Tử vi

Sự biến hóa thái cực của cung vị

Lão Tử nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo là từ không đến có, từ vô cực sản sinh thái cực, vũ trụ là là từ hư vô hỗn độn đến có thiên thể thực thể, thiên thể sinh địa, thiên địa sinh nhân, thiên địa nhân sinh vạn vật. Trong vũ trụ vạn vật đều từ hư không đến mà có, nó to lớn vô biên, nó nhỏ thì nhỏ vô hạn, cho nên vạn vật vạn sự đều có thể là thái cực. Thái cực là môt, trong vật vật chính là ý nghĩa trung tâm, hạt nhân. Trong 12 cung của Tử vi đẩu số, thì Mệnh cung là trung tâm, cho nên Mệnh cung chính là điểm thái cực. Ở trong 12 cung, nếu lấy cung Huynh đệ làm trung tâm, hạt nhân, tức là lấy cung Huynh Đệ coi như cung Mệnh của huynh đệ để xem, đây chính là cung Huynh Đệ biến thành một điểm thái cực mới khác, chính là sinh ra 12 cung mới xoay quanh Mệnh cung mới. Giống như lấy một cung khác làm cung Mệnh mới, điểm thái cực mới, lại sản sinh ra 12 cung mới xoay quanh cung Mệnh mới. Đây chính là hình thành sự chuyển đổi thái cực của cung vị, sau khi cung vị chuyển đổi thái cực cùng 12 cung vị nguyên bàn được đối chiếu bằng bảng biểu dưới.

Sau khi Thái cực biến hóa, cho nên khi thảo luận về cát hung được mất của nhân sự thì lấy nhân sự mà mệnh cung mới đại biểu làm đối tượng, làm hạt nhân, chính là nói cát hung được mất mà 12 cung mới biểu tượng đều là mối quan hệ mật thiết của mệnh cung mới, tức là lấy cung Huynh đệ làm chủ tể, cát hung được mất của nhân sự mà 12 cung phản ánh đều lấy cung Huynh đệ làm hạt nhân, sự may mắn, cơ hội của mệnh vận được cung Huynh đệ phản ánh, cũng phản ánh ra mới quan hệ nhânsự mật thiết của 11 cung còn lại.

Phương pháp luận cát hung được mất của 12 cung mới, với phương pháp luận đoán của 12 cung nguyên bàn cơ bản giống nhau, nhưng điểm biến đổi thái cực trên cơ sở mệnh bàn ban đầu diễn biến ra, mệnh bàn ban đầu là “Ta”, sở sĩ mối quan hệ giữa mệnh bàn mới với 12 cung mệnh bàn ban đầu cũng vô cùng mật thiết, bởi vì đầu tiên mà nhân sự phản ánh là có liên hệ với “Ta”, mệnh bàn ban đầu làm “thể”, mệnh bàn mới làm “dụng”, nó phản ánh một cách đầy đủ mối quan hệ giữa Thể và Dụng. Ví dụ: Khi lấy cung Quan Lộc làm cung Mệnh mới, cung Quan lộc ban đầu là tình hình chủ thể vận khí sự nghiệp; Mệnh cung ban đầu là Tài Bạch của Quan Lộc, là sự thu nhập về tiền mặt, tiền lương, tiền vốn của của sự nghiệp; cung Huynh Đệ ban đầu là Tật Ách của Quan Lộc, là phòng làm việc, địa điểm làm việc, các thiếu sót còn tồn tại; cung Phu Thê ban đầu là Thiên Di của Quan Lộc, là sự nghiệp bên ngoài, phương pháp ngoại giao, tình hình tiêu thụ (hàng hóa); cung Tử Tức ban đầu là cung Giao Hữu của Quan Lộc, là cấp dưới, trợ thủ, quần chúng; cung Tài Bạch ban đầu là Quan Lộc của Quan Lộc, là cấp trên quản chế ta, tài năng của bản thân, năng lực chỉ huy, quan chức lớn nhỏ, thăng giáng chức; Cung Tật ách ban đầu là Điền Trạch của Quan Lộc, là kinh nghiệm công tác, kho bạc nhà nước, tiền bạc gửi ở ngoài; cung Thiên Di ban đầu là Phúc Đức của Quan Lộc, là công việc lao động nhàn hạ, phúc lợi bảo hiểm lao động, thái độ với sự nghiệp; cung Giao Hữu là Phụ Mẫu của Quan Lộc, chỗ giựa vững chắc của sự nghiệp, trí lực, văn bằng (bằng tốt nghiệp; bằng cấp), chức danh…; cung Điền Trạch ban đâu là Huynh Đệ của Quan Lộc, là đồng sự, đối thụ cạnh tranh, bạn, nhóm hợp tác; cung Phúc Đức ban đầu là Phu Thê của Quan Lộc, cuộc sống phía sau, trợ thủ đắc lục đặc biệt, phạm vi quyền lực có thể sử dụng; cung Phụ Mẫu ban đầu là Tử Nữ của Quan Lộc, là độc quyền một mình (bản quyền sáng chế phát minh), thành quả.

Mới: Vận dụng thực tế mới quan hệ thể dụng của 12 cung ban đầu có thể tham khảo “bảng bảng 12 can cung Tứ Hóa nhập các cung” tiết 1.

Bản đối chiếu 12 cung vị giữa mệnh cung mới và mệnh bàn ban đầu

Từ bảng trên có thể xem ra, một mệnh bàn biến đổi Thái cực một lần, gồm có 12 điểm thái cực, tổng cộng có 144 cung vị biến hóa. Căn cứ vào lý luận của Thái Cực, còn có thể thái cực biến hóa lần 2, thái cực biến hóa lần 3, nhưng suy cho cùng biến hóa càng nhiều càng phân tán, khó chính xác, độ chuẩn xác của tin tức có chỗ biến hóa, cho nên chúng ta lại chủ trương thái cực một lần biến hóa thì có thể được rồi.

Còn nữa, 12 cung vận hạn có thể biến đổi Thái cực.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Sự biến hóa thái cực của cung vị

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự biến hóa thái cực của cung vị

Lão Tử nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo là từ không đến có, từ vô cực sản sinh thái cực, vũ trụ là là từ hư vô hỗn độn đến có thiên thể thực thể, thiên thể sinh địa, thiên địa sinh nhân, thiên địa nhân sinh vạn vật. Trong vũ trụ vạn vật đều từ hư không đến mà có, nó to lớn vô biên, nó nhỏ thì nhỏ vô hạn, cho nên vạn vật vạn sự đều có thể là thái cực. Thái cực là môt, trong vật vật chính là ý nghĩa trung tâm, hạt nhân. Trong 12 cung của Tử vi đẩu số, thì Mệnh cung là trung tâm, cho nên Mệnh cung chính là điểm thái cực. Ở trong 12 cung, nếu lấy cung Huynh đệ làm trung tâm, hạt nhân, tức là lấy cung Huynh Đệ coi như cung Mệnh của huynh đệ để xem, đây chính là cung Huynh Đệ biến thành một điểm thái cực mới khác, chính là sinh ra 12 cung mới xoay quanh Mệnh cung mới. Giống như lấy một cung khác làm cung Mệnh mới, điểm thái cực mới, lại sản sinh ra 12 cung mới xoay quanh cung Mệnh mới. Đây chính là hình thành sự chuyển đổi thái cực của cung vị, sau khi cung vị chuyển đổi thái cực cùng 12 cung vị nguyên bàn được đối chiếu bằng bảng biểu dưới.

Sau khi Thái cực biến hóa, cho nên khi thảo luận về cát hung được mất của nhân sự thì lấy nhân sự mà mệnh cung mới đại biểu làm đối tượng, làm hạt nhân, chính là nói cát hung được mất mà 12 cung mới biểu tượng đều là mối quan hệ mật thiết của mệnh cung mới, tức là lấy cung Huynh đệ làm chủ tể, cát hung được mất của nhân sự mà 12 cung phản ánh đều lấy cung Huynh đệ làm hạt nhân, sự may mắn, cơ hội của mệnh vận được cung Huynh đệ phản ánh, cũng phản ánh ra mới quan hệ nhânsự mật thiết của 11 cung còn lại.

Phương pháp luận cát hung được mất của 12 cung mới, với phương pháp luận đoán của 12 cung nguyên bàn cơ bản giống nhau, nhưng điểm biến đổi thái cực trên cơ sở mệnh bàn ban đầu diễn biến ra, mệnh bàn ban đầu là “Ta”, sở sĩ mối quan hệ giữa mệnh bàn mới với 12 cung mệnh bàn ban đầu cũng vô cùng mật thiết, bởi vì đầu tiên mà nhân sự phản ánh là có liên hệ với “Ta”, mệnh bàn ban đầu làm “thể”, mệnh bàn mới làm “dụng”, nó phản ánh một cách đầy đủ mối quan hệ giữa Thể và Dụng. Ví dụ: Khi lấy cung Quan Lộc làm cung Mệnh mới, cung Quan lộc ban đầu là tình hình chủ thể vận khí sự nghiệp; Mệnh cung ban đầu là Tài Bạch của Quan Lộc, là sự thu nhập về tiền mặt, tiền lương, tiền vốn của của sự nghiệp; cung Huynh Đệ ban đầu là Tật Ách của Quan Lộc, là phòng làm việc, địa điểm làm việc, các thiếu sót còn tồn tại; cung Phu Thê ban đầu là Thiên Di của Quan Lộc, là sự nghiệp bên ngoài, phương pháp ngoại giao, tình hình tiêu thụ (hàng hóa); cung Tử Tức ban đầu là cung Giao Hữu của Quan Lộc, là cấp dưới, trợ thủ, quần chúng; cung Tài Bạch ban đầu là Quan Lộc của Quan Lộc, là cấp trên quản chế ta, tài năng của bản thân, năng lực chỉ huy, quan chức lớn nhỏ, thăng giáng chức; Cung Tật ách ban đầu là Điền Trạch của Quan Lộc, là kinh nghiệm công tác, kho bạc nhà nước, tiền bạc gửi ở ngoài; cung Thiên Di ban đầu là Phúc Đức của Quan Lộc, là công việc lao động nhàn hạ, phúc lợi bảo hiểm lao động, thái độ với sự nghiệp; cung Giao Hữu là Phụ Mẫu của Quan Lộc, chỗ giựa vững chắc của sự nghiệp, trí lực, văn bằng (bằng tốt nghiệp; bằng cấp), chức danh…; cung Điền Trạch ban đâu là Huynh Đệ của Quan Lộc, là đồng sự, đối thụ cạnh tranh, bạn, nhóm hợp tác; cung Phúc Đức ban đầu là Phu Thê của Quan Lộc, cuộc sống phía sau, trợ thủ đắc lục đặc biệt, phạm vi quyền lực có thể sử dụng; cung Phụ Mẫu ban đầu là Tử Nữ của Quan Lộc, là độc quyền một mình (bản quyền sáng chế phát minh), thành quả.

Mới: Vận dụng thực tế mới quan hệ thể dụng của 12 cung ban đầu có thể tham khảo “bảng bảng 12 can cung Tứ Hóa nhập các cung” tiết 1.

Bản đối chiếu 12 cung vị giữa mệnh cung mới và mệnh bàn ban đầu

Từ bảng trên có thể xem ra, một mệnh bàn biến đổi Thái cực một lần, gồm có 12 điểm thái cực, tổng cộng có 144 cung vị biến hóa. Căn cứ vào lý luận của Thái Cực, còn có thể thái cực biến hóa lần 2, thái cực biến hóa lần 3, nhưng suy cho cùng biến hóa càng nhiều càng phân tán, khó chính xác, độ chuẩn xác của tin tức có chỗ biến hóa, cho nên chúng ta lại chủ trương thái cực một lần biến hóa thì có thể được rồi.

Còn nữa, 12 cung vận hạn có thể biến đổi Thái cực.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button