Tử vi

Nhâm Tuất

1. Chu kỳ 1 – Nhâm Tuất – Thuần Càn, hào 6

– “Thượng Cửu, kháng long hữu hối.”

– “Chín Trên, rồng lớn bay cao đến cùng cực, cuối cùng sẽ có sự hối hận.”

Bạn đang xem: Nhâm Tuất

2. Chu kỳ 2 – Nhâm Tuất – Thiên Phong Cấu, hào 6

– “ Thượng Cửu, cấu kỳ giác ; lận, vô cữu.”

– “Chín Trên, gặp nơi trống vắng ; lòng có hối tiếc, nhưng không gặp cữu hại.”

– Tượng “Cấu kỳ giác, thượng cùng lận dã” – hào Chín Trên ở cao nơi cùng cực, nên dẫn đến sự hối tiếc là tương ngộ mà không người.

3. Chu kỳ 3 – Nhâm Tuất – Thiên Sơn Độn, hào 6

– “Thượng Cửu, phì đôn, vô bất lợi.”

– “Chín Trên, cao chạy xa bay, không có gì không lợi.”

– Tượng “Phì độn vô bất lợi” – ý nói hào Chín Trên không hoài nghi lưu luyến gì.

4. Chu kỳ 4 – Nhâm Tuất – Thiên Địa Bĩ, hào 6

– “Thượng Cửu, khuynh bĩ ; tiên bĩ hậu hỷ.”

– “Chín Trên, đánh đổ được “bĩ bế” ; trước còn bĩ bế, sau thì “thông thái” mừng vui.”

– Tượng viết: “Bĩ chung tắc khuynh, hà khả trường dã” – Bĩ bế ở giai đoạn cùng cực tất đi đến sụp đổ, làm sao giữ được lâu dài !

5. Chu kỳ 5 – Nhâm Tuất – Phong Địa Quán, hào 6

– “Thượng Cửu, quán kỳ sinh, quân tử vô cữu.”

– “Chín Trên, mọi người đều ngẩng trông mọi hành vi của nó, người quân tử tất vô cữu hại.”

– Tượng “Quán kỳ sinh, chí vị bình dã.” – “Mọi người đều ngẩng trông hành vi của nó”, hình tượng nói lên tâm chí sửa đức của Chín Trên chưa thể yên vui thư thái được.

6. Chu kỳ 6 – Nhâm Tuất – Sơn Địa Bác, hào 6

– “Thượng Cửu, thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư.”

– “Chín Trên, quả lớn chưa bị hái xuống ăn, người quân tử hái được nó thì sẽ có thể ruổi xe đi cứu đời, kẻ tiểu nhân hái được tất sẽ đi đến chỗ phá vạn nhà.”

– Tượng “Quân tử đắc dư, dân sở tải dã ; tiểu nhân bác lư, chung bất khả dụng dã.” – “Người quân tử hái được”, tượng ý trăm họ do vậy được bề trên che chở ; “Kẻ tiểu nhân hái được”, tượng ý kẻ tiểu nhân cuối cùng không thể tin dùng được.

7. Chu kỳ 7 – Nhâm Tuất – Hỏa Địa Tấn, hào 6

– “Thượng Cửu, tấn kỳ giác, duy dụng phạt ấp, lệ cát, vô cữu ; trinh lận.”

– “Chín Trên, tiến thịnh đến cùng cực, giống như sừng thú ở chỗ cao, nên chinh phạt ấp quốc để lập công, tuy có nguy hiểm, nhưng được tốt lành, mà không đến nỗi bị cữu hại ; phải giữ vững chính phòng thẹn tiếc.”

– Tượng “Duy dụng phạt ấp, đạo vị quang dã” – “Nên chinh phạt ấp quốc để lập công” ; hình ảnh nói lên “tiến thịnh” của hào Chín Trên chưa từng sáng lớn.

8. Chu kỳ 8 – Nhâm Tuất – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 6

– “Thượng Cửu, tự nhiên hựu chi, cát vô bất lợi.”

– “Chín Trên, sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống, tốt lành, không có gì là không lợi.”

– Tượng “Đại hữu thượng cát, tự nhiên hựu dã” – Sự tốt lành của Chín Trên quẻ Đại hữu là sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhâm Tuất

1. Chu kỳ 1 – Nhâm Tuất – Thuần Càn, hào 6

– “Thượng Cửu, kháng long hữu hối.”

– “Chín Trên, rồng lớn bay cao đến cùng cực, cuối cùng sẽ có sự hối hận.”

2. Chu kỳ 2 – Nhâm Tuất – Thiên Phong Cấu, hào 6

– “ Thượng Cửu, cấu kỳ giác ; lận, vô cữu.”

– “Chín Trên, gặp nơi trống vắng ; lòng có hối tiếc, nhưng không gặp cữu hại.”

– Tượng “Cấu kỳ giác, thượng cùng lận dã” – hào Chín Trên ở cao nơi cùng cực, nên dẫn đến sự hối tiếc là tương ngộ mà không người.

3. Chu kỳ 3 – Nhâm Tuất – Thiên Sơn Độn, hào 6

– “Thượng Cửu, phì đôn, vô bất lợi.”

– “Chín Trên, cao chạy xa bay, không có gì không lợi.”

– Tượng “Phì độn vô bất lợi” – ý nói hào Chín Trên không hoài nghi lưu luyến gì.

4. Chu kỳ 4 – Nhâm Tuất – Thiên Địa Bĩ, hào 6

– “Thượng Cửu, khuynh bĩ ; tiên bĩ hậu hỷ.”

– “Chín Trên, đánh đổ được “bĩ bế” ; trước còn bĩ bế, sau thì “thông thái” mừng vui.”

– Tượng viết: “Bĩ chung tắc khuynh, hà khả trường dã” – Bĩ bế ở giai đoạn cùng cực tất đi đến sụp đổ, làm sao giữ được lâu dài !

5. Chu kỳ 5 – Nhâm Tuất – Phong Địa Quán, hào 6

– “Thượng Cửu, quán kỳ sinh, quân tử vô cữu.”

– “Chín Trên, mọi người đều ngẩng trông mọi hành vi của nó, người quân tử tất vô cữu hại.”

– Tượng “Quán kỳ sinh, chí vị bình dã.” – “Mọi người đều ngẩng trông hành vi của nó”, hình tượng nói lên tâm chí sửa đức của Chín Trên chưa thể yên vui thư thái được.

6. Chu kỳ 6 – Nhâm Tuất – Sơn Địa Bác, hào 6

– “Thượng Cửu, thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư.”

– “Chín Trên, quả lớn chưa bị hái xuống ăn, người quân tử hái được nó thì sẽ có thể ruổi xe đi cứu đời, kẻ tiểu nhân hái được tất sẽ đi đến chỗ phá vạn nhà.”

– Tượng “Quân tử đắc dư, dân sở tải dã ; tiểu nhân bác lư, chung bất khả dụng dã.” – “Người quân tử hái được”, tượng ý trăm họ do vậy được bề trên che chở ; “Kẻ tiểu nhân hái được”, tượng ý kẻ tiểu nhân cuối cùng không thể tin dùng được.

7. Chu kỳ 7 – Nhâm Tuất – Hỏa Địa Tấn, hào 6

– “Thượng Cửu, tấn kỳ giác, duy dụng phạt ấp, lệ cát, vô cữu ; trinh lận.”

– “Chín Trên, tiến thịnh đến cùng cực, giống như sừng thú ở chỗ cao, nên chinh phạt ấp quốc để lập công, tuy có nguy hiểm, nhưng được tốt lành, mà không đến nỗi bị cữu hại ; phải giữ vững chính phòng thẹn tiếc.”

– Tượng “Duy dụng phạt ấp, đạo vị quang dã” – “Nên chinh phạt ấp quốc để lập công” ; hình ảnh nói lên “tiến thịnh” của hào Chín Trên chưa từng sáng lớn.

8. Chu kỳ 8 – Nhâm Tuất – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 6

– “Thượng Cửu, tự nhiên hựu chi, cát vô bất lợi.”

– “Chín Trên, sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống, tốt lành, không có gì là không lợi.”

– Tượng “Đại hữu thượng cát, tự nhiên hựu dã” – Sự tốt lành của Chín Trên quẻ Đại hữu là sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button