Tử vi

“Số” của Tử vi đấu số

【飞星漫谈十九】紫微斗数的「数」

十九【紫微斗数岂无数】数藏于飞星紫微中 星宫之数

「铁板神数」、「诸葛神数」和「六壬神数」等等,都有一大堆的数字和数的运用,偏偏「紫微斗数」有数之名却无数之实。飞星派仪之根基「十八飞星紫微」,就运用了后天八卦、九宫飞星、河图数和洛书数等演化出一系列飞星派的理论。在这一篇就浅论一下星宫之数。

Bạn đang xem: “Số” của Tử vi đấu số

斗数之奇妙之所在,在于河洛理数之推演。

以一为命宫,其十二宫之分布为:一命,二兄,三夫,四子,五财,六疾,七迁,八友,九官,十田,十一福,十二父。

一六为水体数,火之用数。人有命也要有肉体,所以六为疾厄也,故人与命为一六之关系,是为一六共宗。

二七乃火之体数,土之用数。二为兄弟、同事、交友;七为迁移,为外交,为人际。

常言道出外靠朋友,就是这个关系中看出来。此为二七同道。

三八乃木之体数,木之用数。三为夫妻,八为交友。有云交友与夫妻要一起看,就是三八而用的道理。先友后婚。看婚姻要先看交友宫,就是先友后緍之道理。

四九乃金之体数,金之用数。四为子女宫,九为官禄。官禄为人生之成就位。在家的观念中,可以视子女为人的一生成就;不过子女也是代表桃花,有成就惹桃花了。

五十乃土之体数,水之用数。五,财帛宫为财,十田宅宫就为库也。所以化禄入财不为实,还是会用掉的,入田才为实。

六、十一和七十二就归元。所以福德为人身心所受之福,父母亦代表在外之助力,为长辈,上司等等。

胡乱拉杂讲了一些斗数中的数。其实当中数之理论极为复习,例如之前讲过的一、五、九、十,一、六、八、十背后的理论等等。有机会我组织一下再拿出来替大家讨论。

[Phi tinh mạn đàm 19] – “Số” của Tử vi đấu số

19. [tử vi đấu số khởi vô số] số giấu ở tại phi tinh tử vi Trong số của tinh cung

“Thiết bản thần số”, “Gia Cát thần số” và “Lục nhâm thần số” các loại, đều tích tụ ngày một lớn chữ số và cách vận dụng số. Cũng như vậy, số của “Tử vi đấu sổ” đều hữu danh vô thực (Dgc: Ý nói các con số có tên nhưng không có thật). Nền móng của Phi tinh phái “Thập bát phi tinh tử vi”, dựa vào vận dụng hậu thiên bát quái, cửu cung phi tinh, số Hà đồ và số Lạc thư .. diễn hóa ra một loạt lý luận của phi tinh phái. Ở thiên này nhân tiện bàn qua một chút về tinh cung số.

Chỗ kỳ diệu của Đấu sổ là ở suy diễn của Hà Lạc lý số.

Lấy 1 là cung Mệnh, thì 12 cung phân số như sau: 1 Mệnh, 2 Bào, 3 Phối, 4 Tử, 5Tài, 6 Tật, 7 Di, 8 Nô, 9 Quan, 10 Điền, 11 Phúc, 12 Phụ.

1 – 6 là số Thể của Thủy, là số Dụng của Hỏa (Hỏa chi dụng số). Người có Mệnh cũng cần phải có thể xác, cho nên 6 là cung Tật ách vậy, vì thế nhân và mệnh là quan hệ 1-6, chính là nhất lục cộng tông.

2 – 7 là số Thể của Hỏa, là số Dụng của Thổ. 2 là huynh đệ, đồng nghiệp, giao hữu; 7 là Di, là ngoại giao, là giao tế bên ngoài. Người ta hay nói ra ngoài nhờ bạn nhờ bè, chính là dựa vào quan hệ này. Đây là nhị thất đồng đạo.

3 – 8 là số Thể của mộc, số Dụng của Mộc. 3 là Phu thê, 8 là Giao hữu. Có câu giàu vì bạn, sang vì vợ, chính là dùng lý thuyết 3 – 8 này. Trước bạn sau cưới. Nhìn hôn nhân trước hết phải nhìn cung Giao hữu, chính là đạo lý “Tiên giao hậu mẫn” (Dgc: Tiên giao hậu mẫn: trước chơi với nhau, sau lấy nhau).

4 – 9 là số Thể của Kim, số Dụng của Kim. 4 là cung Tử nữ, 9 là cung Quan lộc. Quan lộc là là vị trí thành tựu của con người. Trong quan niệm gia đình, có thể coi con cái là thành tựu của cả đời người; nhưng cung Tử tức cũng là đại biểu hoa đào, thành tựu dẫn đến đào hoa.

5 – 10 là số Thể của Thổ, số Dụng của Thủy. 5 cung Tài bạch là tài, 10 là cung Điền trạch, cũng là kho tiền vậy. Cho nên hóa lộc nhập Tài không phải là thực, dùng rồi sẽ hết, nhập Điền mới là thật.

6 – 11 và 7 – 2 là quy nguyên. Cho nên cung Phúc đức là phúc mà thân tâm được thụ hưởng, cung Phụ mẫu đại biểu cha mẹ, trợ lực bên ngoài, hoặc trưởng bối, cấp trên …

Linh tinh lộn xộn mà nói qua một chút về số trong tử vi. Thật ra trong lý luận của số vô cùng phức tạp. Ví dụ như trước đây đã nói lý luận đằng sau của: một, năm, chín, mười, một, sáu, tám, mười ….. các loại. Có cơ hội ta sẽ thay mặt mọi người đem vấn đề nay ra thảo luận lại.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

【飞星漫谈十九】紫微斗数的「数」

十九【紫微斗数岂无数】数藏于飞星紫微中 星宫之数

「铁板神数」、「诸葛神数」和「六壬神数」等等,都有一大堆的数字和数的运用,偏偏「紫微斗数」有数之名却无数之实。飞星派仪之根基「十八飞星紫微」,就运用了后天八卦、九宫飞星、河图数和洛书数等演化出一系列飞星派的理论。在这一篇就浅论一下星宫之数。

斗数之奇妙之所在,在于河洛理数之推演。

以一为命宫,其十二宫之分布为:一命,二兄,三夫,四子,五财,六疾,七迁,八友,九官,十田,十一福,十二父。

一六为水体数,火之用数。人有命也要有肉体,所以六为疾厄也,故人与命为一六之关系,是为一六共宗。

二七乃火之体数,土之用数。二为兄弟、同事、交友;七为迁移,为外交,为人际。

常言道出外靠朋友,就是这个关系中看出来。此为二七同道。

三八乃木之体数,木之用数。三为夫妻,八为交友。有云交友与夫妻要一起看,就是三八而用的道理。先友后婚。看婚姻要先看交友宫,就是先友后緍之道理。

四九乃金之体数,金之用数。四为子女宫,九为官禄。官禄为人生之成就位。在家的观念中,可以视子女为人的一生成就;不过子女也是代表桃花,有成就惹桃花了。

五十乃土之体数,水之用数。五,财帛宫为财,十田宅宫就为库也。所以化禄入财不为实,还是会用掉的,入田才为实。

六、十一和七十二就归元。所以福德为人身心所受之福,父母亦代表在外之助力,为长辈,上司等等。

胡乱拉杂讲了一些斗数中的数。其实当中数之理论极为复习,例如之前讲过的一、五、九、十,一、六、八、十背后的理论等等。有机会我组织一下再拿出来替大家讨论。

[Phi tinh mạn đàm 19] – “Số” của Tử vi đấu số

19. [tử vi đấu số khởi vô số] số giấu ở tại phi tinh tử vi Trong số của tinh cung

“Thiết bản thần số”, “Gia Cát thần số” và “Lục nhâm thần số” các loại, đều tích tụ ngày một lớn chữ số và cách vận dụng số. Cũng như vậy, số của “Tử vi đấu sổ” đều hữu danh vô thực (Dgc: Ý nói các con số có tên nhưng không có thật). Nền móng của Phi tinh phái “Thập bát phi tinh tử vi”, dựa vào vận dụng hậu thiên bát quái, cửu cung phi tinh, số Hà đồ và số Lạc thư .. diễn hóa ra một loạt lý luận của phi tinh phái. Ở thiên này nhân tiện bàn qua một chút về tinh cung số.

Chỗ kỳ diệu của Đấu sổ là ở suy diễn của Hà Lạc lý số.

Lấy 1 là cung Mệnh, thì 12 cung phân số như sau: 1 Mệnh, 2 Bào, 3 Phối, 4 Tử, 5Tài, 6 Tật, 7 Di, 8 Nô, 9 Quan, 10 Điền, 11 Phúc, 12 Phụ.

1 – 6 là số Thể của Thủy, là số Dụng của Hỏa (Hỏa chi dụng số). Người có Mệnh cũng cần phải có thể xác, cho nên 6 là cung Tật ách vậy, vì thế nhân và mệnh là quan hệ 1-6, chính là nhất lục cộng tông.

2 – 7 là số Thể của Hỏa, là số Dụng của Thổ. 2 là huynh đệ, đồng nghiệp, giao hữu; 7 là Di, là ngoại giao, là giao tế bên ngoài. Người ta hay nói ra ngoài nhờ bạn nhờ bè, chính là dựa vào quan hệ này. Đây là nhị thất đồng đạo.

3 – 8 là số Thể của mộc, số Dụng của Mộc. 3 là Phu thê, 8 là Giao hữu. Có câu giàu vì bạn, sang vì vợ, chính là dùng lý thuyết 3 – 8 này. Trước bạn sau cưới. Nhìn hôn nhân trước hết phải nhìn cung Giao hữu, chính là đạo lý “Tiên giao hậu mẫn” (Dgc: Tiên giao hậu mẫn: trước chơi với nhau, sau lấy nhau).

4 – 9 là số Thể của Kim, số Dụng của Kim. 4 là cung Tử nữ, 9 là cung Quan lộc. Quan lộc là là vị trí thành tựu của con người. Trong quan niệm gia đình, có thể coi con cái là thành tựu của cả đời người; nhưng cung Tử tức cũng là đại biểu hoa đào, thành tựu dẫn đến đào hoa.

5 – 10 là số Thể của Thổ, số Dụng của Thủy. 5 cung Tài bạch là tài, 10 là cung Điền trạch, cũng là kho tiền vậy. Cho nên hóa lộc nhập Tài không phải là thực, dùng rồi sẽ hết, nhập Điền mới là thật.

6 – 11 và 7 – 2 là quy nguyên. Cho nên cung Phúc đức là phúc mà thân tâm được thụ hưởng, cung Phụ mẫu đại biểu cha mẹ, trợ lực bên ngoài, hoặc trưởng bối, cấp trên …

Linh tinh lộn xộn mà nói qua một chút về số trong tử vi. Thật ra trong lý luận của số vô cùng phức tạp. Ví dụ như trước đây đã nói lý luận đằng sau của: một, năm, chín, mười, một, sáu, tám, mười ….. các loại. Có cơ hội ta sẽ thay mặt mọi người đem vấn đề nay ra thảo luận lại.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button