Tử vi

Oan tình của cung Tài bạch

【飞星漫谈 四十六】财帛宫的冤情

四十六【财帛是你的财务总监】别把他当作是你的财神

对大部份人来说,紫微斗数十二宫中最吸引的宫位应该是财帛宫了。

Bạn đang xem: Oan tình của cung Tài bạch

财,就是钱财,帛,是泛指有价值,可以保值的东西。由于名字相当吸引,财帛宫一直给人的印象是「财神」。当看见财帛宫的坐星漂亮,再加上有化禄、化权和化科等三吉星来会时,就不禁沾沾自喜,认为大富之期不远矣。相反,当自见财帛宫煞忌交杂,就怨天不公平,不给予发达的机会云云。

事实上,研习紫微斗数多年的朋友都会留意到,财帛宫有吉有禄未必一定大发,而有忌却能出富豪。个中的原因,纯粹基于大家对财帛宫的误解。

财帛宫其实不等同财库,也不是你的财神。如果以拟人法去形容,他其实只是一个受雇于你的财务总监,负责掌管你的财务往来。

也就是说,财帛宫主要是看你的钱财或财产的流动情况。在《飞星漫谈四十六 图一》中,财帛宫飞忌入官禄宫。命宫三方的忌入命宫三方为吉,而飞禄入命,代表命主工作上获利,得到好处。留意财帛的飞化在这个情况下是点出工作赚回来的钱流去那儿。得财并非单单看财帛宫飞禄往命宫那一头飞化。

另一个例子《飞星漫谈四十六 图二》中,财帛飞禄入交友宫,飞忌入田宅宫。因为是我宫(财帛宫)禄入他宫(交友宫),所以财流的方向是去了交友宫那一边。现象就变成钱财都给朋友从财库中拿去了。

大家可以看到财帛宫的飞化主要是表达钱财的流动方向。而真正的库位,其实是你的田宅宫。因为,如果以财帛宫为一(太极点),它的逆行第六宫就是田宅宫,和财帛宫是有一六共宗的关系,是财帛宫的实体,真正的财库位。

而财运位,早在「【飞星漫谈 三十二】大限化禄的含意」中,也有记载:以财帛宫为一(太极点),命宫就是其逆数第九位,也就是气数位。所以,命宫是财帛宫的气数,也就是财运。

[Phi tinh mạn đàm 46] – Oan tình của cung Tài bạch

46. [Tài bạch là tổng giám tài vụ của ngươi] – chớ đem nó coi như là tài thần của ngươi.

Đối với phần lớn mọi người mà nói, trong Tử vi đấu sổ, mười hai cung hấp dẫn nhất có lẽ là cung Tài bạch

Tài, chính là tiền tài, bạch, là nói về có giá trị, có thể là đồ đáng giá. Bởi vì cái tên rất hấp dẫn, cung Tài bạch vẫn cho người ta ấn tượng là “Thần tài”. Khi nhìn thấy sao tọa ở cung tài bạch đẹp, hơn nữa khi có tam cát tinh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc tới hội họp, không tránh khỏi dương dương tự đắc, cho rằng chả mấy mà phát lên như diều gặp gió. Ngược lại, khi tự thấy cung tài bạch sát kỵ hỗn hợp, thì liền oán trời cao không công bằng, không cho ta cơ hội phát đạt ….

Trên thực tế, các bằng hữu nghiên tập Tử vi đấu sổ nhiều năm đều sẽ lưu ý, cung Tài bạch có cát có lộc chưa chắc nhất định đại phát, mà có kỵ lại có thể giàu có. Nguyên nhân trong đó cơ bản thuần túy là sự hiểu nhầm của mọi người về cung Tài bạch .

Cung Tài bạch thật ra không giống như tài kho, cũng không phải thần tài của ngươi. Nếu như dùng phương pháp nhân cách hóa để hình dung thì cung Tài bạch thật ra chỉ là một người làm thuê ở chức vụ Tổng giám tài vụ, phụ trách trông tài vụ vãng lai của ngươi mà thôi.

Nói cách khác, cung Tài bạch chủ yếu là nhìn hoạt động lưu động tiền tài, tài sản của ngươi. Ở 《Phi tinh mạn đàm 46, hình 1, cung Tài bạch phi kỵ nhập cung Quan lộc. Kị của tam phương cung mệnh nhập tam phương cung mệnh là cát, nhưng phi lộc nhập Mệnh, đại biểu mệnh chủ trong công việc có được lợi, đắc được đúng chỗ. Lưu ý Phi hóa tài bạch ở tình huống này là điểm ra xem tiền do công việc kiếm được sẽ lưu chuyển đi nơi nào. Đắc tài, tịnh không phải là chỉ khán cung Tài bạch phi hóa lộc đến cung Mệnh.

Một ví dụ khác trong《 Phi tinh mạn đàm 46, hình 2》, Tài bạch phi hóa lộc nhập cung Giao hữu, phi kỵ nhập cung Điền trạch. Bởi vì là ngã cung (cung Tài bạch) hóa lộc nhập tha cung (cung Giao hữu), cho nên hướng lưu chuyển của tiền tài là di chuyển về phía Giao hữu. Hiện tượng liền trở thành tiền tài có bao nhiêu cũng đem cho bạn mà tiền này lấy từ tài trong kho của mình.

Mọi người có thể thấy phi hóa cung Tài bạch chủ yếu là biểu đạt phương hướng lưu động của tiền tài. Còn chân chính khố vị, thật ra lại là cung Điền trạch. Bởi vì, nếu như lấy cung Tài bạch làm cung thứ 1 (Thái cực điểm), từ đó đi ngược chiều đến cung thứ 6 chính là cung Điền trạch, cùng cung Tài bạch có quan hệ nhất lục cộng tông, là thực thể của cung Tài bạch, là tài kho vị chân chính.

Mà tài vận vị, ngay ở “[Phi tinh mạn đàm 32] – đại hạn hóa lộc hàm ý”, cũng có ghi lại: Lấy cung tài bạch làm thứ 1 (Thái cực điểm), đếm nghịch đến 9 là cung Mệnh, cũng chính là khí số vị. Cho nên, cung Mệnh là khí số vị của cung Tài bạch, cũng chính là tài vận.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Oan tình của cung Tài bạch

【飞星漫谈 四十六】财帛宫的冤情

四十六【财帛是你的财务总监】别把他当作是你的财神

对大部份人来说,紫微斗数十二宫中最吸引的宫位应该是财帛宫了。

财,就是钱财,帛,是泛指有价值,可以保值的东西。由于名字相当吸引,财帛宫一直给人的印象是「财神」。当看见财帛宫的坐星漂亮,再加上有化禄、化权和化科等三吉星来会时,就不禁沾沾自喜,认为大富之期不远矣。相反,当自见财帛宫煞忌交杂,就怨天不公平,不给予发达的机会云云。

事实上,研习紫微斗数多年的朋友都会留意到,财帛宫有吉有禄未必一定大发,而有忌却能出富豪。个中的原因,纯粹基于大家对财帛宫的误解。

财帛宫其实不等同财库,也不是你的财神。如果以拟人法去形容,他其实只是一个受雇于你的财务总监,负责掌管你的财务往来。

也就是说,财帛宫主要是看你的钱财或财产的流动情况。在《飞星漫谈四十六 图一》中,财帛宫飞忌入官禄宫。命宫三方的忌入命宫三方为吉,而飞禄入命,代表命主工作上获利,得到好处。留意财帛的飞化在这个情况下是点出工作赚回来的钱流去那儿。得财并非单单看财帛宫飞禄往命宫那一头飞化。

另一个例子《飞星漫谈四十六 图二》中,财帛飞禄入交友宫,飞忌入田宅宫。因为是我宫(财帛宫)禄入他宫(交友宫),所以财流的方向是去了交友宫那一边。现象就变成钱财都给朋友从财库中拿去了。

大家可以看到财帛宫的飞化主要是表达钱财的流动方向。而真正的库位,其实是你的田宅宫。因为,如果以财帛宫为一(太极点),它的逆行第六宫就是田宅宫,和财帛宫是有一六共宗的关系,是财帛宫的实体,真正的财库位。

而财运位,早在「【飞星漫谈 三十二】大限化禄的含意」中,也有记载:以财帛宫为一(太极点),命宫就是其逆数第九位,也就是气数位。所以,命宫是财帛宫的气数,也就是财运。

[Phi tinh mạn đàm 46] – Oan tình của cung Tài bạch

46. [Tài bạch là tổng giám tài vụ của ngươi] – chớ đem nó coi như là tài thần của ngươi.

Đối với phần lớn mọi người mà nói, trong Tử vi đấu sổ, mười hai cung hấp dẫn nhất có lẽ là cung Tài bạch

Tài, chính là tiền tài, bạch, là nói về có giá trị, có thể là đồ đáng giá. Bởi vì cái tên rất hấp dẫn, cung Tài bạch vẫn cho người ta ấn tượng là “Thần tài”. Khi nhìn thấy sao tọa ở cung tài bạch đẹp, hơn nữa khi có tam cát tinh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc tới hội họp, không tránh khỏi dương dương tự đắc, cho rằng chả mấy mà phát lên như diều gặp gió. Ngược lại, khi tự thấy cung tài bạch sát kỵ hỗn hợp, thì liền oán trời cao không công bằng, không cho ta cơ hội phát đạt ….

Trên thực tế, các bằng hữu nghiên tập Tử vi đấu sổ nhiều năm đều sẽ lưu ý, cung Tài bạch có cát có lộc chưa chắc nhất định đại phát, mà có kỵ lại có thể giàu có. Nguyên nhân trong đó cơ bản thuần túy là sự hiểu nhầm của mọi người về cung Tài bạch .

Cung Tài bạch thật ra không giống như tài kho, cũng không phải thần tài của ngươi. Nếu như dùng phương pháp nhân cách hóa để hình dung thì cung Tài bạch thật ra chỉ là một người làm thuê ở chức vụ Tổng giám tài vụ, phụ trách trông tài vụ vãng lai của ngươi mà thôi.

Nói cách khác, cung Tài bạch chủ yếu là nhìn hoạt động lưu động tiền tài, tài sản của ngươi. Ở 《Phi tinh mạn đàm 46, hình 1, cung Tài bạch phi kỵ nhập cung Quan lộc. Kị của tam phương cung mệnh nhập tam phương cung mệnh là cát, nhưng phi lộc nhập Mệnh, đại biểu mệnh chủ trong công việc có được lợi, đắc được đúng chỗ. Lưu ý Phi hóa tài bạch ở tình huống này là điểm ra xem tiền do công việc kiếm được sẽ lưu chuyển đi nơi nào. Đắc tài, tịnh không phải là chỉ khán cung Tài bạch phi hóa lộc đến cung Mệnh.

Một ví dụ khác trong《 Phi tinh mạn đàm 46, hình 2》, Tài bạch phi hóa lộc nhập cung Giao hữu, phi kỵ nhập cung Điền trạch. Bởi vì là ngã cung (cung Tài bạch) hóa lộc nhập tha cung (cung Giao hữu), cho nên hướng lưu chuyển của tiền tài là di chuyển về phía Giao hữu. Hiện tượng liền trở thành tiền tài có bao nhiêu cũng đem cho bạn mà tiền này lấy từ tài trong kho của mình.

Mọi người có thể thấy phi hóa cung Tài bạch chủ yếu là biểu đạt phương hướng lưu động của tiền tài. Còn chân chính khố vị, thật ra lại là cung Điền trạch. Bởi vì, nếu như lấy cung Tài bạch làm cung thứ 1 (Thái cực điểm), từ đó đi ngược chiều đến cung thứ 6 chính là cung Điền trạch, cùng cung Tài bạch có quan hệ nhất lục cộng tông, là thực thể của cung Tài bạch, là tài kho vị chân chính.

Mà tài vận vị, ngay ở “[Phi tinh mạn đàm 32] – đại hạn hóa lộc hàm ý”, cũng có ghi lại: Lấy cung tài bạch làm thứ 1 (Thái cực điểm), đếm nghịch đến 9 là cung Mệnh, cũng chính là khí số vị. Cho nên, cung Mệnh là khí số vị của cung Tài bạch, cũng chính là tài vận.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button