Tử vi

Quý Tị

1. Chu kỳ 1 – Quý Tị – Thuần Khôn, hào 2

– “Lục Nhị, trực phương đại, bất tập vô bất lợi.”

– “Sáu Hai, ngay thẳng, vuông vắn, to lớn, không học tập cũng vị tất là không có lợi.”

Bạn đang xem: Quý Tị

– Tượng “lục nhị chi động, trực dĩ phương dã ; ‘bất tạp vô bất lợi’, địa đạo quang dã” – Sự biến động của hào Sáu Hai theo hướng ngay thẳng và vuông vắn ; ‘không học tập vị tất là không có lợi’ là đạo nhu thuận của Đất phát ra hào quang.

2. Chu kỳ 2 – Quý Tị – Địa Lôi Phục, hào 2

– “Lục Nhị, hưu phục, cát.”

– “Hào Sáu Hai, sự trở lại đẹp đẽ, tốt lành.”

– Tượng “Hưu phục chi cát, dĩ hạ nhân dã” – ý nói hào Sáu Hai có thể cúi xuống thân cận với người có đức nhân.

3. Chu kỳ 3 – Quý Tị – Địa Trạch Lâm, hào 2

– “Cửu Nhị, hàm lâm cát, vô bất lợi.”

– “Chín Hai, cảm ứng với bậc tôn quý mà thực hiện sự “giám lâm”, tốt lành, không gì không lợi.”

– Tượng “Hàm lâm cát vô bất lợi, vị thuận mệnh dã” – “Thực hiện sự giám lâm”, ý nói hào Chín Hai thật ra không phải là do thuận theo mệnh vua.

4. Chu kỳ 4 – Quý Tị – Địa Thiên Thái, hào 2

– “Cửu Nhị, bao hoang, dụng bằng hà, bất hà di, đắc thượng vu trung hàng.”

– “Chín Hai, có tấm lòng bao dung như sông lớn, có thể lội qua sông lớn, không bỏ những người ở xa ; và cũng không kết bè phái, có thể giúp đỡ vị quân chủ kiên trì đạo trung.”

– Tượng viết: “’Bao hoang’, ‘đắc thượng vu trung hoàng’, dĩ quang đại dã” – “Có tấm lòng bao dung như sông lớn”, “có thể giúp đỡ đấng quân chủ kiên trì đạo trung”, nói lên đạo đức của hào Chín Hai chính đại quang minh.

5. Chu kỳ 5 – Quý Tị – Lôi Thiên Đại tráng, hào 2

– “Cửu Nhị, trinh cát.”

– “Chín Hai, giữ vững chính (bền) thì được tốt lành.”

– Tượng “Cửu Nhị trinh cát, dĩ trung dã.” – Chín Hai giữ chính thì được tốt lành, đó là bởi do nguyên cớ dương cứng ở ngôi giữa.

6. Chu kỳ 6 – Quý Tị – Trạch Thiên Quải, hào 2

– “Cửu Nhị, thích hào, mạc dạ hữu nhung, vật tuất.”

– “Chín Hai, lúc nào cũng hô hào (mọi người) cảnh giác, (như vậy) dù nửa đêm có xẩy ra chiến sự cũng có thể đối phó, không phải lo lắng.”

– Tượng “Hữu nhung vật tuất, đắc trung đạo dã.” – “Có xẩy ra chiến sự cũng không phải lo lắng”, ý nói hào Chín Hai có được đạo giữa và thận trọng trong hành động.

7. Chu kỳ 7 – Quý Tị – Thủy Thiên Nhu, hào 2

– “Cửu Nhị, nhu vu sa, tiểu hữu ngôn ; chung cát.”

– “Chín Hai, chờ đợi ở bãi cát, hơi có điều tiếng, cuối cùng tốt lành.”

– Tượng “Nhu vu sa, diễn tại trung dã ; tuy tiểu hữu ngôn, dĩ cung cát dã.” – “Chờ đợi ở bãi cát”, là hình tượng hào Chín Hai trong lòng ung dung không vội. “Mặc dù có chút điều tiếng”, ý nói hào Chín Hai kiên trì chờ đợi để đạt được tốt lành.

8. Chu kỳ 8 – Quý Tị – Thủy Địa Tỷ, hào 2

– “Lục Nhị, tỷ chi tự nội, trinh cát.”

– “Sáu Hai, từ bên trong thân mật gần gũi với đấng quân chủ, giữ vững chính bền sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Tỷ chi tự nội, bất tự thất dã” – “Từ bên trong thân mật gần gũi với đấng quân vương”, ý nói hào Sáu Hai chưa từng để mất chính đạo. “Tỷ chi tự nội”, thân cận với bậc “tôn chủ” không khó, nhưng không giữ được chính, thì tất sẽ mất.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quý Tị

1. Chu kỳ 1 – Quý Tị – Thuần Khôn, hào 2

– “Lục Nhị, trực phương đại, bất tập vô bất lợi.”

– “Sáu Hai, ngay thẳng, vuông vắn, to lớn, không học tập cũng vị tất là không có lợi.”

– Tượng “lục nhị chi động, trực dĩ phương dã ; ‘bất tạp vô bất lợi’, địa đạo quang dã” – Sự biến động của hào Sáu Hai theo hướng ngay thẳng và vuông vắn ; ‘không học tập vị tất là không có lợi’ là đạo nhu thuận của Đất phát ra hào quang.

2. Chu kỳ 2 – Quý Tị – Địa Lôi Phục, hào 2

– “Lục Nhị, hưu phục, cát.”

– “Hào Sáu Hai, sự trở lại đẹp đẽ, tốt lành.”

– Tượng “Hưu phục chi cát, dĩ hạ nhân dã” – ý nói hào Sáu Hai có thể cúi xuống thân cận với người có đức nhân.

3. Chu kỳ 3 – Quý Tị – Địa Trạch Lâm, hào 2

– “Cửu Nhị, hàm lâm cát, vô bất lợi.”

– “Chín Hai, cảm ứng với bậc tôn quý mà thực hiện sự “giám lâm”, tốt lành, không gì không lợi.”

– Tượng “Hàm lâm cát vô bất lợi, vị thuận mệnh dã” – “Thực hiện sự giám lâm”, ý nói hào Chín Hai thật ra không phải là do thuận theo mệnh vua.

4. Chu kỳ 4 – Quý Tị – Địa Thiên Thái, hào 2

– “Cửu Nhị, bao hoang, dụng bằng hà, bất hà di, đắc thượng vu trung hàng.”

– “Chín Hai, có tấm lòng bao dung như sông lớn, có thể lội qua sông lớn, không bỏ những người ở xa ; và cũng không kết bè phái, có thể giúp đỡ vị quân chủ kiên trì đạo trung.”

– Tượng viết: “’Bao hoang’, ‘đắc thượng vu trung hoàng’, dĩ quang đại dã” – “Có tấm lòng bao dung như sông lớn”, “có thể giúp đỡ đấng quân chủ kiên trì đạo trung”, nói lên đạo đức của hào Chín Hai chính đại quang minh.

5. Chu kỳ 5 – Quý Tị – Lôi Thiên Đại tráng, hào 2

– “Cửu Nhị, trinh cát.”

– “Chín Hai, giữ vững chính (bền) thì được tốt lành.”

– Tượng “Cửu Nhị trinh cát, dĩ trung dã.” – Chín Hai giữ chính thì được tốt lành, đó là bởi do nguyên cớ dương cứng ở ngôi giữa.

6. Chu kỳ 6 – Quý Tị – Trạch Thiên Quải, hào 2

– “Cửu Nhị, thích hào, mạc dạ hữu nhung, vật tuất.”

– “Chín Hai, lúc nào cũng hô hào (mọi người) cảnh giác, (như vậy) dù nửa đêm có xẩy ra chiến sự cũng có thể đối phó, không phải lo lắng.”

– Tượng “Hữu nhung vật tuất, đắc trung đạo dã.” – “Có xẩy ra chiến sự cũng không phải lo lắng”, ý nói hào Chín Hai có được đạo giữa và thận trọng trong hành động.

7. Chu kỳ 7 – Quý Tị – Thủy Thiên Nhu, hào 2

– “Cửu Nhị, nhu vu sa, tiểu hữu ngôn ; chung cát.”

– “Chín Hai, chờ đợi ở bãi cát, hơi có điều tiếng, cuối cùng tốt lành.”

– Tượng “Nhu vu sa, diễn tại trung dã ; tuy tiểu hữu ngôn, dĩ cung cát dã.” – “Chờ đợi ở bãi cát”, là hình tượng hào Chín Hai trong lòng ung dung không vội. “Mặc dù có chút điều tiếng”, ý nói hào Chín Hai kiên trì chờ đợi để đạt được tốt lành.

8. Chu kỳ 8 – Quý Tị – Thủy Địa Tỷ, hào 2

– “Lục Nhị, tỷ chi tự nội, trinh cát.”

– “Sáu Hai, từ bên trong thân mật gần gũi với đấng quân chủ, giữ vững chính bền sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Tỷ chi tự nội, bất tự thất dã” – “Từ bên trong thân mật gần gũi với đấng quân vương”, ý nói hào Sáu Hai chưa từng để mất chính đạo. “Tỷ chi tự nội”, thân cận với bậc “tôn chủ” không khó, nhưng không giữ được chính, thì tất sẽ mất.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button