Tử vi

Mậu Thân

1. Chu kỳ 1 – Mậu Thân – Thuần Khảm, hào 4

– “Lục Tứ, tôn tửu, quỹ nhị, dụng phẫu, nạp ước tự dũ, chung vô cữu.”

– “Sáu Bốn, một chén riệu nhạt, hai rá thức ăn đạm bạc, dùng vò sành thô lậu đựng các thứ trên (thành kính dâng biếu bậc tôn quý), nộp ước qua cửa sổ sáng, cuối cùng tránh được họa hại.”

Bạn đang xem: Mậu Thân

– Tượng “tôn tửu quỹ nhị, cương nhu tế dã” – Ý hào Chín Năm dương cứng và hào Sáu Bốn âm mềm giao tiếp với nhau.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Thân – Thủy trạch Tiết, hào 4

– “Lục Tứ, an tiết, hanh.”

– “Sáu Bốn, yên lòng tự tiết chế, hanh thông.”

– Tượng “An tiết chi hanh, thừa tượng đạo dã” – ý nói hào Sáu Bốn nghiêm cẩn giữ đạo “thuận thừa” bậc tôn trưởng.

3. Chu kỳ 3 – Mậu Thân – Thủy Lôi Truân, hào 4

– “Lục Tứ, thừa mã ban như, cầu hôn cấu ; vãng cát, vô bất lợi.”

– “Sáu Bốn, cưỡi ngựa dập dừu tới, muốn cầu hôn ; đi lên tất sẽ tốt lành, không gì là không lợi.”

– Tượng “Cầu nhi vãng, minh dã” – “Muốn cầu hôn ở phía dưới mà tiến lên”, ý nói lên Sáu Bốn là kẻ sáng suốt, hiểu biết.

4. Chu kỳ 4 – Mậu Thân – Thủy Hỏa Ký tế, hào 4

– “Lục Tứ, nhu hữu y như, chung nhật giới.”

– “Sáu Bốn, quần áo đẹp rồi sẽ biến thành rách nát tả rơi, phải luôn đề phòng họa hoạn.”

– Tượng viết: “Chung nhật giới, hữu sở nghi dã” – “Phải luôn đề phòng họa hoạn”, ý nói hào Sáu Bốn đang có sự nghi sợ.

5. Chu kỳ 5 – Mậu Thân – Trạch Hỏa Cách, hào 4

– “Cửu Tứ, hối vong, hữu phu cải mệnh, cát.”

– “Chín Bốn, hối hận mất hết, giữ lòng thành tín để cách trừ (vương) mệnh cũ, tốt lành.”

– Tượng “Cải mệnh chi cát, tín chí dã.” – “Cách (vương) mệnh cũ thì được tốt lành”, hình tượng nói lên hào Chín Bốn thực hiện chí biến cách.

6. Chu kỳ 6 – Mậu Thân – Lôi Hỏa Phong, hào 4

– “Cửu Tứ, phong kỳ bộ, nhật trung kiến Đẩu ; ngộ kỳ di chủ, cát.”

– “Chín Bốn, tấm trướng lớn che kín ánh sáng, như mặt trời đang chính Ngọ lại mọc sao Bắc Đẩu ; nhưng có thể gặp được bạn dương đức ngang bằng vai vế, tốt lành.”

– Tượng “Phong kỳ bộ, vị bất đáng dã ; nhật trung kiến đẩu, u bật minh dã ; ngộ kỳ di chủ, cát hành dã.” – “Tấm gương lớn che kín ánh sáng”, hình ảnh nói lên ngôi vị của hào Chín Bốn không thỏa đáng ; “Như mặt Trời đương lúc chính Ngọ lại mọc sao Bắc Đẩu”, ý nói lên lúc này tối tăm không thấy ánh sáng ; “Gặp người chủ dương đức ngang bằng vai vế”, ý nói hào Chín Bốn đi lên tất sẽ được tốt lành.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Thân – Địa Hỏa Minh di, hào 4

– “Lục Tứ, nhập vu tả phúc, hoạch minh di chi tâm, vu xuất môn đình.”

– “Sáu Bốn, lui về bên trái bụng, hiểu rõ tình trạng bên trong của thời ánh sáng bị tổn thương, do đó cương quyết bỏ nhà ra đi.”

– Tượng “Nhập vu tả phúc, hoạch tâm ý dã.” – “Lui về bên trái bụng”, đây là hình tượng nói có thể hiểu sâu tình trạng bên trong của thời ánh sáng bị tổn thương. Phàm nói về bên phải là tiện dụng cho mọi việc, theo bên trái mà không theo bên phải là nghĩa nhún thuận, không phản nghịch.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Thân – Địa Thủy Sư, hào 4

– “Lục Tứ, sư tả thứ, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, quân lui về, tạm giữ thế thủ thì tránh được cữu hại.”

– Tượng “Tả thứ vô cữu, vị thất thường dã” – “Tạm giữ thế thủ”, ý nói hào Sáu Bốn dùng binh không mất phép thường.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mậu Thân

1. Chu kỳ 1 – Mậu Thân – Thuần Khảm, hào 4

– “Lục Tứ, tôn tửu, quỹ nhị, dụng phẫu, nạp ước tự dũ, chung vô cữu.”

– “Sáu Bốn, một chén riệu nhạt, hai rá thức ăn đạm bạc, dùng vò sành thô lậu đựng các thứ trên (thành kính dâng biếu bậc tôn quý), nộp ước qua cửa sổ sáng, cuối cùng tránh được họa hại.”

– Tượng “tôn tửu quỹ nhị, cương nhu tế dã” – Ý hào Chín Năm dương cứng và hào Sáu Bốn âm mềm giao tiếp với nhau.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Thân – Thủy trạch Tiết, hào 4

– “Lục Tứ, an tiết, hanh.”

– “Sáu Bốn, yên lòng tự tiết chế, hanh thông.”

– Tượng “An tiết chi hanh, thừa tượng đạo dã” – ý nói hào Sáu Bốn nghiêm cẩn giữ đạo “thuận thừa” bậc tôn trưởng.

3. Chu kỳ 3 – Mậu Thân – Thủy Lôi Truân, hào 4

– “Lục Tứ, thừa mã ban như, cầu hôn cấu ; vãng cát, vô bất lợi.”

– “Sáu Bốn, cưỡi ngựa dập dừu tới, muốn cầu hôn ; đi lên tất sẽ tốt lành, không gì là không lợi.”

– Tượng “Cầu nhi vãng, minh dã” – “Muốn cầu hôn ở phía dưới mà tiến lên”, ý nói lên Sáu Bốn là kẻ sáng suốt, hiểu biết.

4. Chu kỳ 4 – Mậu Thân – Thủy Hỏa Ký tế, hào 4

– “Lục Tứ, nhu hữu y như, chung nhật giới.”

– “Sáu Bốn, quần áo đẹp rồi sẽ biến thành rách nát tả rơi, phải luôn đề phòng họa hoạn.”

– Tượng viết: “Chung nhật giới, hữu sở nghi dã” – “Phải luôn đề phòng họa hoạn”, ý nói hào Sáu Bốn đang có sự nghi sợ.

5. Chu kỳ 5 – Mậu Thân – Trạch Hỏa Cách, hào 4

– “Cửu Tứ, hối vong, hữu phu cải mệnh, cát.”

– “Chín Bốn, hối hận mất hết, giữ lòng thành tín để cách trừ (vương) mệnh cũ, tốt lành.”

– Tượng “Cải mệnh chi cát, tín chí dã.” – “Cách (vương) mệnh cũ thì được tốt lành”, hình tượng nói lên hào Chín Bốn thực hiện chí biến cách.

6. Chu kỳ 6 – Mậu Thân – Lôi Hỏa Phong, hào 4

– “Cửu Tứ, phong kỳ bộ, nhật trung kiến Đẩu ; ngộ kỳ di chủ, cát.”

– “Chín Bốn, tấm trướng lớn che kín ánh sáng, như mặt trời đang chính Ngọ lại mọc sao Bắc Đẩu ; nhưng có thể gặp được bạn dương đức ngang bằng vai vế, tốt lành.”

– Tượng “Phong kỳ bộ, vị bất đáng dã ; nhật trung kiến đẩu, u bật minh dã ; ngộ kỳ di chủ, cát hành dã.” – “Tấm gương lớn che kín ánh sáng”, hình ảnh nói lên ngôi vị của hào Chín Bốn không thỏa đáng ; “Như mặt Trời đương lúc chính Ngọ lại mọc sao Bắc Đẩu”, ý nói lên lúc này tối tăm không thấy ánh sáng ; “Gặp người chủ dương đức ngang bằng vai vế”, ý nói hào Chín Bốn đi lên tất sẽ được tốt lành.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Thân – Địa Hỏa Minh di, hào 4

– “Lục Tứ, nhập vu tả phúc, hoạch minh di chi tâm, vu xuất môn đình.”

– “Sáu Bốn, lui về bên trái bụng, hiểu rõ tình trạng bên trong của thời ánh sáng bị tổn thương, do đó cương quyết bỏ nhà ra đi.”

– Tượng “Nhập vu tả phúc, hoạch tâm ý dã.” – “Lui về bên trái bụng”, đây là hình tượng nói có thể hiểu sâu tình trạng bên trong của thời ánh sáng bị tổn thương. Phàm nói về bên phải là tiện dụng cho mọi việc, theo bên trái mà không theo bên phải là nghĩa nhún thuận, không phản nghịch.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Thân – Địa Thủy Sư, hào 4

– “Lục Tứ, sư tả thứ, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, quân lui về, tạm giữ thế thủ thì tránh được cữu hại.”

– Tượng “Tả thứ vô cữu, vị thất thường dã” – “Tạm giữ thế thủ”, ý nói hào Sáu Bốn dùng binh không mất phép thường.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button