Tử vi

Thái Dương ở cung tử nữ

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối nhau với Thiên Lương, ở cung Ngọ là tốt. Thái Dương ở cung Tí, người sinh vào ban đêm, sinh con gái đầu lòng thì tốt hơn, nếu sinh con trai, sẽ chủ về không thành người hữu dụng, mà còn hư hỏng. Ở cung Ngọ, người sinh vào ban ngày thì tốt hơn, chủ về ba trai, hai gái, sinh con trai đầu lòng thì tốt hơn. Thái Dương Hóa Kị, chủ về dễ mất con đầu lòng.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về con cái bị hình khắc, chia li, chỉ còn một con trai để đưa tang. Ưa có các sao phụ, tá hội hợp, số con cái có thể tăng lên, mà còn chủ về con cái có địa vị xã hội. Ở cung Ngọ tốt hơn. Thái Dương ở cung Tí, Hóa Kị, chủ về giữa cha con có sự ngăn cách; Thái Dương ở cung Ngọ, Hóa Lộc, cần phải đề phòng con trai có tính thiếu thực tế. Mối quan hệ với hậu bối thân tín cũng có thể đoán tương tự như vậy.

Đối với Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tứ nữ Thiên Đồng, “Thiên Cơ, Thái Âm” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ở cung Mùi chủ về con cái nhiều; không có sát tinh, có thể có trên tám người con; nếu có sao phụ, tá cát đồng cung thì số con nhiều hơn. Ờ cung Sửu, không có sát tinh, chủ về có bốn con; gặp các sao phụ, tá cát, chủ về làm tăng số con. Trường hợp có các sao đào hoa đồng cung, sẽ chủ về nhiều con gái, ít con trai, người sinh vào ban đêm càng đúng.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có một sao Hóa Kị, chủ về con cái có tính độc đoán, thô bạo, đời người cũng gặp nhiều trắc trở. Đối với mối quan hệ với hậu bối thân tín, tính chất cũng tương đồng.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các, Thiên Tài đồng cung, chủ về cơn cái thông minh. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt sẽ chủ về con cái được quý nhân đề bạt, nâng đỡ. Thái Dương Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa sẽ chủ về quý hiển.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp Cự Môn Hóa Kị được mượn sao an cung để hội hợp, chủ về con cái hay lo nghĩ, bi quan. Đến cung hạn tử nữ mượn “Thiên Cơ, Cự Môn” nhập cung, phần nhiều xảy ra sự cố. Phải xem xét tổ hợp sao thực tế mà định.

Đối với “Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thiên Đồng, Thiên Lương là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về có ba con trở lên, chủ về có tài ăn nói và ngoại ngữ. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thông minh mẫn tiệp, cơ trí; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về có năng lực thuyết phục người khác; gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có tài lãnh đạo. Nếu Thái Dương hoặc Cự Môn Hóa Lộc, Hóa Quyền hay Hóa Khoa, sẽ chủ về con cái phú quý.

“Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có Thiên Hình đồng cung, gặp cát tinh và cát hóa, con cái là nhân tài trong ngành pháp luật; nếu sao lộc trùng điệp, thì nên làm việc cho người ngoại quốc (hay người ở phương xa); nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc Lộc Tồn, Thiên Mẵ, thì nên ra nước ngoài mưu sinh. Nếu Cự Môn Hóa Kị, thì Thái Dương cũng được cát hóa, vì vậy chủ về con cái “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, chẳng chủ về hung ứng. Nếu có các sao sát, kị, hình tụ tập, sẽ chủ về con cái bị hình khắc, mà chẳng khiến tính chất của chúng thành xấu. Nếu dùng tính chất các sao đã thuật ở trên để luận đoán về tính chat của hậu bối thân tín, thì có thể giỏi dùng người.

“Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, có Kình Dương đồng độ, chủ về sinh con cần phải phẫu thuật. Nếu Thái Dương Hóa Kị, con đầu lòng lúc bé bị nạn tai, bị một phen hú vía. Nếu thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, chủ về con cái là nhằn tài học thuật, nghiên cứu chuyên nghiệp. Có Thiên Nguyệt đồng cung, có thể theo ngành y dược; có Thiên Hình đồng cung, nên làm việc trong ngành pháp luật. Nếu có Lộc, Quyền, Khoa hội hợp, thì nên làm việc trong chính giới, công việc giám sát là tính chất chù yếu. Gặp sát tinh, thì đây là nhân tài khoa học kĩ thuật, hạch toán, quản đốc, vạch kế sách cho công ti. Cũng có thể mang tính chất này đế luận đoán về hậu bối thân tín.

“Thái Dương, Thiên Lương” là nhóm sao “cô độc và hình khắc”, vì vậy thường chủ về xa cách con cái. Thái Dương ở cung Dậu thì càng nặng. “Thái Dương, Thiên Lương” chỉ cần gặp sao lộc và có Văn Khúc đồng cung cũng cát, ở thời hiện đại là nhân tài nghiên cứu khoa học.

Đối với “Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử nữ “Thiên Đồng, Cự Môn”, Phá Quân là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thái Dương và Thái Âm đối nhau ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có bốn con; có các sao phụ, tá và đào hoa đều chủ về tăng số con cái. Thái Dương ở cung Thìn, chủ về thông minh mẫn tiệp và có phách lực; ở cung Tuất thì bình thường.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thì phải xem Cự Môn thế nào mới có thế định tính chất của con cái hay hậu bối dưới quyền. Cự Môn Hóa Kị, thì có thể theo ngành pháp luật; Thái Dương Hóa Kị, cũng chủ về dùng tài ăn nói để kiếm tiền, hoặc làm việc ở nước ngoài. Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thì con cái làm nên sự nghiệp.

Đối với Thái Dương độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thiên Cơ, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thái Dương độc tọa ở cung Tị, Cự Môn vây chiếu, cũng chủ về con cái thông minh mẫn tiệp; ở cung Tị thì có nghị lực.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp cát hóa, có sao cát hội hợp, chủ về con cái lập nên sự nghiệp hoặc là nhân tài chuyên nghiệp. Có thể tham khảo đoạn “Thái Dương, Cự Môn”, nhưng Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi thì nặng tính chất thương nghiệp.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về ba trai, hai gái: có Tả Phụ, Hữu Bật và sao đào hoa đồng cung thì số con nhiều hơn. Ở cung Tị thì con cái dễ xa xỉ phù phiếm, ở cung Hợi thì con cái không có gì nổi bật, vì vậy đời người đều gặp trắc trở. Thái Dương Hóa Kị mà đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, sẽ chủ về xa cách con cái. Hễ Thái Dương Hóa Kị, lạc hãm ở cung tử nữ, còn gặp sát tinh hội hợp, người sinh vào ban đêm, sinh con gái đầu lòng thì tốt hon, con hai đầu khó nuôi; người sinh vào ban ngày thì tình huống xâu nhẹ hơn. Hễ Thái Dương ở cung tử nữ gặp tình hình thuật ở hên, chủ về hậu bối thân tín sau khi được đề bạt dễ thành oán kị.

Đối với Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ Thiên Đồng, Thiên Cơ, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thái Dương hội hợp với Thái Âm Hóa Kị, phải xem Hỏa Tinh, Linh Tinh, nếu Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ với Thái Dương, sẽ chủ về con cái rời xa cha mẹ. Lúc này cần phải xem cung phu thê, xem có điềm tượng vợ chồng chia lìa hay không.

Thái Dương ở cung tử nữ mà nhập miếu, có sao cát, đối với người sinh vào ban ngày thì càng cát lợi; Thái Dương lạc hãm, có sao hung, đối với người sinh vào ban đêm thì càng hung. Nếu người sinh vào ban ngày, Thái Dương nhập miếu, Hồa Kị cũng chưa chắc hung, chỉ chủ về giữa cha con có sự ngăn cách. Nếu có các sao phụ, tá tụ tập, Thái Dương Hóa Kị, có Cự Môn vây chiếu hoặc đồng độ, có lúc chủ về con cái là chuyên viên trong ngành pháp luật, ngoại giao, bán hàng, v.v… thuộc loại “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”.

Thái Dương mà ở cung tử nữ thì phải xem kèm ba sao Thái Âm, Thiên Lương, Cự Môn, mới có thể luận đoán chính xác.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Dương ở cung tử nữ

Xem thêm Thái Dương ở cung tử nữ

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối nhau với Thiên Lương, ở cung Ngọ là tốt. Thái Dương ở cung Tí, người sinh vào ban đêm, sinh con gái đầu lòng thì tốt hơn, nếu sinh con trai, sẽ chủ về không thành người hữu dụng, mà còn hư hỏng. Ở cung Ngọ, người sinh vào ban ngày thì tốt hơn, chủ về ba trai, hai gái, sinh con trai đầu lòng thì tốt hơn. Thái Dương Hóa Kị, chủ về dễ mất con đầu lòng.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về con cái bị hình khắc, chia li, chỉ còn một con trai để đưa tang. Ưa có các sao phụ, tá hội hợp, số con cái có thể tăng lên, mà còn chủ về con cái có địa vị xã hội. Ở cung Ngọ tốt hơn. Thái Dương ở cung Tí, Hóa Kị, chủ về giữa cha con có sự ngăn cách; Thái Dương ở cung Ngọ, Hóa Lộc, cần phải đề phòng con trai có tính thiếu thực tế. Mối quan hệ với hậu bối thân tín cũng có thể đoán tương tự như vậy.

Đối với Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tứ nữ Thiên Đồng, “Thiên Cơ, Thái Âm” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ở cung Mùi chủ về con cái nhiều; không có sát tinh, có thể có trên tám người con; nếu có sao phụ, tá cát đồng cung thì số con nhiều hơn. Ờ cung Sửu, không có sát tinh, chủ về có bốn con; gặp các sao phụ, tá cát, chủ về làm tăng số con. Trường hợp có các sao đào hoa đồng cung, sẽ chủ về nhiều con gái, ít con trai, người sinh vào ban đêm càng đúng.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có một sao Hóa Kị, chủ về con cái có tính độc đoán, thô bạo, đời người cũng gặp nhiều trắc trở. Đối với mối quan hệ với hậu bối thân tín, tính chất cũng tương đồng.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các, Thiên Tài đồng cung, chủ về cơn cái thông minh. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt sẽ chủ về con cái được quý nhân đề bạt, nâng đỡ. Thái Dương Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa sẽ chủ về quý hiển.

“Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp Cự Môn Hóa Kị được mượn sao an cung để hội hợp, chủ về con cái hay lo nghĩ, bi quan. Đến cung hạn tử nữ mượn “Thiên Cơ, Cự Môn” nhập cung, phần nhiều xảy ra sự cố. Phải xem xét tổ hợp sao thực tế mà định.

Đối với “Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thiên Đồng, Thiên Lương là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về có ba con trở lên, chủ về có tài ăn nói và ngoại ngữ. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thông minh mẫn tiệp, cơ trí; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về có năng lực thuyết phục người khác; gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có tài lãnh đạo. Nếu Thái Dương hoặc Cự Môn Hóa Lộc, Hóa Quyền hay Hóa Khoa, sẽ chủ về con cái phú quý.

“Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có Thiên Hình đồng cung, gặp cát tinh và cát hóa, con cái là nhân tài trong ngành pháp luật; nếu sao lộc trùng điệp, thì nên làm việc cho người ngoại quốc (hay người ở phương xa); nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc Lộc Tồn, Thiên Mẵ, thì nên ra nước ngoài mưu sinh. Nếu Cự Môn Hóa Kị, thì Thái Dương cũng được cát hóa, vì vậy chủ về con cái “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, chẳng chủ về hung ứng. Nếu có các sao sát, kị, hình tụ tập, sẽ chủ về con cái bị hình khắc, mà chẳng khiến tính chất của chúng thành xấu. Nếu dùng tính chất các sao đã thuật ở trên để luận đoán về tính chat của hậu bối thân tín, thì có thể giỏi dùng người.

“Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, có Kình Dương đồng độ, chủ về sinh con cần phải phẫu thuật. Nếu Thái Dương Hóa Kị, con đầu lòng lúc bé bị nạn tai, bị một phen hú vía. Nếu thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, chủ về con cái là nhằn tài học thuật, nghiên cứu chuyên nghiệp. Có Thiên Nguyệt đồng cung, có thể theo ngành y dược; có Thiên Hình đồng cung, nên làm việc trong ngành pháp luật. Nếu có Lộc, Quyền, Khoa hội hợp, thì nên làm việc trong chính giới, công việc giám sát là tính chất chù yếu. Gặp sát tinh, thì đây là nhân tài khoa học kĩ thuật, hạch toán, quản đốc, vạch kế sách cho công ti. Cũng có thể mang tính chất này đế luận đoán về hậu bối thân tín.

“Thái Dương, Thiên Lương” là nhóm sao “cô độc và hình khắc”, vì vậy thường chủ về xa cách con cái. Thái Dương ở cung Dậu thì càng nặng. “Thái Dương, Thiên Lương” chỉ cần gặp sao lộc và có Văn Khúc đồng cung cũng cát, ở thời hiện đại là nhân tài nghiên cứu khoa học.

Đối với “Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử nữ “Thiên Đồng, Cự Môn”, Phá Quân là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thái Dương và Thái Âm đối nhau ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có bốn con; có các sao phụ, tá và đào hoa đều chủ về tăng số con cái. Thái Dương ở cung Thìn, chủ về thông minh mẫn tiệp và có phách lực; ở cung Tuất thì bình thường.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thì phải xem Cự Môn thế nào mới có thế định tính chất của con cái hay hậu bối dưới quyền. Cự Môn Hóa Kị, thì có thể theo ngành pháp luật; Thái Dương Hóa Kị, cũng chủ về dùng tài ăn nói để kiếm tiền, hoặc làm việc ở nước ngoài. Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thì con cái làm nên sự nghiệp.

Đối với Thái Dương độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thiên Cơ, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thái Dương độc tọa ở cung Tị, Cự Môn vây chiếu, cũng chủ về con cái thông minh mẫn tiệp; ở cung Tị thì có nghị lực.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp cát hóa, có sao cát hội hợp, chủ về con cái lập nên sự nghiệp hoặc là nhân tài chuyên nghiệp. Có thể tham khảo đoạn “Thái Dương, Cự Môn”, nhưng Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi thì nặng tính chất thương nghiệp.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về ba trai, hai gái: có Tả Phụ, Hữu Bật và sao đào hoa đồng cung thì số con nhiều hơn. Ở cung Tị thì con cái dễ xa xỉ phù phiếm, ở cung Hợi thì con cái không có gì nổi bật, vì vậy đời người đều gặp trắc trở. Thái Dương Hóa Kị mà đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, sẽ chủ về xa cách con cái. Hễ Thái Dương Hóa Kị, lạc hãm ở cung tử nữ, còn gặp sát tinh hội hợp, người sinh vào ban đêm, sinh con gái đầu lòng thì tốt hon, con hai đầu khó nuôi; người sinh vào ban ngày thì tình huống xâu nhẹ hơn. Hễ Thái Dương ở cung tử nữ gặp tình hình thuật ở hên, chủ về hậu bối thân tín sau khi được đề bạt dễ thành oán kị.

Đối với Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ Thiên Đồng, Thiên Cơ, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thái Dương hội hợp với Thái Âm Hóa Kị, phải xem Hỏa Tinh, Linh Tinh, nếu Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ với Thái Dương, sẽ chủ về con cái rời xa cha mẹ. Lúc này cần phải xem cung phu thê, xem có điềm tượng vợ chồng chia lìa hay không.

Thái Dương ở cung tử nữ mà nhập miếu, có sao cát, đối với người sinh vào ban ngày thì càng cát lợi; Thái Dương lạc hãm, có sao hung, đối với người sinh vào ban đêm thì càng hung. Nếu người sinh vào ban ngày, Thái Dương nhập miếu, Hồa Kị cũng chưa chắc hung, chỉ chủ về giữa cha con có sự ngăn cách. Nếu có các sao phụ, tá tụ tập, Thái Dương Hóa Kị, có Cự Môn vây chiếu hoặc đồng độ, có lúc chủ về con cái là chuyên viên trong ngành pháp luật, ngoại giao, bán hàng, v.v… thuộc loại “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”.

Thái Dương mà ở cung tử nữ thì phải xem kèm ba sao Thái Âm, Thiên Lương, Cự Môn, mới có thể luận đoán chính xác.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button