Tử vi

Tân Sửu

1. Chu kỳ 1 – Tân Sửu – Thuần Tốn, hào 1

– “Sơ Lục, tiến thoái, lợi vũ nhân chi trinh.”

– “Sáu Đầu, thấp thuận quá mức, tiến thoái do dự, lợi về sự kẻ vũ dũng giữ vững chính bền.”

Bạn đang xem: Tân Sửu

– Tượng “tiến thoái chí nghi dã ; lợi vũ nhân chi trinh, chí trị dã” – “Tiến thoái do dự”, nói lên hào Sáu Đầu ý chí nhu nhược nghi sợ ; “lợi về sự kẻ vũ dũng giữ vững chính bền” là để khuyến khích Sáu Đầu sửa trị và tạo lập ý chí kiên cường.

2. Chu kỳ 2 – Tân Sửu – Phong Thiên Tiểu súc, hào 1

– “Sơ Cửu, phục tự đạo, hà kỳ cữu ? cát.”

– “Chín Đầu, trở về đạo dương cứng của mình, có cữu hại gì đâu ? Tốt lành.”

– Tượng “Phục tự đạo, kỳ nghĩa cát dã” – “Quay trở về đạo dương cứng của mình”, đây là tượng hành vi của Chín Đầu được thích hợp, được sự tốt lành.

3. Chu kỳ 3 – Tân Sửu – Phong Hỏa Gia nhân, hào 1

– “Sơ Cửu, nhàn hữu gia, hối vong.”

– “Chín Đầu, phòng ngừa tà ác, sau đó bảo vệ gia đình mình, hối hận sẽ tiêu vong.”

– Tượng “Nhàn hữu gia, chí vị biến dã” – “Phòng ngừa tà ác, bảo vệ gia đình mình”, đó là nói lên Chín Đầu cần phòng ngừa khi ý chí còn chưa thay đổi.

4. Chu kỳ 4 – Tân Sửu – Phong Lôi Ích, hào 1

– “Sơ Cửu, lợi dụng vi đại tác, nguyên cát, vô cữu.”

– “Chín Đầu, lợi về sự làn việc lớn, hết sức tốt lành, tất không cữu hại.”

– Tượng “Nguyên cát vô cữu, bất hậu sự dã” – “Hết sức tốt lành mà không có cữu hại”, nói lên Chín Đầu vốn không thể gánh vác được việc lớn (nhưng lúc này đang được ích, có thể làm việc lớn).

5. Chu kỳ 5 – Tân Sửu – Thiên Lôi Vô vọng, hào 1

– “Sơ Cửu, vô vọng, vãng cát.”

– “Chín Đầu, không làm càn, đi tất sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Vô vọng chi vãng, đắc chí dã.” – “Không làm càn mà đi”, ý nói Chín Đầu tất nhiên được toại ý tiến thủ.

6. Chu kỳ 6 – Tân Sửu – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 1

– “Sơ Cửu, lý hiệu diệt chỉ, vô cữu.”

– “Chín Đầu, chân đạp vào cùm mà đứt ngón chân cái, không đến nỗi cữu hại.”

– Tượng “Lý hiệu diệt chỉ, bất hành dã.” – “Chân đạp vào cùm mà đứt ngón chân cái”, nói lên Chín Đầu không đi vào con đường trước mà tái phạm lỗi lầm.

7. Chu kỳ 7 – Tân Sửu – Sơn Lôi Di, hào 1

– “Sơ Cửu, xả nhĩ linh qui, quan ngã đóa di, hung.”

– “Chín Đầu, người bỏ phần tốt đẹp như rùa thiêng của mình mà nhìn ta tới trễ mép cầu ăn, có hung hiểm.”

– Tượng “Quan ngã đóa di, diệc bất túc quý dã.” – “Nhìn ta tới trễ mép cầu ăn”, là tượng hành vi cầu ăn, cầu nuôi của Chín Đầu không đáng được tôn trọng.

8. Chu kỳ 8 – Tân Sửu – Sơn Phong Cổ, hào 1

– “Sơ Lục, cán phụ chi cổ, hữu tử khảo, vô cữu, lệ chung cát.”

– “Sáu Đầu, uốn nắn sự tệ loạn của cha, người con có thể nối được nghiệp tổ tiên, tất không có cữu hại, tuy có thể nguy hiểm nhưng cuối cùng tất được tốt lành.”

– Tượng “Cán phụ chi cổ, ý thừa khảo dã” – “Uốn nắn sự tệ loạn của cha”, nói lên ý nguyện của Sáu Đầu là ở chỗ: nối được nghiệp của tiền bối.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tân Sửu

1. Chu kỳ 1 – Tân Sửu – Thuần Tốn, hào 1

– “Sơ Lục, tiến thoái, lợi vũ nhân chi trinh.”

– “Sáu Đầu, thấp thuận quá mức, tiến thoái do dự, lợi về sự kẻ vũ dũng giữ vững chính bền.”

– Tượng “tiến thoái chí nghi dã ; lợi vũ nhân chi trinh, chí trị dã” – “Tiến thoái do dự”, nói lên hào Sáu Đầu ý chí nhu nhược nghi sợ ; “lợi về sự kẻ vũ dũng giữ vững chính bền” là để khuyến khích Sáu Đầu sửa trị và tạo lập ý chí kiên cường.

2. Chu kỳ 2 – Tân Sửu – Phong Thiên Tiểu súc, hào 1

– “Sơ Cửu, phục tự đạo, hà kỳ cữu ? cát.”

– “Chín Đầu, trở về đạo dương cứng của mình, có cữu hại gì đâu ? Tốt lành.”

– Tượng “Phục tự đạo, kỳ nghĩa cát dã” – “Quay trở về đạo dương cứng của mình”, đây là tượng hành vi của Chín Đầu được thích hợp, được sự tốt lành.

3. Chu kỳ 3 – Tân Sửu – Phong Hỏa Gia nhân, hào 1

– “Sơ Cửu, nhàn hữu gia, hối vong.”

– “Chín Đầu, phòng ngừa tà ác, sau đó bảo vệ gia đình mình, hối hận sẽ tiêu vong.”

– Tượng “Nhàn hữu gia, chí vị biến dã” – “Phòng ngừa tà ác, bảo vệ gia đình mình”, đó là nói lên Chín Đầu cần phòng ngừa khi ý chí còn chưa thay đổi.

4. Chu kỳ 4 – Tân Sửu – Phong Lôi Ích, hào 1

– “Sơ Cửu, lợi dụng vi đại tác, nguyên cát, vô cữu.”

– “Chín Đầu, lợi về sự làn việc lớn, hết sức tốt lành, tất không cữu hại.”

– Tượng “Nguyên cát vô cữu, bất hậu sự dã” – “Hết sức tốt lành mà không có cữu hại”, nói lên Chín Đầu vốn không thể gánh vác được việc lớn (nhưng lúc này đang được ích, có thể làm việc lớn).

5. Chu kỳ 5 – Tân Sửu – Thiên Lôi Vô vọng, hào 1

– “Sơ Cửu, vô vọng, vãng cát.”

– “Chín Đầu, không làm càn, đi tất sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Vô vọng chi vãng, đắc chí dã.” – “Không làm càn mà đi”, ý nói Chín Đầu tất nhiên được toại ý tiến thủ.

6. Chu kỳ 6 – Tân Sửu – Hỏa Lôi Phệ hạp, hào 1

– “Sơ Cửu, lý hiệu diệt chỉ, vô cữu.”

– “Chín Đầu, chân đạp vào cùm mà đứt ngón chân cái, không đến nỗi cữu hại.”

– Tượng “Lý hiệu diệt chỉ, bất hành dã.” – “Chân đạp vào cùm mà đứt ngón chân cái”, nói lên Chín Đầu không đi vào con đường trước mà tái phạm lỗi lầm.

7. Chu kỳ 7 – Tân Sửu – Sơn Lôi Di, hào 1

– “Sơ Cửu, xả nhĩ linh qui, quan ngã đóa di, hung.”

– “Chín Đầu, người bỏ phần tốt đẹp như rùa thiêng của mình mà nhìn ta tới trễ mép cầu ăn, có hung hiểm.”

– Tượng “Quan ngã đóa di, diệc bất túc quý dã.” – “Nhìn ta tới trễ mép cầu ăn”, là tượng hành vi cầu ăn, cầu nuôi của Chín Đầu không đáng được tôn trọng.

8. Chu kỳ 8 – Tân Sửu – Sơn Phong Cổ, hào 1

– “Sơ Lục, cán phụ chi cổ, hữu tử khảo, vô cữu, lệ chung cát.”

– “Sáu Đầu, uốn nắn sự tệ loạn của cha, người con có thể nối được nghiệp tổ tiên, tất không có cữu hại, tuy có thể nguy hiểm nhưng cuối cùng tất được tốt lành.”

– Tượng “Cán phụ chi cổ, ý thừa khảo dã” – “Uốn nắn sự tệ loạn của cha”, nói lên ý nguyện của Sáu Đầu là ở chỗ: nối được nghiệp của tiền bối.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button