Tử vi

Mậu Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Mậu Ngọ – Thuần Khảm, hào 3

– “Lục Tam, lai chi khảm khảm, hiểm thả chẩm, nhập vu khảm tãm, vật dụng.”

– “Sáu ba, tới lui đều ở trong vòng hiểm hãm, đi tới là hiểm lui lại khó an, rơi xuống hố sâu không thể thi thố tài dụng.”

Bạn đang xem: Mậu Ngọ

– Tượng “lai chi khảm khảm, chung vô công dã” – ý nói hào Sáu Ba cuối cùng khó thành công trong sự “hành hiểm”.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Ngọ – Thủy Trạch Tiết, hào 3

– “Lục Tam, bất tiết nhược, tắc ta nhược, vô cữu.”

– “Sáu Ba, không tiết chế được, nhưng biết than vãn tự hối, thì có thể tránh được tội lỗi”.

– Tượng “Bất tiết chi ta, hựu thùy cữu dã” – “Không tiết chế được, nhưng biết tự hối”, như vậy hỏi còn kẻ nào dám đổ lỗi cho nữa !

3. Chu kỳ 3 – Mậu Ngọ – Thủy Lôi Truân, hào 3

– “Lục Tam, tức lộc vô ngu, duy nhập vu lâm trung ; quân tử cơ, bất như xả, vãng lận.”

– “Sáu Ba, đuổi hiêu không có ngu nhân dẫn đường, thì chỉ đi sâu vào rằng rậm vô ích ; người quân tử cần kiến có hành sự, lúc này bỏ không đuổi nữa là hơn cả, nếu cứ nhất mực tiến nữa, tất sẽ hối tiếc.”

– Tượng “Tức lộc vô ngu, dĩ tòng cầm dã ; quân tử xả chi, vãng lận, cùng dã” – “Không có người dẫn đường, mà vẫn đuổi bắt”, ý nói hào Sáu Ba lòng tham đã thái quá. “Người quân tử bỏ không đuổi nữa”, nếu cứ đuổi mãi thì sẽ cùng khốn.

4. Chu kỳ 4 – Mậu Ngọ – Thủy Hỏa Ký tế, hào 3

– “Cửu Tam, Cao Tông phạt Quỷ Phương, tam niên khắc chi ; tiểu nhân vật dụng”.

– “Sáu Ba, vua Ân Cao Tông đánh nước Quỷ Phương, kéo dài ba năm cuối cùng mới thắng ; không thể dùng kẻ tiểu nhân nóng vội gấp tiến”.

– Tượng viết: “Tam niên khắc chi, bị dã” – “Kéo dài ba năm cuối cùng mới thắng”, ý nói hào Chín Ba nỗ lực, bền bỉ tới mức sức lực cùng kiệt.

5. Chu kỳ 5 – Mậu Ngọ – Trạch Hỏa Cách, hào 3

– “Cửu Tam, chinh hung, trinh lệ ; cách ngôn tam tựu, hữu phu.”

– “Chín Ba, gấp vội cầu tiến tất sinh “hung”, giữ chính phòng nguy hiểm ; khi biến cách bước đầu đã thành hiệu cần phải nhiều lần đi xuống làm theo lòng dân, yên định đại cục, xử sự phải giữ lòng thành tín.”

– Tượng “Cách ngôn tam tựu, hựu hà chi hỹ.” – “Khi sự biến cách bước đầu đã thành hiệu quả”, nói lên tại thời điểm này, hào Chín Ba hà tất phải quá vội vàng đi lên !

6. Chu kỳ 6 – Mậu Ngọ – Lôi Hỏa Phong, hào 3

– “Cửu Tam, phong kỳ bái, nhật trung kiến muội ; chiết kỳ hữu quăng, vô cữu.”

– “Chín Ba, tấm màn lớn che kín ánh sáng, như mặt trời đang chính Ngọ mà mọc sao nhỏ, nếu có thể khom mình, thận trọng giữ gìn như bị gẫy cánh tay phải thì không bị cữu hại.”

– Tượng “Phong kỳ bái, bất khả đại sự dã ; chiết kỳ hữu quăng, chung bất khả dụng dã.” – “Tấm màn lớn che kín ánh sáng”, hình ảnh này nói hào Chín Ba không thể đảm nhiệm việc lớn ; “Khom mình thận trọng giữ gìn”, ý nói hào Chín Ba cuối cùng không thể thi thố được tài năng.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Ngọ – Địa Hỏa Minh di, hào 3

– “Cửu Tam, minh di vu Nam thú, đắc kỳ đại thủ ; bất khả tật, trinh.”

– “Chín Ba, đi tuần thú ở phương Nam, tiến hành chinh phạt ở thời ánh sáng bị tổn thương, diệt trừ kẻ đầu sỏ hung ác ; lúc này không thể hành động gấp, nên giữ vững chính bền.”

– Tượng “Nam thú chi chí, nãi đại đắc dã.” – “Chí hướng đi tuần thú phương Nam tiến hành chinh phạt”, là hình tượng hào Chín Ba tất sẽ có thu hoạch lớn. Chu Hy nói “Thành Thang nổi lên ở ngục Hạ Đài, Văn Vương dấy lên ở ngục Dũ Lý, chính hợp với nghĩa của hào này. Mà việc nhỏ cũng như thế.”. Ý nghĩa tượng trưng của Dịch, từ đó mà suy ra đều có sự trưng nghiệm vậy.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Ngọ – Địa Thủy Sư, hào 3

– “Lục Tam, sư hoặc dư thi, hung.”

– “Sáu Ba, quân chốc chốc phải chở xác về, có hung hiểm.”

– Tượng “Sư hoặc dư thi, đại vô công dã” – “Quân chốc chốc phải chở xác về”, hình ảnh nói lên hào Sáu Ba không thể có chiến công.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mậu Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Mậu Ngọ – Thuần Khảm, hào 3

– “Lục Tam, lai chi khảm khảm, hiểm thả chẩm, nhập vu khảm tãm, vật dụng.”

– “Sáu ba, tới lui đều ở trong vòng hiểm hãm, đi tới là hiểm lui lại khó an, rơi xuống hố sâu không thể thi thố tài dụng.”

– Tượng “lai chi khảm khảm, chung vô công dã” – ý nói hào Sáu Ba cuối cùng khó thành công trong sự “hành hiểm”.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Ngọ – Thủy Trạch Tiết, hào 3

– “Lục Tam, bất tiết nhược, tắc ta nhược, vô cữu.”

– “Sáu Ba, không tiết chế được, nhưng biết than vãn tự hối, thì có thể tránh được tội lỗi”.

– Tượng “Bất tiết chi ta, hựu thùy cữu dã” – “Không tiết chế được, nhưng biết tự hối”, như vậy hỏi còn kẻ nào dám đổ lỗi cho nữa !

3. Chu kỳ 3 – Mậu Ngọ – Thủy Lôi Truân, hào 3

– “Lục Tam, tức lộc vô ngu, duy nhập vu lâm trung ; quân tử cơ, bất như xả, vãng lận.”

– “Sáu Ba, đuổi hiêu không có ngu nhân dẫn đường, thì chỉ đi sâu vào rằng rậm vô ích ; người quân tử cần kiến có hành sự, lúc này bỏ không đuổi nữa là hơn cả, nếu cứ nhất mực tiến nữa, tất sẽ hối tiếc.”

– Tượng “Tức lộc vô ngu, dĩ tòng cầm dã ; quân tử xả chi, vãng lận, cùng dã” – “Không có người dẫn đường, mà vẫn đuổi bắt”, ý nói hào Sáu Ba lòng tham đã thái quá. “Người quân tử bỏ không đuổi nữa”, nếu cứ đuổi mãi thì sẽ cùng khốn.

4. Chu kỳ 4 – Mậu Ngọ – Thủy Hỏa Ký tế, hào 3

– “Cửu Tam, Cao Tông phạt Quỷ Phương, tam niên khắc chi ; tiểu nhân vật dụng”.

– “Sáu Ba, vua Ân Cao Tông đánh nước Quỷ Phương, kéo dài ba năm cuối cùng mới thắng ; không thể dùng kẻ tiểu nhân nóng vội gấp tiến”.

– Tượng viết: “Tam niên khắc chi, bị dã” – “Kéo dài ba năm cuối cùng mới thắng”, ý nói hào Chín Ba nỗ lực, bền bỉ tới mức sức lực cùng kiệt.

5. Chu kỳ 5 – Mậu Ngọ – Trạch Hỏa Cách, hào 3

– “Cửu Tam, chinh hung, trinh lệ ; cách ngôn tam tựu, hữu phu.”

– “Chín Ba, gấp vội cầu tiến tất sinh “hung”, giữ chính phòng nguy hiểm ; khi biến cách bước đầu đã thành hiệu cần phải nhiều lần đi xuống làm theo lòng dân, yên định đại cục, xử sự phải giữ lòng thành tín.”

– Tượng “Cách ngôn tam tựu, hựu hà chi hỹ.” – “Khi sự biến cách bước đầu đã thành hiệu quả”, nói lên tại thời điểm này, hào Chín Ba hà tất phải quá vội vàng đi lên !

6. Chu kỳ 6 – Mậu Ngọ – Lôi Hỏa Phong, hào 3

– “Cửu Tam, phong kỳ bái, nhật trung kiến muội ; chiết kỳ hữu quăng, vô cữu.”

– “Chín Ba, tấm màn lớn che kín ánh sáng, như mặt trời đang chính Ngọ mà mọc sao nhỏ, nếu có thể khom mình, thận trọng giữ gìn như bị gẫy cánh tay phải thì không bị cữu hại.”

– Tượng “Phong kỳ bái, bất khả đại sự dã ; chiết kỳ hữu quăng, chung bất khả dụng dã.” – “Tấm màn lớn che kín ánh sáng”, hình ảnh này nói hào Chín Ba không thể đảm nhiệm việc lớn ; “Khom mình thận trọng giữ gìn”, ý nói hào Chín Ba cuối cùng không thể thi thố được tài năng.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Ngọ – Địa Hỏa Minh di, hào 3

– “Cửu Tam, minh di vu Nam thú, đắc kỳ đại thủ ; bất khả tật, trinh.”

– “Chín Ba, đi tuần thú ở phương Nam, tiến hành chinh phạt ở thời ánh sáng bị tổn thương, diệt trừ kẻ đầu sỏ hung ác ; lúc này không thể hành động gấp, nên giữ vững chính bền.”

– Tượng “Nam thú chi chí, nãi đại đắc dã.” – “Chí hướng đi tuần thú phương Nam tiến hành chinh phạt”, là hình tượng hào Chín Ba tất sẽ có thu hoạch lớn. Chu Hy nói “Thành Thang nổi lên ở ngục Hạ Đài, Văn Vương dấy lên ở ngục Dũ Lý, chính hợp với nghĩa của hào này. Mà việc nhỏ cũng như thế.”. Ý nghĩa tượng trưng của Dịch, từ đó mà suy ra đều có sự trưng nghiệm vậy.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Ngọ – Địa Thủy Sư, hào 3

– “Lục Tam, sư hoặc dư thi, hung.”

– “Sáu Ba, quân chốc chốc phải chở xác về, có hung hiểm.”

– Tượng “Sư hoặc dư thi, đại vô công dã” – “Quân chốc chốc phải chở xác về”, hình ảnh nói lên hào Sáu Ba không thể có chiến công.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button