Tử vi

Tham Lang I

Tham lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, trong ngũ hành thuộc dương Mộc, khí của nó thuộc Thủy. Trong Đẩu Số, Tham lang là sao ham muốn vật chất, đồng thời cũng chủ theo đuổi ham muốn dục tình, do đó hóa khí làm “đào hoa”.

Luận đoán về Tham lang, phải xem cấu tạo tinh hệ của nó thiên nặng về ham muốn vật chất, hay thiên nặng về ham muốn dục tình, để làm sự đánh giá toàn thể, mà không thể gọi chung chung là “đào hoa”.

Hệ “Sát Phá Tham” là then chốt của “biến hóa thay đổi”, nên Tham lang cũng chủ về “biến hóa thay đổi”, động cơ “biến hóa thay đổi” của Tham lang xuất phát từ sự theo đuổi ham muốn vật chất, hay theo đuổi ham muốn dục tình.

Bạn đang xem: Tham Lang I

Khi tinh hệ Tham lang có cấu tạo không được tốt, thì lòng ham muốn vật chất tăng nặng, có thể dùng câu nói “quá đáng” để hình dung. Mệnh cách thường thường vì tư lợi bản thân mà dễ dàng thay đổi quan hệ giao tế, cho đến thích trang điểm cho mình.

Cổ nhân nói “Tính của nó thì quyền biến, nhiều mưu kế, hay thừa nước đục thả câu, yêu cái ác một cách bất định, gian trá gạt người” (Chủ kỳ tính tắc cơ quan, tất đa kế giảo, tùy ba trục lãng, ái ác vô định, gian trá man nhân). Đây là nói về bản chất động cơ “biến hóa thay đổi” của Tham lang, hoàn toàn khác với sự “biến hóa thay đổi” của Thất sát và Phá quân.

Khi tinh hệ Tham lang có cấu tạo tốt, chủ về người “biến hóa thay đổi” một cách tích cực, thậm chí có thể nhìn thấy đó là biểu hiện của tài nghệ. Sự “biến hóa thay đổi” của Tham lang lúc này chẳng phải là “quá đáng”, mà là thủ pháp khéo ăn khéo ở, tác động trong vô hình, khiến có lợi cho bản thân; hoặc đây là sự “biến hóa thay đổi” nhằm phát huy tài nghệ, khiến bản thân được người ta hoan nghênh.

Cấu tạo tinh hệ Tham lang trong tình huống “hội sao” như thế nào thì chủ về ham muốn vật chất ? trong tình huống “hội sao” như thế nào thì chủ về ham muốn tình dục ?

Tham lang ở bốn cung Vượng, tức bốn cung độ Tý Ngọ Mão Dậu, có cấu tạo tinh hệ ham muốn vật chất rất nặng. Nhưng phải là người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Mệnh ở Ngọ, người sinh năm Thân Tý Thìn có mệnh ở Tý, người sinh năm Hợi Mão Mùi có mệnh ở Mão, người sinh năm Tị Dậu Sửu có mệnh ở Dậu, vậy mới đúng, nếu không, thì lại là cách “đào hoa phạm chủ” là tổ hợp chủ về ham muốn tình dục.

Ở bốn cung vượng này, hoặc Tham lang độc tọa đối nhau với Tử vi, hoặc hợp thành hệ “Tử vi Tham lang” đồng độ. Cổ nhân nói “Tham lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột” (Tham lang cư vượng, chung thân thử thiết), “Tham lang và Tử vi đồng cung, nếu không có kềm chế, là người vô ích” (Tham lang Tử vi đồng cung, như vô chế thị vi vô ích chi nhân), tức là nói ham muốn vật chất quá nặng, nói “chế” là ám chỉ “bách quan triều củng”.

Tham lang và Vũ khúc đồng cung hoặc đối củng, cũng thiên nặng về ham muốn vật chất. Cổ nhân nói “Tham lang và Vũ khúc đồng cung, là người xu nịnh gian tham, tự tư tự lợi” (Tham lang Vũ khúc đồng cung, vi nhân sưu nịnh gian tham, tự tư tự lợi). Nếu có Lộc tồn đồng độ, thì làm mạnh thêm tính tự tư ích kỷ của Tham lang, nếu Tham lang Hóa Lộc thì ham muốn vật chất càng nặng, cần phải có Hỏa tinh hoặc Linh tinh chế hóa, thì tài năng của Tham lang mới hiển lộ được, nếu không, chỉ là chìm đắm trong ham muốn vật chất.

Hệ “Liêm trinh Tham lang” đồng độ ở Tị hoặc ở Hợi, về cơ bản đây là cấu tạo chủ về ham muốn dục tình, gặp các sao đào hoa hội hợp, từ ham muốn biến thành hành động cụ thể về dục tình, nhu cầu nhục dục rất cao. Cổ nhân nói “Liêm trinh và Tham lang đồng cung, nam thì phóng đãng, nữ thì tham dâm, vì tửu sắc mà chôn thân” (Liêm trinh Tham lang đồng cung, nam lãng đãng, nữ tham dâm, tửu sắc táng thân), “Tham lang và Liêm trinh cùng ở Tị hoặc Hợi, đã không trong sạch mà còn bị hình khắc” (Tham lang Liêm trinh đồng Tị Hợi, bất thuần khiết thả tao hình).

Phàm, Tham lang thủ mệnh, bất kể là độc tọa hay có sao khác đồng độ, mà có Kình dương, Đà la cùng đến, hoặc giao hội ở tam phương, cũng chủ về ham muốn dục tình của nó nặng thêm, trường hợp có Hỏa tinh, Linh tinh cùng đến hoặc giao hội ở tam phương là kế đó. Cổ nhân nói “Tham lang mà thêm sát tinh đồng cung, nữ thì trộm điểm trang còn nam thì trộm như chuột” (Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương nhi nam thử thiết), “Kình dương và Đà la giao nhau với nó, ắt làm quỷ phong lưu” (Dương Đà giao tinh, tất tác phong lưu chi quỷ).

Phàm chế hóa Tham lang, phải gặp Thiên hình và sao Không.

Hiểu rõ những phân biệt này, mới biết được trong tình huống nào thì Tham lang ưa gặp các sao Hình Sát, và trong tình huống nào thì Tham lang không ưa gặp các sao Sát Hình; trong tình hình nào thì Tham lang ưa gặp sao Lộc, và trong tình hình nào thì Tham lang không ưa gặp sao Lộc.

Tham lang phân bố trong 12 cung, sẽ đồng độ hoặc đối nhau với ba sao Vũ khúc, Tử vi và Liêm trinh, cho nên ba sao này có mối quan hệ rất sâu sắc với Tham lang.

Ở Tý hoặc ở Ngọ, Tham lang độc tọa, đối củng với Tử vi, ở Mão hoặc ở Dậu thì Tham lang đồng độ với Tử vi. Cho nên ở bốn cung vượng Tý Ngọ Mão Dậu đều cấu tạo thành hệ “Tử vi Tham lang”.

Ở Thìn hoặc ở Tuất, Tham lang độc tọa, đối củng với Vũ khúc, ở Sửu hoặc ở Mùi, thì Tham lang đồng độ với Vũ khúc. Cho nên, ở bốn cung “mộ” Thìn Tuất Sửu Mùi đều cấu tạo thành hệ “Tham lang Vũ khúc”.

Ở Dần hoặc ở Thân, Tham lang độc tọa, đối củng với Liêm trinh, ở Tị hoặc ở Hợi thì Tham lang đồng độ với Liêm trinh. Cho nên, ở bốn cung “sinh” Dần Thân Tị Hợi được cấu tạo thành hệ “Tham lang Liêm trinh”.

Trong Đẩu Số, có hai cách rất nổi tiếng là “Hỏa Tham” và “Linh Tham”, chủ về phát đạt rất nhanh (hoạch phát). Hai cách này thuộc hệ “Tham lang Vũ khúc” là tối cao, còn ở các cung khác là kế đó.

Ngoài ra còn có cách “Đào hoa phạm chủ”, trường hợp “Tham lang Tử vi” đồng độ là chính cách, còn trường hợp “Tham lang Tử vi” đối củng là kế đó.

Các cách này, trừ trường hợp “Tham lang tọa cung Vượng” chủ về ham muốn vật chất, các tình hình khác đều thuộc về ham muốn dục tình, thảy đều phải gặp Thiên hình và sao Không mới là cách “thanh bạch”.

Ngoài những tình huống trên, Tham lang còn có một số cấu tạo đặc thù, như:

– Tham lang ở Ngọ, gọi là “Mộc hỏa sáng thông nhau” (Mộc hỏa thông minh).

– Tham lang ở Thân, gọi là “Mộc bị Kim khống chế” (Mộc phùng Kim chế)

– Tham lang ở Tý có Kình dương đồng độ, hoặc ở Hợi có Đà la đồng độ, gọi là “Phiếm thủy đào hoa” (Phiếm thủy đào hoa).

– Tham lang ở Dần có Đà la đồng độ, hoặc hội với hệ “Thiên hình Kình dương”, gọi là “Cầm gậy phong lưu” (Phong lưu thái trượng).

Nói về tính ưa ghét, Tham lang rất ghét Văn xương, Văn khúc. Bởi vì bản thân Tham lang đã thông minh tài trí, nếu gặp thêm Văn xương Văn khúc, thì biến thành tính không thiết thực, sốc nổi bốc đồng, Tham lang không ưa Hóa Kị cũng vì lý do này, cổ nhân nói “Có Văn xương Văn khúc đồng độ, ắt nhiều giả mà ít thực” (Xương Khúc đồng độ, tất đa hư nhi thiểu thực), thậm chí nói “Văn xương và Tham lang ở mệnh, thân tan xương nát” (Xương Tham cư mệnh, phấn thân toát cốt).

Phàm luận đoán về sao Tham lang thủ mệnh, cần đồng thời xem kèm cung Thân. Tham lang thủ cung Mệnh còn Thất sát thủ cung Thân, đồng thời hội Sát tinh; hoặc giả Tham lang thủ cung Mệnh còn Phá quân thủ cung Thân, đồng thời hội Sát tinh; Thảy, đều có cấu tạo không cát tường, chủ về ưa thích riệu chè cờ bạc trai gái, hoặc hiếu sắc, đều là tổ hợp tinh hệ có cấu tạo thiên nặng về ham muốn dục tình lẫn ham muốn vật chất. Nếu không gặp các sao Không, sao Hình, mà lại gặp Văn xương Văn khúc, thì tình hình càng đúng.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang I

Tham lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, trong ngũ hành thuộc dương Mộc, khí của nó thuộc Thủy. Trong Đẩu Số, Tham lang là sao ham muốn vật chất, đồng thời cũng chủ theo đuổi ham muốn dục tình, do đó hóa khí làm “đào hoa”.

Luận đoán về Tham lang, phải xem cấu tạo tinh hệ của nó thiên nặng về ham muốn vật chất, hay thiên nặng về ham muốn dục tình, để làm sự đánh giá toàn thể, mà không thể gọi chung chung là “đào hoa”.

Hệ “Sát Phá Tham” là then chốt của “biến hóa thay đổi”, nên Tham lang cũng chủ về “biến hóa thay đổi”, động cơ “biến hóa thay đổi” của Tham lang xuất phát từ sự theo đuổi ham muốn vật chất, hay theo đuổi ham muốn dục tình.

Khi tinh hệ Tham lang có cấu tạo không được tốt, thì lòng ham muốn vật chất tăng nặng, có thể dùng câu nói “quá đáng” để hình dung. Mệnh cách thường thường vì tư lợi bản thân mà dễ dàng thay đổi quan hệ giao tế, cho đến thích trang điểm cho mình.

Cổ nhân nói “Tính của nó thì quyền biến, nhiều mưu kế, hay thừa nước đục thả câu, yêu cái ác một cách bất định, gian trá gạt người” (Chủ kỳ tính tắc cơ quan, tất đa kế giảo, tùy ba trục lãng, ái ác vô định, gian trá man nhân). Đây là nói về bản chất động cơ “biến hóa thay đổi” của Tham lang, hoàn toàn khác với sự “biến hóa thay đổi” của Thất sát và Phá quân.

Khi tinh hệ Tham lang có cấu tạo tốt, chủ về người “biến hóa thay đổi” một cách tích cực, thậm chí có thể nhìn thấy đó là biểu hiện của tài nghệ. Sự “biến hóa thay đổi” của Tham lang lúc này chẳng phải là “quá đáng”, mà là thủ pháp khéo ăn khéo ở, tác động trong vô hình, khiến có lợi cho bản thân; hoặc đây là sự “biến hóa thay đổi” nhằm phát huy tài nghệ, khiến bản thân được người ta hoan nghênh.

Cấu tạo tinh hệ Tham lang trong tình huống “hội sao” như thế nào thì chủ về ham muốn vật chất ? trong tình huống “hội sao” như thế nào thì chủ về ham muốn tình dục ?

Tham lang ở bốn cung Vượng, tức bốn cung độ Tý Ngọ Mão Dậu, có cấu tạo tinh hệ ham muốn vật chất rất nặng. Nhưng phải là người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Mệnh ở Ngọ, người sinh năm Thân Tý Thìn có mệnh ở Tý, người sinh năm Hợi Mão Mùi có mệnh ở Mão, người sinh năm Tị Dậu Sửu có mệnh ở Dậu, vậy mới đúng, nếu không, thì lại là cách “đào hoa phạm chủ” là tổ hợp chủ về ham muốn tình dục.

Ở bốn cung vượng này, hoặc Tham lang độc tọa đối nhau với Tử vi, hoặc hợp thành hệ “Tử vi Tham lang” đồng độ. Cổ nhân nói “Tham lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột” (Tham lang cư vượng, chung thân thử thiết), “Tham lang và Tử vi đồng cung, nếu không có kềm chế, là người vô ích” (Tham lang Tử vi đồng cung, như vô chế thị vi vô ích chi nhân), tức là nói ham muốn vật chất quá nặng, nói “chế” là ám chỉ “bách quan triều củng”.

Tham lang và Vũ khúc đồng cung hoặc đối củng, cũng thiên nặng về ham muốn vật chất. Cổ nhân nói “Tham lang và Vũ khúc đồng cung, là người xu nịnh gian tham, tự tư tự lợi” (Tham lang Vũ khúc đồng cung, vi nhân sưu nịnh gian tham, tự tư tự lợi). Nếu có Lộc tồn đồng độ, thì làm mạnh thêm tính tự tư ích kỷ của Tham lang, nếu Tham lang Hóa Lộc thì ham muốn vật chất càng nặng, cần phải có Hỏa tinh hoặc Linh tinh chế hóa, thì tài năng của Tham lang mới hiển lộ được, nếu không, chỉ là chìm đắm trong ham muốn vật chất.

Hệ “Liêm trinh Tham lang” đồng độ ở Tị hoặc ở Hợi, về cơ bản đây là cấu tạo chủ về ham muốn dục tình, gặp các sao đào hoa hội hợp, từ ham muốn biến thành hành động cụ thể về dục tình, nhu cầu nhục dục rất cao. Cổ nhân nói “Liêm trinh và Tham lang đồng cung, nam thì phóng đãng, nữ thì tham dâm, vì tửu sắc mà chôn thân” (Liêm trinh Tham lang đồng cung, nam lãng đãng, nữ tham dâm, tửu sắc táng thân), “Tham lang và Liêm trinh cùng ở Tị hoặc Hợi, đã không trong sạch mà còn bị hình khắc” (Tham lang Liêm trinh đồng Tị Hợi, bất thuần khiết thả tao hình).

Phàm, Tham lang thủ mệnh, bất kể là độc tọa hay có sao khác đồng độ, mà có Kình dương, Đà la cùng đến, hoặc giao hội ở tam phương, cũng chủ về ham muốn dục tình của nó nặng thêm, trường hợp có Hỏa tinh, Linh tinh cùng đến hoặc giao hội ở tam phương là kế đó. Cổ nhân nói “Tham lang mà thêm sát tinh đồng cung, nữ thì trộm điểm trang còn nam thì trộm như chuột” (Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương nhi nam thử thiết), “Kình dương và Đà la giao nhau với nó, ắt làm quỷ phong lưu” (Dương Đà giao tinh, tất tác phong lưu chi quỷ).

Phàm chế hóa Tham lang, phải gặp Thiên hình và sao Không.

Hiểu rõ những phân biệt này, mới biết được trong tình huống nào thì Tham lang ưa gặp các sao Hình Sát, và trong tình huống nào thì Tham lang không ưa gặp các sao Sát Hình; trong tình hình nào thì Tham lang ưa gặp sao Lộc, và trong tình hình nào thì Tham lang không ưa gặp sao Lộc.

Tham lang phân bố trong 12 cung, sẽ đồng độ hoặc đối nhau với ba sao Vũ khúc, Tử vi và Liêm trinh, cho nên ba sao này có mối quan hệ rất sâu sắc với Tham lang.

Ở Tý hoặc ở Ngọ, Tham lang độc tọa, đối củng với Tử vi, ở Mão hoặc ở Dậu thì Tham lang đồng độ với Tử vi. Cho nên ở bốn cung vượng Tý Ngọ Mão Dậu đều cấu tạo thành hệ “Tử vi Tham lang”.

Ở Thìn hoặc ở Tuất, Tham lang độc tọa, đối củng với Vũ khúc, ở Sửu hoặc ở Mùi, thì Tham lang đồng độ với Vũ khúc. Cho nên, ở bốn cung “mộ” Thìn Tuất Sửu Mùi đều cấu tạo thành hệ “Tham lang Vũ khúc”.

Ở Dần hoặc ở Thân, Tham lang độc tọa, đối củng với Liêm trinh, ở Tị hoặc ở Hợi thì Tham lang đồng độ với Liêm trinh. Cho nên, ở bốn cung “sinh” Dần Thân Tị Hợi được cấu tạo thành hệ “Tham lang Liêm trinh”.

Trong Đẩu Số, có hai cách rất nổi tiếng là “Hỏa Tham” và “Linh Tham”, chủ về phát đạt rất nhanh (hoạch phát). Hai cách này thuộc hệ “Tham lang Vũ khúc” là tối cao, còn ở các cung khác là kế đó.

Ngoài ra còn có cách “Đào hoa phạm chủ”, trường hợp “Tham lang Tử vi” đồng độ là chính cách, còn trường hợp “Tham lang Tử vi” đối củng là kế đó.

Các cách này, trừ trường hợp “Tham lang tọa cung Vượng” chủ về ham muốn vật chất, các tình hình khác đều thuộc về ham muốn dục tình, thảy đều phải gặp Thiên hình và sao Không mới là cách “thanh bạch”.

Ngoài những tình huống trên, Tham lang còn có một số cấu tạo đặc thù, như:

– Tham lang ở Ngọ, gọi là “Mộc hỏa sáng thông nhau” (Mộc hỏa thông minh).

– Tham lang ở Thân, gọi là “Mộc bị Kim khống chế” (Mộc phùng Kim chế)

– Tham lang ở Tý có Kình dương đồng độ, hoặc ở Hợi có Đà la đồng độ, gọi là “Phiếm thủy đào hoa” (Phiếm thủy đào hoa).

– Tham lang ở Dần có Đà la đồng độ, hoặc hội với hệ “Thiên hình Kình dương”, gọi là “Cầm gậy phong lưu” (Phong lưu thái trượng).

Nói về tính ưa ghét, Tham lang rất ghét Văn xương, Văn khúc. Bởi vì bản thân Tham lang đã thông minh tài trí, nếu gặp thêm Văn xương Văn khúc, thì biến thành tính không thiết thực, sốc nổi bốc đồng, Tham lang không ưa Hóa Kị cũng vì lý do này, cổ nhân nói “Có Văn xương Văn khúc đồng độ, ắt nhiều giả mà ít thực” (Xương Khúc đồng độ, tất đa hư nhi thiểu thực), thậm chí nói “Văn xương và Tham lang ở mệnh, thân tan xương nát” (Xương Tham cư mệnh, phấn thân toát cốt).

Phàm luận đoán về sao Tham lang thủ mệnh, cần đồng thời xem kèm cung Thân. Tham lang thủ cung Mệnh còn Thất sát thủ cung Thân, đồng thời hội Sát tinh; hoặc giả Tham lang thủ cung Mệnh còn Phá quân thủ cung Thân, đồng thời hội Sát tinh; Thảy, đều có cấu tạo không cát tường, chủ về ưa thích riệu chè cờ bạc trai gái, hoặc hiếu sắc, đều là tổ hợp tinh hệ có cấu tạo thiên nặng về ham muốn dục tình lẫn ham muốn vật chất. Nếu không gặp các sao Không, sao Hình, mà lại gặp Văn xương Văn khúc, thì tình hình càng đúng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button