Tử vi

Nhâm Tý

1. Chu kỳ 1 – Nhâm Tý – Thuần Càn, hào 1 (Nhâm Tý ~ Giáp Tý)

– “Sơ Cửu, tiềm long vật dụng.”

– “Chín Đầu, rồng lớn ẩn mình dưới nước, tạm thời chưa thi thố được tài năng.”

Bạn đang xem: Nhâm Tý

2. Chu kỳ 2 – Nhâm Tý – Thiên Phong Cấu, hào 1 (1~ 49)

– “Hệ vu kim nê, trinh cát ; hữu du vãng, kiến hung, luy thỉ phu trịnh trục.”

– “Sáu Đầu, chặn ngay nó lại bằng cái “phanh” nhạy, cứng chắc, giữ vững chính bền thì được tốt lành ; nếu vội đi lên thì tất nhiên sẽ có hung hiểm, giống như lợn cái nhảy nhót lung tung không thể ở yên.”

– Tượng “Hệ kim vu nê, nhu đạo khiên dã” – ý tượng nói hào Sáu Đầu phải giữ đạo nhu thuận, chựu sự khống chế của dương cứng.

3. Chu kỳ 3 – Nhâm Tý – Thiên Sơn Độn, hào 1 (Nhâm Tý ~ Giáp Tý)

– “Sơ lục, độn vỹ ; lệ, vật dụng hữu du vãng”

– “Hào Sáu Đầu, trốn tránh không kịp mà lại rơi vào phần đuôi, có nguy hiểm, không nên có sự đi”.

– Tượng “Độn vỹ chi lệ, bất vãng, hà tai dã” – “Trốn tránh lại rơi vào phần đuôi có nguy hiểm”, nhưng lúc này, nếu không đi lên phía trước, thì có tai họa gì đâu !

4. Chu kỳ 4 – Nhâm Tý – Thiên Địa Bĩ, hào 1 (49 ~ 1)

– “Sơ Lục, bạt mao nhự, dĩ kỳ vựng ; trinh cát, hanh.”

– “Sáu Đầu, nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo lên, thế là cùng loại thì tụ tập nhau mà ra ; giữ vững chính bền thì được tốt lành, hanh thông.”

– Tượng viết: “Bạt mao trinh dã, chí tại quân dã” – “Nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo lên”, hình tượng nói lên ý chí hào Sáu Đầu giữ chính không muốn tiến, là do nghĩ tới Vua.

5. Chu kỳ 5 – Nhâm Tý – Phong Địa Quán, hào 1 (1 ~ 49)

– “Sơ Lục, đồng quán, tiểu nhân vô cữu, quân tử lận.”

– “Sáu Đầu, như trẻ nhỏ ngẩng trông cảnh vật, tiểu nhân không nguy hại gì, quân tử tất có hối tiếc.”

– Tượng “Sơ Lục đồng quán, tiểu nhân đạo dã.” – “Như trẻ nhỏ ngẩng trông cảnh vật”, hình ảnh nói lên đây là cái lẽ sự hiểu biết nông cạn của kẻ tiểu nhân.

6. Chu kỳ 6 – Nhâm Tý – Sơn Địa Bác, hào 1 (1 ~ 49)

– “Sơ Lục, bác sàng dĩ túc, miệt ; trinh hung.”

– “Sáu Đầu, làm sập giường trước tiên phải đẽo từ chân, chân giường tất sẽ gẫy guc ; giữ chính phòng hung.”

– Tượng “Bác sàng dĩ túc, dĩ miệt hạ dã.” – “Làm sập giường trước hết phải đẽo từ chân”, ý hình tượng nói lên, trước tiên cần làm ruỗng mọt phần nền móng phí dưới.

7. Chu kỳ 7 – Nhâm Tý – Hỏa Địa Tấn, hào 1 (1 ~ 49)

– “Sơ Lục, tấn như tồi như, trinh cát ; võng phu, dụ vô cữu.”

– “Sáu Đầu, sự tiến thịnh khởi đầu đã bị ghìm lui chắn lại, giữ chính thì được tốt lành ; hãy tạm ung dung đợi thời thì không gặp cữu hại”.

– Tượng “Tấn như tồi như, độc hành chính dã” – “Khởi đầu đã bị ghìm lui chắn lại”, ý nói hào Sáu Đầu nên riêng tự đi theo chính đạo ; “Dụ vô cữu, vị thụ mệnh” – “Tạm đợi thời thì không họa hại”, nói lên Sáu Đầu trước mắt còn chưa được chựu mệnh.

8. Chu kỳ 8 – Nhâm Tý – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 1

– “Sơ Cửu, vô giao hại, phỉ cữu ; gian tắc vô cữu.”

– “Chín Đầu, chưa đi lại giao du thì chưa mắc họa, tự nhiên thì không có nguy hại, nhưng tất phải nhớ là cần cẩn thận như lúc gặp gian nan, như vậy thì mới không gặp họa hại.”

– Tượng “Đại hữu Sơ Cửu, vô giao hại dã” – Chín Đầu nếu không giao du đi lại với ai, thì cũng không mắc phải họa hại. Thân tuy ở cuộc “đại hữu”, nếu muốn giữ cho sự ăn ở của mình được yên ổn, không lạm “giao” với vật, thì có thể vô hại. Không ghìm nén sự lo sợ thì lòng kiêu căng xa xỉ sinh ra, tất có “họa”.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhâm Tý

1. Chu kỳ 1 – Nhâm Tý – Thuần Càn, hào 1 (Nhâm Tý ~ Giáp Tý)

– “Sơ Cửu, tiềm long vật dụng.”

– “Chín Đầu, rồng lớn ẩn mình dưới nước, tạm thời chưa thi thố được tài năng.”

2. Chu kỳ 2 – Nhâm Tý – Thiên Phong Cấu, hào 1 (1~ 49)

– “Hệ vu kim nê, trinh cát ; hữu du vãng, kiến hung, luy thỉ phu trịnh trục.”

– “Sáu Đầu, chặn ngay nó lại bằng cái “phanh” nhạy, cứng chắc, giữ vững chính bền thì được tốt lành ; nếu vội đi lên thì tất nhiên sẽ có hung hiểm, giống như lợn cái nhảy nhót lung tung không thể ở yên.”

– Tượng “Hệ kim vu nê, nhu đạo khiên dã” – ý tượng nói hào Sáu Đầu phải giữ đạo nhu thuận, chựu sự khống chế của dương cứng.

3. Chu kỳ 3 – Nhâm Tý – Thiên Sơn Độn, hào 1 (Nhâm Tý ~ Giáp Tý)

– “Sơ lục, độn vỹ ; lệ, vật dụng hữu du vãng”

– “Hào Sáu Đầu, trốn tránh không kịp mà lại rơi vào phần đuôi, có nguy hiểm, không nên có sự đi”.

– Tượng “Độn vỹ chi lệ, bất vãng, hà tai dã” – “Trốn tránh lại rơi vào phần đuôi có nguy hiểm”, nhưng lúc này, nếu không đi lên phía trước, thì có tai họa gì đâu !

4. Chu kỳ 4 – Nhâm Tý – Thiên Địa Bĩ, hào 1 (49 ~ 1)

– “Sơ Lục, bạt mao nhự, dĩ kỳ vựng ; trinh cát, hanh.”

– “Sáu Đầu, nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo lên, thế là cùng loại thì tụ tập nhau mà ra ; giữ vững chính bền thì được tốt lành, hanh thông.”

– Tượng viết: “Bạt mao trinh dã, chí tại quân dã” – “Nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo lên”, hình tượng nói lên ý chí hào Sáu Đầu giữ chính không muốn tiến, là do nghĩ tới Vua.

5. Chu kỳ 5 – Nhâm Tý – Phong Địa Quán, hào 1 (1 ~ 49)

– “Sơ Lục, đồng quán, tiểu nhân vô cữu, quân tử lận.”

– “Sáu Đầu, như trẻ nhỏ ngẩng trông cảnh vật, tiểu nhân không nguy hại gì, quân tử tất có hối tiếc.”

– Tượng “Sơ Lục đồng quán, tiểu nhân đạo dã.” – “Như trẻ nhỏ ngẩng trông cảnh vật”, hình ảnh nói lên đây là cái lẽ sự hiểu biết nông cạn của kẻ tiểu nhân.

6. Chu kỳ 6 – Nhâm Tý – Sơn Địa Bác, hào 1 (1 ~ 49)

– “Sơ Lục, bác sàng dĩ túc, miệt ; trinh hung.”

– “Sáu Đầu, làm sập giường trước tiên phải đẽo từ chân, chân giường tất sẽ gẫy guc ; giữ chính phòng hung.”

– Tượng “Bác sàng dĩ túc, dĩ miệt hạ dã.” – “Làm sập giường trước hết phải đẽo từ chân”, ý hình tượng nói lên, trước tiên cần làm ruỗng mọt phần nền móng phí dưới.

7. Chu kỳ 7 – Nhâm Tý – Hỏa Địa Tấn, hào 1 (1 ~ 49)

– “Sơ Lục, tấn như tồi như, trinh cát ; võng phu, dụ vô cữu.”

– “Sáu Đầu, sự tiến thịnh khởi đầu đã bị ghìm lui chắn lại, giữ chính thì được tốt lành ; hãy tạm ung dung đợi thời thì không gặp cữu hại”.

– Tượng “Tấn như tồi như, độc hành chính dã” – “Khởi đầu đã bị ghìm lui chắn lại”, ý nói hào Sáu Đầu nên riêng tự đi theo chính đạo ; “Dụ vô cữu, vị thụ mệnh” – “Tạm đợi thời thì không họa hại”, nói lên Sáu Đầu trước mắt còn chưa được chựu mệnh.

8. Chu kỳ 8 – Nhâm Tý – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 1

– “Sơ Cửu, vô giao hại, phỉ cữu ; gian tắc vô cữu.”

– “Chín Đầu, chưa đi lại giao du thì chưa mắc họa, tự nhiên thì không có nguy hại, nhưng tất phải nhớ là cần cẩn thận như lúc gặp gian nan, như vậy thì mới không gặp họa hại.”

– Tượng “Đại hữu Sơ Cửu, vô giao hại dã” – Chín Đầu nếu không giao du đi lại với ai, thì cũng không mắc phải họa hại. Thân tuy ở cuộc “đại hữu”, nếu muốn giữ cho sự ăn ở của mình được yên ổn, không lạm “giao” với vật, thì có thể vô hại. Không ghìm nén sự lo sợ thì lòng kiêu căng xa xỉ sinh ra, tất có “họa”.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button