Tử vi

Sao Hỏa Tinh – Linh Tinh

Hỏa Tinh

Hỏa tinh đại sát tướng,

Nam đẩu hiệu sát thần,

Bạn đang xem: Sao Hỏa Tinh – Linh Tinh

Nhược chủ thân mệnh vị,

Chư cung bất khả lâm,

Tính khí diệc trầm độc,

Gặp Hỏa Tinh đại sát tướng

Nam đẩu hiệu sát thần

Nếu chủ Thân Mệnh vị

Các cung chẳng thể lâm

Tính khí cũng trầm độc109

Cương cường xuất chúng nhân,

Mao phát đa dị loại,

Thần xỉ hữu thương ngân,

Canh dữ dương đà hội,

Cưỡng bảo tất tai truân,

Quá phòng xuất ngoại dưỡng,

Nhị tính khả duyên sanh,

Thử tinh đông nam lợi,

Bất lợi tây bắc sanh,

Nhược đắc tham lang hội,

Vượng địa quý vô luân,

Phong hầu cư thượng tướng,

Huân nghiệp trứ biên đình,

Tam phương vô sát phá,

Trung niên hậu thủy hưng,

Tăng đạo đa phiêu đãng,

Bất thủ quy giới tâm,

Nữ nhân vượng địa khiết,

Hãm địa chủ tà dâm,

Hình phu hựu khắc tử,

Hạ tiện lao lục nhân.

Cương cường xuất chúng nhân

Lông tóc nhiều loại lạ

Răng môi có tổn thương

Thêm Kình Đà cùng hội

Thơ ấu tất tai truân

Rời nhà người ngoài dưỡng

Mang hai họ thì thọ

Người Đông Nam thì lợi

Bất lợi Tây Bắc nhân

Nếu cùng Tham Lang hội

Miếu vượng quý vô ngần

Phong hầu cư thượng tướng

Nổi danh khắp biên đình

Tam phương vô sát phá

Trung niên được hưng thịnh

Tăng đạo nhiều phiêu lãng

Chẳng thủ quy giới luật

Vượng, nữ nhân thanh khiết

Hãm, tất chủ tà dâm

Hình phu và khắc tử

Hạ tiện cực khổ thân.

Linh Tinh

Đại sát linh tinh tướng,

Nam đẩu vi tòng thần,

Trị nhân thân mệnh giả,

Tính cách diệc trầm ngâm,

Hình mạo đa dị loại,

Đại sát Linh Tinh tướng

Nam đẩu là tòng thần

Gặp ở nơi Thân Mệnh

Tính cách cũng trầm ngâm

Hình mạo cũng quái lạ

Uy thế hữu thanh danh,

Nhược dữ tham lang hội,

Chỉ nhật lập biên đình,

Miếu địa tài quan quý,

Hãm địa chủ cô bần,

Dương đà nhược thấu hợp,

Kì hình đại bất thanh,

Cô đan tịnh khi tổ,

Tàn thương đới tật nhân,

Tăng đạo đa phiêu đãng,

Hoàn tục định vô nghi,

Nữ nhân vô cát diệu,

Hình khắc thiểu lục thân,

Chung thân bất trinh khiết,

Thọ yểu nhưng khốn bần,

Thử tinh đại sát tướng,

Kì ác bất khả cấm,

Nhất sanh hữu hung họa,

Tụ thật vi hư tình,

Thất sát chủ trận vong,

Phá quân tài ốc khuynh,

Liêm tú dương hình hội,

Kiếp không chủ đao binh,

Hoặc ngộ tham lang túc,

Quan lộc diệc bất ninh,

Nhược phùng cư vượng địa,

Phú quý bất khả luận.

Uy thế có thanh danh

Nếu cùng Tham lang hội

Trỏ về hướng biên đình

Miếu địa tài quan quý

Hãm địa chủ cô bần

Kình Đà mà tấu hợp

Hình dáng thô xấu ghê

Cô đơn lại ly tổ

Tàn hại đới tật nhân

Tăng đạo nhiều phiêu lãng

Đoán hoàn tục chớ nghi

Nữ nhân vô cát diệu

Hình khắc mất lục thân

Chung thân chẳng trinh khiết

Vừa yểu vừa nghèo khốn

Sao này đại sát tướng

Ác của nó khó ngăn

Một đời có hung họa

Muốn giàu rất khó khăn

Thất sát chủ trận vong

Phá Quân gia cảnh bại

Liêm Trinh Kình Hình hội

Kiếp Không chủ đao binh

Hoặc hội Tham Lang tú

Quan lộc cũng chẳng yên

Nếu mà cư miếu vượng

Phú quý khó nói hết.

Hỏa Linh nhị tinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị diệu cư miếu địa,

Tham Lang Tử Phủ nghi tương hội,

Vi nhân tính cấp hữu uy quyền,

Trấn áp hương bang chung hữu quý.

Hỏa Linh tại mệnh lạc nhàn cung,

Tây Bắc sinh nhân tác sự dung,

Phá tận gia tài chung bất cửu,

Tu giáo đới tật miễn tai hung.

Linh Hỏa nhị tinh nhập miếu cung

Tham Lang Tử Phủ hỉ tương phùng

Là người tính nóng quyền uy lớn

Nước láng giềng kia phải phục tùng

Hỏa Linh nhập Mệnh tại nhàn cung

Tây Bắc sinh nhân chẳng muốn phùng

Của cải không bền do phá tán

Nếu mà bệnh tật, miễn tai hung.

Hỏa Linh nhị tinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh chi tinh nhập mệnh lai,

Tham Lang tương hội đắc hòa hài,

Tam phương vô sát chư bàn mỹ,

Tọa thủ hương khuê đắc toại hoài.

Hỏa Linh nhị diệu tối nan đương,

Nữ mệnh phùng chi tất hình thương,

Nhược ngộ tam phương gia sát tấu,

Tu phòng mục hạ nhập tuyền hương.

Linh Hỏa nhị tinh nhập Mệnh ai

Tham Lang tương hội được hòa hài

Tam phương cát củng vô sát chiếu

Lộng lẫy phòng khuê đắc ý hoài.

Hỏa Linh ác diệu khó mà đương

Nữ mệnh hãm cung tất hình thương

Nếu gặp sát tinh cùng tấu hợp

Cần phòng sắp tới gặp Diêm Vương.

Hỏa Linh nhị tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương hội phúc hoàn đa,

Cánh gia cát diệu đa quyền bính,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Hỏa Linh hạn hãm huyết nùng xâm,

Thất thoát tầm thường bất khả tầm,

Hỏa Linh nhập hạn sự ra sao

Nếu gặp Tham Lang phúc dồi dào

Thêm được cát tinh quyền bính lớn

Khắp nơi ca tụng phú quý cao.

Hỏa Linh hạn hãm đẫm máu tanh

Sự rất nghiêm trọng lại chẳng lành

Khẩu thiệt quan tai ứng bất miễn,

Tu phòng vô vọng họa lai lâm.

Khẩu thiệt, quan tai, không thể miễn

Phải phòng vô vọng họa tới nhanh.

Hỏa Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng,

Hỉ khí doanh môn bách sự thông,

Sĩ hoạn phùng chi giai phát phúc,

Thường nhân đắc thử tài phong long.

Hỏa Tinh nhất tú tối quai trương,

Vô sự quan tai nháo nhất trường,

Khắc hại lục thân ứng bất miễn,

Phá tài gian khổ miễn tây hoàng.

Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng

Hỉ khí đầy nhà trăm sự thông

Kẻ quan gặp được thì phát phúc

Thường dân có nó lộc tài hưng.

Hỏa Tinh sao ấy rất bất thường

Tự nhiên tai vạ loạn công đường

Chẳng tránh được khắc lục thân vậy

Phá sản, gian khổ, thoát bi thương.

Linh Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hạn chí Linh Tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương ngộ phúc hoàn đa,

Cánh gia nhập miếu phùng chư cát,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Linh Tinh nhất tú bất khả đương,

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng,

Nhược vô cát diệu lai tương chiếu,

Vị miễn chiêu tai nhạ họa ương.

Hạn đến Linh Tinh sự thế nào

Tham Lang hội hợp phúc dồi dào

Lại thêm nhập miếu cùng cát diệu

Phú quý lẫy lừng mọi chốn khen.

Linh Tinh ác diệu chẳng thể đương

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng

Nếu vô cát diệu tới cứu giải

Chẳng thoát chiêu họa rước tai ương.

Kình Đà Hỏa Linh tứ tinh ca quyết

Hỏa linh đà la kim,

Kình dương hình kị quyết,

Nhất danh mã tảo tinh,

Hỏa Linh, Đà La kim

Kình Dương, Hình Kị ấy

Là sao chủ tảo phạt

Hựu danh đoản thọ sát,

Quân tử thất kì quyền,

Tiểu nhân phạm hình pháp,

Cô độc khắc lục thân,

Tai họa thường bất hiết,

Yêu túc thần xỉ thương,

Lao lục đa kiển bác,

Phá tương hựu lao tâm,

Khất cái điền câu hác,

Vũ khúc tinh tham lang,

Nhất thế chiêu hung ác,

Tật ách nhược phùng chi,

Tứ thì bất li trứ,

Chích nghi sơn tự tăng,

Kim cốc thường an nhạc.

Lại là đoản thọ sát

Khiến quân tử mất quyền

Tiểu nhân phạm hình pháp

Cô độc khắc lục thân

Họa tai không ngưng nghỉ

Hại chân, lưng, môi, răng

Trục trặc lắm lao lực

Phá tướng lại lao tâm

Ăn mày nơi mương rãnh

Cùng Vũ Khúc Tham Lang

Một đời chiêu hung ác

Tật ách mà gặp phải

Cả đời chẳng được khỏe

Chỉ hợp theo tăng đạo

An vui hưởng thóc vàng.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Hỏa Tinh – Linh Tinh

Hỏa Tinh

Hỏa tinh đại sát tướng,

Nam đẩu hiệu sát thần,

Nhược chủ thân mệnh vị,

Chư cung bất khả lâm,

Tính khí diệc trầm độc,

Gặp Hỏa Tinh đại sát tướng

Nam đẩu hiệu sát thần

Nếu chủ Thân Mệnh vị

Các cung chẳng thể lâm

Tính khí cũng trầm độc109

Cương cường xuất chúng nhân,

Mao phát đa dị loại,

Thần xỉ hữu thương ngân,

Canh dữ dương đà hội,

Cưỡng bảo tất tai truân,

Quá phòng xuất ngoại dưỡng,

Nhị tính khả duyên sanh,

Thử tinh đông nam lợi,

Bất lợi tây bắc sanh,

Nhược đắc tham lang hội,

Vượng địa quý vô luân,

Phong hầu cư thượng tướng,

Huân nghiệp trứ biên đình,

Tam phương vô sát phá,

Trung niên hậu thủy hưng,

Tăng đạo đa phiêu đãng,

Bất thủ quy giới tâm,

Nữ nhân vượng địa khiết,

Hãm địa chủ tà dâm,

Hình phu hựu khắc tử,

Hạ tiện lao lục nhân.

Cương cường xuất chúng nhân

Lông tóc nhiều loại lạ

Răng môi có tổn thương

Thêm Kình Đà cùng hội

Thơ ấu tất tai truân

Rời nhà người ngoài dưỡng

Mang hai họ thì thọ

Người Đông Nam thì lợi

Bất lợi Tây Bắc nhân

Nếu cùng Tham Lang hội

Miếu vượng quý vô ngần

Phong hầu cư thượng tướng

Nổi danh khắp biên đình

Tam phương vô sát phá

Trung niên được hưng thịnh

Tăng đạo nhiều phiêu lãng

Chẳng thủ quy giới luật

Vượng, nữ nhân thanh khiết

Hãm, tất chủ tà dâm

Hình phu và khắc tử

Hạ tiện cực khổ thân.

Linh Tinh

Đại sát linh tinh tướng,

Nam đẩu vi tòng thần,

Trị nhân thân mệnh giả,

Tính cách diệc trầm ngâm,

Hình mạo đa dị loại,

Đại sát Linh Tinh tướng

Nam đẩu là tòng thần

Gặp ở nơi Thân Mệnh

Tính cách cũng trầm ngâm

Hình mạo cũng quái lạ

Uy thế hữu thanh danh,

Nhược dữ tham lang hội,

Chỉ nhật lập biên đình,

Miếu địa tài quan quý,

Hãm địa chủ cô bần,

Dương đà nhược thấu hợp,

Kì hình đại bất thanh,

Cô đan tịnh khi tổ,

Tàn thương đới tật nhân,

Tăng đạo đa phiêu đãng,

Hoàn tục định vô nghi,

Nữ nhân vô cát diệu,

Hình khắc thiểu lục thân,

Chung thân bất trinh khiết,

Thọ yểu nhưng khốn bần,

Thử tinh đại sát tướng,

Kì ác bất khả cấm,

Nhất sanh hữu hung họa,

Tụ thật vi hư tình,

Thất sát chủ trận vong,

Phá quân tài ốc khuynh,

Liêm tú dương hình hội,

Kiếp không chủ đao binh,

Hoặc ngộ tham lang túc,

Quan lộc diệc bất ninh,

Nhược phùng cư vượng địa,

Phú quý bất khả luận.

Uy thế có thanh danh

Nếu cùng Tham lang hội

Trỏ về hướng biên đình

Miếu địa tài quan quý

Hãm địa chủ cô bần

Kình Đà mà tấu hợp

Hình dáng thô xấu ghê

Cô đơn lại ly tổ

Tàn hại đới tật nhân

Tăng đạo nhiều phiêu lãng

Đoán hoàn tục chớ nghi

Nữ nhân vô cát diệu

Hình khắc mất lục thân

Chung thân chẳng trinh khiết

Vừa yểu vừa nghèo khốn

Sao này đại sát tướng

Ác của nó khó ngăn

Một đời có hung họa

Muốn giàu rất khó khăn

Thất sát chủ trận vong

Phá Quân gia cảnh bại

Liêm Trinh Kình Hình hội

Kiếp Không chủ đao binh

Hoặc hội Tham Lang tú

Quan lộc cũng chẳng yên

Nếu mà cư miếu vượng

Phú quý khó nói hết.

Hỏa Linh nhị tinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị diệu cư miếu địa,

Tham Lang Tử Phủ nghi tương hội,

Vi nhân tính cấp hữu uy quyền,

Trấn áp hương bang chung hữu quý.

Hỏa Linh tại mệnh lạc nhàn cung,

Tây Bắc sinh nhân tác sự dung,

Phá tận gia tài chung bất cửu,

Tu giáo đới tật miễn tai hung.

Linh Hỏa nhị tinh nhập miếu cung

Tham Lang Tử Phủ hỉ tương phùng

Là người tính nóng quyền uy lớn

Nước láng giềng kia phải phục tùng

Hỏa Linh nhập Mệnh tại nhàn cung

Tây Bắc sinh nhân chẳng muốn phùng

Của cải không bền do phá tán

Nếu mà bệnh tật, miễn tai hung.

Hỏa Linh nhị tinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh chi tinh nhập mệnh lai,

Tham Lang tương hội đắc hòa hài,

Tam phương vô sát chư bàn mỹ,

Tọa thủ hương khuê đắc toại hoài.

Hỏa Linh nhị diệu tối nan đương,

Nữ mệnh phùng chi tất hình thương,

Nhược ngộ tam phương gia sát tấu,

Tu phòng mục hạ nhập tuyền hương.

Linh Hỏa nhị tinh nhập Mệnh ai

Tham Lang tương hội được hòa hài

Tam phương cát củng vô sát chiếu

Lộng lẫy phòng khuê đắc ý hoài.

Hỏa Linh ác diệu khó mà đương

Nữ mệnh hãm cung tất hình thương

Nếu gặp sát tinh cùng tấu hợp

Cần phòng sắp tới gặp Diêm Vương.

Hỏa Linh nhị tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương hội phúc hoàn đa,

Cánh gia cát diệu đa quyền bính,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Hỏa Linh hạn hãm huyết nùng xâm,

Thất thoát tầm thường bất khả tầm,

Hỏa Linh nhập hạn sự ra sao

Nếu gặp Tham Lang phúc dồi dào

Thêm được cát tinh quyền bính lớn

Khắp nơi ca tụng phú quý cao.

Hỏa Linh hạn hãm đẫm máu tanh

Sự rất nghiêm trọng lại chẳng lành

Khẩu thiệt quan tai ứng bất miễn,

Tu phòng vô vọng họa lai lâm.

Khẩu thiệt, quan tai, không thể miễn

Phải phòng vô vọng họa tới nhanh.

Hỏa Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng,

Hỉ khí doanh môn bách sự thông,

Sĩ hoạn phùng chi giai phát phúc,

Thường nhân đắc thử tài phong long.

Hỏa Tinh nhất tú tối quai trương,

Vô sự quan tai nháo nhất trường,

Khắc hại lục thân ứng bất miễn,

Phá tài gian khổ miễn tây hoàng.

Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng

Hỉ khí đầy nhà trăm sự thông

Kẻ quan gặp được thì phát phúc

Thường dân có nó lộc tài hưng.

Hỏa Tinh sao ấy rất bất thường

Tự nhiên tai vạ loạn công đường

Chẳng tránh được khắc lục thân vậy

Phá sản, gian khổ, thoát bi thương.

Linh Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hạn chí Linh Tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương ngộ phúc hoàn đa,

Cánh gia nhập miếu phùng chư cát,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Linh Tinh nhất tú bất khả đương,

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng,

Nhược vô cát diệu lai tương chiếu,

Vị miễn chiêu tai nhạ họa ương.

Hạn đến Linh Tinh sự thế nào

Tham Lang hội hợp phúc dồi dào

Lại thêm nhập miếu cùng cát diệu

Phú quý lẫy lừng mọi chốn khen.

Linh Tinh ác diệu chẳng thể đương

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng

Nếu vô cát diệu tới cứu giải

Chẳng thoát chiêu họa rước tai ương.

Kình Đà Hỏa Linh tứ tinh ca quyết

Hỏa linh đà la kim,

Kình dương hình kị quyết,

Nhất danh mã tảo tinh,

Hỏa Linh, Đà La kim

Kình Dương, Hình Kị ấy

Là sao chủ tảo phạt

Hựu danh đoản thọ sát,

Quân tử thất kì quyền,

Tiểu nhân phạm hình pháp,

Cô độc khắc lục thân,

Tai họa thường bất hiết,

Yêu túc thần xỉ thương,

Lao lục đa kiển bác,

Phá tương hựu lao tâm,

Khất cái điền câu hác,

Vũ khúc tinh tham lang,

Nhất thế chiêu hung ác,

Tật ách nhược phùng chi,

Tứ thì bất li trứ,

Chích nghi sơn tự tăng,

Kim cốc thường an nhạc.

Lại là đoản thọ sát

Khiến quân tử mất quyền

Tiểu nhân phạm hình pháp

Cô độc khắc lục thân

Họa tai không ngưng nghỉ

Hại chân, lưng, môi, răng

Trục trặc lắm lao lực

Phá tướng lại lao tâm

Ăn mày nơi mương rãnh

Cùng Vũ Khúc Tham Lang

Một đời chiêu hung ác

Tật ách mà gặp phải

Cả đời chẳng được khỏe

Chỉ hợp theo tăng đạo

An vui hưởng thóc vàng.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button