Tử vi

Mậu Tý

1. Chu kỳ 1 – Mậu Tý – Thuần Khảm, hào 6

– “Thượng Lục, hệ dụng huy mặc, chỉ vu tùng cức, tam tuế bất đắc, hung.”

– “Sáu Trên, bị trói bằng dây thừng, giam hãm trong bụi gai, ba năm không được giải thoát, có hung hiểm.”

Bạn đang xem: Mậu Tý

– Tượng “thượng lục thất đạo, hung tam tuế dã” – ý tượng nói hào Sáu Trên lạc chính đạo đi vào nơi hiểm, hung hiểm sẽ kéo dài suốt ba năm.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Tý – Thủy Trạch Tiết, hào 6

– “Thượng Lục, khổ tiết ; trinh hung, hối vong.”

– “Sáu Trên, tiết chế quá mức, khiến người ta quá khổ sở ; nên giữ vững chính bền để phòng hung hiểm, thì hối hận có thể tiêu vong.”

– Tượng “Khổ tiết trinh hung, kỳ đạo cùng dã” – “Tiết chế quá mức khiến người ta quá khổ sở”, ý nói lên đạo tiết chế của hào Sáu Trên đã khốn cùng.

3. Chu kỳ 3 – Mậu Tý – Thủy Lôi Truân, hào 6

– “Thượng Lục, thừa mã ban như, khấp huyết liên như.”

– “Sáu Trên, người cưỡi ngựa muốn cầu hôn phối (nhưng lại không có được sự cảm ứng), nên thương tâm khóc đến nỗi máu mắt chảy đầm đìa.”

– Tượng “Khấp huyết liên như, hà khả trường dã” – “Khóc đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa”, hình ảnh này nói lên hào Sáu Trên làm sao mà có thể trường cửu như vậy được !

4. Chu kỳ 4 – Mậu Tý – Thủy Hỏa Ký tế, hào 6

– “Thượng Lục, nhu kỳ thủ, lệ.”

– “Sáu Trên, con cáo nhỏ qua sông đánh ướt đầu, có nguy hiểm.”

– Tượng viết: “Nhu kỳ thủ, lệ’, hà khả cửu dã” – “Con cáo nhỏ qua sông đánh ướt đầu, có nguy hiểm”, dụ chỉ ý tượng sau khi việc thành, nếu không cẩn thận, thì làm sao bảo vệ sự thành công cho được lâu dài !

5. Chu kỳ 5 – Mậu Tý – Trạch Hỏa Cách, hào 6

– “Thượng Lục, quân tử báo biến, tiểu nhân cách diện ; chinh hung, cư trinh cát.”

– “Sáu Trên, người quân tử như được con báo đốm giúp đã làm nên sự biến cách, kẻ tiểu nhân đua nhau thay đổi khuynh hướng thời trước ; lúc này nếu cứ tiếp tục tiến mạnh không thôi, tất có hung hiểm, ở yên giữ chính thì được tốt lành.”

– Tượng “Quân tử báo biến, kỳ văn úy dã ; tiểu nhân cách diện, thuận dĩ tòng quân dã.” – “Người quân tử như được con báo đốm giúp đã làm nên sự biến cách”, hình tượng nói lên mỹ đức của hào Sáu Trên nhân vì vẻ tươi tắn sáng sủa của bậc đại nhân mà thành ra rực rỡ ; “kẻ tiểu nhân đua nhau thay đổi khuynh hướng thời trước”, đây là thuận tòng sự biến cách của nhà vua.

6. Chu kỳ 6 – Mậu Tý – Lôi Hỏa Phong, hào 6

– “Thượng Lục, phong kỳ ốc, bộ kỳ gia, khuy kỳ hộ, khuất kỳ vô nhân, tam tuế bất địch, hung.”

– “Sáu Trên, nhà cao cửa rộng, phòng ốc trướng rủ màn che, nhìn qua cửa sổ, tĩnh lặng không một bóng người, qua ba năm rồi vẫn không thấy ai, ẩn giấu quá kín như vậy tất có hung hiểm.”

– Tượng “Phong kỳ ốc, thiên tế đường dã ; khuy kỳ hộ, khuất kỳ vô nhân, tự tàng dã.” – “Nhà cao cửa rộng”, hình tượng này nói lên hào Sáu Trên ở ngôi cao cùng cực, như bay lượn trên bầu trời ; “Nhìn qua cửa sổ tĩnh lặng không một bóng người”, đây là hình ảnh nói lên hào Sáu Trên tự ẩn giấu nơi sâu kín.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Tý – Địa Hỏa Minh di, hào 6

– “Thượng Lục, bất minh hối ; sơ đăng vu thiên, hậu nhập vu địa.”

– “Sáu Trên, không tỏa sáng mà đem lại sự u tối ; mới đầu lên tận trời cao, cuối cùng rơi vào trong đất.”

– Tượng “Sơ đăng vu thiên, chiếu tứ quốc dã.” – “Mới Đầu lên tận trời cao”, hình ảnh có thể chiếu rọi ra các nước ở bốn phương ; “hậu nhập vu địa, thất tắc dã.” – “Cuối cùng rơi vào trong đất”, ý hình tượng nói hào Sáu Trên vi phạm phép tắc. Lời hào nói “bất minh hối”, không sáng mà tối, đó là sự sáng của năm hào đều bị hào Sáu Trên làm thương tổn.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Tý – Địa Thủy Sư, hào 6

– “Thượng Lục, đại quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, tiểu nhân vật dụng.”

– “Sáu Trên, thiên tử ban phát mệnh lệnh, phong thưởng cho các công thần, là chư hầu, là đại phu ; còn kẻ tiểu nhân thì không thể trọng dụng.”

– Tượng “Đại quân hữu mệnh, dĩ chính công dã ; tiểu nhân vật dụng, tất loạn bang dã” – “Ban phát mệnh lệnh”, ý nói là để định công ban thưởng, không phân biệt quân tử tiểu nhân ; “tiểu nhân không thể trọng dụng”, ý tượng nói không thể cùng họ bàn bạc các vấn đề kinh sách mưu lược, nếu dùng kẻ tiểu nhân thì sẽ nguy loạn cho đất nước.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mậu Tý

1. Chu kỳ 1 – Mậu Tý – Thuần Khảm, hào 6

– “Thượng Lục, hệ dụng huy mặc, chỉ vu tùng cức, tam tuế bất đắc, hung.”

– “Sáu Trên, bị trói bằng dây thừng, giam hãm trong bụi gai, ba năm không được giải thoát, có hung hiểm.”

– Tượng “thượng lục thất đạo, hung tam tuế dã” – ý tượng nói hào Sáu Trên lạc chính đạo đi vào nơi hiểm, hung hiểm sẽ kéo dài suốt ba năm.

2. Chu kỳ 2 – Mậu Tý – Thủy Trạch Tiết, hào 6

– “Thượng Lục, khổ tiết ; trinh hung, hối vong.”

– “Sáu Trên, tiết chế quá mức, khiến người ta quá khổ sở ; nên giữ vững chính bền để phòng hung hiểm, thì hối hận có thể tiêu vong.”

– Tượng “Khổ tiết trinh hung, kỳ đạo cùng dã” – “Tiết chế quá mức khiến người ta quá khổ sở”, ý nói lên đạo tiết chế của hào Sáu Trên đã khốn cùng.

3. Chu kỳ 3 – Mậu Tý – Thủy Lôi Truân, hào 6

– “Thượng Lục, thừa mã ban như, khấp huyết liên như.”

– “Sáu Trên, người cưỡi ngựa muốn cầu hôn phối (nhưng lại không có được sự cảm ứng), nên thương tâm khóc đến nỗi máu mắt chảy đầm đìa.”

– Tượng “Khấp huyết liên như, hà khả trường dã” – “Khóc đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa”, hình ảnh này nói lên hào Sáu Trên làm sao mà có thể trường cửu như vậy được !

4. Chu kỳ 4 – Mậu Tý – Thủy Hỏa Ký tế, hào 6

– “Thượng Lục, nhu kỳ thủ, lệ.”

– “Sáu Trên, con cáo nhỏ qua sông đánh ướt đầu, có nguy hiểm.”

– Tượng viết: “Nhu kỳ thủ, lệ’, hà khả cửu dã” – “Con cáo nhỏ qua sông đánh ướt đầu, có nguy hiểm”, dụ chỉ ý tượng sau khi việc thành, nếu không cẩn thận, thì làm sao bảo vệ sự thành công cho được lâu dài !

5. Chu kỳ 5 – Mậu Tý – Trạch Hỏa Cách, hào 6

– “Thượng Lục, quân tử báo biến, tiểu nhân cách diện ; chinh hung, cư trinh cát.”

– “Sáu Trên, người quân tử như được con báo đốm giúp đã làm nên sự biến cách, kẻ tiểu nhân đua nhau thay đổi khuynh hướng thời trước ; lúc này nếu cứ tiếp tục tiến mạnh không thôi, tất có hung hiểm, ở yên giữ chính thì được tốt lành.”

– Tượng “Quân tử báo biến, kỳ văn úy dã ; tiểu nhân cách diện, thuận dĩ tòng quân dã.” – “Người quân tử như được con báo đốm giúp đã làm nên sự biến cách”, hình tượng nói lên mỹ đức của hào Sáu Trên nhân vì vẻ tươi tắn sáng sủa của bậc đại nhân mà thành ra rực rỡ ; “kẻ tiểu nhân đua nhau thay đổi khuynh hướng thời trước”, đây là thuận tòng sự biến cách của nhà vua.

6. Chu kỳ 6 – Mậu Tý – Lôi Hỏa Phong, hào 6

– “Thượng Lục, phong kỳ ốc, bộ kỳ gia, khuy kỳ hộ, khuất kỳ vô nhân, tam tuế bất địch, hung.”

– “Sáu Trên, nhà cao cửa rộng, phòng ốc trướng rủ màn che, nhìn qua cửa sổ, tĩnh lặng không một bóng người, qua ba năm rồi vẫn không thấy ai, ẩn giấu quá kín như vậy tất có hung hiểm.”

– Tượng “Phong kỳ ốc, thiên tế đường dã ; khuy kỳ hộ, khuất kỳ vô nhân, tự tàng dã.” – “Nhà cao cửa rộng”, hình tượng này nói lên hào Sáu Trên ở ngôi cao cùng cực, như bay lượn trên bầu trời ; “Nhìn qua cửa sổ tĩnh lặng không một bóng người”, đây là hình ảnh nói lên hào Sáu Trên tự ẩn giấu nơi sâu kín.

7. Chu kỳ 7 – Mậu Tý – Địa Hỏa Minh di, hào 6

– “Thượng Lục, bất minh hối ; sơ đăng vu thiên, hậu nhập vu địa.”

– “Sáu Trên, không tỏa sáng mà đem lại sự u tối ; mới đầu lên tận trời cao, cuối cùng rơi vào trong đất.”

– Tượng “Sơ đăng vu thiên, chiếu tứ quốc dã.” – “Mới Đầu lên tận trời cao”, hình ảnh có thể chiếu rọi ra các nước ở bốn phương ; “hậu nhập vu địa, thất tắc dã.” – “Cuối cùng rơi vào trong đất”, ý hình tượng nói hào Sáu Trên vi phạm phép tắc. Lời hào nói “bất minh hối”, không sáng mà tối, đó là sự sáng của năm hào đều bị hào Sáu Trên làm thương tổn.

8. Chu kỳ 8 – Mậu Tý – Địa Thủy Sư, hào 6

– “Thượng Lục, đại quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, tiểu nhân vật dụng.”

– “Sáu Trên, thiên tử ban phát mệnh lệnh, phong thưởng cho các công thần, là chư hầu, là đại phu ; còn kẻ tiểu nhân thì không thể trọng dụng.”

– Tượng “Đại quân hữu mệnh, dĩ chính công dã ; tiểu nhân vật dụng, tất loạn bang dã” – “Ban phát mệnh lệnh”, ý nói là để định công ban thưởng, không phân biệt quân tử tiểu nhân ; “tiểu nhân không thể trọng dụng”, ý tượng nói không thể cùng họ bàn bạc các vấn đề kinh sách mưu lược, nếu dùng kẻ tiểu nhân thì sẽ nguy loạn cho đất nước.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button