Tử vi

Luận số xuất gia, tăng đạo.

Tử Vi cư Mão Dậu gặp Kiếp Không này, hoặc thấy Mệnh vô chính diệu đồng thời có Kình

Hỏa Không Kiếp Kị này, lại khán thêm ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức mà có sát tinh thì

có thể đoán vậy.

Bạn đang xem: Luận số xuất gia, tăng đạo.

Đến người sinh năm Dần tháng Thân ngày Tị giờ Hợi mà tam phương tứ chính có Hóa Kị, sát

tinh tấu hợp thì nam tăng đạo, nữ ni cô.

Cực cư Mão Dậu ngộ Kiếp Không,

Thập nhân chi mệnh cửu nhân tăng,

Đạo Thích nham tuyền giai hữu phận,

Thanh nhàn u tĩnh độ bình sinh.

Lại viết:

Mệnh tọa Không hương định xuất gia,

Văn tinh tương hội thực kham khoa,

Nhược hoàn Văn Khúc lâm thân mệnh,

Thụ ấm thanh nhàn phúc khả gia.

Lại viết:

Thiên Cơ Thất Sát Phá Lương đồng,

Vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng,

Cánh nhược Thái Dương kiêm Đế tọa,

Linh đinh cô khắc mệnh phương chung.

Tử Vi Mão Dậu gặp Kiếp Không

Mười người thì chín thoát trần hồng

Núi rừng tu Đạo hay theo Thích

U nhàn thanh tịnh với giai không.

Không Vong tọa mệnh định xuất gia,

Văn tinh tương hội thật không ngoa

Nếu mà Văn Khúc vào Thân Mệnh

Nhàn hưởng phúc lành của ông cha.

Thiên Cơ, Thất Sát, Phá, cùng Lương

Mệnh gặp theo tăng, đạo sĩ phường

Thêm cả Thái Dương Tử Vi nữa

Cô khắc lênh đênh ở bốn phương.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận số xuất gia, tăng đạo.

Tử Vi cư Mão Dậu gặp Kiếp Không này, hoặc thấy Mệnh vô chính diệu đồng thời có Kình

Hỏa Không Kiếp Kị này, lại khán thêm ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức mà có sát tinh thì

có thể đoán vậy.

Đến người sinh năm Dần tháng Thân ngày Tị giờ Hợi mà tam phương tứ chính có Hóa Kị, sát

tinh tấu hợp thì nam tăng đạo, nữ ni cô.

Cực cư Mão Dậu ngộ Kiếp Không,

Thập nhân chi mệnh cửu nhân tăng,

Đạo Thích nham tuyền giai hữu phận,

Thanh nhàn u tĩnh độ bình sinh.

Lại viết:

Mệnh tọa Không hương định xuất gia,

Văn tinh tương hội thực kham khoa,

Nhược hoàn Văn Khúc lâm thân mệnh,

Thụ ấm thanh nhàn phúc khả gia.

Lại viết:

Thiên Cơ Thất Sát Phá Lương đồng,

Vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng,

Cánh nhược Thái Dương kiêm Đế tọa,

Linh đinh cô khắc mệnh phương chung.

Tử Vi Mão Dậu gặp Kiếp Không

Mười người thì chín thoát trần hồng

Núi rừng tu Đạo hay theo Thích

U nhàn thanh tịnh với giai không.

Không Vong tọa mệnh định xuất gia,

Văn tinh tương hội thật không ngoa

Nếu mà Văn Khúc vào Thân Mệnh

Nhàn hưởng phúc lành của ông cha.

Thiên Cơ, Thất Sát, Phá, cùng Lương

Mệnh gặp theo tăng, đạo sĩ phường

Thêm cả Thái Dương Tử Vi nữa

Cô khắc lênh đênh ở bốn phương.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button