Tử vi

Quý Hợi

1. Chu kỳ 1 – Quý Hợi – Thuần Khôn, hào 5

– “Lục Ngũ, hoàng thường, nguyên cát.”

– “Sáu Năm, xiêm váy mầu vàng, hết sức tốt lành.”

Bạn đang xem: Quý Hợi

– Tượng “Hoàng thường nguyên cát, văn tại trung dã” – ý nói hào Sáu Năm lấy đức ôn hòa nhã nhặn để giữ vững đạo “trung”.

2. Chu kỳ 2 – Quý Hợi – Địa Lôi Phục, hào 5

– “Lục Ngũ, đôn phục, vô hối.”

– “Sáu Năm, đôn hậu, dốc lòng thành trở lại, không có gì phải hối hận.”

– Tượng “Đôn phục vô hối, trung dĩ tự khảo dã” – Ý nghĩa hào Sáu Năm ở ngôi giữa không lệch, đồng thời có thể tự xét mình, để thành được đạo phục thiện.

3. Chu kỳ 3 – Quý Hợi – Địa Trạch Lâm, hào 5

– “Lục Ngũ, tri lâm, đại quân chi nghi, cát.”

– “Lục Ngũ, đến với mọi người bằng sự thông tuệ minh trí ; bậc đại quân vương nên như vậy, tốt lành.”

– Tượng “Đại quân chi nghi, hành trung chi vị dã” – “Bậc đại quân vương nên như vậy”, ý nói hào Lục Ngũ tất phải đi theo trung đạo.

4. Chu kỳ 4 – Quý Hợi – Địa Thiên Thái, hào 5

– “Lục Ngũ, Đế Ất quy muội, dĩ chỉ nguyên cát.”

– “ Sáu Năm, vua Đế Ất cho em gái về nhà chồng, như thế là có phúc trạch, hết sức tốt lành.”

– Tượng viết: “Dĩ chỉ nguyên cát, trung dĩ hành nguyện dã” – “Như thế là có phúc trạch, hết sức tốt lành”, nói lên hào Sáu Năm ở ngôi giữa không thiên lệch, thực hiện ý nguyện ứng dưới.

5. Chu kỳ 5 – Quý Hợi – Lôi Thiên Đại tráng, hào 5

– “Lục Ngũ, táng dương vu dị, vô hối.”

– “Sáu Năm, mất dê ở bờ ruộng, không có gì hối hận.”

– Tượng “Táng dương vu dị, vị bất đáng dã.” – “Mất dê ở bờ ruộng”, hình tượng nói lên ngôi của Sáu Năm không thích đáng.

6. Chu kỳ 6 – Quý Hợi – Trạch Thiên Quải, hào 5

– “Cửu Ngũ, nghiễn lục quải quải, trung hàng vô cữu.”

– “Chín Năm, quả quyết trừ kẻ tiểu nhân, như đào tận gốc rau sam mềm dòn, ở đạo giữ đi đường chính thì tất không nguy hại.”

– Tượng “Trung hàng vô cữu, trung vị quang dã.” – “Ở ngôi giữa đi đường chính”, ý tượng nói lên đạo giữa chính của Chín Năm còn chưa sáng lớn.

7. Chu kỳ 7 – Quý Hợi – Thủy Thiên Nhu, hào 5

– “Cửu Ngũ, nhu vu tửu thực, trinh cát.”

– “Chín Năm, chờ đợi ở nơi riệu ngon, nhắm tốt, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Tửu thực trinh cát, dĩ trung chính dã” – “Chờ đợi nơi riệu ngon”, hình tượng nói lên Chín Năm ở ngôi giữ được chính.

8. Chu kỳ 8 – Quý Hợi – Thủy Địa Tỷ, hào 5

– “Cửu Ngũ, hiển tỷ ; vương dụng tam khu, thất tiền cầm, ấp nhân bất giới, cát.”

– “Chín Năm, thân mật gần gũi một cách vô tư ; khi đấng quân vương đi săn thì bổ vậy ba mặt, lưới chỉ giăng một mặt, mặc cho các cầm thú ở phía trước đi thoát, các kẻ thuộc hạ là người trong ấp cũng chẳng phòng vệ hộ, tốt lành.”

– Tượng “Hiển tỷ chi cát, vị chính trung dã ; xả nghịch thủ thuận, thất tiền cầm dã ; ấp nhân bất giới, thượng sử trung dã” – “Thân mật gần gũi trong sáng vô tư”, ý nói lên hào Chín Năm ở nơi trung chính, bỏ nghịch lấy thuận, chính là như “mặc cho các cầm thú ở phía trước đi thoát” ; “Các thuộc hạ cũng chẳng phòng vệ hộ”, ý nói lên do đức của người trên, khiến cho các thuộc hạ cũng giữ được đạo trung.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quý Hợi

1. Chu kỳ 1 – Quý Hợi – Thuần Khôn, hào 5

– “Lục Ngũ, hoàng thường, nguyên cát.”

– “Sáu Năm, xiêm váy mầu vàng, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Hoàng thường nguyên cát, văn tại trung dã” – ý nói hào Sáu Năm lấy đức ôn hòa nhã nhặn để giữ vững đạo “trung”.

2. Chu kỳ 2 – Quý Hợi – Địa Lôi Phục, hào 5

– “Lục Ngũ, đôn phục, vô hối.”

– “Sáu Năm, đôn hậu, dốc lòng thành trở lại, không có gì phải hối hận.”

– Tượng “Đôn phục vô hối, trung dĩ tự khảo dã” – Ý nghĩa hào Sáu Năm ở ngôi giữa không lệch, đồng thời có thể tự xét mình, để thành được đạo phục thiện.

3. Chu kỳ 3 – Quý Hợi – Địa Trạch Lâm, hào 5

– “Lục Ngũ, tri lâm, đại quân chi nghi, cát.”

– “Lục Ngũ, đến với mọi người bằng sự thông tuệ minh trí ; bậc đại quân vương nên như vậy, tốt lành.”

– Tượng “Đại quân chi nghi, hành trung chi vị dã” – “Bậc đại quân vương nên như vậy”, ý nói hào Lục Ngũ tất phải đi theo trung đạo.

4. Chu kỳ 4 – Quý Hợi – Địa Thiên Thái, hào 5

– “Lục Ngũ, Đế Ất quy muội, dĩ chỉ nguyên cát.”

– “ Sáu Năm, vua Đế Ất cho em gái về nhà chồng, như thế là có phúc trạch, hết sức tốt lành.”

– Tượng viết: “Dĩ chỉ nguyên cát, trung dĩ hành nguyện dã” – “Như thế là có phúc trạch, hết sức tốt lành”, nói lên hào Sáu Năm ở ngôi giữa không thiên lệch, thực hiện ý nguyện ứng dưới.

5. Chu kỳ 5 – Quý Hợi – Lôi Thiên Đại tráng, hào 5

– “Lục Ngũ, táng dương vu dị, vô hối.”

– “Sáu Năm, mất dê ở bờ ruộng, không có gì hối hận.”

– Tượng “Táng dương vu dị, vị bất đáng dã.” – “Mất dê ở bờ ruộng”, hình tượng nói lên ngôi của Sáu Năm không thích đáng.

6. Chu kỳ 6 – Quý Hợi – Trạch Thiên Quải, hào 5

– “Cửu Ngũ, nghiễn lục quải quải, trung hàng vô cữu.”

– “Chín Năm, quả quyết trừ kẻ tiểu nhân, như đào tận gốc rau sam mềm dòn, ở đạo giữ đi đường chính thì tất không nguy hại.”

– Tượng “Trung hàng vô cữu, trung vị quang dã.” – “Ở ngôi giữa đi đường chính”, ý tượng nói lên đạo giữa chính của Chín Năm còn chưa sáng lớn.

7. Chu kỳ 7 – Quý Hợi – Thủy Thiên Nhu, hào 5

– “Cửu Ngũ, nhu vu tửu thực, trinh cát.”

– “Chín Năm, chờ đợi ở nơi riệu ngon, nhắm tốt, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Tửu thực trinh cát, dĩ trung chính dã” – “Chờ đợi nơi riệu ngon”, hình tượng nói lên Chín Năm ở ngôi giữ được chính.

8. Chu kỳ 8 – Quý Hợi – Thủy Địa Tỷ, hào 5

– “Cửu Ngũ, hiển tỷ ; vương dụng tam khu, thất tiền cầm, ấp nhân bất giới, cát.”

– “Chín Năm, thân mật gần gũi một cách vô tư ; khi đấng quân vương đi săn thì bổ vậy ba mặt, lưới chỉ giăng một mặt, mặc cho các cầm thú ở phía trước đi thoát, các kẻ thuộc hạ là người trong ấp cũng chẳng phòng vệ hộ, tốt lành.”

– Tượng “Hiển tỷ chi cát, vị chính trung dã ; xả nghịch thủ thuận, thất tiền cầm dã ; ấp nhân bất giới, thượng sử trung dã” – “Thân mật gần gũi trong sáng vô tư”, ý nói lên hào Chín Năm ở nơi trung chính, bỏ nghịch lấy thuận, chính là như “mặc cho các cầm thú ở phía trước đi thoát” ; “Các thuộc hạ cũng chẳng phòng vệ hộ”, ý nói lên do đức của người trên, khiến cho các thuộc hạ cũng giữ được đạo trung.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button