Tử vi

THAI DUONG – Sao Thái Dương

THAI DUONG.

Bài viết Bửu Đình, bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh

Sao này thuộc chòm TỬ VI, luôn luôn nhị hợp với sao THIÊN PHỦ và đứng trước sao VŨ KHÚC.

Bạn đang xem: THAI DUONG – Sao Thái Dương

This star belongs to TU VI constellation, always has horizontal interaction with THIEN PHU star and always preceeds VU KHUC star.

v Ngôi Sao Công Khai.

Nếu như trên lá số Tử Vi có ngôi sao âm thầm, tất có ngôi sao mang tính công khai. Đây là điểm thường gặp ở đời. Có người âm thầm, có người công khai. Lại có người vừa công khai mặt này lại âm thầm mặt khác. Điều đó có thể là tốt ngược lại là xấu. Vì có những cái công khai tốt nhưng cũng có thể xấu. Cái công khai ấy có thể là thật và cũng có thể là giả. Có những cái âm thầm lặng lẻ tốt lại có những cái âm thầm là âm mưu xấu, mập mờ, mờ ám.

v The overt star

If there is an obscured star, then evidently there is an overt star. This is common in life. There are silent people, there are open people. There is people who are obscured in this aspect but open in others. It could be a good thing, or if not, a bad one. Because there are things which should be revealed but there are things that should not be. The thing we professed might be authentic or it might be fake. Sometimes a covert matter might be good but others might be an evil scheme, a shady, suspicious matter.

v Ngôi Sao Đàn Ông.

Trên lá số Tử Vi ngôi sao THÁI ÂM là phụ nữ. Ta lại có THÁI DƯƠNG là ngôi sao mang biểu tượng của đàn ông, nam tử, con trai, giống đực, nam tính… Sẽ không ngạc nhiên khi người nam mang ngôi sao này thủ mệnh. Một người nữ sao này thủ mệnh có tính cách mạnh mẽ như nam nhân. Dựa vào dữ liệu này, người ta đoán được giới tính nào phù hợp hoặc bất lợi với chủ nhân lá số.

v The star of Man

On the TU VI chart, THAI AM star is the women. We also have THAI DUONG is the symbol of male, man, sons, masculinity, etc. It would be no surprise if a man has this star ruling in MENH (reside in MENH). If a woman has this star in MENH her characteristic shall be as strong as a man. Based on this information, we could predict which gender shall bring more benefit to the chart owner.

v Ngôi Sao Ban Ngày.

THÁI ÂM là ban đêm, chủ tháng. THÁI DƯƠNG là ban ngày. THIÊN CƠ chủ thời kỳ và THÁI TUẾ chủ năm. Trên lá số Tử Vi có đầy đủ các sao chỉ bộ đếm của thời gian. Căn cứ vào bộ đếm này người ta đoán được những ngày tháng vui buồn, thời kỳ tươi đẹp hay đen tối.

v The star of day

THAI AM is nighttime, the month. THAI DUONG is daytime. THIEN CO denotes period and THAI TUE denotes year. On the TU VI chart, there are sufficient stars to count the passage of time (day, month, year, period, etc.). Based on these counting stars we could predict the happy or sorrowful dates and months, and glorious or dark periods.

v Chủ Sự Dậy Lên. Giương Lên Thái Quá.

Dậy với nghĩa dậy đi thôi, thức dậy vì ngày đã bắt đầu. Và sao này thường dễ gặp sao CỰ MÔN tạo thành bộ CỰ DƯƠNG (CỰ NHẬT) với nghĩa dậy đi thôi một ngày mới bắt đầu. Bộ sao này tốt đẹp báo hiệu ngày mai tươi sáng.

Dấy lên với nghĩa như: Dấy binh khởi nghĩa, dấy loạn… dấy lên phong trào, dấy lên sự phản đối. Nó còn chủ dậy lên sự bất mãn vì ngôi sao CỰ MÔN là ngôi sao chủ phản đối.

Âm thanh dậy lên… cụm từ này có thể thay thế bằng âm thanh vang lên, âm thanh vang dội. Đoán theo chiều hướng này, khi có THÁI ÂM đi với THÁI DƯƠNG tạo thành bộ ÂM DƯƠNG (THÁI ÂM THÁI DƯƠNG) bộ âm thanh vang lên, dội lên. THÁI ÂM trong trường hợp này không còn âm thầm nữa vì nó đi với sao công khai THÁI DƯƠNG. Do đấy bộ ÂM DƯƠNG đi với bộ văn học XƯƠNG KHÚC được xem là 1 cách hay. Vì đấy là âm thanh của văn chương như tiếng ca, tiếng đàn, tiếng ngâm thơ… Âm thanh ấy không có sao văn học lại đi với tiếng than, tiếng khóc, tiếng la… tất nhiên được quyền đoán là âm thanh vang lên buồn, phiền thậm chí hãi hùng. Tất cả tuỳ thuộc vào hung, sát, sầu tinh tụ tập quanh đấy..

Vậy thì sao THÁI DƯƠNG có những nét giống sao THIÊN VIỆT chủ vươn lên, nhú lên, manh nha, nẩy sinh… giống với KÌNH DUONG giương lên cao mạnh mẽ. THÁI DƯƠNG là sao giương lên thái quá. Cho nên THÁI DƯƠNG là ngôi sao kiêu hãnh, đắc ý nhất, được mô tả như nở nang mày mặt, phỗng mũi… Những gì thái quá là không tốt. Đó là lý do THÁI DƯƠNG gặp KÌNH DƯƠNG là 1 cách không hay.

v Denotes the trend of uprising, excessive raising

Uprising here means waking up, because a new day has come. This star also very frequently encounters CU MON to create the CU DUONG style (CU NHAT) which means let’s wake up because a new day has begun. If this group of star is in good position it predicts a better new day.

“A raising sound” – this term could be replaced by “a resounded noise”, “a booming noise”. We could predict that trend if there is THAI AM accompanying THAI DUONG to create the AM DUONG style which means the raising sound. THAI AM in this case does not carry the meaning “silence” anymore because it accompanies the overt THAI DUONG. That is why AM DUONG accompanying the literary XUONG KHUC group is considered a good style because such is the sound of art, literature, singing voices, instrument playing, poem recital, etc. When those sounds are not accompanied by literary stars, they become the sorrowful weep, the sob, the cry, etc. we are allowed to predict a sad sound being raised, a terrifying sound even. It all depends on the Death and Hindrance Stars around.

Therefore, THAI DUONG has similar traits to the THIEN VIET star which also denotes rising, sprouting, foreshadowing, arising… similar to KINH DUONG which stand tall powerfully, THAI DUONG is the overbearing elevation. That is why THAI DUONG is considered the most boasting, arrogant star, who usually is extremely satisfied with him/herself, always stands tall and receives many compliments. Whatever too extreme bears no good result; that is also why THAI DUONG accompanying KINH DUONG is a bad combination.

v Ngôi Sao Ánh Sáng.

Ánh sáng là THÁI DƯƠNG. Bóng tối là THÁI ÂM và bóng dâm, bóng mát là THIÊN LƯƠNG. Khi ta nhìn cảnh quan ta ít để ý điều ấy nhưng người hoạ sĩ rất tinh mắt trong vấn đề này, đánh bóng tối sáng làm cảnh quan nổi bật. Dù tài hoa cũng khó vẽ nổi bóng mát cuộc đời.

Luôn luôn có những người sống âm thầm và có những người ưa công khai. Đến một số cơ quan nhà nước có khi bắt gặp các khẩu hiệu công khai minh bạch rõ ràng. Và cũng dễ đưa đến hiểu lầm được công khai là tốt. Tất cả tuỳ thuộc vào các sao quanh nó. Quan trọng là công khai cái gì? Vì bị công khai tội lỗi, tội ác phơi bày ra ánh sáng lại ước ao chi cuộc sống âm thầm. Ví dụ. Tiền đâu, anh giương nhà cửa lên cao vây?

Vậy thì cuộc sống âm thầm làm việc tốt, chứ không phải âm mưu, mập mờ, mờ ám tất nhiên khi được phơi ra ánh sáng. Đó là tháng ngày hãnh diện nhất của họ. THÁI DƯƠNG ngôi sao kiêu hãnh khi sáng sủa sẽ gặp nhiều bất lợi khi có TRIỆT nhất là KỴ TRIỆT.

v The star of light

Daylight is THAI DUONG. Darkness is THAI AM, and shade, shadow is THIEN LUONG. Normal people when viewing a scenery pay no attention to above details but artists and painters are very keen on recognizing these things, they play around with light and shade to create a stunning art form. But no matter how talented a painter you are, you cannot paint the nice soothing shade of life itself.

There are always people who prefer living quietly in compared to those who love a noisy open life. Sometimes when we come to government offices and we see very open, clear slogans which leads to the misunderstanding that being overt is a good thing. It all depends on the surrounding stars. The thing is, which matter should be revealed? Because if it is your crime, your sin being revealed to the light, you might wish you have had a quiet life instead. For example: Where did you get all the money to ‘erect’ such an enormous estate?

Therefore, if you lead a quiet life helping those in need instead of covertly planning on shady evil scheme (the bad trait of THAI AM), then the day all of your deeds be revealed shall be the day you are the most proud (THAI DUONG). THAI DUONG the proud star locating in beneficial position (bright THAI DUONG) shall face many adverse cases if encountering TRIET, especially HOA KY + TRIET.

v Ngôi Sao Dương Cơ.

Ngôi sao dương cơ là cách gọi nhà cửa nói chung. So sánh với THÁI ÂM cách gọi âm phần mồ mả của kẻ đã chết. THÁI DƯƠNG là dương cơ nên sao này lại hay đi với sao CỰ MÔN chủ cửa ngõ. THÁI DƯƠNG còn là sao chủ về dương thế, dương trần so với THÁI ÂM là cõi âm. Khi 2 sao THÁI ÂM và THÁI DƯƠNG giao hội với nhau tạo thành bộ ÂM DƯƠNG hài hoà rất nổi bật trong TỬ VI.

v The star of The House for The Living (“Living” as in those who are still alive) (dwelling, real estates)

This is a general way to refer to dwelling in general. In compared to THAI AM which denotes the tomb: The House for The Dead (for the afterlife). THAI DUONG is The House for The Living which usually encounters CU MON which denotes The Gate. THAI DUONG also denotes Earth, the lives of the living whereas THAI AM denotes hell, the place for the dead. When THAI AM and THAI DUONG meet up to create the harmonious AM DUONG (Yin and Yang) it becomes very notable in TU VI.

v Ngôi Sao Mang Biểu Tượng Mặt Trời.

THÁI DƯƠNG trong ngộn ngữ Việt có nghĩa là mặt trời, có khi được viết là Nhật tức là mặt trời. Còn có tên riêng Đan Trì (thềm son, chủ sự quý hiển) tất cả đều mang ý mặt trời nhưng có điều thú vị, THÁI DƯƠNG trên lá số TỬ VI không phải mặt trời thật. Chỉ mượn hình tượng mặt trời để lý luận mà thôi. Ví dụ. THÁI DƯƠNG đi với nhóm ĐÀO HỒNG HỈ. Ta gọi là ngày vui, ta có quyền nhận xét, người này có những tháng ngày tốt đẹp vui vẻ. Nếu đi với nhóm THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH. Ta có thể kết luận là ngày buồn.

v The symbol of The Sun

THAI DUONG in Vietnamese means The SUN, sometimes it is written as NHAT also means the Sun. It was also given a name Dan Tri (which means precious doorsteps, implying prestige). All meaning pointing to the Sun but it is quite amusing that THAI DUONG star in the TU VI chart is not the position of the Sun itself but just an image used to describe the character of this particular star, a basis for our methodology. For example, when THAI DUONG accompanying DAO HONG HI, we call it the happy day, we could comment that this person has good beautiful days. If it accompanies THIEN HU, TUE PHA, TANG MON, DIEU KHACH. We call it sad days.

v Ngôi Sao Kiêu Hãnh, Khoe Khoang.

Sao này có tính khoe khoang nhưng dễ hiểu lầm bất cứ ai có sao này thủ mệnh đều kheo khoang. Vì các chính tinh cần có sao hỗ trợ để phát huy tác dụng, có thể gặp sao mất đi tác dụng. Thay vì nở nang mày mặt lại cúi đầu bước đi.

THÁI DƯƠNG thường đem tiền bạc, nhà cửa, tài sản ra để khoe. Nếu không có gì đặc biệt đem thân thể ra khoe, đem người thân ra khoe… Cứ nghĩ là khoe những cái tốt, cái đẹp… Lầm rồi. Khoe những nỗi buồn, nỗi khổ… Có văn sĩ lấy bút danh Tôi Chưa Hề Yêu Ai được viết tắt là TCHYA. Đó cũng chỉ là cách khoe thôi.

v The boasty, bragging star

This star is boasty but do not be mistaken that everyone has this star in Menh shall be boasty because Major Stars need supporting star to reveal certain trait, or nullify it completely. Instead of standing tall, that person might be walking away with his head hung low.

THAI DUONG usually boasts about money, real estates, fortune. If not, they could boast about their bodies or their relatives. You think people only boast about good, beautiful things? No, they also boast about their sadness, sorrow. There used to be a writer under the pen name “TCHYA” which means I-have-not-loved-anybody (in Vietnamese). It is one way to boast about personal life.

v Những Điều Trông Thấy.

THÁI DƯƠNG chủ những gì mình trông thấy., tuỳ thuộc vào các sao hội họp với THÁI DƯƠNG, có khi những điều trông thấy ấy chỉ làm đau đớn lòng. Nhưng đi với CỰ MÔN những điều trông thấy ấy khiến người ta lên tiếng phản đối. Bộ ÂM DƯƠNG là phương tiện nghe nhìn. THÁI DƯƠNG trong cơ thể con người là con mắt. Và cụm từ chướng tai gai mắt và cái miệng lại ngứa ngáy lên tiếng phản đối là bộ ÂM DƯƠNG có CỰ làm cho sự luận đoán trên Tử Vi vô cùng dồi dào

v What you see

THAI DUONG denotes seeing, depends on the surrounding stars, sometimes what can be seen only brings sadness. However, when accompanying CU MON, what you see could lead to objection. AM DUONG group denotes listening and seeing. THAI DUONG in body anatomy denotes the eyes and there is a Vietnamese proverb “Hurtful to the ear, painful to the eye” which is the AM DUONG group supplemented by CU MON (the mouth) twitching to object; This is an example that prediction in TU VI is very exuberant. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THAI DUONG - Sao Thái Dương

THAI DUONG.

Bài viết Bửu Đình, bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh

Sao này thuộc chòm TỬ VI, luôn luôn nhị hợp với sao THIÊN PHỦ và đứng trước sao VŨ KHÚC.

This star belongs to TU VI constellation, always has horizontal interaction with THIEN PHU star and always preceeds VU KHUC star.

v Ngôi Sao Công Khai.

Nếu như trên lá số Tử Vi có ngôi sao âm thầm, tất có ngôi sao mang tính công khai. Đây là điểm thường gặp ở đời. Có người âm thầm, có người công khai. Lại có người vừa công khai mặt này lại âm thầm mặt khác. Điều đó có thể là tốt ngược lại là xấu. Vì có những cái công khai tốt nhưng cũng có thể xấu. Cái công khai ấy có thể là thật và cũng có thể là giả. Có những cái âm thầm lặng lẻ tốt lại có những cái âm thầm là âm mưu xấu, mập mờ, mờ ám.

v The overt star

If there is an obscured star, then evidently there is an overt star. This is common in life. There are silent people, there are open people. There is people who are obscured in this aspect but open in others. It could be a good thing, or if not, a bad one. Because there are things which should be revealed but there are things that should not be. The thing we professed might be authentic or it might be fake. Sometimes a covert matter might be good but others might be an evil scheme, a shady, suspicious matter.

v Ngôi Sao Đàn Ông.

Trên lá số Tử Vi ngôi sao THÁI ÂM là phụ nữ. Ta lại có THÁI DƯƠNG là ngôi sao mang biểu tượng của đàn ông, nam tử, con trai, giống đực, nam tính… Sẽ không ngạc nhiên khi người nam mang ngôi sao này thủ mệnh. Một người nữ sao này thủ mệnh có tính cách mạnh mẽ như nam nhân. Dựa vào dữ liệu này, người ta đoán được giới tính nào phù hợp hoặc bất lợi với chủ nhân lá số.

v The star of Man

On the TU VI chart, THAI AM star is the women. We also have THAI DUONG is the symbol of male, man, sons, masculinity, etc. It would be no surprise if a man has this star ruling in MENH (reside in MENH). If a woman has this star in MENH her characteristic shall be as strong as a man. Based on this information, we could predict which gender shall bring more benefit to the chart owner.

v Ngôi Sao Ban Ngày.

THÁI ÂM là ban đêm, chủ tháng. THÁI DƯƠNG là ban ngày. THIÊN CƠ chủ thời kỳ và THÁI TUẾ chủ năm. Trên lá số Tử Vi có đầy đủ các sao chỉ bộ đếm của thời gian. Căn cứ vào bộ đếm này người ta đoán được những ngày tháng vui buồn, thời kỳ tươi đẹp hay đen tối.

v The star of day

THAI AM is nighttime, the month. THAI DUONG is daytime. THIEN CO denotes period and THAI TUE denotes year. On the TU VI chart, there are sufficient stars to count the passage of time (day, month, year, period, etc.). Based on these counting stars we could predict the happy or sorrowful dates and months, and glorious or dark periods.

v Chủ Sự Dậy Lên. Giương Lên Thái Quá.

Dậy với nghĩa dậy đi thôi, thức dậy vì ngày đã bắt đầu. Và sao này thường dễ gặp sao CỰ MÔN tạo thành bộ CỰ DƯƠNG (CỰ NHẬT) với nghĩa dậy đi thôi một ngày mới bắt đầu. Bộ sao này tốt đẹp báo hiệu ngày mai tươi sáng.

Dấy lên với nghĩa như: Dấy binh khởi nghĩa, dấy loạn… dấy lên phong trào, dấy lên sự phản đối. Nó còn chủ dậy lên sự bất mãn vì ngôi sao CỰ MÔN là ngôi sao chủ phản đối.

Âm thanh dậy lên… cụm từ này có thể thay thế bằng âm thanh vang lên, âm thanh vang dội. Đoán theo chiều hướng này, khi có THÁI ÂM đi với THÁI DƯƠNG tạo thành bộ ÂM DƯƠNG (THÁI ÂM THÁI DƯƠNG) bộ âm thanh vang lên, dội lên. THÁI ÂM trong trường hợp này không còn âm thầm nữa vì nó đi với sao công khai THÁI DƯƠNG. Do đấy bộ ÂM DƯƠNG đi với bộ văn học XƯƠNG KHÚC được xem là 1 cách hay. Vì đấy là âm thanh của văn chương như tiếng ca, tiếng đàn, tiếng ngâm thơ… Âm thanh ấy không có sao văn học lại đi với tiếng than, tiếng khóc, tiếng la… tất nhiên được quyền đoán là âm thanh vang lên buồn, phiền thậm chí hãi hùng. Tất cả tuỳ thuộc vào hung, sát, sầu tinh tụ tập quanh đấy..

Vậy thì sao THÁI DƯƠNG có những nét giống sao THIÊN VIỆT chủ vươn lên, nhú lên, manh nha, nẩy sinh… giống với KÌNH DUONG giương lên cao mạnh mẽ. THÁI DƯƠNG là sao giương lên thái quá. Cho nên THÁI DƯƠNG là ngôi sao kiêu hãnh, đắc ý nhất, được mô tả như nở nang mày mặt, phỗng mũi… Những gì thái quá là không tốt. Đó là lý do THÁI DƯƠNG gặp KÌNH DƯƠNG là 1 cách không hay.

v Denotes the trend of uprising, excessive raising

Uprising here means waking up, because a new day has come. This star also very frequently encounters CU MON to create the CU DUONG style (CU NHAT) which means let’s wake up because a new day has begun. If this group of star is in good position it predicts a better new day.

“A raising sound” – this term could be replaced by “a resounded noise”, “a booming noise”. We could predict that trend if there is THAI AM accompanying THAI DUONG to create the AM DUONG style which means the raising sound. THAI AM in this case does not carry the meaning “silence” anymore because it accompanies the overt THAI DUONG. That is why AM DUONG accompanying the literary XUONG KHUC group is considered a good style because such is the sound of art, literature, singing voices, instrument playing, poem recital, etc. When those sounds are not accompanied by literary stars, they become the sorrowful weep, the sob, the cry, etc. we are allowed to predict a sad sound being raised, a terrifying sound even. It all depends on the Death and Hindrance Stars around.

Therefore, THAI DUONG has similar traits to the THIEN VIET star which also denotes rising, sprouting, foreshadowing, arising… similar to KINH DUONG which stand tall powerfully, THAI DUONG is the overbearing elevation. That is why THAI DUONG is considered the most boasting, arrogant star, who usually is extremely satisfied with him/herself, always stands tall and receives many compliments. Whatever too extreme bears no good result; that is also why THAI DUONG accompanying KINH DUONG is a bad combination.

v Ngôi Sao Ánh Sáng.

Ánh sáng là THÁI DƯƠNG. Bóng tối là THÁI ÂM và bóng dâm, bóng mát là THIÊN LƯƠNG. Khi ta nhìn cảnh quan ta ít để ý điều ấy nhưng người hoạ sĩ rất tinh mắt trong vấn đề này, đánh bóng tối sáng làm cảnh quan nổi bật. Dù tài hoa cũng khó vẽ nổi bóng mát cuộc đời.

Luôn luôn có những người sống âm thầm và có những người ưa công khai. Đến một số cơ quan nhà nước có khi bắt gặp các khẩu hiệu công khai minh bạch rõ ràng. Và cũng dễ đưa đến hiểu lầm được công khai là tốt. Tất cả tuỳ thuộc vào các sao quanh nó. Quan trọng là công khai cái gì? Vì bị công khai tội lỗi, tội ác phơi bày ra ánh sáng lại ước ao chi cuộc sống âm thầm. Ví dụ. Tiền đâu, anh giương nhà cửa lên cao vây?

Vậy thì cuộc sống âm thầm làm việc tốt, chứ không phải âm mưu, mập mờ, mờ ám tất nhiên khi được phơi ra ánh sáng. Đó là tháng ngày hãnh diện nhất của họ. THÁI DƯƠNG ngôi sao kiêu hãnh khi sáng sủa sẽ gặp nhiều bất lợi khi có TRIỆT nhất là KỴ TRIỆT.

v The star of light

Daylight is THAI DUONG. Darkness is THAI AM, and shade, shadow is THIEN LUONG. Normal people when viewing a scenery pay no attention to above details but artists and painters are very keen on recognizing these things, they play around with light and shade to create a stunning art form. But no matter how talented a painter you are, you cannot paint the nice soothing shade of life itself.

There are always people who prefer living quietly in compared to those who love a noisy open life. Sometimes when we come to government offices and we see very open, clear slogans which leads to the misunderstanding that being overt is a good thing. It all depends on the surrounding stars. The thing is, which matter should be revealed? Because if it is your crime, your sin being revealed to the light, you might wish you have had a quiet life instead. For example: Where did you get all the money to ‘erect’ such an enormous estate?

Therefore, if you lead a quiet life helping those in need instead of covertly planning on shady evil scheme (the bad trait of THAI AM), then the day all of your deeds be revealed shall be the day you are the most proud (THAI DUONG). THAI DUONG the proud star locating in beneficial position (bright THAI DUONG) shall face many adverse cases if encountering TRIET, especially HOA KY + TRIET.

v Ngôi Sao Dương Cơ.

Ngôi sao dương cơ là cách gọi nhà cửa nói chung. So sánh với THÁI ÂM cách gọi âm phần mồ mả của kẻ đã chết. THÁI DƯƠNG là dương cơ nên sao này lại hay đi với sao CỰ MÔN chủ cửa ngõ. THÁI DƯƠNG còn là sao chủ về dương thế, dương trần so với THÁI ÂM là cõi âm. Khi 2 sao THÁI ÂM và THÁI DƯƠNG giao hội với nhau tạo thành bộ ÂM DƯƠNG hài hoà rất nổi bật trong TỬ VI.

v The star of The House for The Living (“Living” as in those who are still alive) (dwelling, real estates)

This is a general way to refer to dwelling in general. In compared to THAI AM which denotes the tomb: The House for The Dead (for the afterlife). THAI DUONG is The House for The Living which usually encounters CU MON which denotes The Gate. THAI DUONG also denotes Earth, the lives of the living whereas THAI AM denotes hell, the place for the dead. When THAI AM and THAI DUONG meet up to create the harmonious AM DUONG (Yin and Yang) it becomes very notable in TU VI.

v Ngôi Sao Mang Biểu Tượng Mặt Trời.

THÁI DƯƠNG trong ngộn ngữ Việt có nghĩa là mặt trời, có khi được viết là Nhật tức là mặt trời. Còn có tên riêng Đan Trì (thềm son, chủ sự quý hiển) tất cả đều mang ý mặt trời nhưng có điều thú vị, THÁI DƯƠNG trên lá số TỬ VI không phải mặt trời thật. Chỉ mượn hình tượng mặt trời để lý luận mà thôi. Ví dụ. THÁI DƯƠNG đi với nhóm ĐÀO HỒNG HỈ. Ta gọi là ngày vui, ta có quyền nhận xét, người này có những tháng ngày tốt đẹp vui vẻ. Nếu đi với nhóm THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH. Ta có thể kết luận là ngày buồn.

v The symbol of The Sun

THAI DUONG in Vietnamese means The SUN, sometimes it is written as NHAT also means the Sun. It was also given a name Dan Tri (which means precious doorsteps, implying prestige). All meaning pointing to the Sun but it is quite amusing that THAI DUONG star in the TU VI chart is not the position of the Sun itself but just an image used to describe the character of this particular star, a basis for our methodology. For example, when THAI DUONG accompanying DAO HONG HI, we call it the happy day, we could comment that this person has good beautiful days. If it accompanies THIEN HU, TUE PHA, TANG MON, DIEU KHACH. We call it sad days.

v Ngôi Sao Kiêu Hãnh, Khoe Khoang.

Sao này có tính khoe khoang nhưng dễ hiểu lầm bất cứ ai có sao này thủ mệnh đều kheo khoang. Vì các chính tinh cần có sao hỗ trợ để phát huy tác dụng, có thể gặp sao mất đi tác dụng. Thay vì nở nang mày mặt lại cúi đầu bước đi.

THÁI DƯƠNG thường đem tiền bạc, nhà cửa, tài sản ra để khoe. Nếu không có gì đặc biệt đem thân thể ra khoe, đem người thân ra khoe… Cứ nghĩ là khoe những cái tốt, cái đẹp… Lầm rồi. Khoe những nỗi buồn, nỗi khổ… Có văn sĩ lấy bút danh Tôi Chưa Hề Yêu Ai được viết tắt là TCHYA. Đó cũng chỉ là cách khoe thôi.

v The boasty, bragging star

This star is boasty but do not be mistaken that everyone has this star in Menh shall be boasty because Major Stars need supporting star to reveal certain trait, or nullify it completely. Instead of standing tall, that person might be walking away with his head hung low.

THAI DUONG usually boasts about money, real estates, fortune. If not, they could boast about their bodies or their relatives. You think people only boast about good, beautiful things? No, they also boast about their sadness, sorrow. There used to be a writer under the pen name “TCHYA” which means I-have-not-loved-anybody (in Vietnamese). It is one way to boast about personal life.

v Những Điều Trông Thấy.

THÁI DƯƠNG chủ những gì mình trông thấy., tuỳ thuộc vào các sao hội họp với THÁI DƯƠNG, có khi những điều trông thấy ấy chỉ làm đau đớn lòng. Nhưng đi với CỰ MÔN những điều trông thấy ấy khiến người ta lên tiếng phản đối. Bộ ÂM DƯƠNG là phương tiện nghe nhìn. THÁI DƯƠNG trong cơ thể con người là con mắt. Và cụm từ chướng tai gai mắt và cái miệng lại ngứa ngáy lên tiếng phản đối là bộ ÂM DƯƠNG có CỰ làm cho sự luận đoán trên Tử Vi vô cùng dồi dào

v What you see

THAI DUONG denotes seeing, depends on the surrounding stars, sometimes what can be seen only brings sadness. However, when accompanying CU MON, what you see could lead to objection. AM DUONG group denotes listening and seeing. THAI DUONG in body anatomy denotes the eyes and there is a Vietnamese proverb “Hurtful to the ear, painful to the eye” which is the AM DUONG group supplemented by CU MON (the mouth) twitching to object; This is an example that prediction in TU VI is very exuberant. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button