Tử vi

PHỤ MẪU CUNG

Phụ Mẫu cung cần những sao thọ thủ chiếu ở miếu vượng địa thì bố mẹ sống lâu và được nhờ ân đức bố mẹ. Nếu toàn những sao cô khắc dù có ở miếu vượng địa tuy được nhờ phúc ấm nhưng vẫn kể là chưa toàn.

Tử Vi

 • Tử Vi vào Phụ, miếu, mà có các sao cát, cha mẹ giàu sang, còn không có hình khắc.
 • Tử Vi lạc hãm, cha mẹ có chủ kiến rất mạnh, dễ xảy ra bất đồng với mệnh tạo, gặp sát tinh thì bất hoà. Kết cấu tinh hệ này ở đại hạn hay lưu niên thì cha mẹ có nguy cơ bị nạn hay bệnh tật
 • Tử Vị ở Phụ có Tham lang, Hồng Hỷ Diêu đồng độ, chủ về có mẹ kế, hoặc cha có tình nhân.
 • Cung mệnh có Hoả Linh độc toạ, Phụ mẫu có kết cấu thuật ở trên thì có thể là con nuôi của chú bác, hoặc có cha mẹ dượng. Trong tình trạng này, cung Phụ phần nhiều có Tả Hữu Xương Hữu đồng độ. (Tình hình này có thể áp dụng các sao khác nhập thủ cung Phụ, không nói riêng Tử Vi).
 • Tử Vi vào Phụ, có Kình Đà Hoá Kỵ Thiên Hình đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về hình khắc, cha mẹ bị tai hoạ bất ngờ, hay bị bệnh nặng, ở cung Phụ của Thiên bàn thì chủ về lúc bé đã có quan hệ xa cách với cha mẹ, cuộc đời ít được cha mẹ che chở (ta có thể mở rộng tính chất này, một thời kì không được thượng cấp xem trọng, hoặc xảy ra việc không hợp ý kiến với cơ cấu chủ quản).
 • Tử Phủ đồng độ, chủ về cha mẹ giàu sang, mà còn không có hình khắc
 • Tử Vi có Phá Quân đồng độ, hội chiếu, từ nhỏ đã chia ly gia đình, nếu không sẽ có hình khắc hoặc có khoảng cách giữa hai đời rất lớn
 • Tử Sát đồng độ, gặp cát tinh chủ về không có hình khắc, nhưng cha mẹ có uy quyền, hoặc tính cách mạnh mẽ. Gặp các sao sát hình và Kiếp Sát, Cô Thần thì chủ về hình khắc.
 • Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, ưa gặp Thiên Đức, Giải Thần.

Thiên Cơ

Bạn đang xem: PHỤ MẪU CUNG

 • Thiên Cơ là sao hời hợt, hiếu động, nhập cung Phụ chủ về rời xa cha mẹ, nếu không sẽ có hình thường khắc hại.
 • Thiên Cơ thủ Phụ, thêm Thiên Mã đồng độ hoặc ở cung vây chiếu, lúc bé đã chia ly gia đình, lớn lên ở rể. Trong xã hội hiện đại, ý nghĩa có thể là phụng dưỡng cha mẹ vợ, nhưng cha mẹ ruột lại xa cách.
 • Thiên Cơ thủ Phụ, thêm sát tinh, Hình Kỵ, Âm Sát, Kiếp Sát, Cô Thần đồng độ hội chiếu, lúc bé cha mẹ bất toàn, làm con nuôi người khác, có cha dượng mẹ kế.
 • Cơ Cự đồng độ, lúc nhỏ bất lợi về cha mẹ (Mệnh gặp Hoả Linh, chủ về cha mẹ lưỡng trùng)
 • Thiên Cơ có Thái Âm hay Thiên Lương đồng độ, hội chiếu, không chủ về hình khắc, gặp tam hoá cát, sao phụ tá cát thì còn được cha me che chở, gặp các sao sát kị hình cô như đã thuật thì cha mẹ bị nạn tai bệnh tật
 • Cơ Lương gặp nhièu sao sát kị hình cô chủ về cha mẹ có chủ kiến cực nặng, cần thận trọng điều hoàn khoảng cách giữa 2 đời.

Thái Dương

 • Thái Dương cung Phụ, miếu, cha mẹ không có hình khắc, gặp tam cát hoá, phụ tá cát hội chiếu hay đồng độ thì được cha mẹ yêu thường, cha mẹ giàu có nắm quyền sự nghiệp
 • Thái Dương lạc hãm thì cha bất lợi. Gặp Hoá Kỵ, tứ sát Hình thì cần phải xem Thái Âm trọng mệnh bàn có sát tinh đồng độ hay không, nếu có sát tinh, chủ về khắc mẹ, nếu không có sát tinh có cát tinh và Thiên Lương, Thiên Thọ, Giải Thần, Thiên Phúc đồng độ thì khắc cha.
 • Nhật Nguyệt đồng độ Sửu, bất lợi cho cha, đông độ ở Mùi, bát lợi về mẹ. Thái Dương Hoá Kỵ thường cha bị nạn tai bệnh tật. Âm Kỵ thường mẹ bị nạn tai bệnh tật.
 • Nhật Cự đồng độ, bất hoà với cha, có khoảng cách giữa 2 đời
 • Dương Lương đồng độ, có cát tinh hội chiếu mà không có sát tinh, chủ cha mẹ không hình khắc, đồng độ tại Mão thì được phúc ấm của cha mẹ, nếu có các sao sát hình thì chủ hình khắc, rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi người khác.

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc có tính cô độc hình khắc, thủ cung Phụ, chủ yếu hình khắc cha mẹ.
 • Nếu miếu, còn có cát tinh hội hợp thì nên làm con thừa tự của bác hay chú, hoặc rời xa chạ mẹ, có thể tránh hìnhk khắc. Do Vũ Khúc là sao tiền tài, cho nên nếu lúc bé hoặc trẻ, mệnh tạo bị nạn tai bệnh tật mà làm cha mẹ hao tài, phá tán địa sản thì không còn hình khắc.
 • Vũ Khúc ở cung Phụ ưa Thiên Phủ, Thiện Thọ, có thể tránh hình khắc.
 • Vũ Khúc vẫn là mang sắc thái cô độc, nên dù tránh được hình khắc vẫn là không được cha mẹ yêu thương.
 • Vũ Khúc tại Phụ, có tứ sát, Không Kiếp, Hình, Cô hội chiếu, lúc bé cha mẹ hình khắc hoặc bị nạn tai bệnh tật, nếu lại gặp các sao Kỵ, cha mẹ tử vong hay mắc bệnh nan y, hoặc cha mẹ gia nghiệp điêu linh, kinh tế khó khăn.
 • Vũ Khúc có Thất Sát, Vũ Khúc, Phá Quân đồng độ hoặc hội chiếu, đều chủ về hình thương khắc hại.
 • Vũ Tướng đồng độ, gặp cát tinh, chủ về không có hình khắc, gặp các sao sát kị có hình khắc.

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng là sao Phúc, nhưng có lúc biểu thị tuổi trẻ gian khổ, tay trắng làm nên. Cho nên dù vào cung Phụ, vẫn cần xem có tính chất hình khắc tổn thương, hoạ hại hay không.
 • Thiên Đồng miếu, lúc nhỏ cha mẹ đầy đủ, không có hình khắc
 • Thiên Đồng lạc hãm, gặp sao phụ tá cát, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Thọ, Thiên Phúc, không có hình khắc, nếu không rời xa cha mẹ hoặc làm con thừa tự của bác hay chú.
 • Thiên Đồng tại Phụ, có sát tinh Hình hội hợp, cũng chủ về hình khắc, làm con thừa tự cho bác hay chú.
 • Đồng Âm đồng độ, Âm Kỵ hoặc đồng độ ở Ngọ, gặp các sao sát hình mà ko có sao cát giải cứu, lúc đầu khắc cha mẹ, nếu có cát tinh thì trong mệnh bàn có Thái Dương lạc hãm hội chiếu, lúc đầu khắc cha. Nếu Âm Đồng ở Tí, không gặp các sao sát hình, thì chủ về cha mẹ không có hình khắc, tổn thương, hoạ hại, nếu lại gặp nhiều sao cát hội chiếu hoặc đồng độ, chủ vê được cha mẹ che chở.
 • Đồng Cự đồng độ, cha con bất hoà, hoặc tuổi tác xa cách nhau rất xa
 • Đồng Lương đồng độ, không chủ hình khắc tổn thương, chỉ có Đồng Kỵ hoặc các sao sát hình cô hội chiếu, thì vẫn chru về có khắc hại. Nếu các sao cát hung cung chiếu, cha con bất hoà.

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh thủ Phụ là sao ác, thường bất lợi cho cha mẹ, hình khắc, nhẹ thì không được che chở, tình cảm không tốt.
 • Liêm Trinh lạc hãm, hoặc Hoá Kỵ, làm con thừa tự cho bác chú, hoặc lam con nuôi. Nếu được Thiên Phủ Thiên Tướng đồng độ, hoặc hội chiếu, mà còn gặp các sao cát Thiên Phúc Thiên Thọ thì có giải cứu, mức độ khắc hại sẽ giảm nhẹ, chủ về tình cảm không hợp.
 • Liêm Trinh có Thiên Mã Thiên Hư đồng độ hội chiếu, lúc bé đã rời xa cha mẹ.
 • Liêm Trinh có Sát Phá Tham đồng độ hội chiếu, cha mẹ bị hình thương, gặp thêm lục sát, Hình Cô Âm Sát thì chủ về hình khắc tử vong, tai hoạ lớn, hoăc mắc bệnh nan y
 • Liêm Trinh vào Phụ, có Hồng Hỷ Đào Hoa, Diêu Hình, đồng độ hội chiếu, mệnh tạo do mẹ hai sinh ra, nếu không sẽ là cha có tình nhân bên ngoài. Cũng có thể chủ về mẹ có hai lần hôn nhân.

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ thủ Phụ, thường chủ về tình cảm cha con hoà hợp, đầy đủ cha mẹ. Nhưng nếu Thiên Phủ có Kình Dương đồng độ, thì cha con bất hoà.
 • Thiên Phủ thủ Phụ, ưa các sao cát, được hưởng phúc ấm cha mẹ. Nếu Lộc Tồn đồng độ thì cha mẹ ưa nắm quyền, tuổi già rồi cũng không chịu giao lại cho con. Nếu thấy ở cung Huynh đệ có các sao thị phi tranh chấp, chủ về cha mẹ có thiên kiến, không công bằng, quyền sẽ giao cho anh em khác.
 • Thiên Phủ ở Phụ, có lục sat tinh, Hình hội chiếu, chủ về cha mẹ bị hình thương, làm con nuôi hay làm con thừa tự người khác, nên ở riêng.

Thái Âm

 • Thái Âm thủ Phụ, nhập miếu, có sao cát hội hợp, chủ về cha mẹ đầy đủ, không có hình khắc.
 • Thái Âm Lạc hãm, không được hưởng phúc của mẹ, có thể mẹ mất sớm, hoặc mẹ li hôn tái giá, mệnh tạo theo cha, hoặc lúc bé mẹ bệnh không chăm sóc đuwọc. Những trường hợp trên cần xem xét kỹ các sao hội hợp mà định, thông thường gặp các sao Đào Hoa Thiên Hình chủ về tái giá, gặp Thiên Nguyệt Thiên Hư Âm Sát chủ về mắc bệnh, gặp Hoá Kỵ và các sao sát hình thì chủ về mất sớm.
 • Thái Âm Hoá Kỵ ở cung Phụ, vẫn cần xem xét Thái Dương ở mệnh bàn, nếu lạc hãm mà gặp các sao sát hình thì chủ về cha mất trước, cha mất thì mẹ thành quả phụ, hợp với Thái Âm Hoá Kỵ
 • Thái Âm hội tứ sát, Hình Kỵ Âm Sát, Cô Thần, Thiên Hư, chủ về lúc bé làm con thừa tự của bác hay chú. Gặp Thiên mã xa cách cha mẹ, nếu không sẽ hình khắc.
 • Nguyệt Nhật đồng độ, ở Sử bất lợi cha, ở Mùi bất lợi mẹ.

Tham Lang

 • Tham Lang thủ Phụ, mếu, cát tinh và tam cát khoá, cha mẹ không hình khắc.
 • Tham Lang Hoá Kỵ, lục sát tinh, lúc nhỏ rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi người khác, nếu không sẽ hình khắc. Gặp Thiên Nguyệt Âm Sát, thì cha mẹ bị tai nạn, bệnh tật. Có Thiên Đức, Thiên Thọ, Thiên Phúc đồng độ thì có giải cứu.
 • Tham Lang tại Phụ, thường tình cảm cha mẹ con cái hoà hợp, nhưng hơi tư lợi, chỉ nghĩ tới bản thân
 • Tham Liêm đồng độ, hoặc gặp Hồng Hỷ Hình Diêu Đào Hoa, chủ về mệnh tạo do mẹ kế sinh ra, nếu không có hình khắc, hoặc cha / mẹ có tình nhân.

Cự Môn

 • Cự Môn là ám tinh, vào Phụ thì bất lợi, có thể xem là sao ác. Thường chủ về làm con thừa tự của bác hay chủ, làm con nuôi, nếu không sẽ hình khắc.
 • Cơ Cự đồng độ, tính chất hình khắc càng nặng. Cự Kỵ thì giữa cha con nhiều điều tiếng, Cơ Kỵ thì giữa hai đời đều có tính toán.
 • Cự Nhật đồng độ, 2 đời nhiều tranh cãi vô vị ồn ào
 • Cự Đồng đồng đụ, gia sản của cha ông dần tiêu ma, hoặc đất đai không giữ được, bị chiếm đoạt, chủ về bật lợi cho cha mẹ, lúc nhỏ cha mẹ khó giữ được tình cảm.
 • Cự Môn thủ Phụ, ưa Hoá Lộc, Hoá Quyền, Lộc Tồn đồng độ hội chiếu, ko có các sao sát hình, chủ về cha mẹ giàu có. Nếu gặp Thiên Vu đồng độ hội chiếu, cha mẹ để lại di sản.
 • Gặp lục sát, Hình Kỵ chủ về cha mẹ có hình khắc, thị phi kiện tụng.

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng vào Phụ, nếu gặp Tài ấm giá ấn thì cha mẹ giàu sang sống thọ. Nếu gặp Hình kị giáp ấn thì cha mẹ hình khắc, bệnh tật.
 • Thường Thiên Tướng nhập miếu thì ko có hình khắc, lạc hãm gặp cát tinh thì ko hình khắc, gặp ác sát thì hình thương, nạn tai bệnh tật
 • Thiên Tướng kị Vũ Khúc đồng độ, chủ về hình khắc, Vũ Khúc Hoá Kỵ càng nặng, Vũ Khúc Hoá Kỵ làm cha mẹ bị nạn tai bệnh tật, các sao sát hinh càng nặng, có thể bị bệnh nan y
 • Tướng Liêm đông độ, cũng chỉ về hình thương, nạn tai bệnh tậ. Thiên Tướng Hoá Kỵ thì tình cảm 2 đời đổ vỡ, hoặc cha mẹ bệnh nặng. Tướng Liêm hội hợp với tứ sát thì lúc nhỏ có khắc, gặp các sao Hình Kỵ nặng thì rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi người khác.
 • Thiên Tướng gặp cát tinh Giải Thần, Thiên Đức, Thiên Vu, Thiên Thọ hội hợp, dù gặp các sao sát kỵ, cũng dc giải cứu.

Thiên Lương

 • Thiên Lương hoá khí là ấm, nhập cung phụ mẫu là sao lành.
 • Nếu có tam cát hoá, đồng độ hoặc hội chiếu đều chủ về được cha mẹ che chở, còn có di sản, gặp Thiên Vu hội hợp thì càng đúng. Có điều Thiên Lương không ưa Lộc Tồn đồng độ, giữa hai đời bất hoà, nếu gặp các sao sát hình thì chủ về tranh chấp tài sản.
 • Thiên Lương lạc hãm, thường chủ về hình khắc.
 • Thiên Lương hội Kình Dương Thiên Mã, lúc nhỏ đã chia ly với gia đình, sát tinh nặng thì làm con nuôi hoặc ở rể.
 • Lương Đồng đồng độ, thường hình khắc. Không có sát tinh, gặp Thiên Mã thì chủ về cha con duyên phận bạc, hoặc cha xa gia đình hoặc mệnh tạo rời xa cha mẹ. Nếu Thiên Đồng Hoá Kỵ hội sát tinh thì cũng có hình thương, hoặc hai đời bất hoà, có thể làm con nuôi người khác.
 • Lương Đồng đồng độ, lúc bé cha mẹ rời xa gia đình
 • Lương Dương đồng độ, hội cát tinh, không có hình khắc, tại Mão lại được hưởng phúc ấm cha mẹ, tại hãm cung thì sản nghiệp của cha bị mất. Gặp sát tinh, vẫn chủ hình khắc, chia ly, nên làm con nuôi.
 • Thiên Lương là ấm tinh, cho nên gặp các sao văn mang tính phù du như Xương Khúc đồng độ, thêm sát tinh như Đà La, Thiên Không. tất cha mẹ có tình nhân, nhưng vì nghĩa mà ko ly thân. Điều này còn kiểm chứng với mệnh tạo, nếu có Hoả Linh thì càng đúng. (đã nói ở phần sao Tử Vi tại Phụ Mẫu).

Thất Sát

 • Thất Sát tại Phụ, là sao ác, thường lúc nhỏ đã chia ly gia đình, hoặc cha mẹ hình khắc.
 • Thất Sát có Liêm Trinh, Vũ Khúc đồng độ đều bất lợi về cha mẹ, nếu Hoá Kỵ thì nạn tai bệnh tật, lại gặp các sao sát hình thì có thê cha mẹ mất, hoặc sự nghiệp của cha mẹ sụp đổ, hoặc bị bệnh nặng, nạn tai
 • Chỉ trường hợp Thất Sát, Tử Vi đồng độ, gặp cát tinh mới không có hình khắc
 • Thất Sát có lục sát tinh, Kiếp Sát, Cô Thần hội chiếu thì chủ về hình khắc rất nặng. Nếu được Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Phúc, Thiên Thọ thì có thể được giải cứu, gặp Tử Vi Thiên Tướng hội chiếu thì cang đúng, hoá nguy thành an.

Phá Quân

 • Phá Quân tại Phụ là sao ác, tính chất hơi giống Thất Sát
 • Phá Quân rất ngại Vũ Khúc, Liêm Trinh đồng độ, kị nhất là Hoá Kỵ, nhưng ưa Tử Vi đồng độ, mà còn có cả cát tinh hội hợp, có thể tránh hình khắc.
 • Trong các tình huống thông thường, Phá Quân tại Phụ đều chủ cha mẹ bị hình thường, tình cảm không hợp, bất kể cha mẹ còn hay mất đều chủ về cô độc, nên rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi, ở rể.
 • Nếu Phá Quân có Tả Hữu đồng độ, gặp các sát hình kị, chủ về cha mẹ mắc bệnh nặng. Phá Quân thủ Phụ Mẫu, chủ về không giữ được đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, hoặc đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị tiêu tán.

Cung Phụ Mẫu thật tốt đẹp nhưng cung Tật Ách xuất hiện sao Hóa Kị thì không được hưởng của bố mẹ cho sau khi bố mẹ qua đời.

Cung Phụ Mẫu có những sao Cự Môn hãm, Phá Quân, Hao tinh ắt phải xa cách chia ly hoặc bố mẹ không thừa nhận.

Những câu phú nôm về cung Phụ Mẫu phần lớn chỉ nói về cha hay mẹ mất trước lại thường chỉ căn cứ vào hai sao chủ yếu là Thái Dương, Thái Âm.

Tỉ dụ:

Nhật Nguyệt cùng hãm phải hay

Sinh ngày mẹ trước, đêm phần cha qui

Nhật Nguyệt rực rỡ lâm môn

Đẻ ngày mẹ biết đêm hồn cha ly

Qua kinh nghiệm thấy không chính xác. Cha mẹ sinh nhiều con kẻ sanh ngày người sanh đêm nếu căn cứ vào câu phú trên để đoán một nhà đông anh em sẽ thành tình trạng hỏa mù, người anh cha mất trước, người em lại mẹ mất trước.

Thật ra ai mất trước phải xem số chính người ấy mới mong trúng được.

– Việt Khôi phụ mẫu hiển vang

Khúc Xương Tả Hữu mọi đàng hanh thông

– Thiên Cơ Hợi Tí Sửu cung

Mẫu thân phụ tử ắt xung khắc nhiều

(Câu này chỉ đúng nếu có thêm sao Hóa Kị)

– Cơ Lương hội họp đáng yêu

Lộc Tồn Không Kiếp lại điều phá gia

– Bật Tướng cát diệu đồng hòa

Mẹ cha kia vốn con nhà danh môn

– Hỏa Linh hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng

– Cự Liêm Vũ Sát Phá Tham

Mẹ cha con cái vốn đàng ly tông

– Thung huyên hưởng phúc ung dung

Nhờ cung Phụ Mẫu Thiên Lương vượng hành

– Tuần Triệt cư Phụ Mẫu xuất ngoại khả thành danh (Tuần Triệt đóng vào Phụ Mẫu ly hương xuất ngoại làm nên)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm PHỤ MẪU CUNG

Phụ Mẫu cung cần những sao thọ thủ chiếu ở miếu vượng địa thì bố mẹ sống lâu và được nhờ ân đức bố mẹ. Nếu toàn những sao cô khắc dù có ở miếu vượng địa tuy được nhờ phúc ấm nhưng vẫn kể là chưa toàn.

Tử Vi

 • Tử Vi vào Phụ, miếu, mà có các sao cát, cha mẹ giàu sang, còn không có hình khắc.
 • Tử Vi lạc hãm, cha mẹ có chủ kiến rất mạnh, dễ xảy ra bất đồng với mệnh tạo, gặp sát tinh thì bất hoà. Kết cấu tinh hệ này ở đại hạn hay lưu niên thì cha mẹ có nguy cơ bị nạn hay bệnh tật
 • Tử Vị ở Phụ có Tham lang, Hồng Hỷ Diêu đồng độ, chủ về có mẹ kế, hoặc cha có tình nhân.
 • Cung mệnh có Hoả Linh độc toạ, Phụ mẫu có kết cấu thuật ở trên thì có thể là con nuôi của chú bác, hoặc có cha mẹ dượng. Trong tình trạng này, cung Phụ phần nhiều có Tả Hữu Xương Hữu đồng độ. (Tình hình này có thể áp dụng các sao khác nhập thủ cung Phụ, không nói riêng Tử Vi).
 • Tử Vi vào Phụ, có Kình Đà Hoá Kỵ Thiên Hình đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về hình khắc, cha mẹ bị tai hoạ bất ngờ, hay bị bệnh nặng, ở cung Phụ của Thiên bàn thì chủ về lúc bé đã có quan hệ xa cách với cha mẹ, cuộc đời ít được cha mẹ che chở (ta có thể mở rộng tính chất này, một thời kì không được thượng cấp xem trọng, hoặc xảy ra việc không hợp ý kiến với cơ cấu chủ quản).
 • Tử Phủ đồng độ, chủ về cha mẹ giàu sang, mà còn không có hình khắc
 • Tử Vi có Phá Quân đồng độ, hội chiếu, từ nhỏ đã chia ly gia đình, nếu không sẽ có hình khắc hoặc có khoảng cách giữa hai đời rất lớn
 • Tử Sát đồng độ, gặp cát tinh chủ về không có hình khắc, nhưng cha mẹ có uy quyền, hoặc tính cách mạnh mẽ. Gặp các sao sát hình và Kiếp Sát, Cô Thần thì chủ về hình khắc.
 • Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, ưa gặp Thiên Đức, Giải Thần.

Thiên Cơ

 • Thiên Cơ là sao hời hợt, hiếu động, nhập cung Phụ chủ về rời xa cha mẹ, nếu không sẽ có hình thường khắc hại.
 • Thiên Cơ thủ Phụ, thêm Thiên Mã đồng độ hoặc ở cung vây chiếu, lúc bé đã chia ly gia đình, lớn lên ở rể. Trong xã hội hiện đại, ý nghĩa có thể là phụng dưỡng cha mẹ vợ, nhưng cha mẹ ruột lại xa cách.
 • Thiên Cơ thủ Phụ, thêm sát tinh, Hình Kỵ, Âm Sát, Kiếp Sát, Cô Thần đồng độ hội chiếu, lúc bé cha mẹ bất toàn, làm con nuôi người khác, có cha dượng mẹ kế.
 • Cơ Cự đồng độ, lúc nhỏ bất lợi về cha mẹ (Mệnh gặp Hoả Linh, chủ về cha mẹ lưỡng trùng)
 • Thiên Cơ có Thái Âm hay Thiên Lương đồng độ, hội chiếu, không chủ về hình khắc, gặp tam hoá cát, sao phụ tá cát thì còn được cha me che chở, gặp các sao sát kị hình cô như đã thuật thì cha mẹ bị nạn tai bệnh tật
 • Cơ Lương gặp nhièu sao sát kị hình cô chủ về cha mẹ có chủ kiến cực nặng, cần thận trọng điều hoàn khoảng cách giữa 2 đời.

Thái Dương

 • Thái Dương cung Phụ, miếu, cha mẹ không có hình khắc, gặp tam cát hoá, phụ tá cát hội chiếu hay đồng độ thì được cha mẹ yêu thường, cha mẹ giàu có nắm quyền sự nghiệp
 • Thái Dương lạc hãm thì cha bất lợi. Gặp Hoá Kỵ, tứ sát Hình thì cần phải xem Thái Âm trọng mệnh bàn có sát tinh đồng độ hay không, nếu có sát tinh, chủ về khắc mẹ, nếu không có sát tinh có cát tinh và Thiên Lương, Thiên Thọ, Giải Thần, Thiên Phúc đồng độ thì khắc cha.
 • Nhật Nguyệt đồng độ Sửu, bất lợi cho cha, đông độ ở Mùi, bát lợi về mẹ. Thái Dương Hoá Kỵ thường cha bị nạn tai bệnh tật. Âm Kỵ thường mẹ bị nạn tai bệnh tật.
 • Nhật Cự đồng độ, bất hoà với cha, có khoảng cách giữa 2 đời
 • Dương Lương đồng độ, có cát tinh hội chiếu mà không có sát tinh, chủ cha mẹ không hình khắc, đồng độ tại Mão thì được phúc ấm của cha mẹ, nếu có các sao sát hình thì chủ hình khắc, rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi người khác.

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc có tính cô độc hình khắc, thủ cung Phụ, chủ yếu hình khắc cha mẹ.
 • Nếu miếu, còn có cát tinh hội hợp thì nên làm con thừa tự của bác hay chú, hoặc rời xa chạ mẹ, có thể tránh hìnhk khắc. Do Vũ Khúc là sao tiền tài, cho nên nếu lúc bé hoặc trẻ, mệnh tạo bị nạn tai bệnh tật mà làm cha mẹ hao tài, phá tán địa sản thì không còn hình khắc.
 • Vũ Khúc ở cung Phụ ưa Thiên Phủ, Thiện Thọ, có thể tránh hình khắc.
 • Vũ Khúc vẫn là mang sắc thái cô độc, nên dù tránh được hình khắc vẫn là không được cha mẹ yêu thương.
 • Vũ Khúc tại Phụ, có tứ sát, Không Kiếp, Hình, Cô hội chiếu, lúc bé cha mẹ hình khắc hoặc bị nạn tai bệnh tật, nếu lại gặp các sao Kỵ, cha mẹ tử vong hay mắc bệnh nan y, hoặc cha mẹ gia nghiệp điêu linh, kinh tế khó khăn.
 • Vũ Khúc có Thất Sát, Vũ Khúc, Phá Quân đồng độ hoặc hội chiếu, đều chủ về hình thương khắc hại.
 • Vũ Tướng đồng độ, gặp cát tinh, chủ về không có hình khắc, gặp các sao sát kị có hình khắc.

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng là sao Phúc, nhưng có lúc biểu thị tuổi trẻ gian khổ, tay trắng làm nên. Cho nên dù vào cung Phụ, vẫn cần xem có tính chất hình khắc tổn thương, hoạ hại hay không.
 • Thiên Đồng miếu, lúc nhỏ cha mẹ đầy đủ, không có hình khắc
 • Thiên Đồng lạc hãm, gặp sao phụ tá cát, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Thọ, Thiên Phúc, không có hình khắc, nếu không rời xa cha mẹ hoặc làm con thừa tự của bác hay chú.
 • Thiên Đồng tại Phụ, có sát tinh Hình hội hợp, cũng chủ về hình khắc, làm con thừa tự cho bác hay chú.
 • Đồng Âm đồng độ, Âm Kỵ hoặc đồng độ ở Ngọ, gặp các sao sát hình mà ko có sao cát giải cứu, lúc đầu khắc cha mẹ, nếu có cát tinh thì trong mệnh bàn có Thái Dương lạc hãm hội chiếu, lúc đầu khắc cha. Nếu Âm Đồng ở Tí, không gặp các sao sát hình, thì chủ về cha mẹ không có hình khắc, tổn thương, hoạ hại, nếu lại gặp nhiều sao cát hội chiếu hoặc đồng độ, chủ vê được cha mẹ che chở.
 • Đồng Cự đồng độ, cha con bất hoà, hoặc tuổi tác xa cách nhau rất xa
 • Đồng Lương đồng độ, không chủ hình khắc tổn thương, chỉ có Đồng Kỵ hoặc các sao sát hình cô hội chiếu, thì vẫn chru về có khắc hại. Nếu các sao cát hung cung chiếu, cha con bất hoà.

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh thủ Phụ là sao ác, thường bất lợi cho cha mẹ, hình khắc, nhẹ thì không được che chở, tình cảm không tốt.
 • Liêm Trinh lạc hãm, hoặc Hoá Kỵ, làm con thừa tự cho bác chú, hoặc lam con nuôi. Nếu được Thiên Phủ Thiên Tướng đồng độ, hoặc hội chiếu, mà còn gặp các sao cát Thiên Phúc Thiên Thọ thì có giải cứu, mức độ khắc hại sẽ giảm nhẹ, chủ về tình cảm không hợp.
 • Liêm Trinh có Thiên Mã Thiên Hư đồng độ hội chiếu, lúc bé đã rời xa cha mẹ.
 • Liêm Trinh có Sát Phá Tham đồng độ hội chiếu, cha mẹ bị hình thương, gặp thêm lục sát, Hình Cô Âm Sát thì chủ về hình khắc tử vong, tai hoạ lớn, hoăc mắc bệnh nan y
 • Liêm Trinh vào Phụ, có Hồng Hỷ Đào Hoa, Diêu Hình, đồng độ hội chiếu, mệnh tạo do mẹ hai sinh ra, nếu không sẽ là cha có tình nhân bên ngoài. Cũng có thể chủ về mẹ có hai lần hôn nhân.

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ thủ Phụ, thường chủ về tình cảm cha con hoà hợp, đầy đủ cha mẹ. Nhưng nếu Thiên Phủ có Kình Dương đồng độ, thì cha con bất hoà.
 • Thiên Phủ thủ Phụ, ưa các sao cát, được hưởng phúc ấm cha mẹ. Nếu Lộc Tồn đồng độ thì cha mẹ ưa nắm quyền, tuổi già rồi cũng không chịu giao lại cho con. Nếu thấy ở cung Huynh đệ có các sao thị phi tranh chấp, chủ về cha mẹ có thiên kiến, không công bằng, quyền sẽ giao cho anh em khác.
 • Thiên Phủ ở Phụ, có lục sat tinh, Hình hội chiếu, chủ về cha mẹ bị hình thương, làm con nuôi hay làm con thừa tự người khác, nên ở riêng.

Thái Âm

 • Thái Âm thủ Phụ, nhập miếu, có sao cát hội hợp, chủ về cha mẹ đầy đủ, không có hình khắc.
 • Thái Âm Lạc hãm, không được hưởng phúc của mẹ, có thể mẹ mất sớm, hoặc mẹ li hôn tái giá, mệnh tạo theo cha, hoặc lúc bé mẹ bệnh không chăm sóc đuwọc. Những trường hợp trên cần xem xét kỹ các sao hội hợp mà định, thông thường gặp các sao Đào Hoa Thiên Hình chủ về tái giá, gặp Thiên Nguyệt Thiên Hư Âm Sát chủ về mắc bệnh, gặp Hoá Kỵ và các sao sát hình thì chủ về mất sớm.
 • Thái Âm Hoá Kỵ ở cung Phụ, vẫn cần xem xét Thái Dương ở mệnh bàn, nếu lạc hãm mà gặp các sao sát hình thì chủ về cha mất trước, cha mất thì mẹ thành quả phụ, hợp với Thái Âm Hoá Kỵ
 • Thái Âm hội tứ sát, Hình Kỵ Âm Sát, Cô Thần, Thiên Hư, chủ về lúc bé làm con thừa tự của bác hay chú. Gặp Thiên mã xa cách cha mẹ, nếu không sẽ hình khắc.
 • Nguyệt Nhật đồng độ, ở Sử bất lợi cha, ở Mùi bất lợi mẹ.

Tham Lang

 • Tham Lang thủ Phụ, mếu, cát tinh và tam cát khoá, cha mẹ không hình khắc.
 • Tham Lang Hoá Kỵ, lục sát tinh, lúc nhỏ rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi người khác, nếu không sẽ hình khắc. Gặp Thiên Nguyệt Âm Sát, thì cha mẹ bị tai nạn, bệnh tật. Có Thiên Đức, Thiên Thọ, Thiên Phúc đồng độ thì có giải cứu.
 • Tham Lang tại Phụ, thường tình cảm cha mẹ con cái hoà hợp, nhưng hơi tư lợi, chỉ nghĩ tới bản thân
 • Tham Liêm đồng độ, hoặc gặp Hồng Hỷ Hình Diêu Đào Hoa, chủ về mệnh tạo do mẹ kế sinh ra, nếu không có hình khắc, hoặc cha / mẹ có tình nhân.

Cự Môn

 • Cự Môn là ám tinh, vào Phụ thì bất lợi, có thể xem là sao ác. Thường chủ về làm con thừa tự của bác hay chủ, làm con nuôi, nếu không sẽ hình khắc.
 • Cơ Cự đồng độ, tính chất hình khắc càng nặng. Cự Kỵ thì giữa cha con nhiều điều tiếng, Cơ Kỵ thì giữa hai đời đều có tính toán.
 • Cự Nhật đồng độ, 2 đời nhiều tranh cãi vô vị ồn ào
 • Cự Đồng đồng đụ, gia sản của cha ông dần tiêu ma, hoặc đất đai không giữ được, bị chiếm đoạt, chủ về bật lợi cho cha mẹ, lúc nhỏ cha mẹ khó giữ được tình cảm.
 • Cự Môn thủ Phụ, ưa Hoá Lộc, Hoá Quyền, Lộc Tồn đồng độ hội chiếu, ko có các sao sát hình, chủ về cha mẹ giàu có. Nếu gặp Thiên Vu đồng độ hội chiếu, cha mẹ để lại di sản.
 • Gặp lục sát, Hình Kỵ chủ về cha mẹ có hình khắc, thị phi kiện tụng.

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng vào Phụ, nếu gặp Tài ấm giá ấn thì cha mẹ giàu sang sống thọ. Nếu gặp Hình kị giáp ấn thì cha mẹ hình khắc, bệnh tật.
 • Thường Thiên Tướng nhập miếu thì ko có hình khắc, lạc hãm gặp cát tinh thì ko hình khắc, gặp ác sát thì hình thương, nạn tai bệnh tật
 • Thiên Tướng kị Vũ Khúc đồng độ, chủ về hình khắc, Vũ Khúc Hoá Kỵ càng nặng, Vũ Khúc Hoá Kỵ làm cha mẹ bị nạn tai bệnh tật, các sao sát hinh càng nặng, có thể bị bệnh nan y
 • Tướng Liêm đông độ, cũng chỉ về hình thương, nạn tai bệnh tậ. Thiên Tướng Hoá Kỵ thì tình cảm 2 đời đổ vỡ, hoặc cha mẹ bệnh nặng. Tướng Liêm hội hợp với tứ sát thì lúc nhỏ có khắc, gặp các sao Hình Kỵ nặng thì rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi người khác.
 • Thiên Tướng gặp cát tinh Giải Thần, Thiên Đức, Thiên Vu, Thiên Thọ hội hợp, dù gặp các sao sát kỵ, cũng dc giải cứu.

Thiên Lương

 • Thiên Lương hoá khí là ấm, nhập cung phụ mẫu là sao lành.
 • Nếu có tam cát hoá, đồng độ hoặc hội chiếu đều chủ về được cha mẹ che chở, còn có di sản, gặp Thiên Vu hội hợp thì càng đúng. Có điều Thiên Lương không ưa Lộc Tồn đồng độ, giữa hai đời bất hoà, nếu gặp các sao sát hình thì chủ về tranh chấp tài sản.
 • Thiên Lương lạc hãm, thường chủ về hình khắc.
 • Thiên Lương hội Kình Dương Thiên Mã, lúc nhỏ đã chia ly với gia đình, sát tinh nặng thì làm con nuôi hoặc ở rể.
 • Lương Đồng đồng độ, thường hình khắc. Không có sát tinh, gặp Thiên Mã thì chủ về cha con duyên phận bạc, hoặc cha xa gia đình hoặc mệnh tạo rời xa cha mẹ. Nếu Thiên Đồng Hoá Kỵ hội sát tinh thì cũng có hình thương, hoặc hai đời bất hoà, có thể làm con nuôi người khác.
 • Lương Đồng đồng độ, lúc bé cha mẹ rời xa gia đình
 • Lương Dương đồng độ, hội cát tinh, không có hình khắc, tại Mão lại được hưởng phúc ấm cha mẹ, tại hãm cung thì sản nghiệp của cha bị mất. Gặp sát tinh, vẫn chủ hình khắc, chia ly, nên làm con nuôi.
 • Thiên Lương là ấm tinh, cho nên gặp các sao văn mang tính phù du như Xương Khúc đồng độ, thêm sát tinh như Đà La, Thiên Không. tất cha mẹ có tình nhân, nhưng vì nghĩa mà ko ly thân. Điều này còn kiểm chứng với mệnh tạo, nếu có Hoả Linh thì càng đúng. (đã nói ở phần sao Tử Vi tại Phụ Mẫu).

Thất Sát

 • Thất Sát tại Phụ, là sao ác, thường lúc nhỏ đã chia ly gia đình, hoặc cha mẹ hình khắc.
 • Thất Sát có Liêm Trinh, Vũ Khúc đồng độ đều bất lợi về cha mẹ, nếu Hoá Kỵ thì nạn tai bệnh tật, lại gặp các sao sát hình thì có thê cha mẹ mất, hoặc sự nghiệp của cha mẹ sụp đổ, hoặc bị bệnh nặng, nạn tai
 • Chỉ trường hợp Thất Sát, Tử Vi đồng độ, gặp cát tinh mới không có hình khắc
 • Thất Sát có lục sát tinh, Kiếp Sát, Cô Thần hội chiếu thì chủ về hình khắc rất nặng. Nếu được Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Phúc, Thiên Thọ thì có thể được giải cứu, gặp Tử Vi Thiên Tướng hội chiếu thì cang đúng, hoá nguy thành an.

Phá Quân

 • Phá Quân tại Phụ là sao ác, tính chất hơi giống Thất Sát
 • Phá Quân rất ngại Vũ Khúc, Liêm Trinh đồng độ, kị nhất là Hoá Kỵ, nhưng ưa Tử Vi đồng độ, mà còn có cả cát tinh hội hợp, có thể tránh hình khắc.
 • Trong các tình huống thông thường, Phá Quân tại Phụ đều chủ cha mẹ bị hình thường, tình cảm không hợp, bất kể cha mẹ còn hay mất đều chủ về cô độc, nên rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi, ở rể.
 • Nếu Phá Quân có Tả Hữu đồng độ, gặp các sát hình kị, chủ về cha mẹ mắc bệnh nặng. Phá Quân thủ Phụ Mẫu, chủ về không giữ được đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, hoặc đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị tiêu tán.

Cung Phụ Mẫu thật tốt đẹp nhưng cung Tật Ách xuất hiện sao Hóa Kị thì không được hưởng của bố mẹ cho sau khi bố mẹ qua đời.

Cung Phụ Mẫu có những sao Cự Môn hãm, Phá Quân, Hao tinh ắt phải xa cách chia ly hoặc bố mẹ không thừa nhận.

Những câu phú nôm về cung Phụ Mẫu phần lớn chỉ nói về cha hay mẹ mất trước lại thường chỉ căn cứ vào hai sao chủ yếu là Thái Dương, Thái Âm.

Tỉ dụ:

Nhật Nguyệt cùng hãm phải hay

Sinh ngày mẹ trước, đêm phần cha qui

Nhật Nguyệt rực rỡ lâm môn

Đẻ ngày mẹ biết đêm hồn cha ly

Qua kinh nghiệm thấy không chính xác. Cha mẹ sinh nhiều con kẻ sanh ngày người sanh đêm nếu căn cứ vào câu phú trên để đoán một nhà đông anh em sẽ thành tình trạng hỏa mù, người anh cha mất trước, người em lại mẹ mất trước.

Thật ra ai mất trước phải xem số chính người ấy mới mong trúng được.

– Việt Khôi phụ mẫu hiển vang

Khúc Xương Tả Hữu mọi đàng hanh thông

– Thiên Cơ Hợi Tí Sửu cung

Mẫu thân phụ tử ắt xung khắc nhiều

(Câu này chỉ đúng nếu có thêm sao Hóa Kị)

– Cơ Lương hội họp đáng yêu

Lộc Tồn Không Kiếp lại điều phá gia

– Bật Tướng cát diệu đồng hòa

Mẹ cha kia vốn con nhà danh môn

– Hỏa Linh hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng

– Cự Liêm Vũ Sát Phá Tham

Mẹ cha con cái vốn đàng ly tông

– Thung huyên hưởng phúc ung dung

Nhờ cung Phụ Mẫu Thiên Lương vượng hành

– Tuần Triệt cư Phụ Mẫu xuất ngoại khả thành danh (Tuần Triệt đóng vào Phụ Mẫu ly hương xuất ngoại làm nên)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button