Tử vi

Lựa chọn thay đổi công tác

【飞星漫谈 四十五】换工作的抉择

四十五【以子女飞化入本命大限】看事业上的贵人

某人在工作上不如意,想离开自己的工作岗位。于是来问命,想知道自己应该换工作好,还是保持原状好。盘上显示他来年的大限官禄宫飞化三吉入本命三方,连流年也是显示吉象,肯定他未来在事业上有好的转变。

Bạn đang xem: Lựa chọn thay đổi công tác

可是,到底是因为换工作后事业有好转,还是因为留在原职出现好的转机,这个不容易单从这个现象看出来。

有些人会试图兼看迁移、交友、父疾的飞化。可是,也未必能解答到应否转工的问题。其实有一个直接一点的看法:用子女宫的飞化去做触机。

子女宫是事业的交友,可以视为客人,也可以是合作伙伴的关系。这一点在【飞星漫谈 二十七】打官司的胜数中,也曾经讨论过。

因此,子女宫的飞化也可以看得出你最近是遇到贵人还是贼人。可以用流年的子女宫飞化,如果三吉入本命三合或大限三合,而忌不冲三合,那么,你这一年很有机会遇到贵人。

如果嫌流年不够精确,可以用流月的子女宫的飞化回归流年和大限来看现象了。

不过以我的经验,因为是用上了触机,也就是因事而起象,所以流年的现象已经很足够了。

[Phi tinh mạn đàm 45] – Lựa chọn thay đổi công tác

45. [Lấy tử nữ phi hóa nhập bản mệnh, đại hạn] – khán quý nhân trên sự nghiệp

Có một người, trong công việc không như ý, muốn từ bỏ công việc của mình. Vì vậy tới xem số, muốn biết mình đổi công việc có tốt không, có thể có công việc tốt như bây giờ không. Trên lá số báo hắn ta năm sau đại hạn quan lộc phi hóa tam hóa cát nhập tam phương bản mệnh, ngay cả lưu niên cũng biểu hiện cát tượng, khẳng định hắn trong thời gian tới trên sự nghiệp có chuyển biến tích cực.

Thế nhưng rốt cuộc là vì đổi sang việc khác có chuyển biến tốt đẹp hay là bởi vì ở lại chức vụ cũ mà chuyển biển cơ hội tốt. Câu hỏi này không phải chỉ từ một hiện tượng nói trên mà dễ dàng nhìn ra .

Có vài người sẽ có ý định nhìn thêm phi hóa cung Di, Giao hữu, Phụ Tật. Nhưng cũng chưa chắc có thể giải đáp được vấn đề là có nên chuyển việc hay không.

Thật ra thì có một quan điểm trực diện hơn, đó là: lấy cung Tử nữ phi hóa khán cơ hội tiếp xúc.

Cung Tử nữ là giao hữu của sự nghiệp, có thể coi là khách, cũng có thể là quan hệ hợp tác làm ăn. Điểm này ở [Phi tinh mạn đàm 27] – lên tòa thắng kiện, cũng từng thảo luận qua.

Vì vậy, phi hóa cung Tử nữ cũng có thể nhìn ra được là ngươi gần tới đây gặp quý nhân hay tặc nhân. Có thể dụng phi hóa lưu niên Tử nữ, nếu như tam cát nhập tam hợp bản mệnh hoặc tam hợp đại hạn, mà kỵ không xung tam hợp, như vậy năm đó ngươi rất có cơ hội gặp được quý nhân.

Nếu như nghi ngờ lưu niên không đủ chính xác, có thể dụng lưu nguyệt cung Tử nữ phi hóa quay trở về lưu niên và đại hạn để xem hiện tượng.

Bất quá theo kinh nghiệm của ta, bởi vì dùng tới là động đến cũng chính là vì sự mà khởi lên tượng. Cho nên xem đến lưu niên hiện tượng cũng đã rất đủ rồi..

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lựa chọn thay đổi công tác

【飞星漫谈 四十五】换工作的抉择

四十五【以子女飞化入本命大限】看事业上的贵人

某人在工作上不如意,想离开自己的工作岗位。于是来问命,想知道自己应该换工作好,还是保持原状好。盘上显示他来年的大限官禄宫飞化三吉入本命三方,连流年也是显示吉象,肯定他未来在事业上有好的转变。

可是,到底是因为换工作后事业有好转,还是因为留在原职出现好的转机,这个不容易单从这个现象看出来。

有些人会试图兼看迁移、交友、父疾的飞化。可是,也未必能解答到应否转工的问题。其实有一个直接一点的看法:用子女宫的飞化去做触机。

子女宫是事业的交友,可以视为客人,也可以是合作伙伴的关系。这一点在【飞星漫谈 二十七】打官司的胜数中,也曾经讨论过。

因此,子女宫的飞化也可以看得出你最近是遇到贵人还是贼人。可以用流年的子女宫飞化,如果三吉入本命三合或大限三合,而忌不冲三合,那么,你这一年很有机会遇到贵人。

如果嫌流年不够精确,可以用流月的子女宫的飞化回归流年和大限来看现象了。

不过以我的经验,因为是用上了触机,也就是因事而起象,所以流年的现象已经很足够了。

[Phi tinh mạn đàm 45] – Lựa chọn thay đổi công tác

45. [Lấy tử nữ phi hóa nhập bản mệnh, đại hạn] – khán quý nhân trên sự nghiệp

Có một người, trong công việc không như ý, muốn từ bỏ công việc của mình. Vì vậy tới xem số, muốn biết mình đổi công việc có tốt không, có thể có công việc tốt như bây giờ không. Trên lá số báo hắn ta năm sau đại hạn quan lộc phi hóa tam hóa cát nhập tam phương bản mệnh, ngay cả lưu niên cũng biểu hiện cát tượng, khẳng định hắn trong thời gian tới trên sự nghiệp có chuyển biến tích cực.

Thế nhưng rốt cuộc là vì đổi sang việc khác có chuyển biến tốt đẹp hay là bởi vì ở lại chức vụ cũ mà chuyển biển cơ hội tốt. Câu hỏi này không phải chỉ từ một hiện tượng nói trên mà dễ dàng nhìn ra .

Có vài người sẽ có ý định nhìn thêm phi hóa cung Di, Giao hữu, Phụ Tật. Nhưng cũng chưa chắc có thể giải đáp được vấn đề là có nên chuyển việc hay không.

Thật ra thì có một quan điểm trực diện hơn, đó là: lấy cung Tử nữ phi hóa khán cơ hội tiếp xúc.

Cung Tử nữ là giao hữu của sự nghiệp, có thể coi là khách, cũng có thể là quan hệ hợp tác làm ăn. Điểm này ở [Phi tinh mạn đàm 27] – lên tòa thắng kiện, cũng từng thảo luận qua.

Vì vậy, phi hóa cung Tử nữ cũng có thể nhìn ra được là ngươi gần tới đây gặp quý nhân hay tặc nhân. Có thể dụng phi hóa lưu niên Tử nữ, nếu như tam cát nhập tam hợp bản mệnh hoặc tam hợp đại hạn, mà kỵ không xung tam hợp, như vậy năm đó ngươi rất có cơ hội gặp được quý nhân.

Nếu như nghi ngờ lưu niên không đủ chính xác, có thể dụng lưu nguyệt cung Tử nữ phi hóa quay trở về lưu niên và đại hạn để xem hiện tượng.

Bất quá theo kinh nghiệm của ta, bởi vì dùng tới là động đến cũng chính là vì sự mà khởi lên tượng. Cho nên xem đến lưu niên hiện tượng cũng đã rất đủ rồi..

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button