Tử vi

Tâm kinh

Quan tự tại bồ tát, hành thâm Bàn Nhược ba la mật đa thì, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách.

Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng đi thưởng thức, cũng lại như là.

Là cho nên không trung vô sắc, vô thụ tưởng đi thưởng thức, vô tai mắt mũi họng thân ý, vô sắc âm thanh mùi xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Vô Vô Minh, cũng không Vô Minh tẫn, thậm chí vô chết già, cũng không chết già tẫn. Vô đau khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không được.

Lấy không đoạt được cho nên, bồ đề tát đóa, theo như Bàn Nhược cây mít nhiều cho nên, tâm vô lo lắng, vô lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo giấc mộng, đến tột cùng niết bàn. Tam thế chư phật, theo như Bàn Nhược cây mít nhiều cho nên, được a nậu đa la ba miểu ba bồ đề.

Bạn cố tri Bàn Nhược cây mít nhiều, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô vân vân chú, có thể ngoại trừ hết thảy đau khổ, chân thật bất hư. Cho nên nói Bàn Nhược cây mít nhiều chú, tức nói chú nói: bóc đế bóc đế, ba la bóc đế, ba la tăng bóc đế, bồ đề tát bà ha.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tâm kinh

Quan tự tại bồ tát, hành thâm Bàn Nhược ba la mật đa thì, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách.

Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng đi thưởng thức, cũng lại như là.

Xá lợi tử, là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm.

Là cho nên không trung vô sắc, vô thụ tưởng đi thưởng thức, vô tai mắt mũi họng thân ý, vô sắc âm thanh mùi xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Vô Vô Minh, cũng không Vô Minh tẫn, thậm chí vô chết già, cũng không chết già tẫn. Vô đau khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không được.

Lấy không đoạt được cho nên, bồ đề tát đóa, theo như Bàn Nhược cây mít nhiều cho nên, tâm vô lo lắng, vô lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo giấc mộng, đến tột cùng niết bàn. Tam thế chư phật, theo như Bàn Nhược cây mít nhiều cho nên, được a nậu đa la ba miểu ba bồ đề.

Bạn cố tri Bàn Nhược cây mít nhiều, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô vân vân chú, có thể ngoại trừ hết thảy đau khổ, chân thật bất hư. Cho nên nói Bàn Nhược cây mít nhiều chú, tức nói chú nói: bóc đế bóc đế, ba la bóc đế, ba la tăng bóc đế, bồ đề tát bà ha.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button