Tử vi

Sáu (đường) tuyến mệnh bàn

Tập trung trên 6 đường tuyến mệnh bàn đã có những luận thuật, đây là căn cứ vào yêu cầu của Hà Lạc pháp, nhưng lại cần nói rõ những điều cần thiết lại một lần nữa.

Cung xung chiếu (đối cung) đối diện với bản cung, thì tương trợ giúp đỡ nhau, kiềm chế nhau, ảnh lẫn nhau. Cho nên bản cung và cung xung chiếu có thể hình thành một tuyến, một mệnh bàn tổng cộng có 12 cung, thì có 6 tuyến. Cung Mệnh và cung Thiên Di tổ thành tuyến Mệnh Di, cung Phụ Mẫu và cung Tật Ách tổ thành tuyến Phụ Tật, cung Huynh Đệ và cung Giao Hữu (chính là cung Nô Bộc) tổ thành tuyến Huynh Hữu (Huynh Nô), cung Phu Thê và cung Quan Lộc tổ thành tuyến Phu Quan, cung Tử Nữ và cung Điền Trạch tổ thành tuyến Tử Điền, cung Tài Bạch và cung Phúc Đức tổ thành tuyến Tài Phúc. Bản cung xấu, đối cung tốt có thể được bổ cứu; nếu bản cung và đối cung đều không tốt, thì không có cách nào đề bổ cứu cả, trong khi gặp nó ở Đại Hạn và Lưu Niên khi một cung có sao Hóa Kị, thì rễ có hung sự phát sinh.

Xem về Sự nghiệp và Tài vận, vận dụng của Hà Lạc Phái rất trọng 2 tuyến là tuyến Huynh Hữu và tuyên Phu Tật.

Tuyến Phu Tật lại gọi là tuyến Văn Thư, khi xem vận số (định mệnh) là đề cập đến “Danh Tiếng” khi Tứ Hóa nhập vào tuyến Phu Tật và bản thân

Tuyến Huynh Hữu lại gọi là tuyến thành tựu, xem thành tựu, thì đề cập đến “Tài lợi” khi tứ hóa nhập vào tuyến Huynh Hữu và bản thân.

Tuyến Mệnh Di là tuyến hoạt động xã hội, xem hoạt động, địa vị, thì đề cập đến “bố cục nhân sự” khi Tứ Hóa nhập vào tuyến Mệnh Dị và bản thân.

Bởi vì các cung đều có thể là bản cung, đều có thể phi xuất Tứ Hóa, mà các cung lại có 6 tuyến của các cung. Ví dụ: Nếu lấy cung Huynh Đệ làm bản cung, tức là lấy cung Huynh đệ làm Thái cực điểm, là cung mệnh mới, sắp lại 12 cung, lại hai lần xung chiếu nhau, được ra 6 tuyến của cung Huynh Đệ: Tuyến Huynh Hữu của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Mệnh Di của Huynh Đệ, tuyến Phu Quan của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Tử Điền của Huynh Đệ, tuyến Tử Điền của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Huynh Hữu của Huynh Đệ, tuyến Tài Phúc của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Phu Quan của Huynh Đệ, tuyến Phụ Tật của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Tài Phúc của Huynh Đệ, tuyến Mệnh Di của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Phụ Tật của Huynh Đệ.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Sáu (đường) tuyến mệnh bàn

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sáu (đường) tuyến mệnh bàn

Tập trung trên 6 đường tuyến mệnh bàn đã có những luận thuật, đây là căn cứ vào yêu cầu của Hà Lạc pháp, nhưng lại cần nói rõ những điều cần thiết lại một lần nữa.

Cung xung chiếu (đối cung) đối diện với bản cung, thì tương trợ giúp đỡ nhau, kiềm chế nhau, ảnh lẫn nhau. Cho nên bản cung và cung xung chiếu có thể hình thành một tuyến, một mệnh bàn tổng cộng có 12 cung, thì có 6 tuyến. Cung Mệnh và cung Thiên Di tổ thành tuyến Mệnh Di, cung Phụ Mẫu và cung Tật Ách tổ thành tuyến Phụ Tật, cung Huynh Đệ và cung Giao Hữu (chính là cung Nô Bộc) tổ thành tuyến Huynh Hữu (Huynh Nô), cung Phu Thê và cung Quan Lộc tổ thành tuyến Phu Quan, cung Tử Nữ và cung Điền Trạch tổ thành tuyến Tử Điền, cung Tài Bạch và cung Phúc Đức tổ thành tuyến Tài Phúc. Bản cung xấu, đối cung tốt có thể được bổ cứu; nếu bản cung và đối cung đều không tốt, thì không có cách nào đề bổ cứu cả, trong khi gặp nó ở Đại Hạn và Lưu Niên khi một cung có sao Hóa Kị, thì rễ có hung sự phát sinh.

Xem về Sự nghiệp và Tài vận, vận dụng của Hà Lạc Phái rất trọng 2 tuyến là tuyến Huynh Hữu và tuyên Phu Tật.

Tuyến Phu Tật lại gọi là tuyến Văn Thư, khi xem vận số (định mệnh) là đề cập đến “Danh Tiếng” khi Tứ Hóa nhập vào tuyến Phu Tật và bản thân

Tuyến Huynh Hữu lại gọi là tuyến thành tựu, xem thành tựu, thì đề cập đến “Tài lợi” khi tứ hóa nhập vào tuyến Huynh Hữu và bản thân.

Tuyến Mệnh Di là tuyến hoạt động xã hội, xem hoạt động, địa vị, thì đề cập đến “bố cục nhân sự” khi Tứ Hóa nhập vào tuyến Mệnh Dị và bản thân.

Bởi vì các cung đều có thể là bản cung, đều có thể phi xuất Tứ Hóa, mà các cung lại có 6 tuyến của các cung. Ví dụ: Nếu lấy cung Huynh Đệ làm bản cung, tức là lấy cung Huynh đệ làm Thái cực điểm, là cung mệnh mới, sắp lại 12 cung, lại hai lần xung chiếu nhau, được ra 6 tuyến của cung Huynh Đệ: Tuyến Huynh Hữu của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Mệnh Di của Huynh Đệ, tuyến Phu Quan của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Tử Điền của Huynh Đệ, tuyến Tử Điền của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Huynh Hữu của Huynh Đệ, tuyến Tài Phúc của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Phu Quan của Huynh Đệ, tuyến Phụ Tật của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Tài Phúc của Huynh Đệ, tuyến Mệnh Di của mệnh bàn ban đầu biến thành tuyến Phụ Tật của Huynh Đệ.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button