Tử vi

Số biến quái

1/- Khảm 6 – 1

– Hào 1: biến Đoài 2 – 7

– Hào 2: biến Khôn 8 – 2

Bạn đang xem: Số biến quái

– Hào 3: biến Tốn 5 – 4

– Tiên thiên Khảm 6 => 2 – 8 – 5 = 15

– Hậu thiên Khảm 1 = > 7 – 2 – 4 = 13

2/- Khôn 8 – 2

– Hào 1: biến Chấn 4 – 3

– Hào 2: biến Khảm 6 – 1

– Hào 3: biến Cấn 8 – 7

– Tiên thiên Khôn 8 => 4 – 6 – 7 = 17

– Hậu thiên Khôn 2 => 3 – 1 – 8 = 12

3/- Chấn 4 – 3

– Hào 1: biến Khôn 8 – 2

– Hào 2: biến Đoài 2 – 7

– Hào 3: biến Ly 3 – 9

– Tiên thiên Chấn 4 => 8 – 2 – 3 = 13

– Hậu thiên Chấn 3 => 2 – 7 – 9 = 18

4/- Tốn 5 – 4

– Hào 1: biến Càn 1 – 6

– Hào 2: biến Cấn 7 – 8

– Hào 3: biến Khảm 6 – 1

– Tiên thiên Tốn 5 => 1 – 7 – 6 = 14

– Hậu thiên Tốn 4 => 6 – 8 – 1 = 15

6/- Càn 1 – 6

– Hào 1: biến Tốn 5 – 4

– Hào 2: biến Ly 3 – 9

– Hào 3: biến Đoài 2 – 7

– Tiên thiên Càn 1 => 5 – 3 – 2 = 10

– Hậu thiên Càn 6 => 4 – 9 – 7 = 20

7/- Đoài 2 – 7

– Hào 1: biến Khảm 6 – 1

– Hào 2: biến Chấn 4 – 3

– Hào 3: biến Càn 1 – 6

– Tiên thiên Đoài 2 => 6 – 4 – 1 = 11

– Hậu thiên Đoài 7 => 1 – 3 – 6 = 10

8/- Cấn 7 – 8

– Hào 1: biến Ly 3 – 9

– Hào 2: biến Tốn 5 – 4

– Hào 3: biến Khảm 6 – 1

– Tiên thiên Cấn 7 => 3 – 5 – 6 = 14

– Hậu thiên Cấn 8 => 9 – 4 – 1 = 14

9/- Ly 3 – 9

– Hào 1: biến Cấn 7 – 8

– Hào 2: biến Càn 1 – 6

– Hào 3: biến Chấn 4 – 3

– Tiên thiên Ly 3 => 7 – 1 – 4 = 12

– Hậu thiên Ly 9 => 8 – 6 – 3 = 17

Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn

10 11 12 13 14 15 14 17 [ Tiên thiên ]

20 10 17 18 15 13 14 12 [ Hậu thiên ]

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Số biến quái

1/- Khảm 6 – 1

– Hào 1: biến Đoài 2 – 7

– Hào 2: biến Khôn 8 – 2

– Hào 3: biến Tốn 5 – 4

– Tiên thiên Khảm 6 => 2 – 8 – 5 = 15

– Hậu thiên Khảm 1 = > 7 – 2 – 4 = 13

2/- Khôn 8 – 2

– Hào 1: biến Chấn 4 – 3

– Hào 2: biến Khảm 6 – 1

– Hào 3: biến Cấn 8 – 7

– Tiên thiên Khôn 8 => 4 – 6 – 7 = 17

– Hậu thiên Khôn 2 => 3 – 1 – 8 = 12

3/- Chấn 4 – 3

– Hào 1: biến Khôn 8 – 2

– Hào 2: biến Đoài 2 – 7

– Hào 3: biến Ly 3 – 9

– Tiên thiên Chấn 4 => 8 – 2 – 3 = 13

– Hậu thiên Chấn 3 => 2 – 7 – 9 = 18

4/- Tốn 5 – 4

– Hào 1: biến Càn 1 – 6

– Hào 2: biến Cấn 7 – 8

– Hào 3: biến Khảm 6 – 1

– Tiên thiên Tốn 5 => 1 – 7 – 6 = 14

– Hậu thiên Tốn 4 => 6 – 8 – 1 = 15

6/- Càn 1 – 6

– Hào 1: biến Tốn 5 – 4

– Hào 2: biến Ly 3 – 9

– Hào 3: biến Đoài 2 – 7

– Tiên thiên Càn 1 => 5 – 3 – 2 = 10

– Hậu thiên Càn 6 => 4 – 9 – 7 = 20

7/- Đoài 2 – 7

– Hào 1: biến Khảm 6 – 1

– Hào 2: biến Chấn 4 – 3

– Hào 3: biến Càn 1 – 6

– Tiên thiên Đoài 2 => 6 – 4 – 1 = 11

– Hậu thiên Đoài 7 => 1 – 3 – 6 = 10

8/- Cấn 7 – 8

– Hào 1: biến Ly 3 – 9

– Hào 2: biến Tốn 5 – 4

– Hào 3: biến Khảm 6 – 1

– Tiên thiên Cấn 7 => 3 – 5 – 6 = 14

– Hậu thiên Cấn 8 => 9 – 4 – 1 = 14

9/- Ly 3 – 9

– Hào 1: biến Cấn 7 – 8

– Hào 2: biến Càn 1 – 6

– Hào 3: biến Chấn 4 – 3

– Tiên thiên Ly 3 => 7 – 1 – 4 = 12

– Hậu thiên Ly 9 => 8 – 6 – 3 = 17

Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn

10 11 12 13 14 15 14 17 [ Tiên thiên ]

20 10 17 18 15 13 14 12 [ Hậu thiên ]

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button