Tử vi

Sao thiên cơ tọa cung huynh đệ

Thiên cơ độc tọa tí ngọ gặp phụ tá cát diệu đa giả, cũng chủ huynh đệ tỷ muội phần đông, nhưng cả đời giao hữu tuy nhiều, lại hiếm có tri giao, hoặc cùng tri giao nửa đường chia tay. Nếu gặp sát kị hình diệu, tắc bị chịu huynh đệ hoặc bằng hữu liên lụy, lấy việc đừng vọng tự xuất đầu.

Tí ngọ thiên cơ, không nên đi tới thái dương hóa kị, Thái Âm hóa kị đấy cung viên, chủ chịu huynh đệ, bạn bè liên lụy.

Tí ngọ thiên cơ, tự thân thường vui mừng cùng người hợp tác, trừ phi phụ tá cát diệu thật mạnh, nếu không phải đều có xảo trá, hung chung khe hở mạt.

Bạn đang xem: Sao thiên cơ tọa cung huynh đệ

Xấu chưa thiên cơ thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ hình khắc, hoặc huynh đệ có sanh non đẻ non, gặp cát cũng chủ sinh non, cũng chủ cùng không lắm quen nhau bạn bè hợp tác, mà bạng châu tổn hại phá.

Xấu chưa thiên cơ gặp sát kị hình thật mạnh người, dễ vậy huynh đệ hoặc bạn bè tranh tụng, lấy thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương cung độ vi khắc ứng với chi niên. Nếu gặp cát, tắc chủ có huynh đệ bạn bè vì mình bôn ba.

Cung Dần Thân [ thiên cơ Thái Âm ] đồng độ, gặp hóa kị, tắc huynh đệ ở giữa bạn bè giai bị sinh quyền mưu âm mưu, phải gặp cát, sau đó thủy chủ bình thản, nhưng vẫn thiếu trợ lực lực.

Dần thân [ cơ âm ] gặp phụ tá cát diệu, tắc cả đời được huynh đệ cập bạn bè lực, cùng người hợp tác mặc dù không kéo dài, nhưng lúc nào cũng có sử dụng đồng bọn, nếu càng thấy lộc mã giao trì, lại có phương xa bạn bè trợ lực.

Dần thân [ cơ âm ] gặp sát, huynh đệ cập tri giao lưu ly, không chỗ một phương.

Mão dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ] thủ cung huynh đệ, gặp sát diệu chủ thủy chết già ác. Gặp cát diệu, tắc nhiều ngắn ngủi trợ lực, không nên mưu cầu hợp tác lâu dài quan hệ.

Mão dậu [ cơ cự ], cũng chủ uống nhiều thực chi bạn bè.

Mão dậu [ cơ cự ] không nên cung huynh đệ đi tới [ Sát Phá Lang ] đấy cung độ, gặp sát kị, chủ mâu thuẫn, thị phi, kiện tụng.

Thìn tuất [ cơ lương ] thủ cung huynh đệ, chủ huynh đệ tỷ muội có đẻ non sanh non, cũng chủ cùng tri giao hoặc đồng bạn hợp tác nửa đường chia tay. Gặp phụ tá chư diệu gần gia tăng số lượng, không thay đổi tính chất.

Thìn tuất [ cơ lương ] chủ có ăn nói khéo léo tới bạn bè, gặp cát diệu tắc khuyên bảo tới bạn bè.

Thìn tuất [ cơ lương ] gặp cát người, vu trải qua đi [ cự dương ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với, gặp sát người, tại huynh đệ cung trải qua đi [ cự dương ], [ Liêm Phá ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với.

Cung Tị Hợi thiên cơ cô độc cố thủ một mình cung huynh đệ, cho dù vô sát, cũng chủ huynh đệ hoặc bạn bè quay lưng, tri giao thưa thớt, phải gặp phụ tá chư diệu, thủy chủ giao hữu rộng lớn, nhưng tri giao vẫn hiếm.

Cung Tị Hợi thiên cơ, không nên cùng người hợp tác, chủ có quyền thuật xâm chiếm linh tinh sự tình. Gặp cát tắc bao ngắn tạm trợ lực.

Cung Tị Hợi thiên cơ, lấy cung huynh đệ đi [ Đồng Cự ], [ Vũ Tướng ], [ Liêm Phủ ] các loại cung viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên cơ tọa cung huynh đệ

Thiên cơ độc tọa tí ngọ gặp phụ tá cát diệu đa giả, cũng chủ huynh đệ tỷ muội phần đông, nhưng cả đời giao hữu tuy nhiều, lại hiếm có tri giao, hoặc cùng tri giao nửa đường chia tay. Nếu gặp sát kị hình diệu, tắc bị chịu huynh đệ hoặc bằng hữu liên lụy, lấy việc đừng vọng tự xuất đầu.

Tí ngọ thiên cơ, không nên đi tới thái dương hóa kị, Thái Âm hóa kị đấy cung viên, chủ chịu huynh đệ, bạn bè liên lụy.

Tí ngọ thiên cơ, tự thân thường vui mừng cùng người hợp tác, trừ phi phụ tá cát diệu thật mạnh, nếu không phải đều có xảo trá, hung chung khe hở mạt.

Xấu chưa thiên cơ thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ hình khắc, hoặc huynh đệ có sanh non đẻ non, gặp cát cũng chủ sinh non, cũng chủ cùng không lắm quen nhau bạn bè hợp tác, mà bạng châu tổn hại phá.

Xấu chưa thiên cơ gặp sát kị hình thật mạnh người, dễ vậy huynh đệ hoặc bạn bè tranh tụng, lấy thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương cung độ vi khắc ứng với chi niên. Nếu gặp cát, tắc chủ có huynh đệ bạn bè vì mình bôn ba.

Cung Dần Thân [ thiên cơ Thái Âm ] đồng độ, gặp hóa kị, tắc huynh đệ ở giữa bạn bè giai bị sinh quyền mưu âm mưu, phải gặp cát, sau đó thủy chủ bình thản, nhưng vẫn thiếu trợ lực lực.

Dần thân [ cơ âm ] gặp phụ tá cát diệu, tắc cả đời được huynh đệ cập bạn bè lực, cùng người hợp tác mặc dù không kéo dài, nhưng lúc nào cũng có sử dụng đồng bọn, nếu càng thấy lộc mã giao trì, lại có phương xa bạn bè trợ lực.

Dần thân [ cơ âm ] gặp sát, huynh đệ cập tri giao lưu ly, không chỗ một phương.

Mão dậu [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ] thủ cung huynh đệ, gặp sát diệu chủ thủy chết già ác. Gặp cát diệu, tắc nhiều ngắn ngủi trợ lực, không nên mưu cầu hợp tác lâu dài quan hệ.

Mão dậu [ cơ cự ], cũng chủ uống nhiều thực chi bạn bè.

Mão dậu [ cơ cự ] không nên cung huynh đệ đi tới [ Sát Phá Lang ] đấy cung độ, gặp sát kị, chủ mâu thuẫn, thị phi, kiện tụng.

Thìn tuất [ cơ lương ] thủ cung huynh đệ, chủ huynh đệ tỷ muội có đẻ non sanh non, cũng chủ cùng tri giao hoặc đồng bạn hợp tác nửa đường chia tay. Gặp phụ tá chư diệu gần gia tăng số lượng, không thay đổi tính chất.

Thìn tuất [ cơ lương ] chủ có ăn nói khéo léo tới bạn bè, gặp cát diệu tắc khuyên bảo tới bạn bè.

Thìn tuất [ cơ lương ] gặp cát người, vu trải qua đi [ cự dương ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với, gặp sát người, tại huynh đệ cung trải qua đi [ cự dương ], [ Liêm Phá ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với.

Cung Tị Hợi thiên cơ cô độc cố thủ một mình cung huynh đệ, cho dù vô sát, cũng chủ huynh đệ hoặc bạn bè quay lưng, tri giao thưa thớt, phải gặp phụ tá chư diệu, thủy chủ giao hữu rộng lớn, nhưng tri giao vẫn hiếm.

Cung Tị Hợi thiên cơ, không nên cùng người hợp tác, chủ có quyền thuật xâm chiếm linh tinh sự tình. Gặp cát tắc bao ngắn tạm trợ lực.

Cung Tị Hợi thiên cơ, lấy cung huynh đệ đi [ Đồng Cự ], [ Vũ Tướng ], [ Liêm Phủ ] các loại cung viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button