Tử vi

Phú “Tử Vi Biệt Cách”

Tác Giả: Đằng Sơn

1. Tử Vi cách cục tối trọng âm dương

2. Học giả yếu tường quá hư cùng biến

Bạn đang xem: Phú “Tử Vi Biệt Cách”

3. Nữ tinh phú hiểm úy kỵ đào hoa

4. Tĩnh tú sát đa toàn vi bất hảo

5. Chính tinh hãm đáo quyền lộc quang vinh

6. Miếu vượng kỵ sinh phản vi bất thiện

7. Chủ hiền khách hiểm quân tử oan khiên

8. Chủ hiểm khách hiền tiểu nhân đắc chí

9. Kình Dương Ngọ vị yểu chiết hình thương

10. Nhược hãm Lộc Quyền danh dương viễn lý

11. Cơ Lương Quang Quý Hình Lộc danh y

12. Thế cục chuyển di Lộc Hình Tử Phá

13. Tử Vi Quyền Phủ diệu sử Kỵ Hình

14. Tử Phủ Nhật Kình hùng tâm giảo ngữ

15. Tàng hung Tử Phủ Vũ Tướng không vong

16. Mão Dậu Kiếp Không Tử Tham thoát tục

17. Liêm Trinh vô lực ngộ Hổ nguy nan

18. Liêm Phá Liêm Tham Khúc Xương đại họa

19. Mệnh lâm hiểm tọa Đà Vũ Xương Linh

20. Vũ Phủ Kiếp Kình ác nhân quý hiển

21. Dậu cung bất miễn Thiên Tướng đa đoan

22. Phản Hũu Hồng Loan sắc Không giác ngộ

23. Quý tinh Tướng Phủ Tuần Triệt lao đao

24. Hình Tướng, Phủ Hao đồng vi phá cách

25. Phá hiềm Xương Khúc, phản hợp Kiếp Không

26. Hao Phá bần cùng, Lộc quân đại phát

27. Thanh liêm Hình Sát, hiển đạt Sát Kình

28. Nạn đáo trùng phùng Sát Dương Ngọ vị

29. Đào Hoa chính thứ tuần tự Tham Liêm

30. Đa Sát, bại, dâm phát sinh đại họa

31. Tham Linh thành tựu, Tham Hổ tai ương

32. Tham Hỏa anh hùng, Tham Xương nhiễu sự

33. Âm Dương vạn sự Xương Khúc Kiếp Không

34. Hỉ ngộ Tam Minh, ố hiềm Tam Ám

35. Sửu Mùi ảm đạm Nhật Nguyệt vô quang

36. Gia Kỵ Triệt Tuần phản vi đại cát

37. Âm Dương hãm đắc kỳ cách vinh xương

38. Nhật phát văn chương, Nguyệt thăng vũ chức

39. Nhật Lương Xương Lộc Quyền Lực hạch tâm

40. Tỵ Hợi tà dâm Đồng Lương Lộc Mã

41. Cự Môn ám chủ tối hỉ Nhật minh

42. Cự Ngộ Sát Tinh nhất sinh tọa nạn

43. Thiên Đồng Dậu hãm cát Hóa vinh quang

44. Đồng Cự Đinh Tân Võng La đại quý

45. Dần Thân Riêu Hỉ Cơ Nguyệt lăng loàn

46. Thìn Tuất Không Vong Cơ Lương tăng đạo

47. Cự Cơ Mão Dậu bất đáo nhân duyên

48. Cơ Nhật Đồng Liêm nữ nhân bất túc

49. Cách tuy họa phúc chủ yếu thiện tâm

50. Khả dĩ an nhiên đức năng thắng số

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phú “Tử Vi Biệt Cách”

Tác Giả: Đằng Sơn

1. Tử Vi cách cục tối trọng âm dương

2. Học giả yếu tường quá hư cùng biến

3. Nữ tinh phú hiểm úy kỵ đào hoa

4. Tĩnh tú sát đa toàn vi bất hảo

5. Chính tinh hãm đáo quyền lộc quang vinh

6. Miếu vượng kỵ sinh phản vi bất thiện

7. Chủ hiền khách hiểm quân tử oan khiên

8. Chủ hiểm khách hiền tiểu nhân đắc chí

9. Kình Dương Ngọ vị yểu chiết hình thương

10. Nhược hãm Lộc Quyền danh dương viễn lý

11. Cơ Lương Quang Quý Hình Lộc danh y

12. Thế cục chuyển di Lộc Hình Tử Phá

13. Tử Vi Quyền Phủ diệu sử Kỵ Hình

14. Tử Phủ Nhật Kình hùng tâm giảo ngữ

15. Tàng hung Tử Phủ Vũ Tướng không vong

16. Mão Dậu Kiếp Không Tử Tham thoát tục

17. Liêm Trinh vô lực ngộ Hổ nguy nan

18. Liêm Phá Liêm Tham Khúc Xương đại họa

19. Mệnh lâm hiểm tọa Đà Vũ Xương Linh

20. Vũ Phủ Kiếp Kình ác nhân quý hiển

21. Dậu cung bất miễn Thiên Tướng đa đoan

22. Phản Hũu Hồng Loan sắc Không giác ngộ

23. Quý tinh Tướng Phủ Tuần Triệt lao đao

24. Hình Tướng, Phủ Hao đồng vi phá cách

25. Phá hiềm Xương Khúc, phản hợp Kiếp Không

26. Hao Phá bần cùng, Lộc quân đại phát

27. Thanh liêm Hình Sát, hiển đạt Sát Kình

28. Nạn đáo trùng phùng Sát Dương Ngọ vị

29. Đào Hoa chính thứ tuần tự Tham Liêm

30. Đa Sát, bại, dâm phát sinh đại họa

31. Tham Linh thành tựu, Tham Hổ tai ương

32. Tham Hỏa anh hùng, Tham Xương nhiễu sự

33. Âm Dương vạn sự Xương Khúc Kiếp Không

34. Hỉ ngộ Tam Minh, ố hiềm Tam Ám

35. Sửu Mùi ảm đạm Nhật Nguyệt vô quang

36. Gia Kỵ Triệt Tuần phản vi đại cát

37. Âm Dương hãm đắc kỳ cách vinh xương

38. Nhật phát văn chương, Nguyệt thăng vũ chức

39. Nhật Lương Xương Lộc Quyền Lực hạch tâm

40. Tỵ Hợi tà dâm Đồng Lương Lộc Mã

41. Cự Môn ám chủ tối hỉ Nhật minh

42. Cự Ngộ Sát Tinh nhất sinh tọa nạn

43. Thiên Đồng Dậu hãm cát Hóa vinh quang

44. Đồng Cự Đinh Tân Võng La đại quý

45. Dần Thân Riêu Hỉ Cơ Nguyệt lăng loàn

46. Thìn Tuất Không Vong Cơ Lương tăng đạo

47. Cự Cơ Mão Dậu bất đáo nhân duyên

48. Cơ Nhật Đồng Liêm nữ nhân bất túc

49. Cách tuy họa phúc chủ yếu thiện tâm

50. Khả dĩ an nhiên đức năng thắng số

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button