Nghiên cứu

Thần chú Kim Cang Thượng Sư Liên Hoa Sanh

Thần chú Kim Cang Thượng Sư là thần chú Phật giáo phổ biến ở Tây Tạng, nó bắt đầu bằng một lời cầu nguyện và sau đó đi vào một cuộc đối thoại giữa Yeshe Tsogyal, người phối ngẫu tinh thần của Đức Liên Hoa Sanh (Padmasambhava).

Nguồn gốc

Thần chú Kim Cang Thượng Sư (Vajra Guru Mantra) là thần chú gắn liền với Đức Guru Rinpoche, Người còn có tên gọi khác là Liên Hoa Sanh hay Liên Hoa Sinh (Padmasambhava).

Ban đầu nó được che giấu trong thời gian Guru Rinpoche sống và giảng dạy ở Tây Tạng và sau đó nó được khám phá lại bởi Đức Karma Lingpa vào thế kỷ 14, người đã viết nó trên các tờ giấy vàng. Tất nhiên, chúng ta đang nói về thần chú nổi tiếng OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM.

Bạn đang xem: Thần chú Kim Cang Thượng Sư Liên Hoa Sanh

Thần chú Kim Cang Thượng Sư - Liên Hoa Sanh
Thần chú Kim Cang Thượng Sư – Liên Hoa Sanh

Văn bản được gọi là “Lời giải thích về mười hai âm tiết và lợi ích khi trì tụng thần chú Kim Cang Thượng Sư”. Người phối ngẫu tinh thần của Đức Liên Hoa Sanh, Yeshe Tsogyal nói:

“Thưa bậc thầy vĩ đại, Người đã nói về những lợi ích rộng lớn và vô lượng về năng lượng tâm linh của thần chú này đối với lợi ích của chúng sinh trong tương lai, tuy nhiên, nếu giải thích chi tiết sẽ mang lại hiệu ứng tích cực hơn, vì vậy con xin phép Người nói một cách ngắn gọn về các âm tiết khác nhau của thần chú này.”

Đức Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche) trả lời:

“Ôi Con gái của gia đình tốt lành!, thần chú Kim Cang Thượng Sư (Vajra Guru) không chỉ là thần chú duy nhất của ta , mà đó là tinh hoa hay sức sống của tất cả các vị thần của bốn tầng tantra, của tất cả chín yanas, và tất cả 84.000 bộ sưu tập của giáo pháp.

Bản chất của tất cả các vị Phật, tất cả các bậc thầy kinh nghiệm, yutams, dakas, và dakini, những người bảo vệ các pháp…bản chất của tất cả đều được chứa đựng và được hoàn thiện trong thần chú này. Nghe nó và giữ trong tâm trí. Đọc nó một lần và một lần nữa. Viết ra vì lợi ích của chúng sanh, dạy nó hoặc chứng minh nó cho tất cả chúng sanh trong tương lai.”

Ý nghĩa và lợi ích khi trì tụng thần chú Kim Cang Thượng Sư Liên Hoa Sanh (Vajra Guru Mantra)

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM (Tiếng Phạn – Ngôn ngữ cổ của Ấn Độ)

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG (Tiếng Tây Tạng)

Ý nghĩa thần chú

OM AH HUM là một tinh hoa tuyệt vời của các nguyên lý giác ngộ, lời nói và ý nghĩ
VAJRA là tinh tuý siêu phàm của Bất Hoại Kim Cương bộ
GURU là tinh tuý siêu phàm của Bảo Sanh bộ
PADMA là tinh tuý siêu phàm của Liên Hoa bộ
SIDDHI là tinh tuý siêu phàm của Nghiệp bộ
HUM là tinh tuý siêu phàm của Phật bộ

OM là sự tráng lệ và giàu có toàn hảo của Báo Thân, thân hiển lộ của sự tráng lệ
AH là sự viên mãn bất biến tuyệt đối của Pháp Thân, thân hiển lộ của thực tại tuyệt đối
HUM làm toàn thiện sự hiện diện của Guru Rinpoche như Hoá Thân, thân hiển lộ của sự hoá hiện
VAJRA làm toàn thiện tất cả những chư Phật Heruka của các mạn đà la
GURU ám chỉ cội gốc và những guru truyền thừa và những bậc trì giữ giác tánh nội tại Trì Minh
PADMA làm toàn thiện tập hội các daka và dakini
SIDDHI là sinh lực của mọi chư Phật tài bảo và những vị bảo vệ kho tàng giáo lý
HUM là sinh lực của các Hộ Pháp, những chư Phật bảo hộ.

OM AH HUM là sinh lực của ba cấp bậc tantra
VAJRA là sinh lực của giới luật tu viện và kinh thừa của giáo lý
GURU là sinh lực của luận và kriya (hành động) yoga, cấp bậc thứ nhất của tantra
PADMA là sinh lực của charya (hành vi, hạnh kiểm) tantra, cấp bậc thứ hai của tantra, và yoga (hợp nhất) tantra, cấp bậc thứ ba của tantra
SIDDHI là sinh lực của những cấp bậc giáo lý mahayoga và anuyoga
HUM là sinh lực của ati yoga, đại viên mãn tự nhiên (Dzogchen).

OM AH HUM đem lại những thành tựu tâm linh hay các siddhi.
VAJRA đem lại siddhi (thành tựu) của những chư Phật an bình và phẫn nộ.
GURU đem lại siddhi của những vị có nhận thức và các guru dòng truyền thừa.
PADMA đem lại siddhi của những daka, dakini và những Hộ Pháp.
SIDDHI đem lại những siddhi thông thường và siêu việt.
HUM đem lại siddhi của việc hoàn thành bất kỳ điều gì hành giả mong muốn.

OM AH HUM chuyển di tâm thức tới các cõi Tịnh Độ của sự kinh nghiệm.
VAJRA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hỉ Lạc Hiển Lộ phương đông.
GURU chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Vinh Quang và Tráng Lệ phương nam.
PADMA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Cực Lạc phương tây.
SIDDHI chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hoạt Động Xuất Sắc phương bắc.
HUM chuyển di tâm thức tới cõi Tịnh Độ Bất Động ở trung tâm.

OM AH HUM tịnh hoá những che chướng phát sinh từ ba độc trong tâm: tham, sân và si
VAJRA tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự sân hận
GURU tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự kiêu ngạo
PADMA tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự khát khao và tham muốn
SIDDHI tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự thèm muốn và ganh tị
HUM là một phương cách chung tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ tất cả những đau khổ thuộc cảm xúc.

OM AH HUM thành tựu sáu đức hạnh tâm linh
VAJRA thành tựu việc làm hoạt động làm an bình (tức tai)
GURU thành tựu hoạt động làm giàu có (nhiêu ích)
PADMA thành tựu hoạt động lôi cuốn (kính ái)
SIDDHI thành tựu hoạt động giác ngộ nói chung
HUM  thành tựu hoạt động giác ngộ phẫn nộ (hàng phục).

OM AH HUM ngăn ngừa mọi sự nguyền rủa và tai họa
VAJRA ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực của việc làm gãy bể samaya với những chư Phật của giác tánh nguyên sơ
GURU ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của tám loại thần và quỷ ma trong luân hồi sinh tử
PADMA ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của những vị thần thế tục và quỷ ma
SIDDHI ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị rồng và tinh linh đất
HUM ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị thần, quỷ ma, con người, những vị thần trong luân hồi sinh tử.

OM AH HUM đánh bại đội quân của năm độc trong tâm.
VAJRA đánh bại sự sân hận.
PADMA đánh bại sự khát khao-tham muốn.
SIDDHI đánh bại sự thèm muốn và ganh tị.
HUM đánh bại đội quân của các vị thần, ma quỷ và con người.

Thông qua OM AH HUM hành giả đạt được ba Thân (kaya)
Thông qua VAJRA hành giả chứng ngộ giác tánh nguyên sơ như-gương (Đại viên cảnh trí)
Thông qua GURU hành giả chứng ngộ Bình đẳng tánh trí
Thông qua PADMA hành giả chứng ngộ Diệu quan sát trí
Thông qua SIDDHI hành giả chứng ngộ Thành sở tác trí
Thông qua HUM hành giả chứng ngộ Pháp giới thể tánh trí.

Thông qua OM AH HUM những vị trời, quỷ ma và loài người được điều phục
Thông qua VAJRA hành giả có quyền năng đối với những thế lực ác ý của những vị trời và quỷ ma nào đó
Thông qua GURU hành giả kiểm soát được những thế lực ác ý của Thần Chết và những quỷ ma ăn thịt người
Thông qua PADMA hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của yếu tố nước và gió (thủy đại và phong đại)
Thông qua SIDDHI hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của các thế lực ma quỷ và linh hồn mang lại họa hại và kiểm soát tiêu cực đời sống của hành giả
Thông qua HUM hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của kết cấu hành tinh và những tinh linh đất.

Lợi ích khi trì tụng thần chú Kim Cang Thượng Sư

Trulshik Rinpoche đã nói:

“Chúng ta nên đọc thần chú của Guru Rinpoche 1.200.000 lần. Nếu chúng ta có thể hoàn thành được 1.200.000 bài niệm này, chúng ta sẽ nhận được sự ban phước của Guru Rinpoche. “Với mười triệu siddhis, chúng ta sẽ tái sanh vào nơi vidyadharas”.

Thậm chí nếu chúng ta tụng 1.200.000 tích lũy bảy lần , chúng ta sẽ trở thành giống như Guru Rinpoche trong chính cuộc đời này. Trì tụng thần chú Kim Cang Thượng Sư lợi ích thực sự là không thể tưởng tượng được.”

Nếu câu thần chú này được đọc một trăm lần một ngày, chỉ một trăm lần một ngày mà không bị gián đoạn, bạn sẽ trở nên hấp dẫn người khác và sẽ gặp thuận lợi trong công việc, sự giàu có và những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Nếu bạn đọc hàng nghìn hay mười nghìn lần mỗi ngày, bạn có thể áp đảo người khác bằng sự sáng chói của mình, theo nghĩa trở nên rất lôi cuốn và có ảnh hưởng trong việc gây ảnh hưởng tích cực đối với người khác, và bạn sẽ có được phước lành và sức mạnh tinh thần.

Nếu bạn lặp đi lặp lại thần chú một trăm nghìn hoặc một triệu lần một cách thường xuyên, bạn sẽ có khả năng thực hiện một lợi ích vô cùng lớn cho chúng sanh, đúng như bạn mong muốn.

Nếu bạn đọc thần chú ba hay bảy triệu lần, thì bạn sẽ không bao giờ tách rời khỏi chư Phật. Tất cả các vị thần và ma quỷ sẽ cúi đầu trước bạn, ngưỡng mộ bạn.

Trường hợp tuyệt vời nhất, bạn sẽ phát ra ánh sáng cầu vồng, và là mức độ cuối cùng đạt được trong cuộc đời này. Ở mức độ trung bình hơn, vào lúc chết, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng Phật trong trạng thái bardo và sẽ được tái sinh trên cõi Ngayab, có thể đạt được vô lượng lợi ích cho chúng sanh.

PGVN – (Internet – thuvienhoasen.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Nghiên cứu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button