Tử vi

Tân Dậu

1. Chu kỳ 1 – Tân Dậu – Thuần Tốn, hào 3

– “Cửu Tam, tần tốn, lận.”

– “Chín Ba, ưu sầu không vui, miễn cưỡng thuận theo, sẽ có thẹn tiếc.”

Bạn đang xem: Tân Dậu

– Tượng “tần tốn chi lân, chí cùng dã” – nói lên Tâm chí Chín Ba khốn cùng không hăng hái.

2. Chu kỳ 2 – Tân Dậu – Phong Thiên Tiểu súc, hào 3

– “Cửu Tam, dư thoát bức, phu thê phản mục.”

– “Chín Ba, nan hoa bánh xe đứt hết, vợ chồng ly dị mỗi người một hướng.”

– Tượng “Phu thê phản mục, bất năng chính thất dã” – “Vợ chồng ly dị”, ý tượng nói lên hào Chín Ba không làm cho nhà cửa được nghiêm chỉnh.

3. Chu kỳ 3 – Tân Dậu – Phong Hỏa Gia nhân, hào 3

– “Cửu Tam, gia nhân hạc hạc, hối lệ, cát ; phụ tử hy hy, chung lận.”

– “Chín Ba, người trong nhà sầu oán gào khóc, mặc dù có hối hận, có nguy hiểm, nhưng vẫn được tốt lành ; còn nếu là đàn bà trẻ con mà nô đùa hớn hở, thì cuối cùng sẽ thẹn tiếc.”

– Tượng “Gia nhân hạc hạc, vị thất dã ; ‘phụ tử hy hy’, thất gia tiết dã” – “Người trong nhà sầu oán gào khóc”, nói lên đây là thời của Chín Ba chưa thể thoải mái nhàn vui ; “Đàn bà trẻ con cười đùa hớn hở”, nói lên Chín Ba đã để mất lễ tiết trong nhà.

4. Chu kỳ 4 – Tân Dậu – Phong Lôi Ích, hào 3

– “Lục Tam, ích chi dụng hung sự, vô cữu ; hữu phu trung hàng, cáo công dụng khuê.”

– “Sáu Ba, nhận “ích” phần lớn phải dấn thân để cứu người khỏi điều ác, giải trừ hiểm nguy (như vậy) mới không lỗi ; tất phải giữ lòng thành tín, giữ đạo trung, thận trọng trong công việc, lúc nào cũng phải như tay cầm Ngọc khuê tâu việc với bậc vương công.”

– Tượng “Ích dụng hung sự, cố hữu chi dã” – “Nhận “ích” rất nhiều nên nỗ lực dấn thân vào việc “cứu hung bình hiểm”, như vậy Sáu Ba mới có thể giữ “ích” đã nhận được một cách chắc chắn.

5. Chu kỳ 5 – Tân Dậu – Thiên Lôi Vô vọng, hào 3

– “Lục Tam, vô vọng chi tai: hoặc hệ chi ngưu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai.”

– “Sáu Ba, không làm càn mà bị tai ương: ví như có người buộc một con trâu, người đi đường dắt về làm của mình, người trong ấp bị nghi oan là bắt trộm.”

– Tượng “Hành nhân đắc ngưu, ấp nhân tai dã.” – “Người đi đường thuận tay dắt và lấy mất trâu đi”, nói lên người trong Ấp tự nhiên bị tai bay vạ gió, bị đổ tội nghi oan là lấy cắp.

6. Chu kỳ 6 – Tân Dậu – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 3

– “Lục Tam, phệ tích nhục, ngộ độc ; tiểu lận, vô cữu.”

– “Sáu Ba, gia hình không thuận lợi, như cắn phải thịt khô rắn cứng, lại ngộ độc ; nhưng như vậy bất quá chỉ hơi tiếc, chứ không đến nỗi cữu hại.”

– Tượng “Ngộ độc, vị bất đáng dã.” – “Khi cắn thịt khô lại bị ngộ độc”, nói lên Sáu Ba cư vị không thỏa đáng, đến nỗi bị kẻ thụ hình sinh oán tới mình.

7. Chu kỳ 7 – Canh Thân – Trạch Phong Đại quá, hào 5

– “Cửu Ngũ, khô dương sinh hoa, lão phụ đắc kỳ sĩ phu ; vô cữu vô dự.”

– “Chín Năm, cây dương khô ra hoa mới, bà già lọm khọm lấy được người chồng khỏe mạnh, không bị cữu hại, cũng không được khen.”

– Tượng “Khô dương sinh hoa, hà khả cửu dã ; Lão phụ sĩ phu, diệc khả xú dã.” – “Cây dương khô ra hoa mới”, như vậy thì sức sống làm sao lâu dài được. “Bà già lấy chồng”, tình trạng như vậy thật đáng xấu hổ.

8. Chu kỳ 8 – Tân Dậu – Sơn Phong Cổ, hào 3

– “Cửu Tam, cán phụ chi cổ, tiểu hữu hối, vô đại cữu.”

– “Chín Ba, uốn nắn điều tệ loạn của cha, hơi có hối hận, nhưng không có cữu hại lớn.”

– Tượng “Cán phụ chi cổ, chung vô cữu dã” – “Uốn nắn điều tệ loạn của cha”, nói lên Chín Ba cuối cùng không thể có cữu hại.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tân Dậu

1. Chu kỳ 1 – Tân Dậu – Thuần Tốn, hào 3

– “Cửu Tam, tần tốn, lận.”

– “Chín Ba, ưu sầu không vui, miễn cưỡng thuận theo, sẽ có thẹn tiếc.”

– Tượng “tần tốn chi lân, chí cùng dã” – nói lên Tâm chí Chín Ba khốn cùng không hăng hái.

2. Chu kỳ 2 – Tân Dậu – Phong Thiên Tiểu súc, hào 3

– “Cửu Tam, dư thoát bức, phu thê phản mục.”

– “Chín Ba, nan hoa bánh xe đứt hết, vợ chồng ly dị mỗi người một hướng.”

– Tượng “Phu thê phản mục, bất năng chính thất dã” – “Vợ chồng ly dị”, ý tượng nói lên hào Chín Ba không làm cho nhà cửa được nghiêm chỉnh.

3. Chu kỳ 3 – Tân Dậu – Phong Hỏa Gia nhân, hào 3

– “Cửu Tam, gia nhân hạc hạc, hối lệ, cát ; phụ tử hy hy, chung lận.”

– “Chín Ba, người trong nhà sầu oán gào khóc, mặc dù có hối hận, có nguy hiểm, nhưng vẫn được tốt lành ; còn nếu là đàn bà trẻ con mà nô đùa hớn hở, thì cuối cùng sẽ thẹn tiếc.”

– Tượng “Gia nhân hạc hạc, vị thất dã ; ‘phụ tử hy hy’, thất gia tiết dã” – “Người trong nhà sầu oán gào khóc”, nói lên đây là thời của Chín Ba chưa thể thoải mái nhàn vui ; “Đàn bà trẻ con cười đùa hớn hở”, nói lên Chín Ba đã để mất lễ tiết trong nhà.

4. Chu kỳ 4 – Tân Dậu – Phong Lôi Ích, hào 3

– “Lục Tam, ích chi dụng hung sự, vô cữu ; hữu phu trung hàng, cáo công dụng khuê.”

– “Sáu Ba, nhận “ích” phần lớn phải dấn thân để cứu người khỏi điều ác, giải trừ hiểm nguy (như vậy) mới không lỗi ; tất phải giữ lòng thành tín, giữ đạo trung, thận trọng trong công việc, lúc nào cũng phải như tay cầm Ngọc khuê tâu việc với bậc vương công.”

– Tượng “Ích dụng hung sự, cố hữu chi dã” – “Nhận “ích” rất nhiều nên nỗ lực dấn thân vào việc “cứu hung bình hiểm”, như vậy Sáu Ba mới có thể giữ “ích” đã nhận được một cách chắc chắn.

5. Chu kỳ 5 – Tân Dậu – Thiên Lôi Vô vọng, hào 3

– “Lục Tam, vô vọng chi tai: hoặc hệ chi ngưu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai.”

– “Sáu Ba, không làm càn mà bị tai ương: ví như có người buộc một con trâu, người đi đường dắt về làm của mình, người trong ấp bị nghi oan là bắt trộm.”

– Tượng “Hành nhân đắc ngưu, ấp nhân tai dã.” – “Người đi đường thuận tay dắt và lấy mất trâu đi”, nói lên người trong Ấp tự nhiên bị tai bay vạ gió, bị đổ tội nghi oan là lấy cắp.

6. Chu kỳ 6 – Tân Dậu – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 3

– “Lục Tam, phệ tích nhục, ngộ độc ; tiểu lận, vô cữu.”

– “Sáu Ba, gia hình không thuận lợi, như cắn phải thịt khô rắn cứng, lại ngộ độc ; nhưng như vậy bất quá chỉ hơi tiếc, chứ không đến nỗi cữu hại.”

– Tượng “Ngộ độc, vị bất đáng dã.” – “Khi cắn thịt khô lại bị ngộ độc”, nói lên Sáu Ba cư vị không thỏa đáng, đến nỗi bị kẻ thụ hình sinh oán tới mình.

7. Chu kỳ 7 – Canh Thân – Trạch Phong Đại quá, hào 5

– “Cửu Ngũ, khô dương sinh hoa, lão phụ đắc kỳ sĩ phu ; vô cữu vô dự.”

– “Chín Năm, cây dương khô ra hoa mới, bà già lọm khọm lấy được người chồng khỏe mạnh, không bị cữu hại, cũng không được khen.”

– Tượng “Khô dương sinh hoa, hà khả cửu dã ; Lão phụ sĩ phu, diệc khả xú dã.” – “Cây dương khô ra hoa mới”, như vậy thì sức sống làm sao lâu dài được. “Bà già lấy chồng”, tình trạng như vậy thật đáng xấu hổ.

8. Chu kỳ 8 – Tân Dậu – Sơn Phong Cổ, hào 3

– “Cửu Tam, cán phụ chi cổ, tiểu hữu hối, vô đại cữu.”

– “Chín Ba, uốn nắn điều tệ loạn của cha, hơi có hối hận, nhưng không có cữu hại lớn.”

– Tượng “Cán phụ chi cổ, chung vô cữu dã” – “Uốn nắn điều tệ loạn của cha”, nói lên Chín Ba cuối cùng không thể có cữu hại.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button