Tử vi

Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời

Thôi diễn Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời là phương pháp phân tích kỹ lưỡng hơn, có thể phân tích ra nhân sinh từng thời điểm chi tiết, ví dụ như ngày tháng nào thì ống rỉ nước, cắt tóc, điện thoại không thông, gặp đào hoa, đồ điện trục trặc, có thời gian nghỉ ngơi chơi đùa. Chúng ta chủ yếu là từ cát hung hai phương diện để luận, bình thường phân tích lưu niên không có vấn đề gì lớn liền không cần phân tích Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời, nếu như lưu niên là đại hung, thì phải tiếp tục phân tích Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời, để xác thực biết hung họa phát sinh chính xác khi nào, để tìm biện pháp tiến hành xu cát tị hung.

Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời bàn, không cần xếp vào trong Mệnh Bàn, nhưng cũng ghi chú rõ Đẩu quân năm sinh tại một cung, để tính nhẩm từng năm Đẩu quân và Lưu Nguyệt.

Phương pháp xem lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời và phương pháp phân tích đại nạn tiểu hạn có tham chiếu.

Xem Tứ hóa, bản sinh Tứ hóa, mặc kệ đại nạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật gặp đến đều có ảnh hưởng; đại nạn Tứ hóa đối với lưu niên ảnh hưởng khá lớn, đối với lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời thì nhỏ bé; lưu niên Thiên can Tứ hóa chủ yếu là đối với lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật có ảnh hưởng; Lưu Nguyệt Tứ hóa chủ yếu là đối với nguyệt và Nhật có ảnh hưởng; lưu Nhật Tứ hóa, chỉ đối với lưu Nhật và lưu Thời có ảnh hưởng.

Phàm lưu Lộc bay vào nguyên cục, đại nạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời mệnh cung, phúc gấp bội; phàm lưu kị bay vào mệnh cung, hung cũng gấp bội; lưu kị điệt gặp, tức nguyên mệnh cung Hóa Kị, đại tiểu hạn và lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời Hóa Kị có trùng điệp ở một cung, đại hung, trùng điệp càng nhiều thì càng hung.

Lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời Tứ hóa đều lấy Thiên can của năm tháng Nhật thời làm chuẩn.

◎ Bên dưới giới thiệu suy tính Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời và lưu tinh phương pháp:

Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời bàn, không cần xếp vào trong Mệnh Bàn, nhưng cũng ghi chú rõ Đẩu quân năm sinh tại một cung để tính nhẩm từng năm Đẩu quân cùng Lưu Nguyệt.

1, Định Đấu quân cùng Lưu Nguyệt

Đấu quân tức là tháng giêng lưu Nguyệt. Vì lấy tháng sinh và giờ sinh làm chuẩn đẩy ra, cho nên Đấu quân khác biệt, hàng năm cũng khác biệt.

Quy tắc an Đấu quân: Lấy cung lưu niên Thái Tuế (tức lưu niên địa chi, Đấu quân năm sinh lấy địa chi năm sinh) an tháng giêng, nghịch đếm tới tháng sinh, lại lấy cung thuận chiều đếm đến giờ sinh thì dừng lại, Đấu quan an ở đây.

Đấu quân năm sinh định ra, về sau từng năm Đấu quân thuận bàn mà đẩy, một năm một cung.

Quy tắc an lưu Nguyệt: Lấy cung Đấu quân an tháng giêng, còn lại các lưu Nguyệt thuận bàn mà đẩy, một tháng một cung.

2, định lưu Nhật: Lấy cung lưu Nguyệt là mồng một, thuận đi mười hai cung, một ngày một cung, đến ngày cuối cùng của tháng dừng lại.

3, định lưu Thời: Tại cung lưu Nhật thuận chiều đẩy mười hai cung, mỗi một canh giờ chiếm một cung.

4, phương pháp suy tính lưu tinh như sau:

Căn cứ đại nạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời tra lưu tinh. Trong đó lưu khôi, lưu việt, lưu lộc, lưu dương, lưu đà, cùng lưu Tứ hóa đều theo đại nạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời Thiên can làm chuẩn để an giống như an nguyên Mệnh Bàn. Lưu loan, lưu hỉ thì lại lấy lưu chi làm chuẩn để an. Lưu niên tương tiền 12 tinh và lưu niên tuế tiền 12 tinh an xem thêm « Tử Vi Đấu Sổ sắp xếp bàn phương pháp trình tự tổng đơn » đem năm sinh đổi thành địa chi lưu niên là đủ. Lưu xương lưu khúc cách an khác với nguyên Mệnh Bàn, nguyên Mệnh Bàn Văn Xương Văn Khúc là lấy địa chi năm sinh làm chuẩn để an, lưu xương lưu khúc thì lại lấy Thiên can lưu niên làm chuẩn để an.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời

Thôi diễn Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời là phương pháp phân tích kỹ lưỡng hơn, có thể phân tích ra nhân sinh từng thời điểm chi tiết, ví dụ như ngày tháng nào thì ống rỉ nước, cắt tóc, điện thoại không thông, gặp đào hoa, đồ điện trục trặc, có thời gian nghỉ ngơi chơi đùa. Chúng ta chủ yếu là từ cát hung hai phương diện để luận, bình thường phân tích lưu niên không có vấn đề gì lớn liền không cần phân tích Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời, nếu như lưu niên là đại hung, thì phải tiếp tục phân tích Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời, để xác thực biết hung họa phát sinh chính xác khi nào, để tìm biện pháp tiến hành xu cát tị hung.

Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời bàn, không cần xếp vào trong Mệnh Bàn, nhưng cũng ghi chú rõ Đẩu quân năm sinh tại một cung, để tính nhẩm từng năm Đẩu quân và Lưu Nguyệt.

Phương pháp xem lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời và phương pháp phân tích đại nạn tiểu hạn có tham chiếu.

Xem Tứ hóa, bản sinh Tứ hóa, mặc kệ đại nạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật gặp đến đều có ảnh hưởng; đại nạn Tứ hóa đối với lưu niên ảnh hưởng khá lớn, đối với lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời thì nhỏ bé; lưu niên Thiên can Tứ hóa chủ yếu là đối với lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật có ảnh hưởng; Lưu Nguyệt Tứ hóa chủ yếu là đối với nguyệt và Nhật có ảnh hưởng; lưu Nhật Tứ hóa, chỉ đối với lưu Nhật và lưu Thời có ảnh hưởng.

Phàm lưu Lộc bay vào nguyên cục, đại nạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời mệnh cung, phúc gấp bội; phàm lưu kị bay vào mệnh cung, hung cũng gấp bội; lưu kị điệt gặp, tức nguyên mệnh cung Hóa Kị, đại tiểu hạn và lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời Hóa Kị có trùng điệp ở một cung, đại hung, trùng điệp càng nhiều thì càng hung.

Lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời Tứ hóa đều lấy Thiên can của năm tháng Nhật thời làm chuẩn.

◎ Bên dưới giới thiệu suy tính Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời và lưu tinh phương pháp:

Lưu Nguyệt lưu Nhật lưu Thời bàn, không cần xếp vào trong Mệnh Bàn, nhưng cũng ghi chú rõ Đẩu quân năm sinh tại một cung để tính nhẩm từng năm Đẩu quân cùng Lưu Nguyệt.

1, Định Đấu quân cùng Lưu Nguyệt

Đấu quân tức là tháng giêng lưu Nguyệt. Vì lấy tháng sinh và giờ sinh làm chuẩn đẩy ra, cho nên Đấu quân khác biệt, hàng năm cũng khác biệt.

Quy tắc an Đấu quân: Lấy cung lưu niên Thái Tuế (tức lưu niên địa chi, Đấu quân năm sinh lấy địa chi năm sinh) an tháng giêng, nghịch đếm tới tháng sinh, lại lấy cung thuận chiều đếm đến giờ sinh thì dừng lại, Đấu quan an ở đây.

Đấu quân năm sinh định ra, về sau từng năm Đấu quân thuận bàn mà đẩy, một năm một cung.

Quy tắc an lưu Nguyệt: Lấy cung Đấu quân an tháng giêng, còn lại các lưu Nguyệt thuận bàn mà đẩy, một tháng một cung.

2, định lưu Nhật: Lấy cung lưu Nguyệt là mồng một, thuận đi mười hai cung, một ngày một cung, đến ngày cuối cùng của tháng dừng lại.

3, định lưu Thời: Tại cung lưu Nhật thuận chiều đẩy mười hai cung, mỗi một canh giờ chiếm một cung.

4, phương pháp suy tính lưu tinh như sau:

Căn cứ đại nạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời tra lưu tinh. Trong đó lưu khôi, lưu việt, lưu lộc, lưu dương, lưu đà, cùng lưu Tứ hóa đều theo đại nạn, lưu niên, lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu Thời Thiên can làm chuẩn để an giống như an nguyên Mệnh Bàn. Lưu loan, lưu hỉ thì lại lấy lưu chi làm chuẩn để an. Lưu niên tương tiền 12 tinh và lưu niên tuế tiền 12 tinh an xem thêm « Tử Vi Đấu Sổ sắp xếp bàn phương pháp trình tự tổng đơn » đem năm sinh đổi thành địa chi lưu niên là đủ. Lưu xương lưu khúc cách an khác với nguyên Mệnh Bàn, nguyên Mệnh Bàn Văn Xương Văn Khúc là lấy địa chi năm sinh làm chuẩn để an, lưu xương lưu khúc thì lại lấy Thiên can lưu niên làm chuẩn để an.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button