Tử vi

Quý Mùi

1. Chu kỳ 1 – Quý Mùi – Thuần Khôn, hào 1

– “Sơ Lục, lý sương, kiên băng chí.”

– “Sáu Đầu, dẫm lên sương mỏng là sẽ đón đợi băng dày.”

Bạn đang xem: Quý Mùi

– Tượng “lý sương kiên băng, âm thủy ngưng dã ; tuần chí kỳ đạo, chí kiện băng dã” – Khí Âm đã bắt đầu ngưng tụ, theo như quy luật thì băng dày tất sẽ đến.

2. Chu kỳ 2 – Quý Mùi – Địa Lôi Phục, hào 1.

– “Sơ Cửu, bất viễn phục, vô chỉ hối, nguyên cát.”

– “Chín Đầu, chưa được bao xa đã quay trở lại đường chính, tất không gặp tai họa, không phải hối hận, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Bất viễn chi phục, dĩ tu thân dã” – “Khởi đầu không xa đã quay trở lại”, nói lên hào Chín Đầu khéo về việc sửa đẹp bản thân.

3. Chu kỳ 3 – Quý Mùi – Địa Trạch Lâm hào 1

– “Sơ Cửu, hàm lâm, trinh cát.”

– “Chín Đầu, cảm ứng với bậc tôn quý mà thực hiện việc “giám lâm”, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Hàm lâm trinh cát, chí hành chính dã” – ý tượng nói tâm chí và hành vi chí hướng của Chín Đầu đoan chính không a dua.

4. Chu kỳ 4 – Quý Mùi – Địa Thiên Thái, hào 1

– “Sơ Cửu, bạt mao nhự, dĩ kỳ vựng ; chinh cát.”

– “Chín Đầu, nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo lên, thế là cùng loại thì tụ tập nhau mà ra, thẳng tiến lên phía trước thì được tốt lành.”

– Tượng viết: “Bạt nhự chinh cát, chí tại ngoại dã” – “Nhổ cỏ mao, thẳng tiến lên phía trước thì được tốt lành”, nói lên tâm chí của Chín Đầu là có hướng tiến thủ ra bên ngoài.

5. Chu kỳ 5 – Quý Mùi – Lôi Thiên Đại tráng, hào 1

– “Sơ Cửu, tráng vu chỉ, chinh hung ; hữu phu.”

– “Chín Đầu, mạnh ở ngón chân, đi lên tất có hung hiểm ; nên lấy sự thành tín tự giữ.”

– Tượng “Tráng vu chỉ, kỳ phu cùng dã.” – “Mạnh ở ngón chân”, ý nói hào Chín Đầu nên lấy sự thành tín tự giữ, khéo sử lý sự cùng khốn.

6. Chu kỳ 6 – Quý Mùi – Trạch Thiên Quải, hào 1

– “Sơ Cửu, tráng vu tiền chỉ, vãng bất thắng vi cữu.”

– “Chín Đầu, mạnh ở ngón chân trước, mạo hiểm tiến lên phía trước tất không thể thủ thắng, ngược lại sẽ dẫn đến họa hại.”

– Tượng “Bất thắng nhi vãng, cữu dã.” – “Không thể thủ thắng mà vội tiến lên”, là mời gọi sự họa hại đến.

7. Chu kỳ 7 – Quý Mùi – Thủy Thiên Nhu, hào 1

– “Sơ Cửu, nhu vu giao, lợi dụng hằng, vô cữu.”

– “Chín Đầu, đợi ở nơi giao ngoại, lợi về giữ được sự bền lòng bền gan, tất sẽ không cữu hại.”

– Tượng “Nhu vu giao, bất phạm nan hành dã.” – “Đợi ở nơi giao ngoại”, là nói hào Chín Đầu không xông thẳng vào nơi hiểm nạn ; “lợi dụng hằng vô cữu, vị thất thường dã.” – “Lợi về giữ được sự bền lòng bền gan”, nói lên hào Chín Đầu chưa từng sai mất đạo thường.

8. Chu kỳ 8 – Quý Mùi – Thủy Địa Tỷ, hào 1

– “Sơ Lục, hữu phu tỷ chi, vô cữu ; hữu phu doanh phẫu, chung lai hữu tha, cát.”

– “Sáu Đầu, trong lòng thành tín, thân mật gần gũi với bậc quân chủ thì không gặp cữu hại ; sự thành tín của bậc quân chủ như riệu ngon đựng đầy hũ, cuối cùng khiến cho kẻ ở xa đều đến quy phục mà hưởng sự vỗ về ở tận các miền khác, tốt lành.”

– Tượng “Tỷ chi Sơ Lục, hữu tha cát dã” – Sáu Đầu quẻ Tỷ nói đến Chín Năm ứng rộng tới các nơi khác, mà được tốt lành. Sáu Đầu địa vị thấp kém, lại ở xa nơi hoang viễn, muốn thân cận với bậc chí tôn thật vô cùng khó khăn.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quý Mùi

1. Chu kỳ 1 – Quý Mùi – Thuần Khôn, hào 1

– “Sơ Lục, lý sương, kiên băng chí.”

– “Sáu Đầu, dẫm lên sương mỏng là sẽ đón đợi băng dày.”

– Tượng “lý sương kiên băng, âm thủy ngưng dã ; tuần chí kỳ đạo, chí kiện băng dã” – Khí Âm đã bắt đầu ngưng tụ, theo như quy luật thì băng dày tất sẽ đến.

2. Chu kỳ 2 – Quý Mùi – Địa Lôi Phục, hào 1.

– “Sơ Cửu, bất viễn phục, vô chỉ hối, nguyên cát.”

– “Chín Đầu, chưa được bao xa đã quay trở lại đường chính, tất không gặp tai họa, không phải hối hận, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Bất viễn chi phục, dĩ tu thân dã” – “Khởi đầu không xa đã quay trở lại”, nói lên hào Chín Đầu khéo về việc sửa đẹp bản thân.

3. Chu kỳ 3 – Quý Mùi – Địa Trạch Lâm hào 1

– “Sơ Cửu, hàm lâm, trinh cát.”

– “Chín Đầu, cảm ứng với bậc tôn quý mà thực hiện việc “giám lâm”, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Hàm lâm trinh cát, chí hành chính dã” – ý tượng nói tâm chí và hành vi chí hướng của Chín Đầu đoan chính không a dua.

4. Chu kỳ 4 – Quý Mùi – Địa Thiên Thái, hào 1

– “Sơ Cửu, bạt mao nhự, dĩ kỳ vựng ; chinh cát.”

– “Chín Đầu, nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo lên, thế là cùng loại thì tụ tập nhau mà ra, thẳng tiến lên phía trước thì được tốt lành.”

– Tượng viết: “Bạt nhự chinh cát, chí tại ngoại dã” – “Nhổ cỏ mao, thẳng tiến lên phía trước thì được tốt lành”, nói lên tâm chí của Chín Đầu là có hướng tiến thủ ra bên ngoài.

5. Chu kỳ 5 – Quý Mùi – Lôi Thiên Đại tráng, hào 1

– “Sơ Cửu, tráng vu chỉ, chinh hung ; hữu phu.”

– “Chín Đầu, mạnh ở ngón chân, đi lên tất có hung hiểm ; nên lấy sự thành tín tự giữ.”

– Tượng “Tráng vu chỉ, kỳ phu cùng dã.” – “Mạnh ở ngón chân”, ý nói hào Chín Đầu nên lấy sự thành tín tự giữ, khéo sử lý sự cùng khốn.

6. Chu kỳ 6 – Quý Mùi – Trạch Thiên Quải, hào 1

– “Sơ Cửu, tráng vu tiền chỉ, vãng bất thắng vi cữu.”

– “Chín Đầu, mạnh ở ngón chân trước, mạo hiểm tiến lên phía trước tất không thể thủ thắng, ngược lại sẽ dẫn đến họa hại.”

– Tượng “Bất thắng nhi vãng, cữu dã.” – “Không thể thủ thắng mà vội tiến lên”, là mời gọi sự họa hại đến.

7. Chu kỳ 7 – Quý Mùi – Thủy Thiên Nhu, hào 1

– “Sơ Cửu, nhu vu giao, lợi dụng hằng, vô cữu.”

– “Chín Đầu, đợi ở nơi giao ngoại, lợi về giữ được sự bền lòng bền gan, tất sẽ không cữu hại.”

– Tượng “Nhu vu giao, bất phạm nan hành dã.” – “Đợi ở nơi giao ngoại”, là nói hào Chín Đầu không xông thẳng vào nơi hiểm nạn ; “lợi dụng hằng vô cữu, vị thất thường dã.” – “Lợi về giữ được sự bền lòng bền gan”, nói lên hào Chín Đầu chưa từng sai mất đạo thường.

8. Chu kỳ 8 – Quý Mùi – Thủy Địa Tỷ, hào 1

– “Sơ Lục, hữu phu tỷ chi, vô cữu ; hữu phu doanh phẫu, chung lai hữu tha, cát.”

– “Sáu Đầu, trong lòng thành tín, thân mật gần gũi với bậc quân chủ thì không gặp cữu hại ; sự thành tín của bậc quân chủ như riệu ngon đựng đầy hũ, cuối cùng khiến cho kẻ ở xa đều đến quy phục mà hưởng sự vỗ về ở tận các miền khác, tốt lành.”

– Tượng “Tỷ chi Sơ Lục, hữu tha cát dã” – Sáu Đầu quẻ Tỷ nói đến Chín Năm ứng rộng tới các nơi khác, mà được tốt lành. Sáu Đầu địa vị thấp kém, lại ở xa nơi hoang viễn, muốn thân cận với bậc chí tôn thật vô cùng khó khăn.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button