Tử vi

Sao Tả Phụ – Hữu Bật

Tả phụ nguyên thuộc thổ,

Hữu bật thủy vi căn,

Thất quân vi vô dụng,

Bạn đang xem: Sao Tả Phụ – Hữu Bật

Tam hợp nghi kiến quân,

Nhược tại tử vi vị,

Tước lộc bất tu luận,

Nhược tại phu thê vị,

Chủ nhân định nhị hôn,

Nhược dữ liêm trinh tinh,

Ác tiện tao kiềm khôn,

Phụ bật vi thượng tướng,

Phụ tá tử vi tinh,

Hỉ cư nhật nguyệt trắc,

Tả Phụ nguyên thuộc Thổ

Hữu Bật gốc Thủy tinh

Vắng Chủ thành vô dụng

Tam hợp cần thấy Vua

Nếu cùng chỗ Tử Vi

Tước lộc không kể xiết

Nếu ở tại Phu Thê

Chủ hai lần kết phối

Nếu cùng sao Liêm Trinh

Cạo đầu vì ác tiện

Phụ Bật là thượng tướng

Phụ tá Tử Vi tinh

Mừng kề bên Nhật Nguyệt

Văn nhân ngộ vũ môn,

Thảng cư nhàn vị thượng,

Vô tước canh vô danh,

Thê cung ngộ thử tú,

Quyết định lưỡng thê thành,

Nhược dữ hình tù xứ,

Tao thương tác đạo tặc.

Văn nhân vượt vũ môn

Cư nơi nhàn vị ấy

Vô tước là vô danh

Thê cung mà gặp chúng

Quyết định hai đời vợ

Nếu cùng Hình Tù đóng

Hình thương làm đạo tặc.

Tả Phụ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tả Phụ tôn tinh năng giáng phúc,

Phong lưu đôn hậu thông kim cổ,

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội,

Văn quan võ chức đa thanh quý.

Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu,

Túng hữu tài quan phi cát triệu,

Liêm Trinh Phá Cự cánh lai xung,

Nhược bất thương tàn chung thị yểu.

Tả Phụ tôn tinh thường giáng phúc

Phong lưu đôn hậu uyên bác thực

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội

Hai ban van võ đều quý cực.

Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếu

Mà ở Tài Quan chẳng cát diệu

Liêm Trinh Cự Phá cùng xung tới

Nếu chẳng thương tàn, thì chết yểu.

Tả Phụ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh Tả Phụ chủ hiền hào,

Năng cán năng vi hựu khí cao,

Cánh dữ Tử Vi Thiên Phủ hợp,

Kim quan phong tặng quá thao thao.

Hỏa Đà tương hội bất vi lương,

Thất Sát Phá Quân thọ bất trường,

Chích khả thiên phòng phương phú túc,

Thông minh đắc sủng quá thì quang.

Nữ nhân Tả Phụ bực anh thư

Tài cả chí cao vượt trượng phu

Lại được Tử Vi Thiên Phủ hội

Mũ vàng phong tặng mãi xuân thu.

Hỏa Đà tương hội chẳng tốt lành

Thất Sát Phá Quân thọ giảm nhanh

Chỉ làm phận thiếp nhà giàu có

Thông minh được ái trải ngày xanh.

Tả Phụ nhập hạn cát hung quyết:

Tả Phụ hạn hành phúc khí thâm,

Thường nhân phú túc lũy thiên kim,

Quan viên cánh đắc Khoa Quyền chiếu,

Chức vị cao thiên tá thánh quân

Tả Phụ chi tinh nhập hạn lai,

Bất nghi sát tấu chủ bi ai,

Hỏa Linh Không Kiếp lai tương tấu,

Tài phá nhân vong sự sự ai.

Hạn vào Tả Phụ phúc khí dày

Người thường giàu có lộc nhiều thay

Quan viên lại được Khoa Quyền chiếu

Thăng chức cạnh vua đúng hạn này.

Tả Phụ hạn kia đã nhập vào

Chẳng ưa Sát tấu chủ buồn sao

Hỏa Linh Không Kiếp cùng tụ tập

Người mất tiền tan lắm lao đao.

Hữu Bật nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hữu Bật thiên cơ thượng tể tinh,

Mệnh phùng trọng hậu tối thông minh,

Nhược vô Hỏa Kỵ Dương Đà hội,

Gia cát tài quan quán thế anh.

Hữu Bật tôn tinh nhập mệnh cung,

Nhược hoàn sát tấu chủ thường dung,

Dương Đà Không Kiếp tam phương tấu,

Tu tri đới tật miễn tai hung.

Hữu Bật thiên cơ thượng tể tinh

Mệnh phùng phúc hậu rất thông minh

Nếu không gặp Hỏa Kình Đà Kị

Thêm cát tài quan cực hiển vinh

Hữu Bật tôn tinh nhập Mệnh cung

Nều mà sát tấu chỉ thường chung

Kình Đà Không Kiếp tam phương chiếu

Nếu tật bệnh rồi miễn họa hung.

Hữu Bật nhập hạn cát hung quyết:

Hữu Bật nhập hạn tối vi vinh,

Nhập tài hưng vượng tất đa năng,

Quan viên thiên trạc tăng đạo hỉ,

Sĩ tử công thư tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn ngộ hung tinh,

Tảo tận gia tư bách bất thành,

Sĩ tao thương bại nô khi chủ,

Cánh giáo gia phá chủ linh đình.

Hạn vào Hữu Bật được vinh thăng

Nhập tài hưng vượng lắm tài năng

Quan viên lên chức, tăng đạo phúc

Sĩ tử học hành tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn gặp hung tinh

Quét sạch gia tài sự điêu linh

Kẻ sĩ bại thương, nô khinh chủ

Dạy rằng nhà phá chủ lênh đênh.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tả Phụ - Hữu Bật

Tả phụ nguyên thuộc thổ,

Hữu bật thủy vi căn,

Thất quân vi vô dụng,

Tam hợp nghi kiến quân,

Nhược tại tử vi vị,

Tước lộc bất tu luận,

Nhược tại phu thê vị,

Chủ nhân định nhị hôn,

Nhược dữ liêm trinh tinh,

Ác tiện tao kiềm khôn,

Phụ bật vi thượng tướng,

Phụ tá tử vi tinh,

Hỉ cư nhật nguyệt trắc,

Tả Phụ nguyên thuộc Thổ

Hữu Bật gốc Thủy tinh

Vắng Chủ thành vô dụng

Tam hợp cần thấy Vua

Nếu cùng chỗ Tử Vi

Tước lộc không kể xiết

Nếu ở tại Phu Thê

Chủ hai lần kết phối

Nếu cùng sao Liêm Trinh

Cạo đầu vì ác tiện

Phụ Bật là thượng tướng

Phụ tá Tử Vi tinh

Mừng kề bên Nhật Nguyệt

Văn nhân ngộ vũ môn,

Thảng cư nhàn vị thượng,

Vô tước canh vô danh,

Thê cung ngộ thử tú,

Quyết định lưỡng thê thành,

Nhược dữ hình tù xứ,

Tao thương tác đạo tặc.

Văn nhân vượt vũ môn

Cư nơi nhàn vị ấy

Vô tước là vô danh

Thê cung mà gặp chúng

Quyết định hai đời vợ

Nếu cùng Hình Tù đóng

Hình thương làm đạo tặc.

Tả Phụ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tả Phụ tôn tinh năng giáng phúc,

Phong lưu đôn hậu thông kim cổ,

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội,

Văn quan võ chức đa thanh quý.

Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu,

Túng hữu tài quan phi cát triệu,

Liêm Trinh Phá Cự cánh lai xung,

Nhược bất thương tàn chung thị yểu.

Tả Phụ tôn tinh thường giáng phúc

Phong lưu đôn hậu uyên bác thực

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội

Hai ban van võ đều quý cực.

Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếu

Mà ở Tài Quan chẳng cát diệu

Liêm Trinh Cự Phá cùng xung tới

Nếu chẳng thương tàn, thì chết yểu.

Tả Phụ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh Tả Phụ chủ hiền hào,

Năng cán năng vi hựu khí cao,

Cánh dữ Tử Vi Thiên Phủ hợp,

Kim quan phong tặng quá thao thao.

Hỏa Đà tương hội bất vi lương,

Thất Sát Phá Quân thọ bất trường,

Chích khả thiên phòng phương phú túc,

Thông minh đắc sủng quá thì quang.

Nữ nhân Tả Phụ bực anh thư

Tài cả chí cao vượt trượng phu

Lại được Tử Vi Thiên Phủ hội

Mũ vàng phong tặng mãi xuân thu.

Hỏa Đà tương hội chẳng tốt lành

Thất Sát Phá Quân thọ giảm nhanh

Chỉ làm phận thiếp nhà giàu có

Thông minh được ái trải ngày xanh.

Tả Phụ nhập hạn cát hung quyết:

Tả Phụ hạn hành phúc khí thâm,

Thường nhân phú túc lũy thiên kim,

Quan viên cánh đắc Khoa Quyền chiếu,

Chức vị cao thiên tá thánh quân

Tả Phụ chi tinh nhập hạn lai,

Bất nghi sát tấu chủ bi ai,

Hỏa Linh Không Kiếp lai tương tấu,

Tài phá nhân vong sự sự ai.

Hạn vào Tả Phụ phúc khí dày

Người thường giàu có lộc nhiều thay

Quan viên lại được Khoa Quyền chiếu

Thăng chức cạnh vua đúng hạn này.

Tả Phụ hạn kia đã nhập vào

Chẳng ưa Sát tấu chủ buồn sao

Hỏa Linh Không Kiếp cùng tụ tập

Người mất tiền tan lắm lao đao.

Hữu Bật nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hữu Bật thiên cơ thượng tể tinh,

Mệnh phùng trọng hậu tối thông minh,

Nhược vô Hỏa Kỵ Dương Đà hội,

Gia cát tài quan quán thế anh.

Hữu Bật tôn tinh nhập mệnh cung,

Nhược hoàn sát tấu chủ thường dung,

Dương Đà Không Kiếp tam phương tấu,

Tu tri đới tật miễn tai hung.

Hữu Bật thiên cơ thượng tể tinh

Mệnh phùng phúc hậu rất thông minh

Nếu không gặp Hỏa Kình Đà Kị

Thêm cát tài quan cực hiển vinh

Hữu Bật tôn tinh nhập Mệnh cung

Nều mà sát tấu chỉ thường chung

Kình Đà Không Kiếp tam phương chiếu

Nếu tật bệnh rồi miễn họa hung.

Hữu Bật nhập hạn cát hung quyết:

Hữu Bật nhập hạn tối vi vinh,

Nhập tài hưng vượng tất đa năng,

Quan viên thiên trạc tăng đạo hỉ,

Sĩ tử công thư tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn ngộ hung tinh,

Tảo tận gia tư bách bất thành,

Sĩ tao thương bại nô khi chủ,

Cánh giáo gia phá chủ linh đình.

Hạn vào Hữu Bật được vinh thăng

Nhập tài hưng vượng lắm tài năng

Quan viên lên chức, tăng đạo phúc

Sĩ tử học hành tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn gặp hung tinh

Quét sạch gia tài sự điêu linh

Kẻ sĩ bại thương, nô khinh chủ

Dạy rằng nhà phá chủ lênh đênh.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button