Tử vi

Sao thái dương ở các nơi chi cung vị đấy giải thích

Dương Lương ở mão, thiên lương khả ổn định mặt trời mãnh liệt tản ra hào quang, Dương Lương ở mão gọi là “Nhật chiếu lôi môn” . Thái dương ở ngọ gọi là “Lịch ngày giữa bầu trời “, mặc dù phúc dày trí tuệ, thêm hóa lộc hoặc lộc tồn tắc lộc trọng, nhưng hào quang bắn ra bốn phía, quá mức cương liệt, dễ bị kị cũng quyên khỏe mạnh. Tí ngọ mão dậu đấy Dương Lương, nếu ở tam phương tứ chính có lộc tồn ( hoặc hóa lộc ), văn xương hoặc văn khúc, tức hình thành “Dương Lương xương lộc cách” Trạng Nguyên mệnh.

Nhật nguyệt đồng cung tại sửu chưa, cổ vị “Hầu bá tới phẩm “, vô hóa kị có thể nói “Nước lửa ký tế “, hữu hóa kị gọi là “Nước lửa chưa tế “, nước lửa ký tế là trung dung cực kỳ tới. Nhật nguyệt đồng cung người tất có Vũ Tham giáp tới; Vũ Tham tọa mệnh người cũng tất có nhật nguyệt giáp tới. Do đó hai loại này nhân có rất nhiều chỗ tương tự.

Thái dương ở dần thân cánh cửa cực lớn tất tới đồng cung, tất có thiên tướng cùng Vũ Tham đến giáp, thái dương ở tị hợi cánh cửa cực lớn tất đang đối với cung, tất có vũ khúc cùng phá quân đến giáp. Cự nhật đồng cung cổ vị “Quan trang bìa ba đại” . Dần thân vi “Cự nhật đồng cung cuộn chỉ “, cánh cửa cực lớn hóa ám, thái dương hóa rõ ràng, lấy dần thân tuyến phân một chút cát vi minh ám phương. Thái dương ở ngoài sáng phương cánh cửa cực lớn tất ở trong tối phương, là vì “Minh ám trở về vị trí cũ” ; thái dương ở trong tối phương cánh cửa cực lớn tất ở ngoài sáng phương, gọi là “Minh ám phản bối” . Minh ám phản bối người, bị bị hiểu lầm, hiểu lầm, nói xấu, giá họa, nhân thái dương thất huy đã mất khu ám chi công; nếu cánh cửa cực lớn ở bản mạng ngã cung người làm trọng, loại hóa kị quá nặng.

Bạn đang xem: Sao thái dương ở các nơi chi cung vị đấy giải thích

Cự nhật đồng cung nhân thái dương ở khu ám chi công, tuy không cổ đại cái gọi là “Quan trang bìa ba đại” đấy gặp gỡ, nhưng thái dương chủ biểu hiện, công danh, văn hóa, cánh cửa cực lớn chủ tài ăn nói, truyền bá, do đó làm văn hóa truyền bá, công chúng sự nghiệp, thành sẽ bất phàm.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thái dương ở các nơi chi cung vị đấy giải thích

Dương Lương ở mão, thiên lương khả ổn định mặt trời mãnh liệt tản ra hào quang, Dương Lương ở mão gọi là “Nhật chiếu lôi môn” . Thái dương ở ngọ gọi là “Lịch ngày giữa bầu trời “, mặc dù phúc dày trí tuệ, thêm hóa lộc hoặc lộc tồn tắc lộc trọng, nhưng hào quang bắn ra bốn phía, quá mức cương liệt, dễ bị kị cũng quyên khỏe mạnh. Tí ngọ mão dậu đấy Dương Lương, nếu ở tam phương tứ chính có lộc tồn ( hoặc hóa lộc ), văn xương hoặc văn khúc, tức hình thành “Dương Lương xương lộc cách” Trạng Nguyên mệnh.

Nhật nguyệt đồng cung tại sửu chưa, cổ vị “Hầu bá tới phẩm “, vô hóa kị có thể nói “Nước lửa ký tế “, hữu hóa kị gọi là “Nước lửa chưa tế “, nước lửa ký tế là trung dung cực kỳ tới. Nhật nguyệt đồng cung người tất có Vũ Tham giáp tới; Vũ Tham tọa mệnh người cũng tất có nhật nguyệt giáp tới. Do đó hai loại này nhân có rất nhiều chỗ tương tự.

Thái dương ở dần thân cánh cửa cực lớn tất tới đồng cung, tất có thiên tướng cùng Vũ Tham đến giáp, thái dương ở tị hợi cánh cửa cực lớn tất đang đối với cung, tất có vũ khúc cùng phá quân đến giáp. Cự nhật đồng cung cổ vị “Quan trang bìa ba đại” . Dần thân vi “Cự nhật đồng cung cuộn chỉ “, cánh cửa cực lớn hóa ám, thái dương hóa rõ ràng, lấy dần thân tuyến phân một chút cát vi minh ám phương. Thái dương ở ngoài sáng phương cánh cửa cực lớn tất ở trong tối phương, là vì “Minh ám trở về vị trí cũ” ; thái dương ở trong tối phương cánh cửa cực lớn tất ở ngoài sáng phương, gọi là “Minh ám phản bối” . Minh ám phản bối người, bị bị hiểu lầm, hiểu lầm, nói xấu, giá họa, nhân thái dương thất huy đã mất khu ám chi công; nếu cánh cửa cực lớn ở bản mạng ngã cung người làm trọng, loại hóa kị quá nặng.

Cự nhật đồng cung nhân thái dương ở khu ám chi công, tuy không cổ đại cái gọi là “Quan trang bìa ba đại” đấy gặp gỡ, nhưng thái dương chủ biểu hiện, công danh, văn hóa, cánh cửa cực lớn chủ tài ăn nói, truyền bá, do đó làm văn hóa truyền bá, công chúng sự nghiệp, thành sẽ bất phàm.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button