Tử vi

Mục Lục

CHƯƠNG 0: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ

CHƯƠNG 1: ĐI VÀO NHẬN THỨC TỬ VI ĐẨU SỐ

CHƯƠNG 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỬ VI ĐẨU SỐ MỆNH LÍ HỌC

Bạn đang xem: Mục Lục

CHƯƠNG 3: NHẬN THỨC MỆNH BÀN VÀ 12 CUNG NHÂN SỰ

CHƯƠNG 4: GIẢI THÍCH NHẬN THỨC CƠ BẢN CỦA BÍ MẬT MỆNH BÀN

CHƯƠNG 5: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ TÍNH CON NGƯỜI VỚI CÁC CUNG VỊ

CHƯƠNG 6: LẬP HƯỚNG LÀ GÌ?

CHƯƠNG 7: DẤU HIỆU ĐẨU SỐ VÀ SỰ KIỆN NHÂN SINH

CHƯƠNG 8: QUAN HỆ ĐỐI ĐÃI CỦA LỤC THÂN

CHƯƠNG 9: NGŨ HÀNH VÀ TÍNH MIẾU HÃM LỢI VƯỢNG CỦA CÁC SAO

CHƯƠNG MƯỜI: TỔ HỢP SAO ẢNH HƯỞNG TỚI VẬN THẾ

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: GIẢI THÍCH VỀ CÁCH CỤC

1. Tử Phủ đồng cung

2. Phủ Tướng triều viên

3. Tử Phủ triều viên

4. Minh châu xuất hải

5. Nhật Nguyệt tịnh minh

6. Nhật chiếu lôi môn

7. Nguyệt lãng thiên môn

8. Cự Cơ đồng lâm

9. Cơ Nguyệt Đồng Lương

10. Thạch trung ẩn ngọc

11. Nhật lệ trung thiên

12. Cự Nhật đồng cung

13. Nguyệt sinh thương hải

14. Nhật Nguyệt chiếu bích

15. Tham Vũ đồng hành

16. Nhật Nguyệt giáp Mệnh

17. Anh tinh nhập miếu

18. Thất Sát triều đẩu

19. Mã đầu đới tiễn

20. Tam Kỳ gia hội

21. Hùng tú triều viên

22. Lộc hợp uyên ương

23. Song Lộc triều viên

24. Lộc Mã giao trì

25. Tả Hữu đồng cung

26. Tọa Quý hướng Quý

27. Văn quế Văn hoa

28. Mệnh Vô chính diệu.

CHƯƠNG 12: QUAN HỆ GIỮA THIÊN CAN VÀ TỨ HÓA TINH

CHƯƠNG 13: TỨ HÓA NHẬP MÔN

CHƯƠNG THỨ 14: ỨNG DỤNG CỦA TỨ HÓA

CHƯƠNG 15: Ý NGHĨA CỦA HÓA KỊ

CHƯƠNG 16: VẬN THẾ LƯU CHUYỂN

CHƯƠNG 17: SỰ KHÁC NHAU CỦA HÓA XUẤT VÀ HÓA NHẬP

Từ ngã cung (cung của mình) phi xuất Tứ Hóa

Từ tha cung (cung của người khác) phi xuất Tứ Hóa

CHƯƠNG 18: QUAN NIỆM VỀ “THIÊN – ĐỊA – NHÂN”

CHƯƠNG 19: ẢNH HƯỞNG CỦA TỨ HÓA ĐỐI VỚI VẬN THẾ

– Ví dụ 1

– Ví dụ 2

CHƯƠNG 20: CÂN BẰNG CỦA MỆNH CỤC ĐẨU SỐ

CHƯƠNG 21: GIẢI LÁ SỐ NHƯ THẾ NÀO

CHƯƠNG 22: THUYẾT KHÍ VẬN LƯU CHUYỂN

CHƯƠNG 23: GÓC ĐỘ TẠO THÀNH MỆNH HẠN HÓA KỊ

CHƯƠNG 24: BÀN LUẬN VỀ THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM SỰ KIỆN

CHƯƠNG 25: GIẢI VÍ DỤ VẬN DỤNG LINH HOẠT TỨ HÓA PHI TINH

Giải thích về quy tắc Tứ Hóa tinh khi đến cung

Hàm ý của 10 Thiên Can Tứ Hóa tinh

Giải thích về quy tắc linh động của Tứ Hóa trong Đại Hạn

Ví dụ giải đoán về cách dụng linh động Tứ Hóa phi tinh

Lời kết.

CHƯƠNG 26: XEM SỰ NGHIỆP PHÙ HỢP THEO TÍNH CHẤT CÁC SAO

CHƯƠNG 27: TỪ MỆNH BÀN XEM VẬN GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 28: ẢNH HƯỞNG CỦA 12 CUNG ĐỐI VỚI TÀI VẬN VÀ SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 29: SUY ĐOÁN VỀ SÓNG GIÓ CỦA HÔN NHÂN

CHƯƠNG 30: LÀM SAO ĐỂ SUY ĐOÁN NĂM NÀO PHÙ HỢP ĐỂ KẾT HÔN

CHƯƠNG 31: LÀM SAO ĐỂ SUY ĐOÁN VẬN LƯU NIÊN

Suy diễn Quốc vận

Lưu Niên giao hữu vận

Khi mà Hóa Kị xung Mệnh hoặc Phu Thê cung thì nên chú ý sự việc gì

Lưu Niên sự nghiệp vận

Lưu Niên tài bạch vận

Vận kết hôn năm nay sẽ thế nào

CHƯƠNG 32: ĐỒ THỊ MỆNH VẬN

CHƯƠNG 33: LỜI KẾT CHO CUỐN SÁCH.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mục Lục

CHƯƠNG 0: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ

CHƯƠNG 1: ĐI VÀO NHẬN THỨC TỬ VI ĐẨU SỐ

CHƯƠNG 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỬ VI ĐẨU SỐ MỆNH LÍ HỌC

CHƯƠNG 3: NHẬN THỨC MỆNH BÀN VÀ 12 CUNG NHÂN SỰ

CHƯƠNG 4: GIẢI THÍCH NHẬN THỨC CƠ BẢN CỦA BÍ MẬT MỆNH BÀN

CHƯƠNG 5: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ TÍNH CON NGƯỜI VỚI CÁC CUNG VỊ

CHƯƠNG 6: LẬP HƯỚNG LÀ GÌ?

CHƯƠNG 7: DẤU HIỆU ĐẨU SỐ VÀ SỰ KIỆN NHÂN SINH

CHƯƠNG 8: QUAN HỆ ĐỐI ĐÃI CỦA LỤC THÂN

CHƯƠNG 9: NGŨ HÀNH VÀ TÍNH MIẾU HÃM LỢI VƯỢNG CỦA CÁC SAO

CHƯƠNG MƯỜI: TỔ HỢP SAO ẢNH HƯỞNG TỚI VẬN THẾ

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: GIẢI THÍCH VỀ CÁCH CỤC

1. Tử Phủ đồng cung

2. Phủ Tướng triều viên

3. Tử Phủ triều viên

4. Minh châu xuất hải

5. Nhật Nguyệt tịnh minh

6. Nhật chiếu lôi môn

7. Nguyệt lãng thiên môn

8. Cự Cơ đồng lâm

9. Cơ Nguyệt Đồng Lương

10. Thạch trung ẩn ngọc

11. Nhật lệ trung thiên

12. Cự Nhật đồng cung

13. Nguyệt sinh thương hải

14. Nhật Nguyệt chiếu bích

15. Tham Vũ đồng hành

16. Nhật Nguyệt giáp Mệnh

17. Anh tinh nhập miếu

18. Thất Sát triều đẩu

19. Mã đầu đới tiễn

20. Tam Kỳ gia hội

21. Hùng tú triều viên

22. Lộc hợp uyên ương

23. Song Lộc triều viên

24. Lộc Mã giao trì

25. Tả Hữu đồng cung

26. Tọa Quý hướng Quý

27. Văn quế Văn hoa

28. Mệnh Vô chính diệu.

CHƯƠNG 12: QUAN HỆ GIỮA THIÊN CAN VÀ TỨ HÓA TINH

CHƯƠNG 13: TỨ HÓA NHẬP MÔN

CHƯƠNG THỨ 14: ỨNG DỤNG CỦA TỨ HÓA

CHƯƠNG 15: Ý NGHĨA CỦA HÓA KỊ

CHƯƠNG 16: VẬN THẾ LƯU CHUYỂN

CHƯƠNG 17: SỰ KHÁC NHAU CỦA HÓA XUẤT VÀ HÓA NHẬP

Từ ngã cung (cung của mình) phi xuất Tứ Hóa

Từ tha cung (cung của người khác) phi xuất Tứ Hóa

CHƯƠNG 18: QUAN NIỆM VỀ “THIÊN – ĐỊA – NHÂN”

CHƯƠNG 19: ẢNH HƯỞNG CỦA TỨ HÓA ĐỐI VỚI VẬN THẾ

– Ví dụ 1

– Ví dụ 2

CHƯƠNG 20: CÂN BẰNG CỦA MỆNH CỤC ĐẨU SỐ

CHƯƠNG 21: GIẢI LÁ SỐ NHƯ THẾ NÀO

CHƯƠNG 22: THUYẾT KHÍ VẬN LƯU CHUYỂN

CHƯƠNG 23: GÓC ĐỘ TẠO THÀNH MỆNH HẠN HÓA KỊ

CHƯƠNG 24: BÀN LUẬN VỀ THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM SỰ KIỆN

CHƯƠNG 25: GIẢI VÍ DỤ VẬN DỤNG LINH HOẠT TỨ HÓA PHI TINH

Giải thích về quy tắc Tứ Hóa tinh khi đến cung

Hàm ý của 10 Thiên Can Tứ Hóa tinh

Giải thích về quy tắc linh động của Tứ Hóa trong Đại Hạn

Ví dụ giải đoán về cách dụng linh động Tứ Hóa phi tinh

Lời kết.

CHƯƠNG 26: XEM SỰ NGHIỆP PHÙ HỢP THEO TÍNH CHẤT CÁC SAO

CHƯƠNG 27: TỪ MỆNH BÀN XEM VẬN GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 28: ẢNH HƯỞNG CỦA 12 CUNG ĐỐI VỚI TÀI VẬN VÀ SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 29: SUY ĐOÁN VỀ SÓNG GIÓ CỦA HÔN NHÂN

CHƯƠNG 30: LÀM SAO ĐỂ SUY ĐOÁN NĂM NÀO PHÙ HỢP ĐỂ KẾT HÔN

CHƯƠNG 31: LÀM SAO ĐỂ SUY ĐOÁN VẬN LƯU NIÊN

Suy diễn Quốc vận

Lưu Niên giao hữu vận

Khi mà Hóa Kị xung Mệnh hoặc Phu Thê cung thì nên chú ý sự việc gì

Lưu Niên sự nghiệp vận

Lưu Niên tài bạch vận

Vận kết hôn năm nay sẽ thế nào

CHƯƠNG 32: ĐỒ THỊ MỆNH VẬN

CHƯƠNG 33: LỜI KẾT CHO CUỐN SÁCH.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button