Tử vi

Tân Mão

1. Chu kỳ 1 – Tân Mão – Thuần Tốn, hào 6

– “Thượng Cửu, tốn tại sàng hạ, táng kì tư phủ; trinh hung”

– “Chín Trên, thuận theo quá mức, nép ở dưới giường, giống như mất búa sắc cứng rắn, giữ vững chính bền để phòng hung hiểm.”

Bạn đang xem: Tân Mão

– Tượng “tốn tại sàng hạ, thượng cùng dã ; táng kì tư phủ, chính hồ hung dã” – “Thuận theo quá mức”, nói lên hào Chín Trên ở ngôi cuối của sự khốn cùng ; “Mất búa sắc cứng rắn”, nói lên ý hào Chín Trên nên giữ vững sự chính của dương cứng để phòng hung hiểm.

2. Chu kỳ 2 – Tân Mão – Phong Thiên Tiểu súc, hào 6

– “Thượng Cửu, ký vũ ký xử, thượng đức tái ; phụ trinh lệ, nguyệt cơ vọng, quân tử chinh hung.”

– “Chín Trên, mây dày đã đổ mưa, dương cứng đã bị ngăn cản, dương đức ở cực cao bị khí âm tích chứa ; lúc này người vợ phải giữ vững chính bền, để đề phòng nguy hiểm, phải như trăng sáng sắp tròn mà không quá đầy, người quân tử nếu cứ thẳng tiến sẽ gặp hung.”

– Tượng “Ký vũ ký xử, đức tính tái dã ; ‘quân tử chinh hung’, hữu sở nghi dã” – nói lên nếu hào Chín Trên thẳng tiến sẽ gặp hung, nếu cứ đi lên trước, thì sẽ khiến chất dương bị âm khí ngưng tụ làm cho biến hóa hết.

3. Chu kỳ 3 – Tân Mão – Phong Hỏa Gia nhân, hào 6

– “Thượng Cửu, hữu phu, uy như, chung cát.”

– “Chín Trên, lấy lòng chí thành, uy nghiêm để trị nhà, cuối cùng sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Uy như chi cát, phản thân chi vị dã” – “Uy nghiêm trị nhà thì được tốt lành”, ý nói trước tiên Chín Trên phải tu tỉnh mình, đòi hỏi phải nghiêm khắc ở chính bản thân mình.

4. Chu kỳ 4 – Tân Mão – Phong Lôi Ích, hào 6

– “Thượng Cửu, mạc ích chi, hoặc kích chi ; lập tâm vật hằng, hung.”

– “Chín Hai, không có ai làm ích cho anh ta, mà có người còn công kích anh ta nữa, là vì không thường giữ được sự yên ổn trong lòng (mà tham cầu không chán), có hung hiểm.”

– Tượng viết: “Mạc ích chi, thiên từ dã ; ‘hoặc kích chi’, tự ngoại lai dã” – “Không có ai làm ích cho anh ta”, nói lên Chín Hai đơn phương đưa ra lời cầu ích ; “có người công kích anh ta”, đây là sự hung hiểm từ bên ngoài, không vời gọi mà tự đến.

5. Chu kỳ 5 – Tân Mão – Thiên Lôi Vô vọng, hào 6

– “Thượng Cửu, vô vọng, hành hữu sảnh, vô du lợi.”

– “Chín Trên, tuy không làm bậy nhưng ở thế cùng mà đi thì tất gặp họa, không được lợi gì.”

– Tượng “Vô vọng chi hành, cùng chi tai dã.” – nói lên hào Chín Trên tuy không làm bậy nhưng nếu có sự đi, thì sẽ do thế cùng, khó thông mà gặp phải tai ương.

6. Chu kỳ 6 – Tân Mão – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 6

– “Thượng Cửu, hà hiệu diệt nhĩ, hung.”

– “Chín Trên, vai mang gông, bị tội nặng cắt tai, có hung hiểm.”

– “Tượng “Hà hiệu diệt nhĩ, thông bất minh dã.” – “Bị tội nặng cắt tai”, nói lên Chín Trên làm nhiều điều ác không sửa, rất không thông minh.

7. Chu kỳ 7 – Tân Mão, Sơn Lôi Di, hào 6

– “Thượng Cửu, do di ; lệ cát, lợi thiệp đại xuyên.”

– “Chín Trên, thiên hạ nhờ nó mà được nuôi dưỡng ; biết nguy mà thận trọng thì được tốt lành, lợi về vượt qua sông cả sóng lớn.”

– Tượng “Do di lệ cát, đại hữu khánh dã.” – “Thiên hạ nhờ nó mà được nuôi dưỡng”, nói lên đây là tượng Chín Trên có phúc khánh lớn.

8. Chu kỳ 8 – Tân Mão – Sơn Phong Cổ, hào 6

– “Thượng Cửu, bất sự vương hầu, cao thượng kỳ sự.”

– “Chín Trên, không làm sự nghiệp của bậc vương hầu, đề cao hành vi ung dung tự tại của mình.”

– Tượng “Bất sự vương hầu, chí khả tắc dã” – “Không làm sự nghiệp của bậc vương”, nói lên ý chí cao khiết của Chín Trên đáng để noi theo.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tân Mão

1. Chu kỳ 1 – Tân Mão – Thuần Tốn, hào 6

– “Thượng Cửu, tốn tại sàng hạ, táng kì tư phủ; trinh hung”

– “Chín Trên, thuận theo quá mức, nép ở dưới giường, giống như mất búa sắc cứng rắn, giữ vững chính bền để phòng hung hiểm.”

– Tượng “tốn tại sàng hạ, thượng cùng dã ; táng kì tư phủ, chính hồ hung dã” – “Thuận theo quá mức”, nói lên hào Chín Trên ở ngôi cuối của sự khốn cùng ; “Mất búa sắc cứng rắn”, nói lên ý hào Chín Trên nên giữ vững sự chính của dương cứng để phòng hung hiểm.

2. Chu kỳ 2 – Tân Mão – Phong Thiên Tiểu súc, hào 6

– “Thượng Cửu, ký vũ ký xử, thượng đức tái ; phụ trinh lệ, nguyệt cơ vọng, quân tử chinh hung.”

– “Chín Trên, mây dày đã đổ mưa, dương cứng đã bị ngăn cản, dương đức ở cực cao bị khí âm tích chứa ; lúc này người vợ phải giữ vững chính bền, để đề phòng nguy hiểm, phải như trăng sáng sắp tròn mà không quá đầy, người quân tử nếu cứ thẳng tiến sẽ gặp hung.”

– Tượng “Ký vũ ký xử, đức tính tái dã ; ‘quân tử chinh hung’, hữu sở nghi dã” – nói lên nếu hào Chín Trên thẳng tiến sẽ gặp hung, nếu cứ đi lên trước, thì sẽ khiến chất dương bị âm khí ngưng tụ làm cho biến hóa hết.

3. Chu kỳ 3 – Tân Mão – Phong Hỏa Gia nhân, hào 6

– “Thượng Cửu, hữu phu, uy như, chung cát.”

– “Chín Trên, lấy lòng chí thành, uy nghiêm để trị nhà, cuối cùng sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Uy như chi cát, phản thân chi vị dã” – “Uy nghiêm trị nhà thì được tốt lành”, ý nói trước tiên Chín Trên phải tu tỉnh mình, đòi hỏi phải nghiêm khắc ở chính bản thân mình.

4. Chu kỳ 4 – Tân Mão – Phong Lôi Ích, hào 6

– “Thượng Cửu, mạc ích chi, hoặc kích chi ; lập tâm vật hằng, hung.”

– “Chín Hai, không có ai làm ích cho anh ta, mà có người còn công kích anh ta nữa, là vì không thường giữ được sự yên ổn trong lòng (mà tham cầu không chán), có hung hiểm.”

– Tượng viết: “Mạc ích chi, thiên từ dã ; ‘hoặc kích chi’, tự ngoại lai dã” – “Không có ai làm ích cho anh ta”, nói lên Chín Hai đơn phương đưa ra lời cầu ích ; “có người công kích anh ta”, đây là sự hung hiểm từ bên ngoài, không vời gọi mà tự đến.

5. Chu kỳ 5 – Tân Mão – Thiên Lôi Vô vọng, hào 6

– “Thượng Cửu, vô vọng, hành hữu sảnh, vô du lợi.”

– “Chín Trên, tuy không làm bậy nhưng ở thế cùng mà đi thì tất gặp họa, không được lợi gì.”

– Tượng “Vô vọng chi hành, cùng chi tai dã.” – nói lên hào Chín Trên tuy không làm bậy nhưng nếu có sự đi, thì sẽ do thế cùng, khó thông mà gặp phải tai ương.

6. Chu kỳ 6 – Tân Mão – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 6

– “Thượng Cửu, hà hiệu diệt nhĩ, hung.”

– “Chín Trên, vai mang gông, bị tội nặng cắt tai, có hung hiểm.”

– “Tượng “Hà hiệu diệt nhĩ, thông bất minh dã.” – “Bị tội nặng cắt tai”, nói lên Chín Trên làm nhiều điều ác không sửa, rất không thông minh.

7. Chu kỳ 7 – Tân Mão, Sơn Lôi Di, hào 6

– “Thượng Cửu, do di ; lệ cát, lợi thiệp đại xuyên.”

– “Chín Trên, thiên hạ nhờ nó mà được nuôi dưỡng ; biết nguy mà thận trọng thì được tốt lành, lợi về vượt qua sông cả sóng lớn.”

– Tượng “Do di lệ cát, đại hữu khánh dã.” – “Thiên hạ nhờ nó mà được nuôi dưỡng”, nói lên đây là tượng Chín Trên có phúc khánh lớn.

8. Chu kỳ 8 – Tân Mão – Sơn Phong Cổ, hào 6

– “Thượng Cửu, bất sự vương hầu, cao thượng kỳ sự.”

– “Chín Trên, không làm sự nghiệp của bậc vương hầu, đề cao hành vi ung dung tự tại của mình.”

– Tượng “Bất sự vương hầu, chí khả tắc dã” – “Không làm sự nghiệp của bậc vương”, nói lên ý chí cao khiết của Chín Trên đáng để noi theo.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button