Tử vi

Thái Hư Quan Vi Phú

1. Tử Vi nhất thuật, dị học nan tinh nhi thâm xảo.

2. Tử Vi đế tinh, nãi quần tinh chúng diệu chi chủ.

3. Đế túc định vị, liệt túc phân trì thập nhị viên.

Bạn đang xem: Thái Hư Quan Vi Phú

4. Chư tinh tương ngộ, số định hồ lục thập tinh hệ.

(1 – Huyền môn có thuật Tử Vi

Dễ học nhưng để giỏi thì khó thay

Uyên thâm, ảo diệu, cơ bày

Trăm sao có lẻ, cho hay phận người.

2. – Tử Vi chủ khắp muôn nơi,

Đứng đầu tinh tú giữa trời làm vua.

3,4 – Đế tinh an tọa xong rồi

Chư tinh thứ tự đến ngồi các cung.

Mười hai vị trí tương phùng

Sáu mươi tinh hệ, ta cùng xét tra).

5. Cung tinh ngũ hành, tiết khí vận chuyển nhi thịnh suy.

6. Miếu vượng hãm lạc, đắc địa thất độ minh cát hung.

7. Ngũ hành xảo diệu, sinh khắc chế hóa hữu chuyển cơ.

8. Tương khắc hữu tình, tuy tân lao hung chuyển thành cát.

9. Tương khắc vô tình, lạc tỉnh hạ thạch thương cánh trọng.

10. Cung tinh tương sinh, danh thành lợi tựu chi căn bản.

11. Cung tinh tỉ vượng, nhị khí thừa vượng vi phú cơ.

12. Cung tinh tương khắc, lao lục phồn mang thị phi xâm.

13. Tinh cường cung nhược, bạch thủ khởi gia chủ khai sáng.

14. Cung cường tinh nhược, khẩu thiệt thị phi cát hung bán.

(5 – Cung, sao, hành khí kể ra

Tiết mùa, vận chuyển có là thịnh, suy.

6 – Miếu, vượng, đắc, hãm, so bì

Mới hay lành dữ mà suy cơ trời

7 – Ngũ hành ảo diệu tuyệt vời

Sinh khắc chế hóa chuyển dời rất tinh.

8 – Dẫu cho tương khắc, hữu tình

Trước thì cực khổ, sau sinh cát tường

9 – Vô tình tương khắc, thảm thương

Họa vô đơn chí khó đường thoát thân (*)

10 – Ngũ hành xét khắp xa gần

Nhược – cường, sinh – khắc, hai phần cung – sao.

Tương sinh thời quý biết bao

Lợi, danh, thành tựu thêm vào tấm thân.

11 – Cùng hành thì vượng muôn phần

Giàu sang, tài lộc mười phân vẹn mười.

12 – Khắc nhau cực khổ ai ơi

Buồn phiền, lao lực, thêm lời thị phi

13 – Sao cường, cung nhược, một khi

Tay trắng lập nghiệp, sau thì giàu sang.

14 – Cung cường, sao nhược, dở dang

Nửa hung nửa cát, lại mang tiếng đời).

15. Mệnh vi căn nguyên, tri vật chất doanh khuyết quý tiện.

16. Hậu thiên thân cung, nãi hậu thiên xu hướng vinh nhục.

(15 – Mệnh cung, căn cội của người

Cho biết quý, tiện, đầy vơi bạc tiền.

16 – Thân cung đích thị hậu thiên

Ngày sau vinh, nhục, gắn liền chẳng sai).

17. Tiên quan Phúc Đức, vi tinh thần phúc ấm sở tại.

18. Thứ khán Thiên Di, vi động tĩnh nội ngoại chi chủ.

19. Tài Bạch Quan Lộc, định tam hợp phù trì cát hung.

(17 – Trước xem Phúc Đức an bài

Tinh thần tư tưởng, tổ tông ban vì.

18 – Thứ đến xem ở Thiên Di

Tĩnh động, chủ khách, phân ly trong ngoài.

19 – Tài Bạch, Quan Lộc cả hai

Một vòng tam hợp an bài cát hung.

20. Như thử nguyên tắc, thị vi luận mệnh chi cơ sở.

20 – Ấy là nguyên tắc nói chung

Làm cơ sở luận, mà dùng cho tinh).

21. Nam nữ hữu biệt, tuy thị hữu biệt khước hợp tham.

22. Nữ dĩ hà trọng? Trọng Mệnh Thân Phu Tử Phúc Điền.

23. Tam tài lưu bàn, tứ bàn hợp tham định nhất sinh.

24. Mệnh Thân vi minh, Thái Tuế sở tại ám Mệnh cung.

25. Luận mệnh chi pháp, thị cố dục tường nhi nan tận.

(21 – Phân chia nam, nữ mà bình

Có chung, có khác, như tình âm dương.

22 – Với nữ thì sáu cung cường:

Mệnh, Thân, Phu, Tử, Phúc, Điền, ưu tiên.

23 – Tam tài lưu bàn định miền

Tứ bàn phối hợp biết liền chung thân.

24 – Minh thì xem ở mệnh thân

Ám thời Thái Tuế ẩn phần mệnh cung.

25 – Phương pháp xem mệnh vô cùng

Để cho tường hết… khó dùng lời thay!)

26. Đế tinh hữu lực, toàn y phụ tá chi công dụng.

(26 – Đế gặp phụ tá một bày

Phát huy công dụng, lực tày vô song).

27. Tử Vi kiến Lộc, phương hiển kỳ quý nhi giáng phúc.

(27 – Tử Vi kiến Lộc, một dòng

Quý hiển danh chức, ban phong phúc lành).

28. Đế thừa kim dư, Phụ Bật giáp đế Lộc Mã trì.

(28 – Kim dư phù giá, định danh:

Phụ Bật giáp Đế, Lộc cùng Mã giao).

29. Gian mưu tần thiết, Tử Phá đồng hội Sát Kị trọng.

(29 – Gian tà mưu hiểm, kế cao

Tử Phá gặp Kị, hội vào sát tinh).47

30. Quân thần bất nghĩa, Mệnh Thân Tử Phá tứ mộ vị.

(30 – Quân thần bất nghĩa, vô tình

Mệnh thânTử Phá, lạc bình Mộ cung).

31. Tử Phủ đồng cung, tiến thoái thất cư điều hợp.

(31 – Kìa như Tử Phủ ở cùng

Tiến thoái đều được ung dung, hài hòa).

32. Tử Tham lạc không, hư danh giả lợi không môn nhân.

(32 – Tử Tham, phạm chủ đào hoa

Thêm Không tất định ấy là tăng nhân).

33. Đế trì ngọc ấn phùng Xương Khúc, cánh kiêm Quyền Lộc bộ thanh vân.

(33 – Tử Tướng Xương Khúc tinh trần

Lại thêm Quyền Lộc, thanh vân bước đường).

34. Tử Sát Xương Lộc Tị Hợi vị, Anh tài nhập thế dị điêu linh.

(34 – Tị hợi Tử Sát Lộc Xương

Anh tài nhập thế coi thường khó khăn).

35. Đế cư ly minh bách quan hội, Quân thần khánh hội lý gia bang.

(35 – Đế ngọ gặp võ cùng văn

Quần thần khánh hội, trị chăm nước nhà).

36. Thiên Cơ trí tuệ bản thiện lương, Sát đa Kị trọng phản giảo hoạt.

(36 – Thiên Cơ trí tuệ, thực thà

Tính thời lương thiện cùng là thông minh.

Vây chiếu mà lắm sát tinh

Thêm Kị phản chuyển tính tình ranh ma).

37. Thiên Cơ hóa Lộc ngưu dương địa, minh thăng ám giáng Quan Lộc vị.

(37 – Sửu mùi Cơ hóa Lộc ra

Minh thăng, ám giáng bởi tòa Quan cung).

38. Vong ân phụ nghĩa, Cơ Nguyệt văn diệu đồng nhập mệnh.

(38 – Cơ Âm, văn diệu, hãm phùng

Vong ân phụ nghĩa cực hung gian tà).

39. Lục cảm mẫn nhuệ, Phúc an văn diệu tịnh Thái Âm.

(39 – Giác quan linh mẫn đúng là

Cơ Âm, văn diệu, sáng tòa Phúc cung).

40. Thiên Cơ Tị Hợi mạc gia sát, nhân tửu ngộ sự mạc tham bôi.

(40 – Tị hợi Cơ sợ sát phùng

Thành người tham rượu sánh cùng Lưu Linh).

41. Nhật tả Nguyệt hữu hỗ tăng huy.

(41 – Nhật Nguyệt mà muốn thanh minh

Rất cần Tả Hữu bên mình sánh đôi).

42. Nhật lệ trung thiên, hỉ kiến Lộc văn phương hữu dụng.

(42 – Ngọ cung Nhật sáng giữa trời

Thêm Lộc, Xương Khúc rạng ngời văn nhân).

43. Đăng quang thông minh, Tí địa Thái Dương phùng cát hóa.

(43 – Tý cung cát hóa đẹp dần

Thông minh sáng láng thêm phần chính chuyên).

44.Nhật Nguyệt tứ mộ chủ đào hoa.

(44 – Nhật mà ở tứ mộ miền

Ấy là cũng chủ tình duyên hoa đào).

45.Nhật Nguyệt củng chiếu đào hoa lai.

(45 – Ở nơi Nhật Nguyệt chiếu vào

Đào hoa lui tới biết bao tình nồng).

(*) QNB chú: lạc tỉnh hạ thạch = đã ở dưới giếng còn bị kẻ ở trên ném đá xuống, thật là nguy hiểm trùng trùng, khó lòng thoát thân. Đây là 1 thành ngữ.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Hư Quan Vi Phú

1. Tử Vi nhất thuật, dị học nan tinh nhi thâm xảo.

2. Tử Vi đế tinh, nãi quần tinh chúng diệu chi chủ.

3. Đế túc định vị, liệt túc phân trì thập nhị viên.

4. Chư tinh tương ngộ, số định hồ lục thập tinh hệ.

(1 – Huyền môn có thuật Tử Vi

Dễ học nhưng để giỏi thì khó thay

Uyên thâm, ảo diệu, cơ bày

Trăm sao có lẻ, cho hay phận người.

2. – Tử Vi chủ khắp muôn nơi,

Đứng đầu tinh tú giữa trời làm vua.

3,4 – Đế tinh an tọa xong rồi

Chư tinh thứ tự đến ngồi các cung.

Mười hai vị trí tương phùng

Sáu mươi tinh hệ, ta cùng xét tra).

5. Cung tinh ngũ hành, tiết khí vận chuyển nhi thịnh suy.

6. Miếu vượng hãm lạc, đắc địa thất độ minh cát hung.

7. Ngũ hành xảo diệu, sinh khắc chế hóa hữu chuyển cơ.

8. Tương khắc hữu tình, tuy tân lao hung chuyển thành cát.

9. Tương khắc vô tình, lạc tỉnh hạ thạch thương cánh trọng.

10. Cung tinh tương sinh, danh thành lợi tựu chi căn bản.

11. Cung tinh tỉ vượng, nhị khí thừa vượng vi phú cơ.

12. Cung tinh tương khắc, lao lục phồn mang thị phi xâm.

13. Tinh cường cung nhược, bạch thủ khởi gia chủ khai sáng.

14. Cung cường tinh nhược, khẩu thiệt thị phi cát hung bán.

(5 – Cung, sao, hành khí kể ra

Tiết mùa, vận chuyển có là thịnh, suy.

6 – Miếu, vượng, đắc, hãm, so bì

Mới hay lành dữ mà suy cơ trời

7 – Ngũ hành ảo diệu tuyệt vời

Sinh khắc chế hóa chuyển dời rất tinh.

8 – Dẫu cho tương khắc, hữu tình

Trước thì cực khổ, sau sinh cát tường

9 – Vô tình tương khắc, thảm thương

Họa vô đơn chí khó đường thoát thân (*)

10 – Ngũ hành xét khắp xa gần

Nhược – cường, sinh – khắc, hai phần cung – sao.

Tương sinh thời quý biết bao

Lợi, danh, thành tựu thêm vào tấm thân.

11 – Cùng hành thì vượng muôn phần

Giàu sang, tài lộc mười phân vẹn mười.

12 – Khắc nhau cực khổ ai ơi

Buồn phiền, lao lực, thêm lời thị phi

13 – Sao cường, cung nhược, một khi

Tay trắng lập nghiệp, sau thì giàu sang.

14 – Cung cường, sao nhược, dở dang

Nửa hung nửa cát, lại mang tiếng đời).

15. Mệnh vi căn nguyên, tri vật chất doanh khuyết quý tiện.

16. Hậu thiên thân cung, nãi hậu thiên xu hướng vinh nhục.

(15 – Mệnh cung, căn cội của người

Cho biết quý, tiện, đầy vơi bạc tiền.

16 – Thân cung đích thị hậu thiên

Ngày sau vinh, nhục, gắn liền chẳng sai).

17. Tiên quan Phúc Đức, vi tinh thần phúc ấm sở tại.

18. Thứ khán Thiên Di, vi động tĩnh nội ngoại chi chủ.

19. Tài Bạch Quan Lộc, định tam hợp phù trì cát hung.

(17 – Trước xem Phúc Đức an bài

Tinh thần tư tưởng, tổ tông ban vì.

18 – Thứ đến xem ở Thiên Di

Tĩnh động, chủ khách, phân ly trong ngoài.

19 – Tài Bạch, Quan Lộc cả hai

Một vòng tam hợp an bài cát hung.

20. Như thử nguyên tắc, thị vi luận mệnh chi cơ sở.

20 – Ấy là nguyên tắc nói chung

Làm cơ sở luận, mà dùng cho tinh).

21. Nam nữ hữu biệt, tuy thị hữu biệt khước hợp tham.

22. Nữ dĩ hà trọng? Trọng Mệnh Thân Phu Tử Phúc Điền.

23. Tam tài lưu bàn, tứ bàn hợp tham định nhất sinh.

24. Mệnh Thân vi minh, Thái Tuế sở tại ám Mệnh cung.

25. Luận mệnh chi pháp, thị cố dục tường nhi nan tận.

(21 – Phân chia nam, nữ mà bình

Có chung, có khác, như tình âm dương.

22 – Với nữ thì sáu cung cường:

Mệnh, Thân, Phu, Tử, Phúc, Điền, ưu tiên.

23 – Tam tài lưu bàn định miền

Tứ bàn phối hợp biết liền chung thân.

24 – Minh thì xem ở mệnh thân

Ám thời Thái Tuế ẩn phần mệnh cung.

25 – Phương pháp xem mệnh vô cùng

Để cho tường hết… khó dùng lời thay!)

26. Đế tinh hữu lực, toàn y phụ tá chi công dụng.

(26 – Đế gặp phụ tá một bày

Phát huy công dụng, lực tày vô song).

27. Tử Vi kiến Lộc, phương hiển kỳ quý nhi giáng phúc.

(27 – Tử Vi kiến Lộc, một dòng

Quý hiển danh chức, ban phong phúc lành).

28. Đế thừa kim dư, Phụ Bật giáp đế Lộc Mã trì.

(28 – Kim dư phù giá, định danh:

Phụ Bật giáp Đế, Lộc cùng Mã giao).

29. Gian mưu tần thiết, Tử Phá đồng hội Sát Kị trọng.

(29 – Gian tà mưu hiểm, kế cao

Tử Phá gặp Kị, hội vào sát tinh).47

30. Quân thần bất nghĩa, Mệnh Thân Tử Phá tứ mộ vị.

(30 – Quân thần bất nghĩa, vô tình

Mệnh thânTử Phá, lạc bình Mộ cung).

31. Tử Phủ đồng cung, tiến thoái thất cư điều hợp.

(31 – Kìa như Tử Phủ ở cùng

Tiến thoái đều được ung dung, hài hòa).

32. Tử Tham lạc không, hư danh giả lợi không môn nhân.

(32 – Tử Tham, phạm chủ đào hoa

Thêm Không tất định ấy là tăng nhân).

33. Đế trì ngọc ấn phùng Xương Khúc, cánh kiêm Quyền Lộc bộ thanh vân.

(33 – Tử Tướng Xương Khúc tinh trần

Lại thêm Quyền Lộc, thanh vân bước đường).

34. Tử Sát Xương Lộc Tị Hợi vị, Anh tài nhập thế dị điêu linh.

(34 – Tị hợi Tử Sát Lộc Xương

Anh tài nhập thế coi thường khó khăn).

35. Đế cư ly minh bách quan hội, Quân thần khánh hội lý gia bang.

(35 – Đế ngọ gặp võ cùng văn

Quần thần khánh hội, trị chăm nước nhà).

36. Thiên Cơ trí tuệ bản thiện lương, Sát đa Kị trọng phản giảo hoạt.

(36 – Thiên Cơ trí tuệ, thực thà

Tính thời lương thiện cùng là thông minh.

Vây chiếu mà lắm sát tinh

Thêm Kị phản chuyển tính tình ranh ma).

37. Thiên Cơ hóa Lộc ngưu dương địa, minh thăng ám giáng Quan Lộc vị.

(37 – Sửu mùi Cơ hóa Lộc ra

Minh thăng, ám giáng bởi tòa Quan cung).

38. Vong ân phụ nghĩa, Cơ Nguyệt văn diệu đồng nhập mệnh.

(38 – Cơ Âm, văn diệu, hãm phùng

Vong ân phụ nghĩa cực hung gian tà).

39. Lục cảm mẫn nhuệ, Phúc an văn diệu tịnh Thái Âm.

(39 – Giác quan linh mẫn đúng là

Cơ Âm, văn diệu, sáng tòa Phúc cung).

40. Thiên Cơ Tị Hợi mạc gia sát, nhân tửu ngộ sự mạc tham bôi.

(40 – Tị hợi Cơ sợ sát phùng

Thành người tham rượu sánh cùng Lưu Linh).

41. Nhật tả Nguyệt hữu hỗ tăng huy.

(41 – Nhật Nguyệt mà muốn thanh minh

Rất cần Tả Hữu bên mình sánh đôi).

42. Nhật lệ trung thiên, hỉ kiến Lộc văn phương hữu dụng.

(42 – Ngọ cung Nhật sáng giữa trời

Thêm Lộc, Xương Khúc rạng ngời văn nhân).

43. Đăng quang thông minh, Tí địa Thái Dương phùng cát hóa.

(43 – Tý cung cát hóa đẹp dần

Thông minh sáng láng thêm phần chính chuyên).

44.Nhật Nguyệt tứ mộ chủ đào hoa.

(44 – Nhật mà ở tứ mộ miền

Ấy là cũng chủ tình duyên hoa đào).

45.Nhật Nguyệt củng chiếu đào hoa lai.

(45 – Ở nơi Nhật Nguyệt chiếu vào

Đào hoa lui tới biết bao tình nồng).

(*) QNB chú: lạc tỉnh hạ thạch = đã ở dưới giếng còn bị kẻ ở trên ném đá xuống, thật là nguy hiểm trùng trùng, khó lòng thoát thân. Đây là 1 thành ngữ.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button