Tử vi

Mệnh nữ cốt tủy phú

MỆNH NỮ CÓ SAO THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG HÀNH, TẤT SẼ LẤY ĐƯỢC CHỒNG HIỀN, SINH QUÝ TỬ

An Mệnh tại Ngọ địa, có 2 sao tọa thủ, người sinh vào năm Giáp là hợp cách; hay an Mệnh tại Tý địa, có 2 sao này tọa thủ, người sinh vào năm Kỷ là hợp cách; hoặc an Mệnh tại Thân địa, có 2 sao này tọa thủ, người sinh vào năm Canh là hợp cách. Đây đều có mệnh làm phu nhân, một đời vinh hoa phú quý.

LIÊM TRINH TỌA CUNG MỆNH, NGƯỜI SINH VÀO NĂM GIÁP LÀ HỢP CÁCH

Bạn đang xem: Mệnh nữ cốt tủy phú

Sao này tọa ở cung Mệnh, người sinh vào năm Giáp là hợp cách. Hay Mệnh tọa ở Thân địa, lấy người sinh vào năm Quý là hợp cách. Hoặc Mệnh tọa ở Dần địa, lấy người sinh vào năm Kỷ là hợp cách. Ngoài ra thì được xem là thượng cách.

THIÊN ĐỔNG TỌA DẦN ĐỊA LẤY NGƯỜI SINH NĂM GIÁP LÀ HỢP CÁCH

Sao này tọa Mệnh tại Dần địa, lấy người sinh vào năm Giáp là hơp cách Hay tọa Mệnh tại Mão địa, lấy người sinh vào năm Ất là hợp cách. Mệnh tọa tại Tuất địa, lấy người sinh vào năm Đinh là hợp cách. Mệnh tọa tại Tỵ địa, lấy người sinh vào năm Bính, Tuất là hợp cách. Mệnh tọa tại Hợi địa, lấy người sinh vào năm Bính, Tân là hợp cách, chắc chắn đều sẽ phú quý.

TỬ VI, THÁI DƯƠNG CHỦ VỀ NGƯỜI ĐOAN CHÍNH, SỚM LẤY ĐƯỢC NGƯỜI CHỒNG HIỀN LÀNH

An Mệnh tại Tý, Tỵ, Hợi, có 2 sao này tọa thủ chủ về phú quý.
Thái dương tọa ở Dần, Ngọ, gặp cát tinh sẽ được hưởng phúc
Thái dượng tọa ở Mệnh tại Ngọ địa, chắc chắn sẽ phú quý, nếu tọa ở hãm địa là mệnh bình thường.

TẢ PHÙ, THIÊN KHÔI CHỦ VỀ PHÚC THỌ, LẠI GẶP HỮU BẬT, THIÊN TƯỚNG THÌ HƯỞNG PHÚC HẬU

Bốn sao này tọa ở các cung đắc địa, nếu như đều tọa thủ ở cung Thân, Mệnh thì chắc chắn chủ về phúc thọ vinh xương.

LỘC TỒN CHỦ VỀ CỦA CẢI VẬT CHẤT ĐẦY ĐỦ, GẶP THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG TRIỀU VIÊN THÌ TẤT ĐƯỢC VINH HOA

Lộc tồn thủ Mệnh, đồng thời gặp cát tinh như Tử vi, Thiên phủ, Vũ khúc, Thiên tướng tam hợp thủ chiếu, nếu không sang hiển cũng giàu cỗ. Chỉ khi chúng tọa tại Dần, Thân thì mới là cách cục triều viên, người sinh vào năm Giáp, Canh là thượng cục, còn người sinh vào năm Tân thì kém hơn một chút. Nếu như người sinh vào năm Bính, Mậu, Đinh, Kỷ, Nhâm, Quý lại an Mệnh tại Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ thì không tốt.

TỬ VI, THIÊN PHỦ TỌA ở TỴ, HỢI, ĐƯỢC TẢ PHÙ, HỮU BẬT TRỢ GIÚP THÌ ẮT SINH PHÚC

An Mệnh tại Tỵ, Hợi, có Tử vi, Thiên phủ, Tả phù, Hữu bật thủ chiếu, xung kẹp, lại có sao hóa cát thì chủ về phú quý.

CỰ MÔN, THIÊN CƠ LÀ CÁCH CỤC MỘT ĐỜI PHÚC LỘC KHÔNG TRỌN VẸN

An Mệnh tại Dần, Mão, Thân, gặp Cự môn, Thiên cơ, tuy là ở chỗ vượng địa nhưng một đời hưởng phúc không trọn vẹn.

THIÊN LƯƠNG, THÁI ÂM TỌA Ở MỆNH CHỦ VỀ BẦN HÀN

An Mệnh tại Tỵ, Hợi, có Thiên lương tọa thủ; hay an Mệnh tại Dần, Thìn có Thái âm tọa thủ, cho dù trinh khiết cũng có cuộc sống không sung túc no đủ. Nếu như tọa ở hãm địa thì chủ về mệnh hạ tiện.

DƯƠNG NHẪN, HỎA TINH LÀ MỆNH HẠ TIỆN

Hai sao này thủ Mệnh, nếu ở vượng cung thì hung họa có giảm nhưng không tránh khỏi có hình khắc. Còn nếu tọa ở hãm địa, gặp sát tinh thì chủ về hạ tiện, nếu không thì khó tránh vận yểu vong.

VĂN XƯƠNG, VĂN KHÚC TỌA MỆNH, HƯỞNG PHÚC KHÔNG TRỌN VẸN

Hai sao này thích hợp với mệnh nam còn không thích hợp với mệnh nữ.

VŨ KHÚC LÀ SAO QUẢ TÚ

Sao này thích hợp với mệnh nam còn không thích hợp với mệnh nữ. Nếu như có Thái âm tọa thủ ở cung Mệnh, lại được cát tinh ở Tam phương củng chiếu thì có thể làm nữ tướng. Còn nếu ở hãm địa gặp Văn xương, Văn khúc, sát tinh thì chủ về cô độc, bần hàn.

PHÁ QUÂN LÀ SAO KHÓ ĐOÁN TÍNH CHẤT

Sao này chủ về sự cô độc, dâm dật, không thích hợp với mệnh nữ, nếu thêm Tứ sát thì ắt có lòng gian dối chồng, vì đố kỵ ghen ghét mà hại con, nếu không cũng là mệnh hạ tiện, làm kỹ nữ.

THAM LANG CHỦ VỀ NGƯỜI TÂM ĐỊA HUNG BẠO, DÂM DẬT

Sao này còn được gọi là sao đào hoa, là sao chủ về hiếu sắc, chủ về người có lòng đố kỵ ghen ghét, có lòng gian dối chồng, hại con, nếu không cũng là phường dâm đãng.

THẤT SÁT CHỦ VỀ NGƯỜI CÓ TÍNH THÂM TRẦM, ÍT ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC

Sao này là tướng tinh, nếu tọa ở miếu vượng thì chủ về người có mệnh làm nữ tưóng. Ca quyết có viết rằng: “Mệnh nữ có Thiên cơ, Thái âm tọa ở cung Dân, Thân, gặp ác sát thì chủ về dâm dật, nếu có cát tinh hóa thì không tốt, chỉ có thể làm vợ lẽ”.

GẶP ĐƯỢC HÓA LỘC LÀ RẤT VINH XƯƠNG, MỆNH NỮ GẶP CÁCH CỤC NÀY LÀ ĐẠI CÁT

Lại được Lộc tồn đến chiếu là mệnh vượng phu ích tử.

Mệnh nữ có hóa lộc tọa Mệnh, lại được Lộc tồn xung hợp, hoặc thủ chiếu, hoặc đồng cung đểu chủ về mệnh làm quý phu nhân, cũng chủ về giàu có, ắt sinh quý tử.

HỎA TINH, LINH TINH, DƯƠNG NHẪN, ĐÀ LA HỘI VỚI CỰ MÔN, GẶP ĐỊA KHÔNG, ĐỊA KIÊP LẠI CÓ THAM LANG, THẤT SÁT, LIÊM TRINH, VŨ KHÚC CHỦ KHẮC HẠI

Đại khái những sao này mệnh nữ không nên gặp, nếu như gặp 1 hoặc 2 sao thì cũng chủ về dâm dật, hạ tiện. Nếu như đều thấy thì là mệnh hạ tiện, bần hàn, yểu thọ.

TAM PHƯƠNG, TỨ CHÍNH ĐỀU GẶP SÁT TINH, NẾU GẶP Ở CUNG PHU THÊ THÌ HỌA CÀNG NẶNG; NẾU NHƯ BẢN CUNG LẠI KHÔNG CÓ CHÍNH TINH CHỦ VỀ CHIA CẮT, KHẮC HẠI

Trước có luận về các sao này, chỉ có Thất sát toa ở Tam phương Tứ chính, cung Thân, Mệnh không nên thấy.

Bài phú trên là điều tiên quyết của việc toán mệnh, người học cần tìm hiểu thận trọng, kỹ càng là sẽ biết được đầu cuối.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mệnh nữ cốt tủy phú

MỆNH NỮ CÓ SAO THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG HÀNH, TẤT SẼ LẤY ĐƯỢC CHỒNG HIỀN, SINH QUÝ TỬ

An Mệnh tại Ngọ địa, có 2 sao tọa thủ, người sinh vào năm Giáp là hợp cách; hay an Mệnh tại Tý địa, có 2 sao này tọa thủ, người sinh vào năm Kỷ là hợp cách; hoặc an Mệnh tại Thân địa, có 2 sao này tọa thủ, người sinh vào năm Canh là hợp cách. Đây đều có mệnh làm phu nhân, một đời vinh hoa phú quý.

LIÊM TRINH TỌA CUNG MỆNH, NGƯỜI SINH VÀO NĂM GIÁP LÀ HỢP CÁCH

Sao này tọa ở cung Mệnh, người sinh vào năm Giáp là hợp cách. Hay Mệnh tọa ở Thân địa, lấy người sinh vào năm Quý là hợp cách. Hoặc Mệnh tọa ở Dần địa, lấy người sinh vào năm Kỷ là hợp cách. Ngoài ra thì được xem là thượng cách.

THIÊN ĐỔNG TỌA DẦN ĐỊA LẤY NGƯỜI SINH NĂM GIÁP LÀ HỢP CÁCH

Sao này tọa Mệnh tại Dần địa, lấy người sinh vào năm Giáp là hơp cách Hay tọa Mệnh tại Mão địa, lấy người sinh vào năm Ất là hợp cách. Mệnh tọa tại Tuất địa, lấy người sinh vào năm Đinh là hợp cách. Mệnh tọa tại Tỵ địa, lấy người sinh vào năm Bính, Tuất là hợp cách. Mệnh tọa tại Hợi địa, lấy người sinh vào năm Bính, Tân là hợp cách, chắc chắn đều sẽ phú quý.

TỬ VI, THÁI DƯƠNG CHỦ VỀ NGƯỜI ĐOAN CHÍNH, SỚM LẤY ĐƯỢC NGƯỜI CHỒNG HIỀN LÀNH

An Mệnh tại Tý, Tỵ, Hợi, có 2 sao này tọa thủ chủ về phú quý.
Thái dương tọa ở Dần, Ngọ, gặp cát tinh sẽ được hưởng phúc
Thái dượng tọa ở Mệnh tại Ngọ địa, chắc chắn sẽ phú quý, nếu tọa ở hãm địa là mệnh bình thường.

TẢ PHÙ, THIÊN KHÔI CHỦ VỀ PHÚC THỌ, LẠI GẶP HỮU BẬT, THIÊN TƯỚNG THÌ HƯỞNG PHÚC HẬU

Bốn sao này tọa ở các cung đắc địa, nếu như đều tọa thủ ở cung Thân, Mệnh thì chắc chắn chủ về phúc thọ vinh xương.

LỘC TỒN CHỦ VỀ CỦA CẢI VẬT CHẤT ĐẦY ĐỦ, GẶP THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG TRIỀU VIÊN THÌ TẤT ĐƯỢC VINH HOA

Lộc tồn thủ Mệnh, đồng thời gặp cát tinh như Tử vi, Thiên phủ, Vũ khúc, Thiên tướng tam hợp thủ chiếu, nếu không sang hiển cũng giàu cỗ. Chỉ khi chúng tọa tại Dần, Thân thì mới là cách cục triều viên, người sinh vào năm Giáp, Canh là thượng cục, còn người sinh vào năm Tân thì kém hơn một chút. Nếu như người sinh vào năm Bính, Mậu, Đinh, Kỷ, Nhâm, Quý lại an Mệnh tại Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ thì không tốt.

TỬ VI, THIÊN PHỦ TỌA ở TỴ, HỢI, ĐƯỢC TẢ PHÙ, HỮU BẬT TRỢ GIÚP THÌ ẮT SINH PHÚC

An Mệnh tại Tỵ, Hợi, có Tử vi, Thiên phủ, Tả phù, Hữu bật thủ chiếu, xung kẹp, lại có sao hóa cát thì chủ về phú quý.

CỰ MÔN, THIÊN CƠ LÀ CÁCH CỤC MỘT ĐỜI PHÚC LỘC KHÔNG TRỌN VẸN

An Mệnh tại Dần, Mão, Thân, gặp Cự môn, Thiên cơ, tuy là ở chỗ vượng địa nhưng một đời hưởng phúc không trọn vẹn.

THIÊN LƯƠNG, THÁI ÂM TỌA Ở MỆNH CHỦ VỀ BẦN HÀN

An Mệnh tại Tỵ, Hợi, có Thiên lương tọa thủ; hay an Mệnh tại Dần, Thìn có Thái âm tọa thủ, cho dù trinh khiết cũng có cuộc sống không sung túc no đủ. Nếu như tọa ở hãm địa thì chủ về mệnh hạ tiện.

DƯƠNG NHẪN, HỎA TINH LÀ MỆNH HẠ TIỆN

Hai sao này thủ Mệnh, nếu ở vượng cung thì hung họa có giảm nhưng không tránh khỏi có hình khắc. Còn nếu tọa ở hãm địa, gặp sát tinh thì chủ về hạ tiện, nếu không thì khó tránh vận yểu vong.

VĂN XƯƠNG, VĂN KHÚC TỌA MỆNH, HƯỞNG PHÚC KHÔNG TRỌN VẸN

Hai sao này thích hợp với mệnh nam còn không thích hợp với mệnh nữ.

VŨ KHÚC LÀ SAO QUẢ TÚ

Sao này thích hợp với mệnh nam còn không thích hợp với mệnh nữ. Nếu như có Thái âm tọa thủ ở cung Mệnh, lại được cát tinh ở Tam phương củng chiếu thì có thể làm nữ tướng. Còn nếu ở hãm địa gặp Văn xương, Văn khúc, sát tinh thì chủ về cô độc, bần hàn.

PHÁ QUÂN LÀ SAO KHÓ ĐOÁN TÍNH CHẤT

Sao này chủ về sự cô độc, dâm dật, không thích hợp với mệnh nữ, nếu thêm Tứ sát thì ắt có lòng gian dối chồng, vì đố kỵ ghen ghét mà hại con, nếu không cũng là mệnh hạ tiện, làm kỹ nữ.

THAM LANG CHỦ VỀ NGƯỜI TÂM ĐỊA HUNG BẠO, DÂM DẬT

Sao này còn được gọi là sao đào hoa, là sao chủ về hiếu sắc, chủ về người có lòng đố kỵ ghen ghét, có lòng gian dối chồng, hại con, nếu không cũng là phường dâm đãng.

THẤT SÁT CHỦ VỀ NGƯỜI CÓ TÍNH THÂM TRẦM, ÍT ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC

Sao này là tướng tinh, nếu tọa ở miếu vượng thì chủ về người có mệnh làm nữ tưóng. Ca quyết có viết rằng: “Mệnh nữ có Thiên cơ, Thái âm tọa ở cung Dân, Thân, gặp ác sát thì chủ về dâm dật, nếu có cát tinh hóa thì không tốt, chỉ có thể làm vợ lẽ”.

GẶP ĐƯỢC HÓA LỘC LÀ RẤT VINH XƯƠNG, MỆNH NỮ GẶP CÁCH CỤC NÀY LÀ ĐẠI CÁT

Lại được Lộc tồn đến chiếu là mệnh vượng phu ích tử.

Mệnh nữ có hóa lộc tọa Mệnh, lại được Lộc tồn xung hợp, hoặc thủ chiếu, hoặc đồng cung đểu chủ về mệnh làm quý phu nhân, cũng chủ về giàu có, ắt sinh quý tử.

HỎA TINH, LINH TINH, DƯƠNG NHẪN, ĐÀ LA HỘI VỚI CỰ MÔN, GẶP ĐỊA KHÔNG, ĐỊA KIÊP LẠI CÓ THAM LANG, THẤT SÁT, LIÊM TRINH, VŨ KHÚC CHỦ KHẮC HẠI

Đại khái những sao này mệnh nữ không nên gặp, nếu như gặp 1 hoặc 2 sao thì cũng chủ về dâm dật, hạ tiện. Nếu như đều thấy thì là mệnh hạ tiện, bần hàn, yểu thọ.

TAM PHƯƠNG, TỨ CHÍNH ĐỀU GẶP SÁT TINH, NẾU GẶP Ở CUNG PHU THÊ THÌ HỌA CÀNG NẶNG; NẾU NHƯ BẢN CUNG LẠI KHÔNG CÓ CHÍNH TINH CHỦ VỀ CHIA CẮT, KHẮC HẠI

Trước có luận về các sao này, chỉ có Thất sát toa ở Tam phương Tứ chính, cung Thân, Mệnh không nên thấy.

Bài phú trên là điều tiên quyết của việc toán mệnh, người học cần tìm hiểu thận trọng, kỹ càng là sẽ biết được đầu cuối.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button