Tử vi

Sao Cự Môn – Ngôi sao đứng đầu thị phi

CU MON

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan (VN) Mai Anh (USA) và Ourania (Greek)

Sao này thuộc chòm THIÊN PHỦ và đứng cách THIÊN PHỦ 2 cung. Luôn lục hội với sao TỬ VI. CỰ MÔN luôn đứng giữa 2 sao THAM LANG và THIÊN TƯỚNG, tạo ra 1 khoảng cách giữa ngôi sao ham muốn là THAM LANG và ngôi sao thương yêu là THIÊN TƯỚNG. Hai sao này muốn đến với nhau phải đi qua cửa sao CỰ MÔN.

Bạn đang xem: Sao Cự Môn – Ngôi sao đứng đầu thị phi

This star belongs to THIEN PHU’s constellation and always locates 2 sections away from THIEN PHU star. It is always in the vertical interaction with TU VI. CU MON always stands between two stars: THAM LANG and THIEN TUONG to create a distance between them. The lustful star is THAM LANG and the loving star is THIEN TUONG. If these two stars want to exchange with each other, they have to pass through CU MON.

v Ngôi Sao Phản Đối.

CỰ MÔN đứng hàng đầu các sao thị phi tinh làm chủ nhóm này. TỬ VI hành động, CỰ MÔN phản đối. Làm thì khó phản đối thì rất dễ. Thế nào kẻ phản đối cũng kiếm chuyện để nói.

Phản đối là tiếng nói can gián, can ngăn… đề TỬ VI làm tốt hơn. Quan trọng là phản đối cho đúng. Từ phản đối bằng lời nói, đến phản đối bằng tay chân, phản đối bằng đơn thư… đến phản đối bằng khởi binh.

Vậy, CỰ MÔN phản đối bằng mọi hình thức. Tuỳ thuộc vào tính cách , từ phản đối qua bất mãn, chuyển qua phản bội. Tất cả tình tiết này xuất hiện trên lá số giúp ta quyết đoán.

Trên lá số Tử Vi bất kỳ, ta có thể tìm thấy, ít nhất 1 vị trí có bộ CỰ ĐỒNG CƠ (Cự Môn, Thiên Đồng, Thiên Cơ). Đó là nơi dễ xảy ra mâu thuẫn vì tụ tập tại đấy, các sao đối đáp (Cơ Đồng) rồi phản đối. Tất cả còn tuỳ thuộc vào mật độ các thị phi tinh khác.

v The starof objection /the opposing star

CU MON is the top among disputable stars, the leader of this group. TU VI acts, CU MON objects. Doing is hard but objecting is easy. Those who object always find an excuse to raise their voices.

Objection or protest is the voice of dissuasion in order to provoke TU VI star to work better. But it is important to object appropriately. Objection can be diverse. From the verbal objection (have an argument with somebody) to the use of violence (fighting each other), from the use of documents (legal procedure) to the use of riot in protest.

So, CU MON object in every way possible. It depends on the character of the Menh section, objection could lead to discontent and betrayal. All of this incidences shall appear on the chart which helps us be determined in our prediction.

On every Tu Vi chart, we can find at least one section that sees CỰ ĐỒNG CƠ (CỰ MÔN, THIÊN ĐỒNG, THIÊN CƠ). This position is where dispute easily arise due to the convergence of all the retorting stars (CO DONG) and objecting star. But all depends on the density of other disputable stars.

v Ngôi Sao Tổ Chức Lớn.

CỰ MÔN là ngôi sao quan trọng đứng hạng nhì, ba trong lá số TỬ VI. Vì TỬ VI làm có thể gặp PHÁ QUÂN phá và CỰ MÔN phản đối khiến cho công việc bị trễ nãi hoặc không thực hiện được. Để trở thành đối trọng với TỬ VI. Sao này là một tổ chức lớn, đoàn thể lớn. So sánh với TỬ VI lãnh đạo, PHÁ QUÂN cầm đầu. CỰ MÔN là kẻ đứng đầu 1 tổ chức lớn. Yếu hơn 3 sao này là THÁI DƯƠNG, kẻ nam nhi được xếp hàng thứ tư. Sao THÁI DƯƠNG thường phối hợp với CỰ MÔN tạo thành bộ CỰ NHẬT gồm 2 sao CỰ MÔN, THÁI DƯƠNG (nhật).

Bộ CỰ NHẬT đối trọng với các bộ SÁT PHÁ THAM và TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM.

Đối tượng của nhóm CỰ NHẬT là nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Nhóm 4 sao này ví như đám dân lành, đàn bà và trẻ con. CỰ MÔN thường giao hội với nhóm dân lành.

v The star of big organization.

CU MON is an important star which is ranked second or third in the TU VI chart. Because when TU VI works, it could encounter the troubles PHA QUAN causes and the objection CU MON raises which could delay the progress of work or even annul it. In order to become a counterpoise with TU VI, CU MON has to be the leader in a big organization. In compare with TU VI who is a leader, PHA QUAN who is a chief, CU MON is the head of a big organization. Of less leadership nature than the above three is THAI DUONG, the man ranked 4th among leading star. THAI DUONG usually combines with CU MON to create CU NHAT style (CU MON, THAI DUONG (Nhat)).

CU NHAT group counterpoise with SAT PHA THAM and TU PHU VU TUONG LIEM.

The target of CU NHAT is CO NGUYET DONG LUONG. These 4 stars are the image of the benign people, of women and children. Also, CU MON usually in trine or see the CO NGUYET DONG LUONG group.

CU MON always try to rule this group, but in order for it to be successful, any impasse has to be resolved. For example: the Islamic IS incidence. All religions and cults are indeed CU MON but it is difficult for them to rule all the people.

v Trong Cơ Thể Là Cái Miệng.

Mỗi ngôi sao đều ứng với một bộ phận trong cơ thể. Nếu THIÊN TƯỚNG là dung mạo, THIÊN PHỦ là phủ tạng… CỰ MÔN là cái miệng. Cái miệng có thể nói ra điều hay ho đến những điều xấu xa.

v Regarding the body anatomy, CU MON is the mouth

Each star represents a part of the body. If THIEN TUONG is the face, THIEN PHU is the viscera, CU MON is the mouth. The mouth could say beautiful words or ugly words. Looking at a person’s mouth, we could predict how good his CU MON star is.

For example: We just see what one say, then we could guess their CU MON star combine with what Minor star. Specifically: a great speaker, then maybe CU MON combines with THAI TUE + VAN XUONG, VAN KHUC. On contrary: a bad speaker, then maybe CU MON combines with LOC TON, HOAKY, because that is stars which is inappropriate with CU MON). And we have a idome that, “If the heart is merciful, then the mouth is nice.” The nice mouth says the nice words.

v Ngôi Sao Cửa Ngõ.

Trong nhà đất, ta đã biết THIÊN PHỦ là nhà lớn. Ngôi nhà lớn thường có cái cửa tương xứng. Ta sẽ không ngạc nhiên khi Mệnh có THIÊN PHỦ tốt đẹp, tất cung Điền Trạch có sao CỰ MÔN phối hợp hài hoà.

CỰ MÔN là cái cửa chính, cửa trước so với TANG MÔN là cửa hậu, cửa sau. CỰ MÔN là cửa ngõ nên thường phối hợp với THIÊN CƠ thành 1 bộ gọi là CỰ CƠ (THIÊN CƠ, CỰ MÔN). Đây là bộ sao hay, trong đó ý về nhà và cửa. Nhà có cổng là nhà có nề nếp hơn, đàng hoàng hơn là nhà không có cổng. Ai muốn vào ra bằng lối nào cũng được.

v The star of gateway

We already know that in real estate, THIEN PHU represents the big house. In most of the cases, big houses often have a gate which is equivalent to the importance/size of the house. We won’t be surprised if a good THIEN PHU in one’s MENH, will be combined harmoniously with the CU MON star in DIEN TRACH section (section of property).

CU MON is the gate, the main door, the front door. We can relate with TANG MON that symbolizes the back door, the side door. CU MON is the gateway, so it’s often combines with THIENCO to perform “CU CO style” (CU MON, THIENCO). This is a positive combination that denotes the house and the gate. The house that has a gateway is more luxurious than the house that does not. Because the house that doesn’t have a gate, then it don’t have an obvious entrance. So,people can go out and go in the house by any way (the main door or the back door…ect)

v Sờ Mó, Tiếp Xúc.

Mỗi ngôi sao lại có một động tác. Nếu THAM LANG do thám, THIÊN PHỦ che đậy… CỰ MÔN chủ sự sờ mó, tiếp xúc. Chi tiết này có vẻ như là giống với SÁT PHÁ ưa khám phá. THIÊN PHỦ ưa vuốt ve. CỰ MÔN thiên về sờ mó, tiếp xúc nhưng không khám phá

v Touching

Each star also denotes an action. If THAM LANG spies, THIEN PHU covers up…CU MON denotes touching (touching something, touching a baby..). This detail is similar to SAT PHA THAM group who tends to explore. THIEN PHU tends to soothing. CU MON tends to touch but it doesn’t discover. So “CỰ CƠ” style is act of self-touching the body (e.g: When people have bath, they touch themselves. And the person who has CUCO style, then they often pat to shoulder or thigh the others when they talk). (CU MON –denotes touching, THIEN CO- denotes body)

v Khoảng Cách.

CỰ MÔN thường tạo ra phản đối, bất mãn sau đấy là sự xa cách. Từ xa cách trong lòng đến xa cách bằng khoảng cách có thể đo được bằng km. CỰ MÔN là sao ưa đi xa, có nhiều lý do để đi. Có thể ví CỰ MÔN sẵn sàng đứng nơi cửa chờ đi. Ta thấy CỰ MÔN và VŨ KHÚC đều giống nhau điểm này. Mệnh sao này, hạn sao kia nếu thấy các bàng tinh di chuyển hội họp là sẵn sàng lên đường. CỰ MÔN là sao chủ sự gần gũi và xa cách. Tuy là gần nhưng lại xa cách trong lòng, đến xa cách vì ngăn cách địa lý. Tuy là xa nhưng vẫn là gần miễn sao không có sao xung đột.

v Distance

CU MON often creates objection, discontent, and could lead to distancing. From the emotional distance to the physical distance that could be measured by km. CU MON likes to travel far with many reasons. We could say that CU MON is standing at the doorstep ready to go. That is the similarity which CU MON and VU KHUC share. If Menh resides in one star and term in the other together with the gathering of moving stars (for ex: in that have PHI PHUC THANH group (PHI LIEM, PHUC BINH, THANH LONG), ĐAO HOA, LUU HA, then the moving is very intense) it means that person is ready to travel. CU MON also denotes intimacy and distance. Although we stand close, in our hearts we are miles apart or we are separated by physical distance. It is okay to understand that this star denotes far as well as near, the importance is that it does not raise conflict. (Some people can stay together but they can be very distant, on the other hand, some others are far away but they are very close to each other, unless there is no conflict between them.)

v Bước Khởi Đầu. Khai cuộc.

Do CỰ MÔN hay phản đối, từ phản đối sinh ra bất mãn đưa đến xa cách, mọi việc lại bắt đầu lại. Do ưa đi xa, mỗi chuyến đi xa đến vùng đất mới mọi cái phải làm lại từ đầu. Nếu CỰ MÔN thuộc dạng không đi lại, sao này vẫn ưa thích đổi mới công việc. Đó là lý do sao CỰ MÔN không hợp với sao LỘC TỒN. Bởi sao này ưa tồn tại như cũ. Như thế, giữa chính tinh và bàng tinh lại có sự mẫu thuẫn. CỰ MÔN phản đối để thay đổi, nhưng LỘC TỒN cứ thế mà tồn tại. Cho nên trên đời luôn luôn tồn tại sự bất mãn.

Trên là những đặc tính căn bản của ngoi sao mang tên CỰ MÔN.

v The initial step, the opening

CU MON often objects, its objection will transform into discontent that will lead to distance so everything has to start again from scratch. Because CU MON likes to go far away, after each trip to a new land, everything must be restarted from zero. If one CU MON is the non-traveling type, then he/she shall like to change occupations. For example: CU MON combines with TUE HO PHU shall exert the distance only in their behaviors. On the other hand, CU MON combines with TANG HU KHACH shall stop visiting (TANG HU KHACH denotes the visitors).

 This is the reason why CU MON is not compatible with LOC TON star. Because LOC TON doesn’t like changes and prefer things to stay the same. Thus, between Major Star (CU MON) and Minor Star (LOC TON) there is a contradiction.

 CU MON opposes to aim changes but LOC TON likes everything to remain as it is. So that person (with CU MON and LOC TON combines) shall always be discontent.

All the above are the basic features of the star named CU MON.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Cự Môn - Ngôi sao đứng đầu thị phi

CU MON

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan (VN) Mai Anh (USA) và Ourania (Greek)

Sao này thuộc chòm THIÊN PHỦ và đứng cách THIÊN PHỦ 2 cung. Luôn lục hội với sao TỬ VI. CỰ MÔN luôn đứng giữa 2 sao THAM LANG và THIÊN TƯỚNG, tạo ra 1 khoảng cách giữa ngôi sao ham muốn là THAM LANG và ngôi sao thương yêu là THIÊN TƯỚNG. Hai sao này muốn đến với nhau phải đi qua cửa sao CỰ MÔN.

This star belongs to THIEN PHU’s constellation and always locates 2 sections away from THIEN PHU star. It is always in the vertical interaction with TU VI. CU MON always stands between two stars: THAM LANG and THIEN TUONG to create a distance between them. The lustful star is THAM LANG and the loving star is THIEN TUONG. If these two stars want to exchange with each other, they have to pass through CU MON.

v Ngôi Sao Phản Đối.

CỰ MÔN đứng hàng đầu các sao thị phi tinh làm chủ nhóm này. TỬ VI hành động, CỰ MÔN phản đối. Làm thì khó phản đối thì rất dễ. Thế nào kẻ phản đối cũng kiếm chuyện để nói.

Phản đối là tiếng nói can gián, can ngăn… đề TỬ VI làm tốt hơn. Quan trọng là phản đối cho đúng. Từ phản đối bằng lời nói, đến phản đối bằng tay chân, phản đối bằng đơn thư… đến phản đối bằng khởi binh.

Vậy, CỰ MÔN phản đối bằng mọi hình thức. Tuỳ thuộc vào tính cách , từ phản đối qua bất mãn, chuyển qua phản bội. Tất cả tình tiết này xuất hiện trên lá số giúp ta quyết đoán.

Trên lá số Tử Vi bất kỳ, ta có thể tìm thấy, ít nhất 1 vị trí có bộ CỰ ĐỒNG CƠ (Cự Môn, Thiên Đồng, Thiên Cơ). Đó là nơi dễ xảy ra mâu thuẫn vì tụ tập tại đấy, các sao đối đáp (Cơ Đồng) rồi phản đối. Tất cả còn tuỳ thuộc vào mật độ các thị phi tinh khác.

v The starof objection /the opposing star

CU MON is the top among disputable stars, the leader of this group. TU VI acts, CU MON objects. Doing is hard but objecting is easy. Those who object always find an excuse to raise their voices.

Objection or protest is the voice of dissuasion in order to provoke TU VI star to work better. But it is important to object appropriately. Objection can be diverse. From the verbal objection (have an argument with somebody) to the use of violence (fighting each other), from the use of documents (legal procedure) to the use of riot in protest.

So, CU MON object in every way possible. It depends on the character of the Menh section, objection could lead to discontent and betrayal. All of this incidences shall appear on the chart which helps us be determined in our prediction.

On every Tu Vi chart, we can find at least one section that sees CỰ ĐỒNG CƠ (CỰ MÔN, THIÊN ĐỒNG, THIÊN CƠ). This position is where dispute easily arise due to the convergence of all the retorting stars (CO DONG) and objecting star. But all depends on the density of other disputable stars.

v Ngôi Sao Tổ Chức Lớn.

CỰ MÔN là ngôi sao quan trọng đứng hạng nhì, ba trong lá số TỬ VI. Vì TỬ VI làm có thể gặp PHÁ QUÂN phá và CỰ MÔN phản đối khiến cho công việc bị trễ nãi hoặc không thực hiện được. Để trở thành đối trọng với TỬ VI. Sao này là một tổ chức lớn, đoàn thể lớn. So sánh với TỬ VI lãnh đạo, PHÁ QUÂN cầm đầu. CỰ MÔN là kẻ đứng đầu 1 tổ chức lớn. Yếu hơn 3 sao này là THÁI DƯƠNG, kẻ nam nhi được xếp hàng thứ tư. Sao THÁI DƯƠNG thường phối hợp với CỰ MÔN tạo thành bộ CỰ NHẬT gồm 2 sao CỰ MÔN, THÁI DƯƠNG (nhật).

Bộ CỰ NHẬT đối trọng với các bộ SÁT PHÁ THAM và TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM.

Đối tượng của nhóm CỰ NHẬT là nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Nhóm 4 sao này ví như đám dân lành, đàn bà và trẻ con. CỰ MÔN thường giao hội với nhóm dân lành.

v The star of big organization.

CU MON is an important star which is ranked second or third in the TU VI chart. Because when TU VI works, it could encounter the troubles PHA QUAN causes and the objection CU MON raises which could delay the progress of work or even annul it. In order to become a counterpoise with TU VI, CU MON has to be the leader in a big organization. In compare with TU VI who is a leader, PHA QUAN who is a chief, CU MON is the head of a big organization. Of less leadership nature than the above three is THAI DUONG, the man ranked 4th among leading star. THAI DUONG usually combines with CU MON to create CU NHAT style (CU MON, THAI DUONG (Nhat)).

CU NHAT group counterpoise with SAT PHA THAM and TU PHU VU TUONG LIEM.

The target of CU NHAT is CO NGUYET DONG LUONG. These 4 stars are the image of the benign people, of women and children. Also, CU MON usually in trine or see the CO NGUYET DONG LUONG group.

CU MON always try to rule this group, but in order for it to be successful, any impasse has to be resolved. For example: the Islamic IS incidence. All religions and cults are indeed CU MON but it is difficult for them to rule all the people.

v Trong Cơ Thể Là Cái Miệng.

Mỗi ngôi sao đều ứng với một bộ phận trong cơ thể. Nếu THIÊN TƯỚNG là dung mạo, THIÊN PHỦ là phủ tạng… CỰ MÔN là cái miệng. Cái miệng có thể nói ra điều hay ho đến những điều xấu xa.

v Regarding the body anatomy, CU MON is the mouth

Each star represents a part of the body. If THIEN TUONG is the face, THIEN PHU is the viscera, CU MON is the mouth. The mouth could say beautiful words or ugly words. Looking at a person’s mouth, we could predict how good his CU MON star is.

For example: We just see what one say, then we could guess their CU MON star combine with what Minor star. Specifically: a great speaker, then maybe CU MON combines with THAI TUE + VAN XUONG, VAN KHUC. On contrary: a bad speaker, then maybe CU MON combines with LOC TON, HOAKY, because that is stars which is inappropriate with CU MON). And we have a idome that, “If the heart is merciful, then the mouth is nice.” The nice mouth says the nice words.

v Ngôi Sao Cửa Ngõ.

Trong nhà đất, ta đã biết THIÊN PHỦ là nhà lớn. Ngôi nhà lớn thường có cái cửa tương xứng. Ta sẽ không ngạc nhiên khi Mệnh có THIÊN PHỦ tốt đẹp, tất cung Điền Trạch có sao CỰ MÔN phối hợp hài hoà.

CỰ MÔN là cái cửa chính, cửa trước so với TANG MÔN là cửa hậu, cửa sau. CỰ MÔN là cửa ngõ nên thường phối hợp với THIÊN CƠ thành 1 bộ gọi là CỰ CƠ (THIÊN CƠ, CỰ MÔN). Đây là bộ sao hay, trong đó ý về nhà và cửa. Nhà có cổng là nhà có nề nếp hơn, đàng hoàng hơn là nhà không có cổng. Ai muốn vào ra bằng lối nào cũng được.

v The star of gateway

We already know that in real estate, THIEN PHU represents the big house. In most of the cases, big houses often have a gate which is equivalent to the importance/size of the house. We won’t be surprised if a good THIEN PHU in one’s MENH, will be combined harmoniously with the CU MON star in DIEN TRACH section (section of property).

CU MON is the gate, the main door, the front door. We can relate with TANG MON that symbolizes the back door, the side door. CU MON is the gateway, so it’s often combines with THIENCO to perform “CU CO style” (CU MON, THIENCO). This is a positive combination that denotes the house and the gate. The house that has a gateway is more luxurious than the house that does not. Because the house that doesn’t have a gate, then it don’t have an obvious entrance. So,people can go out and go in the house by any way (the main door or the back door…ect)

v Sờ Mó, Tiếp Xúc.

Mỗi ngôi sao lại có một động tác. Nếu THAM LANG do thám, THIÊN PHỦ che đậy… CỰ MÔN chủ sự sờ mó, tiếp xúc. Chi tiết này có vẻ như là giống với SÁT PHÁ ưa khám phá. THIÊN PHỦ ưa vuốt ve. CỰ MÔN thiên về sờ mó, tiếp xúc nhưng không khám phá

v Touching

Each star also denotes an action. If THAM LANG spies, THIEN PHU covers up…CU MON denotes touching (touching something, touching a baby..). This detail is similar to SAT PHA THAM group who tends to explore. THIEN PHU tends to soothing. CU MON tends to touch but it doesn’t discover. So “CỰ CƠ” style is act of self-touching the body (e.g: When people have bath, they touch themselves. And the person who has CUCO style, then they often pat to shoulder or thigh the others when they talk). (CU MON –denotes touching, THIEN CO- denotes body)

v Khoảng Cách.

CỰ MÔN thường tạo ra phản đối, bất mãn sau đấy là sự xa cách. Từ xa cách trong lòng đến xa cách bằng khoảng cách có thể đo được bằng km. CỰ MÔN là sao ưa đi xa, có nhiều lý do để đi. Có thể ví CỰ MÔN sẵn sàng đứng nơi cửa chờ đi. Ta thấy CỰ MÔN và VŨ KHÚC đều giống nhau điểm này. Mệnh sao này, hạn sao kia nếu thấy các bàng tinh di chuyển hội họp là sẵn sàng lên đường. CỰ MÔN là sao chủ sự gần gũi và xa cách. Tuy là gần nhưng lại xa cách trong lòng, đến xa cách vì ngăn cách địa lý. Tuy là xa nhưng vẫn là gần miễn sao không có sao xung đột.

v Distance

CU MON often creates objection, discontent, and could lead to distancing. From the emotional distance to the physical distance that could be measured by km. CU MON likes to travel far with many reasons. We could say that CU MON is standing at the doorstep ready to go. That is the similarity which CU MON and VU KHUC share. If Menh resides in one star and term in the other together with the gathering of moving stars (for ex: in that have PHI PHUC THANH group (PHI LIEM, PHUC BINH, THANH LONG), ĐAO HOA, LUU HA, then the moving is very intense) it means that person is ready to travel. CU MON also denotes intimacy and distance. Although we stand close, in our hearts we are miles apart or we are separated by physical distance. It is okay to understand that this star denotes far as well as near, the importance is that it does not raise conflict. (Some people can stay together but they can be very distant, on the other hand, some others are far away but they are very close to each other, unless there is no conflict between them.)

v Bước Khởi Đầu. Khai cuộc.

Do CỰ MÔN hay phản đối, từ phản đối sinh ra bất mãn đưa đến xa cách, mọi việc lại bắt đầu lại. Do ưa đi xa, mỗi chuyến đi xa đến vùng đất mới mọi cái phải làm lại từ đầu. Nếu CỰ MÔN thuộc dạng không đi lại, sao này vẫn ưa thích đổi mới công việc. Đó là lý do sao CỰ MÔN không hợp với sao LỘC TỒN. Bởi sao này ưa tồn tại như cũ. Như thế, giữa chính tinh và bàng tinh lại có sự mẫu thuẫn. CỰ MÔN phản đối để thay đổi, nhưng LỘC TỒN cứ thế mà tồn tại. Cho nên trên đời luôn luôn tồn tại sự bất mãn.

Trên là những đặc tính căn bản của ngoi sao mang tên CỰ MÔN.

v The initial step, the opening

CU MON often objects, its objection will transform into discontent that will lead to distance so everything has to start again from scratch. Because CU MON likes to go far away, after each trip to a new land, everything must be restarted from zero. If one CU MON is the non-traveling type, then he/she shall like to change occupations. For example: CU MON combines with TUE HO PHU shall exert the distance only in their behaviors. On the other hand, CU MON combines with TANG HU KHACH shall stop visiting (TANG HU KHACH denotes the visitors).

 This is the reason why CU MON is not compatible with LOC TON star. Because LOC TON doesn’t like changes and prefer things to stay the same. Thus, between Major Star (CU MON) and Minor Star (LOC TON) there is a contradiction.

 CU MON opposes to aim changes but LOC TON likes everything to remain as it is. So that person (with CU MON and LOC TON combines) shall always be discontent.

All the above are the basic features of the star named CU MON.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button