Bính, Đinh, vừa vừa (Lộc Tồn thủ Mệnh thì phúc hậu, gặp thêm Tướng Phủ chiếu thì càng vinh hiển. Các tuổi Giáp Ất Canh Tân thì tốt nhất, các tuổi khác thì cũng khá) (B102)

Mệnh có Thiên Phủ gặp Xương Khúc Lộc Tồn thì rất giàu có

Thiên Phủ Xương Khúc, Lộc Tồn, cự vạn chi tứ (15, TTL)

Phủ, Tướng hoặc Lương gặp cát tinh Lộc Tồn Xương Khúc hoặc Lộc Tồn Tả Hữu hội họp thì vinh hiển:

Quần thần khánh hội cách rất hay, Phủ Tướng Lương hợp cùng bộ cát tinh

Lộc Tồn, Xương Khúc bên mình, Hoặc là Tả Hữu hiển vinh anh tài (AB)

Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử Vũ Âm Nam phú đa danh thọ (14)

Giải: TVT cho rằng Âm Nam Mệnh Tử Vi hay Vũ Khúc tại cung Ngọ hay Dần có Lộc Tồn và Hóa Lộc tọa thủ đồng cung hay xung chiếu thì giàu có, tiếng tăm và sống lâu, hưởng phúc thọ. Cần coi lại câu phú này vì khi là âm nam thì chỉ có tuổi Đinh Kỷ thì tại vị trí cung Ngọ mới có Lộc Tồn thủ còn Lộc Tồn cư Dần thì là tuổi Giáp nghĩa là tuổi Dương không thể áp dụng. Câu này nên dược giải thích như sau: Âm Nam Mệnh Tử Vi tại cung Ngọ có Lộc Tồn thủ tại Ngọ và Hóa Lộc đóng tại Dần thì giàu có, tiếng tăm và sống lâu, hưởng phúc thọ. Chú ý tuổi Đinh Thiên Lương cư Ngọ có Lộc Tồn thủ, có Hóa Lộc đồng cung với Cơ Âm gặp Triệt, tuổi Kỷ Tử Vi cư Ngọ có Lộc Tồn tại Ngọ và Hóa Lộc đồng cung với Vũ Tướng tại Dần. Câu phú trên áp dung cho tuổi Kỷ Mệnh tại Ngọ có Tử Vi

TTL cho rằng Nam nhân tuổi Đinh Kỷ Mệnh an tại Tí Ngọ có Hóa Lộc hay Lộc Tồn tọa thủ gặp Tử Vũ hội họp thì hưởng phú quí và sống lâu. Nếu có một Lộc thủ, một chiếu thì thật là toàn mỹ

Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử Vũ, Đinh Kỷ Âm Nam phú đa danh thọ (TTL)

Mệnh Vũ Khúc tọa thủ có Lộc Mã hội họp thì kiếm tiền dễ dàng ở nơi xa quê hương. TTL cho rằng Vũ cần đắc, vượng, miếu. Lộc ở đây là Lộc Tồn và chỉ có cung Dần Thân mới có cách Lộc Mã đồng cung hay xung chiếu mà thôi nên cách này chỉ có Vũ Tướng Dần Thân, Vũ Khúc Thìn Tuất mới có khả năng gặp

Vũ Khúc Lộc Mã giao trì (Lộc Mã xung chiếu nhau), phát tài viễn bộ (viễn quận) (24, TTL)

Mệnh có Thái Âm hay Vũ Khúc (miếu vượng đắc) gặp Lộc Tồn đồng cung, Tả Hữu hội họp thì giàu có

Thái Âm, Vũ Khúc, Lộc Tồn đồng (đồng cung), Tả Hữu tương phùng phú quí ông (giàu có) (11, TTL)

Theo VVT thì Thiên Tướng gặp Lộc Mã Binh Hình Ấn thì quí hiển, làm đến công hầu:

Tướng (Thiên Tướng) Ấn chính vị Công Hầu, Binh, Hình, Lộc, Mã hội chầu Mệnh viên (AB)

Dương Lương cư Mão gặp Xương Lộc hội thì quí hiển. Không rõ Lộc là Lộc Tồn hay Hóa Lộc nhưng thiết tưởng là Lộc Tồn hay Hóa Lộc đều tốt cả:

Thái Dương cư Mão, Lương Xương Lộc hội,

Tuổi Tuất Thìn cách tối vinh xương

Chính là Nhật xuất phù tang,

Giữ ngôi Tể Tướng quyền sang nhất triều (AB320)

Đồng Lương thủ đồng cung gặp Khôi Quyền Linh Kỵ Song Lộc kinh doanh rất giỏi, làm giàu dễ dàng. Chú ý chỉ có tuổi Đinh Đồng Lương cư Dần mới gặp Song Lộc Quyền Khoa và Khôi nhị hợp trong đó Đồng Lương Thiên Quan Quốc Ấn Hóa Quyền bị Triệt:

Đồng Lương viên ngộ Khôi Quyền tăng phùng Linh Kỵ giao lai Song Lộc doanh thương dị phát phú (19, TTL)

Mệnh, Tài Bạch có Cơ, Lương hội họp cùng Lộc Mã thì rất giàu có. TVT cho rằng ở Điền cũng vậy:

Của cải ví Thach Sùng kim cốc (có nhiều tài sản như Thạch Sùng), Ở Điền Tài Lộc Mã Cơ Lương (B111)

Cơ Lương Lộc Mã đồng cung, Phú kham địch quốc của dùng hết đâu

Cơ Lương phùng Lộc Mã, phú kham địch quốc (rất giàu có) (14)

Cự gặp Lộc Tồn đồng cung thì rất xấu, nếu ở cung Tử thì không có con nối dõi

Cự phùng Tồn tú (Cự gặp Lộc Tồn đồng cung) cát xứ toàn hung, ưu nhập Tử cung, vô nhi tòng lão (38)

Mệnh có Cự Nhật Dần Thân thì như mặt trời treo lơ lững trên cao chiếu xuống rất tốt đẹp, nhưng nếu gặp Lộc Tồn đồng cung thì suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Mệnh có Cự Nhật Dần Thân nếu gặp Quyền Phượng thì hưởng phu phụ song toàn

Chú ý rằng tuổi Giáp thì Cự Nhật tại Dần đồng cung với Lộc Tồn Hóa Kỵ nên không còn tốt đẹp, còn tuối Canh thì Cự Nhật đồng cung với Lộc Tồn Hóa Lộc, chính Lộc Tồn Hóa Lộc đồng cung đã làm phá cách mặc dù tại đây có tam hóa liên châu

Cự Nhật Dần Thân, thiên môn nhật lãng, kỵ ngộ Lộc Tồn, ái giao Quyền Phượng (8, TTL)

Cự Nhật đồng thủ Dần Thân,

Ba đời vinh hiển cháu con sang giầu (HC 73)

Gặp Quyền Phượng thế hay rất hiếm,

Gặp Lộc Tồn lại kém lắm thay (HC 73)

TTL cho rằng Cự Cơ Mão Dậu gặp Lộc Tồn đồng cung thì ăn nói hồ đồ không thận trọng, và Mệnh có Cự Môn gặp Lộc Tồn thì cũng giải như trên

Cự, Cơ nhi ngộ Lộc tồn, ngữ bất chính ngôn (21, TTL)

Cự Môn tại Tỵ Hợi kỵ gặp Lộc Tồn đồng cung, nếu gặp Quyền Lộc thì có chí lớn nhưng không gặp thời, như dùng kiếm ném lên sao Ngưu, nên an phận thủ thường thì hơn. Chú ý câu này thì đúng với trường hợp tuổi Đinh Cự Môn tại Tỵ đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Quan, Thiên Trù gặp Triệt, Hóa Lộc Việt Khôi Quyền Quốc Ấn chiếu, Cự Môn tại Hợi có Khôi thủ, Quyền Lộc Lưu Hà tam chiếu, Lộc Tồn, Thiên Quan, Thiên Trù đồng cung với Nhật gặp Triệt xung chiếu:

Cự Môn Tỵ Hợi kỵ ngộ Lộc Tồn (đồng cung) nhi phùng Quyền Lộc kiếm sạ đẩu ngưu (30)

Cự Môn Hợi Tí gặp Hóa Lộc Hóa Quyền thì quí hiển nhưng nếu gặp Lộc Tồn thì là người có chí lớn nhưng không gặp thời

Hợi Tí: Cự Lộc Quyền rất quí,

Gặp Lộc Tồn biến thể ra hư

Mang bao cao vọng mịt mờ,

Như theo mây ám như chờ bóng xa (HC)

Cung Phúc tại Hợi có Lộc Tồn, Cự Môn, Tham Liêm, Kiếp Mã Hình hội họp với Tang Tuế Tả Khoa Ấn Lộc thì giàu có nhưng không có con nối giõi, lại là người khó lòng làm việc thiện. Nhưng nếu phúc VCD có Tam Không (Tuần Triệt án ngữ hay Thiên Địa Không hội họp) không găp bại tinh thì nên đi tu và là người hiền lành thì tốt và suốt đời được xứng ý toại lòng

Phúc cư Càn địa (tại Hợi) hiềm cư Tồn (Lộc Tồn) Cự (Cự Môn) Tham Liêm Kiếp Mã Hình giao lai Tang Tuế Tả Khoa Ấn Lộc vinh thân, vô tử, nan tác thiện lương, hạnh kiến Tam Không đồng tọa can ư bất kiến chính tinh (không có chính tinh tọa thủ), bại diệu dĩ thân thoát tục thiên nhân hạnh phát hỷ hài vĩnh cửu (23)

Mệnh có Phá Quân hay Tham Lang gặp Lộc Mã trai thì chơi bời hoang đàng, đàn bà thì dâm dật, nhưng lại kiếm tiền dễ dàng

Phá Quân, Tham Lang phùng Lộc Mã Nam đa lãng đãng Nữ đa dâm (19 TTL)

Nhật tại Tỵ cung, Nhật mỹ huy thiên (Nhật tại cung Tỵ thì rất sáng sủa tốt đẹp ví như mặt trời ở trên cao tỏa ánh sáng xuống), kiêm lai Lộc Mã Tràng (Tràng Sinh) Tồn (Lộc Tồn) Phụ Bật thế sự thanh bình vi đại phú (thời bình thì rất giàu có), nhược kiêm Tướng Ấn Binh Hình vô lai Tuần Triệt (không bị Tuần Triệt xâm phạm) loạn thế công thành (lập chiến công trong thời loạn) (39, TTL) (chú ý TTL không ghi Lôc, Tồn

Giải: Nhật tại cung Tỵ thì rất sáng sủa tốt đẹp ví như mặt trời ở trên cao tỏa ánh sáng xuống, gặp được Lộc Mã Tràng Sinh, Lộc Tồn (chú ý TTL không đề cập đến Lộc Tồn), Tả Hữu thì rất giàu có trong thời bình, nếu gặp Tướng Ấn Binh Hình và không bị Tuần Triệt xâm phạm thì lập chiến công trong thời loạn

Nhật Mộc (Mộc Dục) Mã tại Tỵ cung,

Trường Sinh Phụ Bật hợp cùng: phú vinh (HC 55)

Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng,

Phải thời loạn thế mới thành công to (HC)

Sát phùng Tồn, Tử giải qua,

Một sao Kỵ đóng, ắt là tối tăm (QXT)

Sát gặp Tồn, Tử đoán ra,

Lại sao Kỵ đóng ắt là tối tăm

Lộc Tồn tại hạn:

Lộc Tồn nhập hạn ca

Lộc Tồn chủ hạn tối vi lương

Tác sự cầu mưu, tận cát tường

Sĩ lộc phùng chi, đa chuyển chức

Thứ nhân ngộ thử định tiền lương (túc tiền lương, VTL)

Lộc tồn thủ hạn thọ diên trường,

Tác sự doanh mưu, vạn sự xương

Cánh hữu Khoa, Quyền kiêm Tả Hữu,

Định tri thử hạn phú sương sương (hạn vinh hoa phú quí, VTL)

Lộc Tồn, Lộc chủ đa phú túc

Hôn nhân giá thú thiêm tự tục (thêm giòng giống) (sinh con đẻ cái, VTL)

Cánh kiêm Khoa, Lộc hựu đồng cung

Tất chủ vinh hoa hưởng hạnh phúc

Lộc Tồn giao trì hạn bộ phùng

Tối phạ Kiếp, Không tương ngộ đồng

Cánh kiêm Thái Tuế ác tinh xung

Hạn đáo kỳ niên, nhập mộ trung (QXT) (Lộc Mã giao trì tại hạn tối kỵ Thiên Không Địa Kiếp và Thái Tuế xung dễ chết, VTL)

Vận năm Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau khá phòng (Hạn gặp thì đề phòng đau mắt) (B110)

Các câu phú cần xét lại

Lộc phùng xung Phá, cát dã thành hung (TTL)

Mệnh có Lộc (Lộc Tồn), ngộ Phá Không, Cát vượng phản biến, vi hung tức thời(AB331)

Giải: Lộc Tồn tọa thủ gặp Phá Quân xung chiếu nên mờ ám xấu xa. Có cách này thì tiền tài thiéu thốn, suốt đời phải lo lắng về sinh kế và hay mắc tai họa. Chú ý Mệnh có Thiên Tướng thì có Phá Quân xung chiếu. Như vậy thì Thiên tướng đồng cung với Lộc Tồn thì xấu. Câu phú này cần xét lại, có lẽ câu phú này là: Lộc phùng xung phá, cát dã thành hung nghĩa là Lộc Tồn gặp các sao xấu như Không Kiếp phá hoại thì trở thành xấu xa

Mệnh phùng Lộc, cư Không Thân xứ, mãn kiếp tao phùng thiểu khiếm (21)

Giải: TVT giải rằng Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, cung Thân có Thiên không hoặc Địa Không tọa thủ tất đời chỉ phong luu hoặc đủ ăn chứ không thể giàu có được. Cần coi lại câu phú này

Thiên Di Cơ Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài

Thiên Di bày Mã, Binh ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài (QXT)

Thiên Di Lộc Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi quê người (VT)

Tử Lộc đồng cung, Nhật Nguyệt chiếu, quí bất khả ngôn (24)

Giải: cần xét lại câu phú này, câu này không có nghĩa bởi vì Tử Vi không bao giờ có Nhật Nguyệt chiếu. Nếu hiểu rằng Tử Vi gặp Lộc Tồn đồng cung hoặc một cung có Nhật Nguyệt chiếu thì quí hiển cũng không ổn vì không đề cập đến đắc hãm của Nhật Nguyệt

Hao gặp Hóa Lộc thì không tốt. Lộc đây phải hiểu là Hóa Lộc vì Lộc Tồn không bao giờ tam hợp xung chiếu với Lộc Tồn:

Hao cư Lộc vị vô duyên,

Tham cư vượng địa chuột miền Đông Sơn (B181)

Sửu Mùi Nhật Nguyệt Lộc Khoa,

Mệnh Quan phương bá (làm bá chủ một cõi) thực là vẻ vang (B156)

Lộc tại đây nên hiểu là Hóa Lộc

Thái Âm hội Tả Hữu, Lộc Tồn, Vũ Khúc,

Cách riêng cho những bậc phú ông (AB)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Long, Loan,

Trai ban binh tước, gái bàn thư cưu (Hạn gặp, con trai thì có công danh, gái thì có người đến hỏi cưới)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Hỉ, Hồng,

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia

Vũ Cô Lộc Mã Quả (Quả Tú) Loan (Hồng Loan), hôn nhân thuở ấy mới tròn thất gia

Giải: hạn có Vũ Khúc Lộc Mã Hồng Cô Quả thì lập gia đình

Lộc Tồn thủ Mệnh mạc phùng xung,

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn

Thiên Cơ, Kiếp, Không, Kỵ tương hội,

Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn (VTL)

Chú ý câu phú trên nói Lộc Tồn gặp Đà La thì không bao giờ có được

Lộc Cơ lanh lợi, tài cao (lanh lợi và có tài năng)

Dễ lành dễ dữ (khi thì hiền lành, khi thì dữ dằn) Tham vào Mã viên (Tham Lang ở cung Ngọ) (B153)

Không rõ là Lộc Tồn hay Hóa Lộc

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lộc Tồn

Đặc điểm về vị trí

Lộc Tồn không an ở Tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi), luôn luôn đồng cung với Bác Sĩ (thuộc tam hợp Bác Sĩ, Tướng Quân, Bệnh Phù), có Quốc Ấn tam chiếu, bị Kình Đà giáp và không bao giờ gặp bộ Song Hao

Tướng Quân và Bệnh Phù luôn có Lộc Tồn tam hợp, và Phi Liêm thì có Lộc Tồn xung chiếu

Dương Nam Âm Nữ

Tuổi Ất Tướng Quân tại Mùi bị Triệt, tuổi Đinh Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp, tuổi Mậu Tướng Quân có Quan Phúc đồng cung xung chiếu, tuổi Kỷ Phi Liêm có Khôi thủ Việt Triệt chiếu, tuổi Canh Phi Liêm có Việt Thiên Trù thủ và Khôi Phúc Triệt tam hợp, tuổi Tân Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp, tuổi Nhâm Phi Liêm có Việt đồng cung, Thiên Trù tam hợp và tuổi Quí Phi Liêm có Thiên Quan đồng cung, Trù, Thanh Long Lưu Hà tam hợp

Âm Nam Dương Nữ

Tuổi Bính Phi Liêm có Khôi thủ, Thanh Long Lưu Hà tam hợp, tuổi Đinh thì Bệnh Phù có Thanh Long Lưu Hà đồng cung xung chiếu, Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp, tuổi Mậu Tướng Quân, Khôi, Quốc Ấn đồng cung bị Triệt, có Việt xung, Phi Liêm có Việt, Quan, Phúc tam hợp, tuổi Kỷ Khôi thủ, Việt bị Triệt chiếu, tuổi Canh Phi Liêm đồng cung với Việt Trù, có Khôi Phúc Triệt tam hợp, Bệnh Phù có Khôi Phúc Triệt xung chiếu, tuổi Tân Tướng Quân đồng cung với Quốc Ấn Thiên Phúc bị Triệt, Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp, tuổi Nhâm Phi Liêm đồng cung với Việt, có Trù tam hợp, tuổi Quí Phi Liêm đồng cung với Thiên Quan, có Thanh Long Lưu Hà, Thiên Trù tam hợp

Tướng Quân bị Triệt

Dương Nam Âm Nữ tuổi Ất thì có Tướng Quân tại Mùi bị Triệt. Âm Nam Dương Nữ thì tuổi Mậu và Tân thì Tướng Quân bị Triệt: tuổi Mậu Tướng Quân, Khôi, Quốc Ấn đồng cung tại Sửu bị Triệt, tuổi Tân Tướng Quân đồng cung với Quốc Ấn Thiên Phúc tại Tỵ bị Triệt

Thanh Long Lưu Hà

Ba tuổi Đinh (Phi tại Tí) Tân (Phi tại Mão) Quí (Phi tại Ngọ) thì Phi Liêm bao giờ cũng có bộ Thanh Long Lưu Hà và Dương Nam Âm Nữ tuổi Bính thì Phi (tại Hợi) có Âm Nam Dương Nữ tuổi Đinh thì Bệnh Phù (tạ Tuất) có Thanh Long Lưu Hà đồng cung xung chiếu. Cụ thể:

Dương Nam Âm Nữ

Tuổi Đinh Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp,

Tuổi Tân Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp,

Tuổi Quí Phi Liêm đồng cung với Thiên Quan, có Thanh Long Lưu Hà, Thiên Trù tam hợp

Tuổi Bính Phi Liêm có Khôi thủ, Thanh Long Lưu Hà tam hợp

Tuổi Đinh Phi Liêm có Thanh Long Lưu Hà tam hợp

Tuổi Tân Phi Liêm đồng cung với Lưu Hà có Thanh Long tam hợp

Tuổi Quí Phi Liêm đồng cung với Thiên Quan, có Thanh Long Lưu Hà, Thiên Trù tam hợp

Lộc Tồn tại Dần, Mão không có gì

Lộc Tồn tại Tỵ

Tuổi Bính có bộ Quan, Khôi Việt

Tuổi Mậu có bộ Lưu Hà, Khôi

Lộc Tồn tại Ngọ

Tuổi Đinh có bộ Lưu Hà, Khôi Phúc

Lộc Tồn tại Thân có bộ Lưu Hà, Việt, Trù

Lộc Tồn tại Dậu có bộ Quan Phúc Lưu Hà

Lộc Tồn tại Hợi có bộ Lưu Hà Khôi Việt

Lộc Tồn tại Tí có Lộc Tồn, Triệt – Thiên Quan xung

Lộc Tồn và Lưu Hà

Chỉ tại vị trí Tí, Dần, Mão, Tỵ tuổi Bính, Ngọ tuổi Đinh thì Lộc Tồn mới không gặp Lưu Hà thủ chiếu

Lộc Tồn và Quan Phúc

Chỉ có Lộc Tồn cư Dậu mới có bộ Quan Phúc (Quan thủ, Phúc tam hợp)

Lộc Tồn và Thiên Trù

Chỉ có Lộc Tồn cư Thân mới có Thiên Trù xung chiếu

Lộc Tồn với Khôi Việt

Lộc Tồn tại Tỵ Hợi Ngọ Thân mới có khả năng có Khôi, Việt và Phi Liêm Dần Tí có bộ Khôi Việt và rất dễ bị Triệt xâm phạm

Cụ thể

Lộc Tồn tại Hợi và Lộc Tồn tại Tỵ tuổi Bính bị Triệt thì có bộ Khôi Việt chiếu. Tại Hợi thì Khôi Mão bị Triệt

Lộc Tồn tại Tỵ tuổi Mậu có Khôi Triệt chiếu, tại Ngọ tuổi Kỷ có Khôi xung, tại Thân có Việt xung

Phi Liêm tại Tí (tuổi Kỷ) có Khôi thủ, Việt tam hợp. Âm Nam Dương Nữ thì Việt bị Triệt. Phi Liêm tại Dần (tuổi Canh) có Việt thủ, Khôi Triệt tam hợp

Lộc Tồn với Thiên Mã

Lộc Tồn tại Dần Thân (tuổi Giáp, Canh) mới có và luôn luôn có bộ Lộc Mã đồng cung hoặc xung chiếu (giao trì) nhau mà thôi

Cụ thể tuổi Giáp Thân, Tí, Thìn và Canh Dần, Ngọ, Tuất thì có Lộc Mã đồng cung, tuổi Giáp Dần Ngọ Tuất và Canh Thân Tí Thìn thì có Lộc Mã giao trì. Bộ Lộc Mã giao trì tại vị trí Lộc Tồn thì tốt hơn Lộc Mã đồng cung vì có bộ Tuế Phù Hổ trong khi Lộc Mã đồng cung thì có bộ Tang Tuế Điếu

Lộc Tồn với Song Hao

Lộc Tồn và Đại hay Tiểu Hao thì không bao giờ tam hợp xung chiếu với nhau vì cách nhau 2 cung nhưng khi ở Dần Thân Tỵ Hợi thì nhị hợp

Lộc Tồn với bộ Mã Hao

Bộ Mã Hao luôn luôn có tại Dần Thân và chỉ có Lộc Tồn tại Tỵ Hợi (tuổi Bính Mậu Nhâm) mới có bộ Mã Hao

Lộc Tồn và Triệt

Lộc Tồn cư Tí luôn bị Triệt và cư Tỵ cho tuổi Đinh thì bị Triệt

Lộc Tồn và Tuần

Các tuổi Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Thân, Đinh Hợi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Nhâm Thân, Quí Hợi thì Lộc Tồn bị Tuần. Tuổi Bính Thân và Quí Hợi thì Lộc Tồn bị cả Tuần Triệt đồng cung

Ngũ Hành

Lộc Tồn là Bắc Đẩu tinh Dương Thổ đới Thủy (TTL), Dương Thổ (VVT)

Đắc hãm

Miếu vượng tại Tí Ngọ, Dần Thân, Mão Dậu (VVT)

Ý nghĩa

Là quí tinh, chủ quyền tước danh chức, (có Tướng Ấn hội họp), tài lộc, phúc thọ(TTL, VVT) văn chương thi phú (VVT)

Thủ Mệnh thì:

Thông minh, hiếu học, tài cao, học rộng, lỗi lạc (có Bác Sĩ Quốc Ấn)

Nghiêm cẩn, đôn trọng

Nhân hậu, từ thiện, đạo đức

Có mưu trí, cơ biến, bén nhạy (VVT)

Có tài tổ chức (VVT)

Không gặp sao sáng sủa hoặc đơn thủ thì là người quá tính toán về tiền bạc mà trở thành keo kiệt, bủn xỉn, ăn ở bần tiện (do có Kình Đà giáp)

Đoan chính, không lăng nhăng. Giải trừ được tính dâm đãng hoa nguyệt của Đào Hồng khi đồng cung (chú ý Tướng Quân luôn có Lộc Tồn tam hợp nhưng Tướng Quân kỵ gặp dâm tinh như Thai, Hồng, Đào, Xương Khúc chủ sự xui xẻo về trinh tiết)

Lộc Tồn bao giờ cũng giáp Kình Đà nên khi luận đoán Lộc Tồn cần chú ý đến các sao hội họp, đặc biệt là sao đồng cung với Lộc Tồn. Nếu trong cung Lộc Tồn có hung sát tinh như Không Kiếp, Hỏa Linh hãm thì là cách ăn xin vì Kình Đà sẽ hội cùng hung sát tinh mà gây họa, ngược lại nếu trong cung có cát tinh như Khoa, Quyền, Hóa Lộc thì lại là cách xuất thế vinh hoa, cách dôi kim tích ngọc (vàng chôn ngọc cất) vì Kình Đà trở hành hai vệ sĩ giữ của cho chủ

Tọa thủ gặp nhiều sao tốt đẹp sáng sủa hội họp (nhất là Tử Phủ, Xương Khúc, Khôi Việt, Mã, Khoa Quyền Lộc)thì là người thông minh, học rộng, có tính nhân hậu từ thiện, có tài tổ chức, có nhiều sáng kiến, biết ứng biến, suốt đời được nhiều người kính trọng và sống lâu

Tọa thủ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội họp (nhất là Không Kiếp, Kỵ, Tuế, Hao) thì là người biển lận, ích kỷ, gian trá, quỉ quyệt, thường sớm khác cha mẹ hay phải sớm lìa bỏ gia đình lang thang nơi phương xa, suốt đời không được xứng ý toại lòng vì công danh trắc trở, tài lộc thiếu thốn, nếu có nhiều tiền của thì hay bị mất cắp, lừa đảo, khó tránh được những tai họa khủng khiếp, rất dễ bị tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm

Lộc Tồn Nam Mệnh ca

Nam nhân có Lộc Tồn thì tính quả quyết, làm việc gì cùng thành, nếu là quan chức mà có thêm Xương Khúc hội họp thì y lộc, nhà cao của rộng mãi mãi, vinh hiển:

Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh,

Tính cách cương cường bách sự thành

Quan viên thiên hề Xương Khúc hội,

Thao thao y lộc hiển môn đình (VTL)

Nam nhân có Lộc Tồn thủ mà gặp Đà Hỏa thì phúc không toàn vẹn, gặp Thiên Cơ, Kiếp, Không, Kỵ thì nên đi tu thì được thanh nhàn. Chú ý câu phú trên nói Lộc Tồn gặp Đà La thì không bao giờ có được:

Lộc Tồn thủ Mệnh mạc phùng xung,

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn

Thiên Cơ, Kiếp, Không, Kỵ tương hội,

Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn (VTL)

Theo TTL Lộc Tồn thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, nhất là Tử Phủ Xương Khúc Khôi Việt thì hưởng phú quí trọn đời, có uy danh lừng lẫy và sống lâu, nhưng nếu gặp nhiều sao xấu xa mờ ám hội hop. nhất là Không Kiếp Hao Kỵ Tuế thì suốt đời túng thiếu, buồn phiền về vợ con, thường sớm ly tổ, lại hay mắc tai họa và không thể sống lâu được (chú ý Hao không bao giờ tam hợp xung chiếu với Lộc Tồn)

Lộc Tồn Nữ Mệnh ca

Nữ Mệnh có Lộc Tồn Tử Phủ hội họp thì trăm việc hanh thông, nếu Lộc Tốn gặp Đồng, Liêm (sáng sủa) thì là bậc phu nhân giàu có sang trọng. Theo VVT thì Lộc Tồn thủ tại Thân Mệnh thì là người tú lệ, trinh liệt, đảm đang, có tài quán xuyến, đại sự chẳng khác chi nam giới, gặp Tủ Phủ đồng cung thì vạn sự đều an vượng, như ý toại lòng, nếu gặp Phủ Tướng tam hợp củng chiếu thì không đại phú cũng quí hiển, nếu gặp Liêm Trinh hoặc Thiên Đồng thì là bậc quyền quí phu nhân. Mệnh có Lộc Tồn tại Dần Thân được Phủ và Thiên Tướng đóng tại Quan và Tài thì đắc cách Phủ Tướng triều viên, phú quí song toàn. Theo Thái Thứ Lang thì Lộc Tồn thủ Nữ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội họp thì rất đoan chính, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử, nhưng nếu gặp nhiều sao xấu xa hội họp thì tuy không có tính dâm đãng nhưng suốt đời chẳng được mấy khi xứng ý toại lòng và hay buồn khổ về chồng con:

Nữ Mệnh nhược ngộ Lộc Tồn tinh

Tử Phủ gia lâm, bách sự ninh (trăm việc hanh thông)

Cánh ngộ Đồng, Liêm (sáng sủa) tương tấu hợp

Tất nhiên chủ định thị phu nhân (AB465)

Nữ Mệnh có Lộc Tồn gặp Không, Kiếp, Linh, Hỏa thì tất yếu có tai nạn, nếu không có cát tinh hội họp cứu giải thì vợ chồng sinh ly, không sống lâu bền được:

Lộc Tồn nhập Mệnh hãm cung lai

Không, Kiếp, Linh, Hỏa tất vi tai (tất yếu có tai nạn)

Nhược vô cát diệu lai tương tấu (nếu không có cát tinh hội họp)

Phu phụ phân ly, vĩnh bất giai (bất hài, QXT, VTL) (vợ chồng sinh ly, không sống lâu bền được) (AB466)

Hợp cách của Lộc Tồn

Đẹp nhất là gặp Mã đồng cung hay xung chiếu, Hóa Lộc chiếu, Khôi Việt, Xương Khúc, Tử Phủ chủ về phú quí (Mã, Tử Phủ), uy quyền hiển hách (Khôi Việt, Xương Khúc), gia tăng tuổi thọ

Bộ Lộc Tồn gặp Tả Hữu hoặc Thiên Mã không gặp sát tinh xâm phạm thì sẽ gia tăng tính tốt đẹp của Lộc Tồn, nhất là tiền tài

Bộ Lộc Tồn Xương Khúc không gặp sát tinh xâm phạm thì sẽ gia tăng tính chất tốt đẹp, nhất là công danh

Lộc Tồn hội với các tài tinh như Vũ Khúc, Thiên Phủ, Thái Âm (chủ điền sản) sáng sủa hoặc Hóa Lộc thì sẽ gia tăng tính chất giàu có

Đồng cung với Khoa, Quyền hay Hóa Lộc thì phú quí, văn chương khoa giáp hiển đạt (VVT)

Đồng cung với một trong ba sao của bộ Khoa Quyền Lộc hoặc Hóa Lộc thủ, Lộc Tồn chiếu thì tốt đẹp, toàn mỹ hơn nhiều (VVT)

Gặp Thiên Quan, Thiên Phúc, ân Quang, Thiên Quí, Riêu Y thì nên chuyên về y dược, rất nổi tiếng (TTL)

Ngoài cách văn tinh của Lộc Tồn Tí Ngọ, tùy theo Lộc Tồn đơn thủ, đồng cung hay hội chiếu với sao của bộ Khoa Quyền Lộc để quyết đoán tính tình nghề nghiệp

Phá cách của Lộc Tồn

Tối kỵ gặp Không Kiếp (nếu thêm Thái Tuế thì càng xấu), kỵ gặp Tuần Triệt (kỵ Triệt hơn Tuần) và Hóa Kỵ, Hỏa Linh hãm địa hoặc Cự Môn đồng cung, nhất là Cự Môn tại Tỵ Hợi

Lộc Tồn thủ Mệnh không bằng chiếu Mệnh vì giáp Kình Đà. Lộc Tồn thủ tại Phu, Thê, Tử Tức, Huynh Đệ cũng không tốt vì chủ cô đơn, hình khắc hoặc là thủ tại cung Vô Chính Diệu cũng thường là không tốt trừ khi đồng cung với nhiều sao sáng sủa

Lộc Tồn đồng cung với Hóa Lộc thì không tốt, chủ về tai họa, đa số là do tiền tài gây ra

Mệnh sáng sủa có Lộc Tồn thủ thì hưởng giàu sang, được ăn ngon, mặc đẹp, hưởng của cải do tiền nhân để lại:

Lộc Tồn hậu trọng, đa y, thực (1, TTL)

Lộc Tồn tại viên (tọa thủ), chỉ tứ tổ nghiệp (2, TTL)

Mã vào Mệnh đa tài mẫn tiệp, Tồn (Lộc Tồn) vào viên tổ nghiệp thường nhờ (có Lộc Tồn thì thừa hưởng tổ nghiệp) (B113)

Mệnh minh (sáng sủa) có Lộc thì giầu, Trong cung tọa thủ, sang giầu chung thân (B161)

Lộc Tồn giàu có về sau, Trường Sinh, Đế Vượng là người thiện lương

Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Lộc Tồn chiếu thì quí hiển. Chú ý theo TVT thì Lộc Tồn phải ở các cung Dần Thân Mão Dậu chiếu Mệnh thì mới gọi là triều viên, còn nếu ở Tí Ngọ Tỵ Hợi thì khi chiếu Mệnh không được gọi là triều viên, tuy nhiên cũng tốt

Lộc Tồn triều viên (chiếu), thân vinh phú quí hiển (3, TTL)

Mệnh có Lộc Tồn thủ không gặp sát tinh hội họp thì hưởng giàu sang:

Lộc Tồn thủ Mệnh bốn vì, Như vô Sát tấu, đoán đầy như y (B176)

Mệnh Thân hay Thiên Di có Lộc Tồn tại Tí Ngọ thì rất có lợi, giàu sang, kiếm tiền dễ dàng, có nhiều của cải tiền bạc. Chú ý Lộc Tồn tại cung Tí luôn luôn bị Triệt. Chú ý rằng Lộc Tồn cư Di tại Tí Ngọ thì Mệnh luôn luôn có bộ Thanh Long Lưu Hà đồng cung chiếu Mệnh hoặc Thanh Long Lưu Hà tam hợp chiếu Mệnh (tuổi Đinh Quí), nếu không thì có bộ Khôi Việt thủ chiếu Mệnh (tuổi Kỷ)

Lộc Tồn Tí Ngọ vị, Mệnh, Thân, Thiên Di phùng (đóng tại Mệnh, Thân, Di), lợi lộc nghi (TTL)

Lộc Tồn Tí Ngọ vị Thiên Di, Thân Mệnh phùng chi lợi lộc nghi (11)

Tuổi Giáp có Lộc Tồn tại Dần rât tốt đẹp:

Nào ai Lục Giáp sinh nhân, Lộc Tồn tọa thủ Dần cung phải thời

Lộc Tồn kết hợp với các phụ tinh

Lộc Tồn tam hợp, xung chiếu, nhị hợp với Hóa Lộc thì rất tốt, tiền bạc xúc tích nhưng nếu đồng cung với Hóa Lộc thì lại kém đi, giảm thiểu sự tốt đẹp, chủ vì tham tài mà mang họa vào thân. Theo VVT thì Lộc Tồn tại Tí Ngọ xung chiếu với Hóa Lộc và Văn Tinh thì là đệ nhất văn chương cách, chủ thông minh thanh hiển nhưng nếu gặp Không thì học hành khó thành và rất kỵ gặp hung sát tinh. Đồng cung với Hóa Lộc tại Tỵ Hợi thì suốt đời tính toán tiền bạc nhưng giàu sang. hội với Hóa Lộc tại Dần Thân là các dôi kim tích ngọc

.

Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng cung gặp sao sáng sủa thì có óc độc đoán, chuyên quyền, như Lã Hậu Mệnh an tại Dần có cách này. Tuổi Giáp Mệnh Liêm Trinh tại Dần, tuổi Ất Mệnh Cự Cơ tại Mão, Tuổi Bính Mệnh Thiên Đồng tại Tỵ bị Triệt, tuổi Đinh Mệnh Đồng Âm cư Ngọ, tuổi Mậu Mệnh Liêm Tham tại Tỵ, tuổi Kỷ Mệnh Vũ Phủ tại Ngọ, tuổi Canh Mệnh Cự Dương tại Thân, tuổi Tân Mệnh Cự Cơ tại Dậu, tuổi Nhâm mệnh Thiên Lương tại Hợi và tuổi Quí Mệnh Phá Quân tại Tí bị Triệt đều có Song Lộc thủ đồng cung:

Song Lộc (Lộc Tồn, Hóa Lộc) thủ Mệnh, Lã Hậu chuyên quyền (17, TTL)

Song Lộc thủ Mệnh, chuyên quyền, Lộc đảo, Mã đảo hết phiền lại lo (AB331)

Lã Hậu kiêm việc triều chính vì cung Mệnh tại Dần có Lộc Tồn Hóa Lộc gặp Thiên Mã. TVT giải rằng Lộc Tồn gặp Thiên Mã tọa thủ đồng cung nên lời giải không chính xác

Lã Hậu chuyên quyền, lưỡng trùng Thiên Lộc, Thiên Mã (16)

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền, Song Lộc ngộ Mã thủ liền một cung

Kìa như phụ nữ chuyên quyền, Lưỡng trùng Lộc Mã, Mệnh viên rõ ràng (B169)

Chuyên quyền kìa Lã Hậu bà, Song Lộc ngộ Mã thủ tòa Mệnh viên

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền, Lưỡng phùng Lộc, Mã thủ viên rõ ràng (B159)

Kia như Song Lộc Tuần phùng,

Hân nhiên nhập Tướng Bột Công Hán triều (B169)

Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc hội họp thì cả đời phú quí, có tài văn võ hơn người như Thái Công:

Song Lộc trùng phùng (hội họp), chung thân phú quí (15, TTL)

Song Lộc lưỡng ngộ, Thái Công chi vũ lược siêu quần (B79)

Mệnh có Lộc Tồn và Hóa Lộc hội họp thì như Phu Tử có tài về văn chương

Hoạt Lộc trùng phùng Phu Tử văn chương quán thế (B79)

Mệnh có Lộc Tồn hay Hóa Lộc: một Lộc tọa thủ, một nhị hợp (gọi là Minh Lộc Ám Lộc hay Uyên Ương Lộc hội) thì hưởng giàu sang và có quyền chức lớn, như gấm được thêm hoa. Chú ý tuổi Giáp Mệnh tại Dần có Đồng Lương và tại Hợi có Liêm Tham, tuổi Ất Mệnh tại Mão có Liêm Phá và tại Tuất có Cơ Lương, tuổi Bính Mệnh tại Tỵ có Liêm Tham bị Triệt và Mệnh tại Thân có Đồng Lương, tuổi Đinh Mệnh tại Ngọ có Vũ Phủ và Mệnh tại Mùi có Nhật Nguyệt, tuổi Mậu Mệnh tại Tỵ có Thiên Đồng và Mệnh tại Thân có Tham Lang, tuổi Kỷ Mệnh tại Ngọ có Đồng Âm và Mệnh tại Mùi có Vũ Tham, tuổi Canh Mệnh tại Tỵ có Thái Dương và Mệnh tại Thân có Tử Phủ, tuổi Tân Mệnh tại Thìn có Cự Môn bị Triệt và Mệnh tại Dậu có Tử Tham, tuổi Nhâm Mệnh tại Dần có Đồng lương bị Triệt và Mệnh tại Hợi có Liêm Tham, tuổi Quí Mệnh tại Tí có Thiên Cơ gặp Triệt và Mệnh tại Sửu có Tử Phá bị Triệt thì có cách Minh Lộc ám Lộc

Minh Lộc Ám Lộc (còn gọi là Uyên Ương Lộc hội), vị chí công khanh (Cẩm thượng thiêm hoa) (4, TTL)

Lộc (Lộc Tồn, Hóa Lộc) một thủ, một vào lục hợp (một nhị hơp), Giầu lại sang như gấm thêm hoa (B161)

Minh Lộc Ám Lộc đây mà, Ấy cách cẩm thượng thiêm hoa rành rành (B176)

Ví như Lục Giáp sinh nhân, Mệnh tinh tại Hợi, Lộc tinh đông trần (B176)

Lộc Tồn thủ ở cung Dần, Ấy Dần Hợi hợp nên thân cách này (B176)

Uyên ương Lộc hội tốt vời, Công danh hiển hách, một đời giầu sang(AB331)

Tuất Thìn vốn hãm Cự Môn, Tuổi Tân Hóa Lộc, Lộc Tồn cũng yêu (chú ý Cự Môn ahãm tại Thìn nhưng tuổi Tân có Hóa Lộc thủ, Lộc Tôn nhị hợp) (B162)

Mệnh có một Lộc tam hợp chiếu, một xung chiếu thì gọi là Hợp Lộc củng Lộc, hoạnh phát về võ nghiệp, văn võ kiêm toàn, danh tiếng lừng lẫy, vinh hiển.Theo TVT một Lộc tọa thủ, một xung chiếu thì không đúng:

Hợp Lộc củng Lộc định vị cư kích chi thần (hay định vị văn võ toàn tài) (12, 13)

Hợp Lộc củng Lộc Quan, Tài, Đại thần bích cự đáng tài nam nhi (B175)

Hoặc cư Mệnh, hoặc Thiên Di, Song Lộc thủ chiếu, ấy thì giầu sang (B175)

Lộc Tồn gặp Thiên Mã đồng cung hay xung chiếu thì rất tốt, chủ buôn bán phát tài, tiền vào như nước, nếu Mã tam chiếu thì kém hơn:

Mệnh có Lộc Tồn Thiên Mã hội họp thì văn chương lỗi lạc đanh thép, nữ nhân thì tính tình đoan trang, vượng phu ích tử. Chú ý câu phú này không đề cập là phải đồng cung, nhưng TVT cho rằng Thiên Mã phải đồng cung:

Thiên Lộc Thiên Mã kinh nhân giáp đệ (18)

Mệnh Thân an tọa Tứ Sinh, Canh phùng Lộc, Mã thủ thành Mệnh viên

Tam phương củng chiếu đều yên, Kinh nhân giáp đệ, danh trên bảng rồng (B166)

Lộc Mã thủ chiếu Mệnh cung, Vượng phu ích tử vốn giòng đoan trang

Mệnh hoặc Di có Thiên Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu hoặc có Lộc thủ, Thiên Mã xung chiếu thì buôn bán phát đạt mà trở nên giàu có, dễ kiếm tiền và được nhiều người thương mến. Lộc Mã đồng cung cũng có nghĩa như vậy:

Lộc Mã tối hỉ giao trì, chúng nhân sủng ái (10, TTL)

Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn, Mã Mệnh cung, Tồn (Lộc Tồn) tại Thiên Di

Cách Lộc Mã Thiên Di dễ được, Số sinh tài có sức ghê thay (B115)

Lộc Tồn Thiên Mã đồng gia (đồng cung), có người buôn một bán ba nên giàu (24)

Lộc Tồn Thiên Mã đồng (cùng) gia, Có người buôn một, bán ba nên giầu (B43)

Đồng cung Tồn (Lộc Tồn) Mã gặp nhau, Ấy Chiết Tiễn Mã, ngàn dâu thẳng đường (chạy đường xa)

Văn hơn (văn chương hơn người) là Việt Khoa Khôi, Ngồi ở trên người, Lộc Mã đồng cung (Lộc Mã đồng cung thì ăn trên ở trước, hơn người) (B156)

Lợi tìm Lộc Mã đã quen, Tấu Thư Thiên Phúc Phật Tiên mê lòng

Đẩu (Đẩu Quân) gặp Tồn (Lộc Tồn) khá tiền tài

Khốc, Hư lạc hãm miệt mài gian truân

Xương Khúc đắc địa và gặp Lộc Tồn đồng cung thì có nhiều tài năng xuất chúng

Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ thị (32, TTL)

Lộc Tồn cùng các cách đẹp của Lộc Tồn (như Lộc Mã) gặp Không, Kiếp, Tuần Triệt hoặc Hóa Kỵ thì trở thành phá cách, chủ bị họa vì tiền, phá sản:

Mệnh có Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn không gặp sát tinh hay Hóa Kỵ, Thiên Hình thì phú quí cực độ:

Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc Tồn. Hình Sát vô xung, đại phú quí (TTL)

Lộc gặp Không, Kiếp đồng cung là phá cách, trở thành nghèo khổ:

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui, Cũng là vô dụng, hóa vi cơ hàn

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui, Cũng là vô dụng, hóa vi cơ hàn (B165)

Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, Mã xung chiếu hay có Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu nếu gặp Kiếp Không Tuế hội họp thì mờ ám xấu xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý tọai lòng, công danh trắc trở, hay phải lo lắng về sinh kế và khó tránh tai họa. Theo Nguyễn Mạnh Bảo thì Lộc Mã gặp Tuần Triệt hoặc Tuyệt Bại thì sợ gặp Không Kiếp Thái Tuế, nếu giàu thì chết sớm, nghèo thì sống lâu:

Lộc đảo, Mã đảo, kị Kiếp Không Thái Tuế (10, TTL)

Song Lộc thủ Mệnh, chuyên quyền, Lộc đảo, Mã đảo hết phiền lại lo (AB331)

Mã, Lộc hãm Không Vong Tuyệt Bại, Sợ Kiếp Không hợp Thái Tuế xung

Giầu tổn thọ, khó duyên sinh, Phù Thân giúp Mệnh hạn hành khác nhau (B158)

Lộc Mã ngộ Bại, Tuyệt hương (ở Bại Địa, Tuyệt Địa) Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành (B171)

Nhưng có câu phú cho rằng Mệnh tại Bại Địa hay Tuyệt địa gặp Lộc Tồn thì giải được:

Mệnh cung Bại, Tuyệt nhược phùng, Bằng như Thiên Lộc có công phù trì

Lộc Tồn gặp Tuần hay Triệt thì trở nên xấu, cơ nghiệp bị tan tành TVT cho rằng tọa thủ tại Mệnh, Điền hay Tài:

Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn, tư cơ phá hoại (B71, 10)

Lộc Mã gặp Không Kiếp, Thái Tuế hội họp thì hoặc Triệt là phá cách, không tốt

Kiếp Không Thái Tuế suy vi, Lộc Mã ngộ Triệt ích gì nữa mong

Cung Tài Bạch hay Điền Trạch có Lộc Tồn thủ thì có vàng ngọc, nghĩa là giàu có. Chú ý rằng Lộc Tồn tại Điền thì Mệnh sẽ có Tiểu Hao hoặc Đại Hao thủ:

Lộc Tồn thủ ư Tài (Tài Bạch) Trạch (Điền Trạch), tích ngọc đôi kim (19)

Lộc Tồn thủ Điền Trạch cung, Đôi kim tích ngọc, phú ông ai bì (B181)

Cung Huynh Đệ có Lộc Tồn thủ gặp Triệt thi trưởng nam ly hượng. Chú ý Lộc Tồn tại cung Tí luôn bị Triệt:

Lộc Tồn ngộ Triệt cư Huynh Đệ, nam trưởng bôn ba ngoại xứ (20)

Cung Huynh Đệ có Lộc Tồn và Thái Âm hãm địa cư đồng cung thì có anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha

Thiên Lộc nhi ngộ Thái Âm ư nhàn cung dị bào huynh đệ (22)

Phu Thê có Song Lộc thì vợ chồng đều thuộc gia đình giàu có:

Song Lộc hội cung Phu Thê,

Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang

Cung Thê có Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng thì lấy vợ giàu có. Thiết tưởng Thái Âm cần sáng sủa nghĩa là rơi vào trường hợp Thái Âm tại Thân, Dậu, Tuất, Tí

Vợ giàu của cải vô ngần, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng (Thiên Đồng) (18)

Lộc Tồn tại Nô kiếm tiền khó khăn, xuôi ngược vất vả mới có:

Lộc cư Nô Bộc bực mình, Đông Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài

Lộc Tồn (nhất là Lộc Mã) thích hợp cho cách Tử Phủ Vũ Tướng vì Lộc Tồn gặp Tử Phủ đồng cung hay hội chiếu đều rất tốt và gặp Vũ Khúc cũng rất hay. Lộc Tồn cũng hợp với Cơ, Đồng, Lương sáng sủa (như Đồng Lương Dần Thân, Cơ Âm tại Thân, Cơ Lương Thìn Tuất) và rất kỵ gặp Cự Môn. Theo VVT thì Lộc Tồn có Hóa Lộc ở tam hợp chiếu về Tử Vi là Song Lộc phụng nghinh cách, vua có tôi hiền và tại miếu địa triều Tử Vi là cách quân thần khánh hội

Bộ Lộc Mã gặp Tử Vi rất tốt đẹp, nhất là Tử Phủ Dần Thân gặp Lộc Mã:

Lộc Tồn, Tử (Tử Vi) cùng Thiên Mã hội, Ngộ phi thường, mừng buổi phong lưu (QXT)

Lộc Mã được ngồi cùng Tử Phủ, Ở Dần Thân phúc hậu chung thân(AB)

Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, có Tả Hữu chiếu thì quí hiển tột bực không thể dùng lời mà nói.

Tử Lộc (Tử Vi Lộc Tồn) đồng cung, Phụ Bật (Tả Hữu) chiếu, quí bất khả ngôn (23, TTL)

Mệnh hoặc Tài sáng sủa tốt đẹp có Tử Phủ chiếu hoặc Tử Phủ gặp Lộc thì cả đời phúc hậu và vinh hiển. Theo TVT thì gặp Hóa Lộc đồng cung nhưng câu phú này nên áp dung cho Lộc Tồn thủ, Phủ Tướng chiếu:

Tử Phủ triều viên hoặc Lộc phùng, chung thân phúc hậu chí Tam Công (41)

Tài (cung Tài) Thiên Lộc (Lộc Tồn) ba phương Phủ, Tướng, Lại triều viên, cách vượng quan gia (B154)

Phúc hậu ấy Lộc Tồn tị thủ,

Được tam phương Tướng, Phủ càng vinh. (B101)

Hơn thì Tân, Ất, Giáp, Canh,

Mậu, Nhâm, Quí, Kỷ, Bính, Đinh, vừa vừa (Lộc Tồn thủ Mệnh thì phúc hậu, gặp thêm Tướng Phủ chiếu thì càng vinh hiển. Các tuổi Giáp Ất Canh Tân thì tốt nhất, các tuổi khác thì cũng khá) (B102)

Mệnh có Thiên Phủ gặp Xương Khúc Lộc Tồn thì rất giàu có

Thiên Phủ Xương Khúc, Lộc Tồn, cự vạn chi tứ (15, TTL)

Phủ, Tướng hoặc Lương gặp cát tinh Lộc Tồn Xương Khúc hoặc Lộc Tồn Tả Hữu hội họp thì vinh hiển:

Quần thần khánh hội cách rất hay, Phủ Tướng Lương hợp cùng bộ cát tinh

Lộc Tồn, Xương Khúc bên mình, Hoặc là Tả Hữu hiển vinh anh tài (AB)

Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử Vũ Âm Nam phú đa danh thọ (14)

Giải: TVT cho rằng Âm Nam Mệnh Tử Vi hay Vũ Khúc tại cung Ngọ hay Dần có Lộc Tồn và Hóa Lộc tọa thủ đồng cung hay xung chiếu thì giàu có, tiếng tăm và sống lâu, hưởng phúc thọ. Cần coi lại câu phú này vì khi là âm nam thì chỉ có tuổi Đinh Kỷ thì tại vị trí cung Ngọ mới có Lộc Tồn thủ còn Lộc Tồn cư Dần thì là tuổi Giáp nghĩa là tuổi Dương không thể áp dụng. Câu này nên dược giải thích như sau: Âm Nam Mệnh Tử Vi tại cung Ngọ có Lộc Tồn thủ tại Ngọ và Hóa Lộc đóng tại Dần thì giàu có, tiếng tăm và sống lâu, hưởng phúc thọ. Chú ý tuổi Đinh Thiên Lương cư Ngọ có Lộc Tồn thủ, có Hóa Lộc đồng cung với Cơ Âm gặp Triệt, tuổi Kỷ Tử Vi cư Ngọ có Lộc Tồn tại Ngọ và Hóa Lộc đồng cung với Vũ Tướng tại Dần. Câu phú trên áp dung cho tuổi Kỷ Mệnh tại Ngọ có Tử Vi

TTL cho rằng Nam nhân tuổi Đinh Kỷ Mệnh an tại Tí Ngọ có Hóa Lộc hay Lộc Tồn tọa thủ gặp Tử Vũ hội họp thì hưởng phú quí và sống lâu. Nếu có một Lộc thủ, một chiếu thì thật là toàn mỹ

Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử Vũ, Đinh Kỷ Âm Nam phú đa danh thọ (TTL)

Mệnh Vũ Khúc tọa thủ có Lộc Mã hội họp thì kiếm tiền dễ dàng ở nơi xa quê hương. TTL cho rằng Vũ cần đắc, vượng, miếu. Lộc ở đây là Lộc Tồn và chỉ có cung Dần Thân mới có cách Lộc Mã đồng cung hay xung chiếu mà thôi nên cách này chỉ có Vũ Tướng Dần Thân, Vũ Khúc Thìn Tuất mới có khả năng gặp

Vũ Khúc Lộc Mã giao trì (Lộc Mã xung chiếu nhau), phát tài viễn bộ (viễn quận) (24, TTL)

Mệnh có Thái Âm hay Vũ Khúc (miếu vượng đắc) gặp Lộc Tồn đồng cung, Tả Hữu hội họp thì giàu có

Thái Âm, Vũ Khúc, Lộc Tồn đồng (đồng cung), Tả Hữu tương phùng phú quí ông (giàu có) (11, TTL)

Theo VVT thì Thiên Tướng gặp Lộc Mã Binh Hình Ấn thì quí hiển, làm đến công hầu:

Tướng (Thiên Tướng) Ấn chính vị Công Hầu, Binh, Hình, Lộc, Mã hội chầu Mệnh viên (AB)

Dương Lương cư Mão gặp Xương Lộc hội thì quí hiển. Không rõ Lộc là Lộc Tồn hay Hóa Lộc nhưng thiết tưởng là Lộc Tồn hay Hóa Lộc đều tốt cả:

Thái Dương cư Mão, Lương Xương Lộc hội,

Tuổi Tuất Thìn cách tối vinh xương

Chính là Nhật xuất phù tang,

Giữ ngôi Tể Tướng quyền sang nhất triều (AB320)

Đồng Lương thủ đồng cung gặp Khôi Quyền Linh Kỵ Song Lộc kinh doanh rất giỏi, làm giàu dễ dàng. Chú ý chỉ có tuổi Đinh Đồng Lương cư Dần mới gặp Song Lộc Quyền Khoa và Khôi nhị hợp trong đó Đồng Lương Thiên Quan Quốc Ấn Hóa Quyền bị Triệt:

Đồng Lương viên ngộ Khôi Quyền tăng phùng Linh Kỵ giao lai Song Lộc doanh thương dị phát phú (19, TTL)

Mệnh, Tài Bạch có Cơ, Lương hội họp cùng Lộc Mã thì rất giàu có. TVT cho rằng ở Điền cũng vậy:

Của cải ví Thach Sùng kim cốc (có nhiều tài sản như Thạch Sùng), Ở Điền Tài Lộc Mã Cơ Lương (B111)

Cơ Lương Lộc Mã đồng cung, Phú kham địch quốc của dùng hết đâu

Cơ Lương phùng Lộc Mã, phú kham địch quốc (rất giàu có) (14)

Cự gặp Lộc Tồn đồng cung thì rất xấu, nếu ở cung Tử thì không có con nối dõi

Cự phùng Tồn tú (Cự gặp Lộc Tồn đồng cung) cát xứ toàn hung, ưu nhập Tử cung, vô nhi tòng lão (38)

Mệnh có Cự Nhật Dần Thân thì như mặt trời treo lơ lững trên cao chiếu xuống rất tốt đẹp, nhưng nếu gặp Lộc Tồn đồng cung thì suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Mệnh có Cự Nhật Dần Thân nếu gặp Quyền Phượng thì hưởng phu phụ song toàn

Chú ý rằng tuổi Giáp thì Cự Nhật tại Dần đồng cung với Lộc Tồn Hóa Kỵ nên không còn tốt đẹp, còn tuối Canh thì Cự Nhật đồng cung với Lộc Tồn Hóa Lộc, chính Lộc Tồn Hóa Lộc đồng cung đã làm phá cách mặc dù tại đây có tam hóa liên châu

Cự Nhật Dần Thân, thiên môn nhật lãng, kỵ ngộ Lộc Tồn, ái giao Quyền Phượng (8, TTL)

Cự Nhật đồng thủ Dần Thân,

Ba đời vinh hiển cháu con sang giầu (HC 73)

Gặp Quyền Phượng thế hay rất hiếm,

Gặp Lộc Tồn lại kém lắm thay (HC 73)

TTL cho rằng Cự Cơ Mão Dậu gặp Lộc Tồn đồng cung thì ăn nói hồ đồ không thận trọng, và Mệnh có Cự Môn gặp Lộc Tồn thì cũng giải như trên

Cự, Cơ nhi ngộ Lộc tồn, ngữ bất chính ngôn (21, TTL)

Cự Môn tại Tỵ Hợi kỵ gặp Lộc Tồn đồng cung, nếu gặp Quyền Lộc thì có chí lớn nhưng không gặp thời, như dùng kiếm ném lên sao Ngưu, nên an phận thủ thường thì hơn. Chú ý câu này thì đúng với trường hợp tuổi Đinh Cự Môn tại Tỵ đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Quan, Thiên Trù gặp Triệt, Hóa Lộc Việt Khôi Quyền Quốc Ấn chiếu, Cự Môn tại Hợi có Khôi thủ, Quyền Lộc Lưu Hà tam chiếu, Lộc Tồn, Thiên Quan, Thiên Trù đồng cung với Nhật gặp Triệt xung chiếu:

Cự Môn Tỵ Hợi kỵ ngộ Lộc Tồn (đồng cung) nhi phùng Quyền Lộc kiếm sạ đẩu ngưu (30)

Cự Môn Hợi Tí gặp Hóa Lộc Hóa Quyền thì quí hiển nhưng nếu gặp Lộc Tồn thì là người có chí lớn nhưng không gặp thời

Hợi Tí: Cự Lộc Quyền rất quí,

Gặp Lộc Tồn biến thể ra hư

Mang bao cao vọng mịt mờ,

Như theo mây ám như chờ bóng xa (HC)

Cung Phúc tại Hợi có Lộc Tồn, Cự Môn, Tham Liêm, Kiếp Mã Hình hội họp với Tang Tuế Tả Khoa Ấn Lộc thì giàu có nhưng không có con nối giõi, lại là người khó lòng làm việc thiện. Nhưng nếu phúc VCD có Tam Không (Tuần Triệt án ngữ hay Thiên Địa Không hội họp) không găp bại tinh thì nên đi tu và là người hiền lành thì tốt và suốt đời được xứng ý toại lòng

Phúc cư Càn địa (tại Hợi) hiềm cư Tồn (Lộc Tồn) Cự (Cự Môn) Tham Liêm Kiếp Mã Hình giao lai Tang Tuế Tả Khoa Ấn Lộc vinh thân, vô tử, nan tác thiện lương, hạnh kiến Tam Không đồng tọa can ư bất kiến chính tinh (không có chính tinh tọa thủ), bại diệu dĩ thân thoát tục thiên nhân hạnh phát hỷ hài vĩnh cửu (23)

Mệnh có Phá Quân hay Tham Lang gặp Lộc Mã trai thì chơi bời hoang đàng, đàn bà thì dâm dật, nhưng lại kiếm tiền dễ dàng

Phá Quân, Tham Lang phùng Lộc Mã Nam đa lãng đãng Nữ đa dâm (19 TTL)

Nhật tại Tỵ cung, Nhật mỹ huy thiên (Nhật tại cung Tỵ thì rất sáng sủa tốt đẹp ví như mặt trời ở trên cao tỏa ánh sáng xuống), kiêm lai Lộc Mã Tràng (Tràng Sinh) Tồn (Lộc Tồn) Phụ Bật thế sự thanh bình vi đại phú (thời bình thì rất giàu có), nhược kiêm Tướng Ấn Binh Hình vô lai Tuần Triệt (không bị Tuần Triệt xâm phạm) loạn thế công thành (lập chiến công trong thời loạn) (39, TTL) (chú ý TTL không ghi Lôc, Tồn

Giải: Nhật tại cung Tỵ thì rất sáng sủa tốt đẹp ví như mặt trời ở trên cao tỏa ánh sáng xuống, gặp được Lộc Mã Tràng Sinh, Lộc Tồn (chú ý TTL không đề cập đến Lộc Tồn), Tả Hữu thì rất giàu có trong thời bình, nếu gặp Tướng Ấn Binh Hình và không bị Tuần Triệt xâm phạm thì lập chiến công trong thời loạn

Nhật Mộc (Mộc Dục) Mã tại Tỵ cung,

Trường Sinh Phụ Bật hợp cùng: phú vinh (HC 55)

Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng,

Phải thời loạn thế mới thành công to (HC)

Sát phùng Tồn, Tử giải qua,

Một sao Kỵ đóng, ắt là tối tăm (QXT)

Sát gặp Tồn, Tử đoán ra,

Lại sao Kỵ đóng ắt là tối tăm

Lộc Tồn tại hạn:

Lộc Tồn nhập hạn ca

Lộc Tồn chủ hạn tối vi lương

Tác sự cầu mưu, tận cát tường

Sĩ lộc phùng chi, đa chuyển chức

Thứ nhân ngộ thử định tiền lương (túc tiền lương, VTL)

Lộc tồn thủ hạn thọ diên trường,

Tác sự doanh mưu, vạn sự xương

Cánh hữu Khoa, Quyền kiêm Tả Hữu,

Định tri thử hạn phú sương sương (hạn vinh hoa phú quí, VTL)

Lộc Tồn, Lộc chủ đa phú túc

Hôn nhân giá thú thiêm tự tục (thêm giòng giống) (sinh con đẻ cái, VTL)

Cánh kiêm Khoa, Lộc hựu đồng cung

Tất chủ vinh hoa hưởng hạnh phúc

Lộc Tồn giao trì hạn bộ phùng

Tối phạ Kiếp, Không tương ngộ đồng

Cánh kiêm Thái Tuế ác tinh xung

Hạn đáo kỳ niên, nhập mộ trung (QXT) (Lộc Mã giao trì tại hạn tối kỵ Thiên Không Địa Kiếp và Thái Tuế xung dễ chết, VTL)

Vận năm Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau khá phòng (Hạn gặp thì đề phòng đau mắt) (B110)

Các câu phú cần xét lại

Lộc phùng xung Phá, cát dã thành hung (TTL)

Mệnh có Lộc (Lộc Tồn), ngộ Phá Không, Cát vượng phản biến, vi hung tức thời(AB331)

Giải: Lộc Tồn tọa thủ gặp Phá Quân xung chiếu nên mờ ám xấu xa. Có cách này thì tiền tài thiéu thốn, suốt đời phải lo lắng về sinh kế và hay mắc tai họa. Chú ý Mệnh có Thiên Tướng thì có Phá Quân xung chiếu. Như vậy thì Thiên tướng đồng cung với Lộc Tồn thì xấu. Câu phú này cần xét lại, có lẽ câu phú này là: Lộc phùng xung phá, cát dã thành hung nghĩa là Lộc Tồn gặp các sao xấu như Không Kiếp phá hoại thì trở thành xấu xa

Mệnh phùng Lộc, cư Không Thân xứ, mãn kiếp tao phùng thiểu khiếm (21)

Giải: TVT giải rằng Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, cung Thân có Thiên không hoặc Địa Không tọa thủ tất đời chỉ phong luu hoặc đủ ăn chứ không thể giàu có được. Cần coi lại câu phú này

Thiên Di Cơ Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài

Thiên Di bày Mã, Binh ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài (QXT)

Thiên Di Lộc Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi quê người (VT)

Tử Lộc đồng cung, Nhật Nguyệt chiếu, quí bất khả ngôn (24)

Giải: cần xét lại câu phú này, câu này không có nghĩa bởi vì Tử Vi không bao giờ có Nhật Nguyệt chiếu. Nếu hiểu rằng Tử Vi gặp Lộc Tồn đồng cung hoặc một cung có Nhật Nguyệt chiếu thì quí hiển cũng không ổn vì không đề cập đến đắc hãm của Nhật Nguyệt

Hao gặp Hóa Lộc thì không tốt. Lộc đây phải hiểu là Hóa Lộc vì Lộc Tồn không bao giờ tam hợp xung chiếu với Lộc Tồn:

Hao cư Lộc vị vô duyên,

Tham cư vượng địa chuột miền Đông Sơn (B181)

Sửu Mùi Nhật Nguyệt Lộc Khoa,

Mệnh Quan phương bá (làm bá chủ một cõi) thực là vẻ vang (B156)

Lộc tại đây nên hiểu là Hóa Lộc

Thái Âm hội Tả Hữu, Lộc Tồn, Vũ Khúc,

Cách riêng cho những bậc phú ông (AB)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Long, Loan,

Trai ban binh tước, gái bàn thư cưu (Hạn gặp, con trai thì có công danh, gái thì có người đến hỏi cưới)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Hỉ, Hồng,

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia

Vũ Cô Lộc Mã Quả (Quả Tú) Loan (Hồng Loan), hôn nhân thuở ấy mới tròn thất gia

Giải: hạn có Vũ Khúc Lộc Mã Hồng Cô Quả thì lập gia đình

Lộc Tồn thủ Mệnh mạc phùng xung,

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn

Thiên Cơ, Kiếp, Không, Kỵ tương hội,

Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn (VTL)

Chú ý câu phú trên nói Lộc Tồn gặp Đà La thì không bao giờ có được

Lộc Cơ lanh lợi, tài cao (lanh lợi và có tài năng)

Dễ lành dễ dữ (khi thì hiền lành, khi thì dữ dằn) Tham vào Mã viên (Tham Lang ở cung Ngọ) (B153)

Không rõ là Lộc Tồn hay Hóa Lộc

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button