Tử vi

Sao Vũ Khúc trong môn Tử Vi HỌC

VŨ KHÚC thuộc chòm TỬ VI nằm trong nhóm TỬ VŨ LIÊM (Tử Vi Vũ Khúc Liêm Trinh), bên trái luôn có TỬ VI – nhìn từ bên ngoài lá số vào trong – Bên phải luôn luôn có LIÊM TRINH. Nhị hợp luôn có THÁI ÂM. Hành Kim, dương tính. VŨ KHÚC là cánh tay phải của TỬ VI. LIÊM TRINH dò xét, VŨ KHÚC giải quyết. TỬ VI chủ sự suy nghĩ .

VU KHUC belongs to the TU VI constellation and TU VU LIEM group (TU VI – VU KHUC – LIEM TRINH), on the left, it always trines with TU VI – looking from the outside – on the right, it always trines with LIEM TRINH. Itshorizontal interaction position always has THAI AM. Its element is Metal, (+Yang). VU KHUC is the hand of TU VI. LIEM TRINH denotes the supervision, VU KHUC denotes resolvement. TU VI denotes thinking.  

Chủ Các Điều Sau Đây: 

Bạn đang xem: Sao Vũ Khúc trong môn Tử Vi HỌC

Ngôi sao tài năng.

VŨ KHÚC là ngôi sao tài năng, cao hơn tài năng là đa năng, cao hơn nữa là kỳ tài.Thấp xuống là năng lực, khả năng.Có những việc họ làm được nhưng dù biết, dù học ta vẫn làm không được.Cái đó thuộc về kỹ năng hơn người vượt trội. Từ đó, VŨ KHÚC còn là ngôi sao tài hoa, kỳ lạ, kỳ tài,….Tất cả những cái đó tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh đi kèm với nó đánh giá.Nổi tiếng nhất là cách VŨ KHÚC VĂN KHÚC.Cách Nhị Khúc đa tài, đa năng phương diện nào cũng giỏi.

Cũng như các bạn đang sử dụng các phương tiện lên mạng.Đa phần là lên xem coi, học hỏi.Cũng với các phương tiện như thế, người ta làm được những điều rất kỳ thú, các bạn thì không.VŨ KHÚC tài năng nhờ đứng cạnh ngôi sao TỬ VI giỏi về suy nghĩ.VŨ KHÚC giải quyết vấn đề.Cái tài năng của VŨ KHÚC nhờ đi kèm với TỬ VI.Ngoài bộ Tử Vũ, ta còn có bộ Cơ Lương cũng tài năng không kém.

VU KHUC represents the followings:

v The star of Talent.

VU KHUC is the star of Talent; above Talent is pluripotential, above that is unusual talent (genius). Looking down the ladder we have potential, ability. There are things that, despite we are aware that others could do and we could learn it, we are unable to do it. That is an example of preponderant skills. From there, we must understand that VU KHUC is the star of talent, unusual talent, genius, etc. All depends on what kind of Fine or Hindrance stars surrounding it. In case of Fine stars, there is the most well-known VU KHUC – VAN KHUC style (called NHI KHUC, meaning “double KHUC”). This NHI KHUC style denotes pluripotential, multi-talent which helps one excel in every field.

Similarly to you using gadgets to go online nowadays, instead of just surfing the net for information, for studying, some others could utilize these gadgets for amazing things while you could not. VU KHUC is talented thanks to the companion with TU VI which is excellent in thinking. VU KHUC shall then resolve any problems. All the talent of VU KHUC was due to the companion with TU VI. Besides the TU VU group, we also have the CO LUONG group with equivalent talent.

Ngôi sao công lao, công trạng.

Từ tài năng VŨ KHÚC lập nên những công lao, công trạng, thành tích… Có khi trở thành sự tích. Tuỳ theo các sao đi cạnh nó. Có khi là chiến công, phát minh, những công trình xây dựng… Khi nhắc đến 1 vụ việc người ta lại nhắc đến công lao, công sức, công trạng của một người. Tức là nhắc đến ngôi sao VŨ KHÚC làm nên kỳ tích.

v The star of merit, credit.

Thanks to its talent, VU KHUC could receive great merit, credit, achivements, etc. that could one day become history. That depends on what kind of stars surrounding it. It could be the victory in battle, an invention, constructing marvelous architectural structure. When someone mention a story, they often remind us of the merit, the laboring of one or more men. In this case they are reminding us of the star VU KHUC, the star of unusual achievement.

Tài sản, tiền của.

Với tài năng, khả năng của họ.VŨ KHÚC tạo ra tiền của, việc đó đâu có gì là khó hiểu.Vậy VŨ KHÚC là tài sản.Nói đến tài sản ta thường nghĩ đến tiền bạc, bất động sản… bỏ quên đi những tác phẩm văn chương nghệ thuật, các công trình kiến trúc.Giá trị tinh thần 1 công dân đáng quí cũng là tài sản của 1 quốc gia.Nếu như không có bức tranh Mona Lisa có lẽ chúng ta không biết Leonardo da Vinci là ai.

VŨ KHÚC là tài sản vì thế cần đi với ngôi sao LỘC TỒN là cái kho, đi với nhà kho THIÊN PHỦ là hợp cách.Vì thế người ta ca ngợi cách VŨ PHỦ LỘC TỒN.

v Wealth, assets

It is nothing mysterious that with such talent, VU KHUC could achive great wealth. In this case, VU KHUC denotes the assets. Assets could easily lead us to think of cash, real estates, etc. yet we forgot that it could also means literary work, architectural work. The spiritual value of a noble citizen could also be an asset to a nation. If there is no Mona Lisa, we would not know who is Leonardo da Vinci.

Giải quyết, quả quyết, cương quyết, quyết đoán đến độc tài.

Sao VŨ KHÚC có tài nên thường đứng ra giải quyết công việc, sao này có tính quả quyết, quyết đoán nhưng không phải VŨ KHÚC nào cũng là có tài, nên võ đoán, độc tài cũng là sao này. Sẽ ít hại khi kẻ độc tài là chủ nhân của 1 gia đình.Cực kỳ có hại khi kẻ độc tài chủ nhân của 1 đất nước.Muốn được như thế cần Quyền tinh cao quí nhất và đi kèm với CÔ QUẢ là cách độc tài.

v Resolving, assertive, decisive, determined to dictatorial

VU KHUC is talented, therefore, it often stands out to resolve issues. This star is very assertive and decisive yet not all VU KHUC is really talented so they may make false assumptions and become arbitrary. It is less damaging if the dictator here is just the head of a family but it would be very damaging if the dictator is the leader of a country. This case requires the strongest Power star and accompanying CO QUA which denotes dictatorship.

v Ngôi sao cổ vũ, xúi giục…

VŨ KHÚC là ngôi sao giỏi ăn nói nhất trong nhóm Tử Vũ Liêm. Nếu được phối hợp với nhóm PHỦ TƯỚNG (Thiên Phủ, Thiên Tướng) giỏi phê phán xem xét.Lại được sự hỗ trợ của các bàng tinh khác.VŨ KHÚC giỏi cổ vũ, cổ động, động viên… nếu những việc làm ấy mang ý xấu người ta gọi là xúi giục.

v The star of encouraging, provoking, …

VU KHUC is the most charismatic in the TU VU LIEM group. In case it combines with PHU TUONG group (THIEN PHU – THIEN TUONG) which is good at appraising, judging, with the help of other small stars, VU KHUC becomes very good at encouraging, cheering. If the encouragement was meant for bad deeds, it is called instigating.

Ngôi sao giải trí, vui chơi.

VŨ KHÚC luôn luôn có Tử Vi tam hợp. Tử Vi chủ làm việc và Vũ Khúc chủ vui chơi, giải trí. Bao giờ cũng vậy, làm việc cũng có lúc cần nghỉ ngơi giải trí vui chơi.VŨ KHÚC mở ra một ngành nghề giải trí. Ta chỉ đoán VŨ KHÚC thiên về giải trí khi đi với ĐÀO HOA vì sao này chủ sự vui vẻ.

v The star of entertainment, recreation

VU KHUC always trine with TU VI. While TU VI denotes working, VU KHUC denotes recreation and entertainment. It is understandable that working require certain time for resting and entertainment. VU KHUC could open a company focusing on entertainment. Yet we only predict VU KHUC trend to entertainment if it accompanying DAO HOA because this star denotes merriment.

Giải trừ. Tránh lánh… luồn lách, né tránh.

Do là sao tài ba nên VŨ KHÚC được đánh giá là sao giỏi lánh, tránh, né.. luồn lách. Tuỳ các trường hợp VŨ KHÚC là người có thể tự mình tránh tai, tránh hoạ, giải trừ tai hoạ vì bản thân nó có tài giải quyết được sự việc. Khi không giải quyết được VŨ KHÚC trổ tài lánh, tránh biến thành người tị nạn, kẻ lẩn tránh pháp luật khi phạm tội.

VŨ KHÚC tốt là giải trừ tai hoạ chẳng có bùa phép nào, phù chú nào, thần thánh nào giải trừ cho bạn cả. Nếu như việc ác cứ làm, thấy sai vẫn làm..tất nhiên lãnh lấy hậu quả chứ tìm đâu ra kết quả.

VŨ KHÚC là sao giỏi giải quyết cần gặp thêm sao thứ 2 là TRIỆT chủ trừ. Sao TRIỆT còn có khả năng chế ngự hung, sát tinh. Hai sao này phối hợp với nhau tạo thành bộ sao giải trừ mạnh mẽ.Cũng cần biết cách tốt có thể bị phá đi. Vì nó bị mất tác dụng trước tam Không (Tuần, Triệt và Thiên Không) vì mang nghĩa không giải trừ được, mất tác dụng trước Kỵ Hình vì mang ý bị loại trừ vì vi phạm pháp luật.

Thế đấy, lá số Tử Vi chỉ là bản mật mã sắp xếp lộn xộn mà thôi.

v Evanishing, dodging, sneaking off, avoiding

Because it is a talented star, VU KHUC is considered very good at avoiding, dodging, sneaking out of something. It all depends on different cases of VU KHUC that it could mean a person who is able to avoid accidents, blow away accidents because the star VU KHUC itself could solve the problem. In case the problem is impossible to solve, VU KHUC shall show off its talent of avoiding, dodging, becoming a refugee, an outlaw (if violating the law).

A good VU KHUC shall make tragedy disappear without any magic, voodoo or god speed. If you persist in doing wrong deeds, making obvious mistakes, the outcome would become a consequence.

VU KHUC is good at solving; it therefore needs another star denoting “cut-off” which is TRIET. TRIET has the power to dominate Death and Hindrance Stars. These two stars combining into a very strongpair in evanishing issues. It is also noted that even good combination could be disrupted. For example, they could be ineffective by TAM KHONG (TUAN, TRIET and THIEN KHONG) because in this case it means “cannot evanish any problems”. It also become ineffective in the present of KY HINH because it means being outcasted because of violating the law.

Ngôi sao ngắn ngủi.

VŨ KHÚC chủ sự ngắn ngủi. Chủ 1 khúc thôi, một đoạn thôi, một lúc thôi… Trên mặt tài ba VŨ KHÚC chủ cần 1 khúc thôi là hiểu đầu đuôi câu chuyện.Trên mặt tình cảm cũng thế sao này sao này dễ có cuộc tình ngắn ngủi.Vì thế rất kỵ gặp CÔ QUẢ chủ kết quả ngắn ngủi.Sao này chỉ hợp với những công việc có tính tạm thời, khác hẳn với tính dài lâu của LIÊM TRINH.Khi xấu sao này có tính cách thủ đoạn, vắt chanh bỏ vỏ.Với trường hợp dùng người như thế là thủ đoạn.Cần thì dùng đến không cần cắt bỏ, vì sao này giỏi lẩn tránh như đã biết.Ngôi sao của đoạn tuyệt.

v The star of shortness

VU KHUC denotes shortness. It means only a short while, a short range, a short moment, etc. When speaking of skill, VU KHUC means only a short piece of information could reveal the whole story. When speaking of lovelife, this star denotes a short romance. Therefore it is not suitable to go with CO QUA in which they shall mean “a quick result”. This star is only suitable with temporary jobs, it trait is completely opposite with LIEM TRINH. When it is a bad guy, VU KHUC is pretty crafty, exploiting any resources until dry and seek for new resources. In case of human resources, this method is called crafty: cutting of someone when that person is no longer useful since this star is well-known for sneaking away. It is the star of rupture.

Chủ sự cắt.

Cắt là 1 yếu tố quan trọng trong đời sống.Nếu không cắt, tấm vải không thể thành quần áo được. Phải cắt tấm sắt mới hàn nối thành chiếc xe. Vậy yếu tố “cắt” rất cần thiết đi với yếu tố “nối” mới hay.Đó là cách VŨ TƯỚNG chủ cắt và nối.Cho nên nhóm TỬ VŨ LIÊM hội họp với nhóm PHỦ TƯỚNG là hợp lý.

Nhưng đi với nhóm SÁT PHÁ THAM tạo ra các cách cắt bỏ (VŨ PHÁ) cắt đứt , cắt mất (VŨ SÁT) là những yếu tố thoạt nghe không hay. Như, cắt bỏ Crimea khỏi Ukraine có thể đau lòng với người này nhưng có thể vui lòng người khác. Cắt bỏ 1 phần cơ thể bị ung thư là việc nên làm. Cắt bỏ có thể tốt hoặc xấu.Cắt bỏ cái gì còn quan trọng hơn nhiều.Cắt bỏ 1 mảnh vườn để bán lấy tiền mua thuốc uống trị bệnh.Cắt bỏ đoạn tuyệt với kẻ xấu là hay, cắt bỏ đoạn tuyệt với kẻ tốt là xấu.Cũng như nối tiêp với kẻ xấu và tiếp tục như vậy vô tình ta bị lạm dụng hoặc tự làm xấu mình đi.

Cắt nối hay cắt bỏ hay cắt đứt không quan trọng. Nối tốt hay nối xấu, bỏ tốt hay bỏ xấu mới là sự quan trọng. Tất cả những cái đó chỉ có thể tìm thấy trên lá số Tử Vi của chính bạn.

v The star of the action: cutting

Cutting is an important action in life. By cutting, a piece of cloth becomes a suit. By cutting, a sheet of iron becomes a car. Therefore, the action cutting is essential yet it is even better when accompanying the action “joining”. It is precisely the style VU TUONG (VU KHUC – THIEN TUONG) denotes cutting and joining. In this manner, TU VU LIEM combining with PHU TUONG is utmost reasonable.

On the other hand, when combining with SAT PHA THAM, it creates VU PHA (cut and throw away), VU SAT (cut and losing), these styles do not sound very nice. For instance, cutting off Crimea out of Ukraine may means sadness to some people but joy to others. Cutting of a cancer tumor is an advisable thing to do. The act of cutting may mean good or bad. Yet the more important fact is what do we cut? It could be cutting off a piece of land to sell for money to treat a disease. Cutting off with a bad person is good but cutting off with a good person is definitely bad. Similarly, joining and continue to join with bad people accidentally makes us being exploited or shame ourselves.

Từ cắt chuyển qua chặt, chém.

Cắt bỏ có thể bằng lời nói.Cắt bỏ bằng vật dụng như dao kéo. Cắt bỏ bằng hung khí, vũ khí. VŨ KHÚC vốn là ngôi sao dùng sức.Dùng sức đây có thể là ý chí. Cho đến dùng sức mạnh tay chân, tất cả tuỳ thuộc vào các sao quanh nó để luận. Khi dùng đến sức mạnh cơ bắp, lúc đó VŨ KHÚC là ngôi sao vũ lực, đã thế lôi kéo theo ngôi TỬ VI vốn là ngôi sao hành động trở thành thô bạo. Cũng chưa nguy hiểm bằng dùng binh lực để giải quyết vần đề đưa đến chiến tranh.

v From cutting to chopping and slashing.

Cutting off may be done verbally. However, cutting off could also be done by tools such as knife or scissors. Cutting off could also be done by weapons. VU KHUC basically tends to use its physical strength. This strength may means will power or physical strength, it all depends on what kind of stars surrounding it. When utilizing physical strength, VU KHUC becomes the star of violence; it also invokes TU VI – the star of action – into violent actions. Lastly, the most dangerous case is utilizing military power to solve problems in which war would burst out.

Do mang ý cắt, chém. Đó cũng là lý do có câu:

“VŨ KHÚC thủ Thân vi hạ cách” vì thân thể dễ bị cắt, chặt, chém, mổ xẻ tất dễ bị tật nguyền. Nhưng ngày nay y khoa tiến bộ việc mổ xẻ rất cần thiết để kéo dài tuổi thọ.

Because it means cutting, slashing, there is a saying:

“It is the worst style when VU KHUC is the major star of THAN Section” since your body tends to be cut, slashed, chopped, going into surgery which easily lead to being handicap. However, nowadays, thanks to the advancement in medical field, surgery is sometimes necessary to prolong our lives.

Trên là những nét đặc trưng nổi bật thường thấy của sao này.

Vậy VŨ KHÚC là người tài hoa, tên tài phiệt, tên quân phiệt, tên độc tài, kẻ vũ phu, kẻ giỏi lẩn tránh, kẻ giết người bằng đâm, chặt, chém… đến kẻ bị chém, tự chém. Tất cả tuỳ thuộc vào các Hung, Sát, Cát tinh xoay quanh nó để quyết đoán.

Above are the outstanding characteristics of this star.

In short, the person of VU KHUC is a talented person, a tycoon, a militarist, a dictator, a brute, a sneaky man, a murderer by stabbing, chopping or slashing, … to a stabbed victim. It all depends on what kind of Death, Hindrance, Fine stars surrounding it for an accurate prediction. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Vũ Khúc trong môn Tử Vi HỌC

VŨ KHÚC thuộc chòm TỬ VI nằm trong nhóm TỬ VŨ LIÊM (Tử Vi Vũ Khúc Liêm Trinh), bên trái luôn có TỬ VI – nhìn từ bên ngoài lá số vào trong – Bên phải luôn luôn có LIÊM TRINH. Nhị hợp luôn có THÁI ÂM. Hành Kim, dương tính. VŨ KHÚC là cánh tay phải của TỬ VI. LIÊM TRINH dò xét, VŨ KHÚC giải quyết. TỬ VI chủ sự suy nghĩ .

VU KHUC belongs to the TU VI constellation and TU VU LIEM group (TU VI – VU KHUC – LIEM TRINH), on the left, it always trines with TU VI – looking from the outside – on the right, it always trines with LIEM TRINH. Itshorizontal interaction position always has THAI AM. Its element is Metal, (+Yang). VU KHUC is the hand of TU VI. LIEM TRINH denotes the supervision, VU KHUC denotes resolvement. TU VI denotes thinking.  

Chủ Các Điều Sau Đây: 

Ngôi sao tài năng.

VŨ KHÚC là ngôi sao tài năng, cao hơn tài năng là đa năng, cao hơn nữa là kỳ tài.Thấp xuống là năng lực, khả năng.Có những việc họ làm được nhưng dù biết, dù học ta vẫn làm không được.Cái đó thuộc về kỹ năng hơn người vượt trội. Từ đó, VŨ KHÚC còn là ngôi sao tài hoa, kỳ lạ, kỳ tài,….Tất cả những cái đó tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh đi kèm với nó đánh giá.Nổi tiếng nhất là cách VŨ KHÚC VĂN KHÚC.Cách Nhị Khúc đa tài, đa năng phương diện nào cũng giỏi.

Cũng như các bạn đang sử dụng các phương tiện lên mạng.Đa phần là lên xem coi, học hỏi.Cũng với các phương tiện như thế, người ta làm được những điều rất kỳ thú, các bạn thì không.VŨ KHÚC tài năng nhờ đứng cạnh ngôi sao TỬ VI giỏi về suy nghĩ.VŨ KHÚC giải quyết vấn đề.Cái tài năng của VŨ KHÚC nhờ đi kèm với TỬ VI.Ngoài bộ Tử Vũ, ta còn có bộ Cơ Lương cũng tài năng không kém.

VU KHUC represents the followings:

v The star of Talent.

VU KHUC is the star of Talent; above Talent is pluripotential, above that is unusual talent (genius). Looking down the ladder we have potential, ability. There are things that, despite we are aware that others could do and we could learn it, we are unable to do it. That is an example of preponderant skills. From there, we must understand that VU KHUC is the star of talent, unusual talent, genius, etc. All depends on what kind of Fine or Hindrance stars surrounding it. In case of Fine stars, there is the most well-known VU KHUC – VAN KHUC style (called NHI KHUC, meaning “double KHUC”). This NHI KHUC style denotes pluripotential, multi-talent which helps one excel in every field.

Similarly to you using gadgets to go online nowadays, instead of just surfing the net for information, for studying, some others could utilize these gadgets for amazing things while you could not. VU KHUC is talented thanks to the companion with TU VI which is excellent in thinking. VU KHUC shall then resolve any problems. All the talent of VU KHUC was due to the companion with TU VI. Besides the TU VU group, we also have the CO LUONG group with equivalent talent.

Ngôi sao công lao, công trạng.

Từ tài năng VŨ KHÚC lập nên những công lao, công trạng, thành tích… Có khi trở thành sự tích. Tuỳ theo các sao đi cạnh nó. Có khi là chiến công, phát minh, những công trình xây dựng… Khi nhắc đến 1 vụ việc người ta lại nhắc đến công lao, công sức, công trạng của một người. Tức là nhắc đến ngôi sao VŨ KHÚC làm nên kỳ tích.

v The star of merit, credit.

Thanks to its talent, VU KHUC could receive great merit, credit, achivements, etc. that could one day become history. That depends on what kind of stars surrounding it. It could be the victory in battle, an invention, constructing marvelous architectural structure. When someone mention a story, they often remind us of the merit, the laboring of one or more men. In this case they are reminding us of the star VU KHUC, the star of unusual achievement.

Tài sản, tiền của.

Với tài năng, khả năng của họ.VŨ KHÚC tạo ra tiền của, việc đó đâu có gì là khó hiểu.Vậy VŨ KHÚC là tài sản.Nói đến tài sản ta thường nghĩ đến tiền bạc, bất động sản… bỏ quên đi những tác phẩm văn chương nghệ thuật, các công trình kiến trúc.Giá trị tinh thần 1 công dân đáng quí cũng là tài sản của 1 quốc gia.Nếu như không có bức tranh Mona Lisa có lẽ chúng ta không biết Leonardo da Vinci là ai.

VŨ KHÚC là tài sản vì thế cần đi với ngôi sao LỘC TỒN là cái kho, đi với nhà kho THIÊN PHỦ là hợp cách.Vì thế người ta ca ngợi cách VŨ PHỦ LỘC TỒN.

v Wealth, assets

It is nothing mysterious that with such talent, VU KHUC could achive great wealth. In this case, VU KHUC denotes the assets. Assets could easily lead us to think of cash, real estates, etc. yet we forgot that it could also means literary work, architectural work. The spiritual value of a noble citizen could also be an asset to a nation. If there is no Mona Lisa, we would not know who is Leonardo da Vinci.

Giải quyết, quả quyết, cương quyết, quyết đoán đến độc tài.

Sao VŨ KHÚC có tài nên thường đứng ra giải quyết công việc, sao này có tính quả quyết, quyết đoán nhưng không phải VŨ KHÚC nào cũng là có tài, nên võ đoán, độc tài cũng là sao này. Sẽ ít hại khi kẻ độc tài là chủ nhân của 1 gia đình.Cực kỳ có hại khi kẻ độc tài chủ nhân của 1 đất nước.Muốn được như thế cần Quyền tinh cao quí nhất và đi kèm với CÔ QUẢ là cách độc tài.

v Resolving, assertive, decisive, determined to dictatorial

VU KHUC is talented, therefore, it often stands out to resolve issues. This star is very assertive and decisive yet not all VU KHUC is really talented so they may make false assumptions and become arbitrary. It is less damaging if the dictator here is just the head of a family but it would be very damaging if the dictator is the leader of a country. This case requires the strongest Power star and accompanying CO QUA which denotes dictatorship.

v Ngôi sao cổ vũ, xúi giục…

VŨ KHÚC là ngôi sao giỏi ăn nói nhất trong nhóm Tử Vũ Liêm. Nếu được phối hợp với nhóm PHỦ TƯỚNG (Thiên Phủ, Thiên Tướng) giỏi phê phán xem xét.Lại được sự hỗ trợ của các bàng tinh khác.VŨ KHÚC giỏi cổ vũ, cổ động, động viên… nếu những việc làm ấy mang ý xấu người ta gọi là xúi giục.

v The star of encouraging, provoking, …

VU KHUC is the most charismatic in the TU VU LIEM group. In case it combines with PHU TUONG group (THIEN PHU – THIEN TUONG) which is good at appraising, judging, with the help of other small stars, VU KHUC becomes very good at encouraging, cheering. If the encouragement was meant for bad deeds, it is called instigating.

Ngôi sao giải trí, vui chơi.

VŨ KHÚC luôn luôn có Tử Vi tam hợp. Tử Vi chủ làm việc và Vũ Khúc chủ vui chơi, giải trí. Bao giờ cũng vậy, làm việc cũng có lúc cần nghỉ ngơi giải trí vui chơi.VŨ KHÚC mở ra một ngành nghề giải trí. Ta chỉ đoán VŨ KHÚC thiên về giải trí khi đi với ĐÀO HOA vì sao này chủ sự vui vẻ.

v The star of entertainment, recreation

VU KHUC always trine with TU VI. While TU VI denotes working, VU KHUC denotes recreation and entertainment. It is understandable that working require certain time for resting and entertainment. VU KHUC could open a company focusing on entertainment. Yet we only predict VU KHUC trend to entertainment if it accompanying DAO HOA because this star denotes merriment.

Giải trừ. Tránh lánh… luồn lách, né tránh.

Do là sao tài ba nên VŨ KHÚC được đánh giá là sao giỏi lánh, tránh, né.. luồn lách. Tuỳ các trường hợp VŨ KHÚC là người có thể tự mình tránh tai, tránh hoạ, giải trừ tai hoạ vì bản thân nó có tài giải quyết được sự việc. Khi không giải quyết được VŨ KHÚC trổ tài lánh, tránh biến thành người tị nạn, kẻ lẩn tránh pháp luật khi phạm tội.

VŨ KHÚC tốt là giải trừ tai hoạ chẳng có bùa phép nào, phù chú nào, thần thánh nào giải trừ cho bạn cả. Nếu như việc ác cứ làm, thấy sai vẫn làm..tất nhiên lãnh lấy hậu quả chứ tìm đâu ra kết quả.

VŨ KHÚC là sao giỏi giải quyết cần gặp thêm sao thứ 2 là TRIỆT chủ trừ. Sao TRIỆT còn có khả năng chế ngự hung, sát tinh. Hai sao này phối hợp với nhau tạo thành bộ sao giải trừ mạnh mẽ.Cũng cần biết cách tốt có thể bị phá đi. Vì nó bị mất tác dụng trước tam Không (Tuần, Triệt và Thiên Không) vì mang nghĩa không giải trừ được, mất tác dụng trước Kỵ Hình vì mang ý bị loại trừ vì vi phạm pháp luật.

Thế đấy, lá số Tử Vi chỉ là bản mật mã sắp xếp lộn xộn mà thôi.

v Evanishing, dodging, sneaking off, avoiding

Because it is a talented star, VU KHUC is considered very good at avoiding, dodging, sneaking out of something. It all depends on different cases of VU KHUC that it could mean a person who is able to avoid accidents, blow away accidents because the star VU KHUC itself could solve the problem. In case the problem is impossible to solve, VU KHUC shall show off its talent of avoiding, dodging, becoming a refugee, an outlaw (if violating the law).

A good VU KHUC shall make tragedy disappear without any magic, voodoo or god speed. If you persist in doing wrong deeds, making obvious mistakes, the outcome would become a consequence.

VU KHUC is good at solving; it therefore needs another star denoting “cut-off” which is TRIET. TRIET has the power to dominate Death and Hindrance Stars. These two stars combining into a very strongpair in evanishing issues. It is also noted that even good combination could be disrupted. For example, they could be ineffective by TAM KHONG (TUAN, TRIET and THIEN KHONG) because in this case it means “cannot evanish any problems”. It also become ineffective in the present of KY HINH because it means being outcasted because of violating the law.

Ngôi sao ngắn ngủi.

VŨ KHÚC chủ sự ngắn ngủi. Chủ 1 khúc thôi, một đoạn thôi, một lúc thôi… Trên mặt tài ba VŨ KHÚC chủ cần 1 khúc thôi là hiểu đầu đuôi câu chuyện.Trên mặt tình cảm cũng thế sao này sao này dễ có cuộc tình ngắn ngủi.Vì thế rất kỵ gặp CÔ QUẢ chủ kết quả ngắn ngủi.Sao này chỉ hợp với những công việc có tính tạm thời, khác hẳn với tính dài lâu của LIÊM TRINH.Khi xấu sao này có tính cách thủ đoạn, vắt chanh bỏ vỏ.Với trường hợp dùng người như thế là thủ đoạn.Cần thì dùng đến không cần cắt bỏ, vì sao này giỏi lẩn tránh như đã biết.Ngôi sao của đoạn tuyệt.

v The star of shortness

VU KHUC denotes shortness. It means only a short while, a short range, a short moment, etc. When speaking of skill, VU KHUC means only a short piece of information could reveal the whole story. When speaking of lovelife, this star denotes a short romance. Therefore it is not suitable to go with CO QUA in which they shall mean “a quick result”. This star is only suitable with temporary jobs, it trait is completely opposite with LIEM TRINH. When it is a bad guy, VU KHUC is pretty crafty, exploiting any resources until dry and seek for new resources. In case of human resources, this method is called crafty: cutting of someone when that person is no longer useful since this star is well-known for sneaking away. It is the star of rupture.

Chủ sự cắt.

Cắt là 1 yếu tố quan trọng trong đời sống.Nếu không cắt, tấm vải không thể thành quần áo được. Phải cắt tấm sắt mới hàn nối thành chiếc xe. Vậy yếu tố “cắt” rất cần thiết đi với yếu tố “nối” mới hay.Đó là cách VŨ TƯỚNG chủ cắt và nối.Cho nên nhóm TỬ VŨ LIÊM hội họp với nhóm PHỦ TƯỚNG là hợp lý.

Nhưng đi với nhóm SÁT PHÁ THAM tạo ra các cách cắt bỏ (VŨ PHÁ) cắt đứt , cắt mất (VŨ SÁT) là những yếu tố thoạt nghe không hay. Như, cắt bỏ Crimea khỏi Ukraine có thể đau lòng với người này nhưng có thể vui lòng người khác. Cắt bỏ 1 phần cơ thể bị ung thư là việc nên làm. Cắt bỏ có thể tốt hoặc xấu.Cắt bỏ cái gì còn quan trọng hơn nhiều.Cắt bỏ 1 mảnh vườn để bán lấy tiền mua thuốc uống trị bệnh.Cắt bỏ đoạn tuyệt với kẻ xấu là hay, cắt bỏ đoạn tuyệt với kẻ tốt là xấu.Cũng như nối tiêp với kẻ xấu và tiếp tục như vậy vô tình ta bị lạm dụng hoặc tự làm xấu mình đi.

Cắt nối hay cắt bỏ hay cắt đứt không quan trọng. Nối tốt hay nối xấu, bỏ tốt hay bỏ xấu mới là sự quan trọng. Tất cả những cái đó chỉ có thể tìm thấy trên lá số Tử Vi của chính bạn.

v The star of the action: cutting

Cutting is an important action in life. By cutting, a piece of cloth becomes a suit. By cutting, a sheet of iron becomes a car. Therefore, the action cutting is essential yet it is even better when accompanying the action “joining”. It is precisely the style VU TUONG (VU KHUC – THIEN TUONG) denotes cutting and joining. In this manner, TU VU LIEM combining with PHU TUONG is utmost reasonable.

On the other hand, when combining with SAT PHA THAM, it creates VU PHA (cut and throw away), VU SAT (cut and losing), these styles do not sound very nice. For instance, cutting off Crimea out of Ukraine may means sadness to some people but joy to others. Cutting of a cancer tumor is an advisable thing to do. The act of cutting may mean good or bad. Yet the more important fact is what do we cut? It could be cutting off a piece of land to sell for money to treat a disease. Cutting off with a bad person is good but cutting off with a good person is definitely bad. Similarly, joining and continue to join with bad people accidentally makes us being exploited or shame ourselves.

Từ cắt chuyển qua chặt, chém.

Cắt bỏ có thể bằng lời nói.Cắt bỏ bằng vật dụng như dao kéo. Cắt bỏ bằng hung khí, vũ khí. VŨ KHÚC vốn là ngôi sao dùng sức.Dùng sức đây có thể là ý chí. Cho đến dùng sức mạnh tay chân, tất cả tuỳ thuộc vào các sao quanh nó để luận. Khi dùng đến sức mạnh cơ bắp, lúc đó VŨ KHÚC là ngôi sao vũ lực, đã thế lôi kéo theo ngôi TỬ VI vốn là ngôi sao hành động trở thành thô bạo. Cũng chưa nguy hiểm bằng dùng binh lực để giải quyết vần đề đưa đến chiến tranh.

v From cutting to chopping and slashing.

Cutting off may be done verbally. However, cutting off could also be done by tools such as knife or scissors. Cutting off could also be done by weapons. VU KHUC basically tends to use its physical strength. This strength may means will power or physical strength, it all depends on what kind of stars surrounding it. When utilizing physical strength, VU KHUC becomes the star of violence; it also invokes TU VI – the star of action – into violent actions. Lastly, the most dangerous case is utilizing military power to solve problems in which war would burst out.

Do mang ý cắt, chém. Đó cũng là lý do có câu:

“VŨ KHÚC thủ Thân vi hạ cách” vì thân thể dễ bị cắt, chặt, chém, mổ xẻ tất dễ bị tật nguyền. Nhưng ngày nay y khoa tiến bộ việc mổ xẻ rất cần thiết để kéo dài tuổi thọ.

Because it means cutting, slashing, there is a saying:

“It is the worst style when VU KHUC is the major star of THAN Section” since your body tends to be cut, slashed, chopped, going into surgery which easily lead to being handicap. However, nowadays, thanks to the advancement in medical field, surgery is sometimes necessary to prolong our lives.

Trên là những nét đặc trưng nổi bật thường thấy của sao này.

Vậy VŨ KHÚC là người tài hoa, tên tài phiệt, tên quân phiệt, tên độc tài, kẻ vũ phu, kẻ giỏi lẩn tránh, kẻ giết người bằng đâm, chặt, chém… đến kẻ bị chém, tự chém. Tất cả tuỳ thuộc vào các Hung, Sát, Cát tinh xoay quanh nó để quyết đoán.

Above are the outstanding characteristics of this star.

In short, the person of VU KHUC is a talented person, a tycoon, a militarist, a dictator, a brute, a sneaky man, a murderer by stabbing, chopping or slashing, … to a stabbed victim. It all depends on what kind of Death, Hindrance, Fine stars surrounding it for an accurate prediction. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button