Tử vi

THẤT SÁT

(VƯƠNG ĐÌNH CHI ĐÀM TINH)

(Dịch và bình chú: Hà Phong)

Thất Sát trong Tử Vi đẩu số là thuộc về ác diệu, cho nên phàm người mệnh Thất Sát, bất luận cách cục tốt đẹp thế nào, dù gặp cát diệu hỗ trợ, trong đời người tất trải qua một thời kì hung nguy. Cổ nhân cho rằng: 2 cung gặp phải Thất Sát, nhất định gặp phải gian nan cay đắng. 2 cung là muốn nói Mệnh và Thân vậy.

Bạn đang xem: THẤT SÁT

Cho nên khi luận Mệnh Thất Sát, phải tỏ tưởng sự tốt xấu của các đại hạn. Khi vận tốt tới, thì cần sớm đề phòng trung vận và vãn vận (trung niên và vãn niên) gặp thất bại, gặp ngăn trở. Dạng mệnh cục này, do vì thiếu niên đắc chí, nên một khi gặp thất bại ngăn trở thì sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Nếu sự trắc trở đến trong giai đoạn từ hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi, ngược lại lại trở nên tương đối tốt, là vì sau 10 năm tôi luyện, thường thường lại có thể trở thành đại khí (người có năng lực tốt và vật quí).

Thất Sát tại 2 cung Mão Dậu là không thích hợp nhất, mật kinh gọi là Thất Sát cư hãm địa, do dự phúc bất sinh (沉吟福不生 – Hà Phong: cần kiểm tra lại nghĩa câu này, vì tinh hệ Vũ Sát tại Mão Dậu và việc trầm ngâm do dự là không đồng nhất), cũng do vì Thất Sát cư Mão Dậu sẽ rất mực căng thẳng dữ dội. Phàm Mệnh Vũ Khúc Thất Sát cư Mão Dậu, thì dễ có tính chất của hung tai, lại dễ một đời khốn trệ (且易一生困滞), lời khuyên là nên chọn việc li hương để lập nghiệp.

Thất Sát rất không nên ở hai cung Mão Dậu, tức là nói Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, Trung Châu phái gọi là “Sát hãm Chấn Đoài”.

“Tử Vi đẩu số toàn thư” có nói Thất Sát cư hãm địa, trầm ngâm do dự phúc bất sinh, nhưng mà lại cũng có nói Thất Sát không có hãm cung, 2 điều này mâu thuẫn với nhau, trên thực tế thì Mão Dậu chính là nơi hãm địa, Mão cư Chấn phương, Dậu cư Đoài phương, cho nên gọi là “Sát hãm Chấn Đoài”.

Vũ Khúc Thất Sát nếu đồng độ với sát kị hình hao chư diệu, tất mang tính chất tai họa, nếu như lại bị lưu sát lưu kị xung khởi, thì năm đó sẽ có việc ngoài ý muốn. Có lúc còn là kết cấu mang tính chất tự muốn hủy diệt bản thân.

Trên phương diện cách cục mà nói, Sát hãm Chấn Đoài, chỉ nên dựa vào nghề khéo mà mưu sinh (亦仅宜凭工艺或手艺谋生). Thất Sát bản thân có năng lực quản lí tương đối mạnh, nhưng mà khi lạc vào nơi hãm địa, thì năng lực quản lí bị suy yếu đi nhiều, chỉ nên dựa vào tài nghệ của bản thân mà phát triển (可是落陷地后, 管理能力大为削弱, 只宜个人凭才艺发展).

Trong tình huống trên, nếu gặp Hỏa Tham, Linh Tham cũng thường thường chủ lúc lên lúc xuống, hoạnh phát hoạch phá (亦往往一起一蹶, 横发横破).

Thất Sát ưa thích nhất là Tử Vi, cho nên Tử Vi Thất Sát đồng độ, gọi là “Hóa Sát vi quyền”, hoặc đối củng với Tử Vi Thiên Phủ, cũng chủ uy quyền, gọi là “Thất Sát triều đẩu”.

Nhưng mà dù đã “hóa thành uy quyền”, cũng không ưa gặp Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, vì văn khí và võ khí không tương đồng, ngược lại sẽ trở thành không tốt đẹp.

Cũng không ưa thích gặp Tử Vi hóa Quyền, các sao về quyền lực lúc này quá nặng (太重), thì sẽ thành cô khắc, mà các quan hệ giao tế cũng dễ là không tốt đẹp.

Lúc này lại càng không ưa gặp Hỏa Tinh Linh Tinh, chủ về quyền lực càng nặng (更重), sẽ dễ trở thành cùng lục thân như nước với lửa (但却易六亲冰炭), tự mình lưu ly (自身流离), một đời trải qua gian nguy mà thành sự nghiệp, nhưng mà không có được sự hỗ trợ giúp đỡ (可是却无人匡助), tuy có sự nghiệp mà nhất định phải cay đắng (必辛苦). Cho đến lúc vãn niên dễ trở nên tiêu cực.

Thất Sát khi trở thành quyền uy, thích nhất gặp Lộc, nếu mà lại gặp Phụ Bật, Khôi Việt gia hội (嘉会), nhất là hội Tham Lang hóa Lộc là rất tốt đẹp, hoặc Hỏa Tham, Linh Tham thì tất chủ trải qua gian khổ mà thành đại khí.

Cổ nhân luận mệnh Thất Sát, thì cho rằng cư ở Dần Thân Tý Ngọ là cách cục cao, tại Dần gọi là “Thất Sát ngưỡng đẩu”, tại Thân gọi là “Thất Sát triều đẩu”.

Tại Tý Ngọ thì gọi là cách “Hùng tú kiền nguyên”; lúc này Liêm Trinh ở tại cung Phúc Đức, âm hỏa của Liêm Trinh tôi luyện âm kim của Thất Sát, chủ trải qua gian khổ mà phát triển vượt bậc.

Như Trung Châu phái truyền lại thì hơi có chỗ bất đồng, Thất Sát tại Ngọ thì tốt đẹp mà Thất Sát tại Tý Thủy thì có phần phá cách (子宫水垣略为破格), ngược lại Liêm Trinh Thất Sát tại Mùi, cũng hình thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”.

Cho nên mệnh Thất Sát, thực tế là tại Dần Thân Ngọ Mùi (4 cung) dễ thành cách cục cao.

Duy có điều những cách cục trên, tất cần Thất Sát gặp Lộc rồi bắt đầu mới tốt đẹp, lại cần không gặp sát kị hao đồng độ, và không hội với kị tinh, nếu không thì sẽ thành phá cách. Lại cũng ưa thích cư ở 4 cung trưởng-sinh là nơi tuyệt địa (trong trường hợp này là nói Thất Sát ở Dần Thân), nếu không trở thành phá cách. (Hà Phong: Đoạn này cũng có những vấn đề không rõ ràng, đã nói Thất Sát tại Dần Thân là tốt, lại cũng nói tại 4 cung trưởng-sinh là không tốt, vậy phải hiểu thế nào? Tạm hiểu là Thất Sát tại Dần Thân là tốt, nhưng là khi không hội sát kị hao, vậy đã).

Thất Sát có thể đóng ở đất Mộ, nhưng không nên lâm Tuyệt, Tuyệt tất không có sinh khí.

Thất Sát tại Dần Thân Ngọ Mùi là cao cách, nhưng những cách cục này có cũng có đặc điểm là chủ quí không chủ phú. Tức là nói, lấy địa vị xã hội của đương số làm trọng, (còn như) tài phú tiền bạc, thì cần xem địa vị xã hội là cao hay thấp mà đoán định. Thời xưa trọng công danh, thời nay xem trọng quá trình học tập rèn luyện, vì vậy tất cần gian khổ cầu danh, rồi sau mới có thể có được phú quí, nếu như chỉ cam chịu mà không có lòng cầu tiến (自暴自弃), thì địa vị xã hội không cao, và mức độ giàu có (富裕程度) cũng tất nhiên bị giảm trừ.

Cho nên những cách cục trên, thì cung Phúc Đức (cần) có các sao như Văn Xương Văn Khúc, Thiên Tài, Phượng Các là tốt đẹp. Nhất là cách “Hùng tú kiền nguyên”, cung Phúc Đức có Liêm Trinh độc tọa (Hà Phong: tất nhiên là đang nói Thất Sát tại Ngọ, vì Trung Châu phái coi Liêm Sát lại Mùi cũng là “Hùng tú kiền nguyên”), gặp các sao khoa bảng văn học thì một đời giảm trừ được nhiều gian khổ gập ghềnh (科文诸曜则人生减少坎坷). Mệnh Thất Sát, cung Mệnh không thích văn diệu, mà cung Phúc Đức lại ưa gặp, đây là điểm trọng yếu trong luận đoán.

Thất Sát tại 2 cung Tị Hợi, đồng độ với Tử Vi, là tổ hợp tinh diệu “Hóa thành quyền lực”, tất cũng nên có cung Phúc Đức gặp các sao khoa bảng văn học, bởi vì rốt cuộc cũng thuộc về cách “Danh lớn hơn lợi” (属名大于利).

Người xưa luận Đẩu số, xem Thiên Lương là sao về pháp lệnh (风宪之曜), luận Thất Sát cũng là sao của pháp lệnh, gọi là “uy của nó khiến kim khí có linh” nhất định sẽ (khiến môi trường/triều đình) trở thành “trong lành” (论七杀, 又谓主于风宪, 其威作金之灵, 其必若清凉之状). Trên thực tế thì tính pháp lệnh của Thiên Lương và Thất Sát có bản chất khác nhau.

Tính chất pháp lệnh của Thiên Lương, là sự giám sát, giống như là liêm chính công minh (廉政公署 – làm trong sạch bộ máy chính trị), hoặc xem là “Ngự sử đài” của thời cổ đại (或古代的御史台). Tính chất pháp lệnh của Thất Sát, giống như “Tuần ngự sử” của thời cổ đại (古代的巡御史), cũng giống như bộ đội trị an giữa kỉ luật ngày nay vậy. Phân biệt 2 sao này trọng tâm ở chỗ, Thiên Lương không “đích thân” nắm cương vị mà ở sau “sâu khấu”, mà Thất Sát thì “đích thân” nhập trận, nhận trách nhiệm “đối mặt” với nhiệm vụ. (二者的重要分别, 在于前者不亲临岗位, 只居于幕后, 而后者则亲历其境, 面对面执行任务).

Cho nên trong một tổ chức thì Thiên Lương tất đảm đương nhiệm vụ qui hoạch quản lý, mà Thất Sát thì trục tiếp tham dự vào công tác quản lý. Ví như trong bộ máy kinh doanh tài chính (财经机构), Thiên Lương có thể là nhân viên tài vụ kế hoạch, hoặc nghiên cứu thị trường; mà Thất Sát trực tiếp tham dự vào nghiệp vụ tài chính kinh doanh, càng có thể là nhân viên quản lý nghiệp vụ.

Cổ nhân tối hiềm nữ mệnh Thất Sát. Cổ ca rằng: Nữ mệnh sầu muộn khi gặp sao Thất Sát, bình sinh làm việc thì thông minh quả quyết, khí cao chí lớn (chẳng nề nam nữ), nhưng không tránh được hình phu và trải qua cay đắng (女命愁逢七杀星, 平生作事果聪明, 气高志大无男女, 不免刑夫历苦辛). Lại nói: Thất Sát là sao cô (cô độc) gặp Tham Lang, Hỏa Đà tấu hội thì không quí, nữ mệnh gặp thì không tốt đẹp, chỉ là vợ lẽ hoặc nàng hầu (七杀孤星贪宿逢, 火陀凑合非为贵, 女人得此必不良, 只好偏房为使婢). Lại có câu: Nữ mệnh Thất Sát Dần Thân, ác sát hội tất khéo cười nói dâm bôn (Hà Phong: 巧容 – xảo dung là lấy từ ý “Xảo ngôn lệnh sắc tiển hĩ nhân” trong Luận Ngữ?), nếu được cát hóa cuối cùng cũng không đẹp, là tì thiếp của ông lớn (七杀寅申女命逢, 恶煞加之淫巧容, 更逢吉化终不美, 婢妾奉主人翁). (Thực ra thì) Thông minh mà khí cao chí lớn, là điều không nên có của phụ nữ thời cổ đại, vì vậy được cát hóa hoặc gặp cát diệu thì coi là không đẹp, trong xã hội thời nay tất nhiên là không còn luận như vậy.

Hiện giờ luận nữ mệnh, chỉ cần xem có hay không có sát diệu đồng hội, hoặc xem có Hóa Kị hội chiếu hay không, nếu như có thì một đời tương đối cô độc, chỉ nên hết sức tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân; nếu như không có (sát diệu, Hóa Kị) tất đời những vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ cần chú ý quan hệ với lục thân và việc giao tế trong xã hội. Nếu được cát hóa hoặc gặp cát diệu, tất càng chủ có năng lực lãnh đạo, có tài năng quản lý.

Duy Thất Sát tại Mệnh hay Phúc Đức, gặp các sao đào hoa và Hỏa Tinh, Đà La tất chủ tình cảm không chuyên nhất, nữ mệnh thì tự đẩy mình vào nhiều trắc trở.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THẤT SÁT

(VƯƠNG ĐÌNH CHI ĐÀM TINH)

(Dịch và bình chú: Hà Phong)

Thất Sát trong Tử Vi đẩu số là thuộc về ác diệu, cho nên phàm người mệnh Thất Sát, bất luận cách cục tốt đẹp thế nào, dù gặp cát diệu hỗ trợ, trong đời người tất trải qua một thời kì hung nguy. Cổ nhân cho rằng: 2 cung gặp phải Thất Sát, nhất định gặp phải gian nan cay đắng. 2 cung là muốn nói Mệnh và Thân vậy.

Cho nên khi luận Mệnh Thất Sát, phải tỏ tưởng sự tốt xấu của các đại hạn. Khi vận tốt tới, thì cần sớm đề phòng trung vận và vãn vận (trung niên và vãn niên) gặp thất bại, gặp ngăn trở. Dạng mệnh cục này, do vì thiếu niên đắc chí, nên một khi gặp thất bại ngăn trở thì sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Nếu sự trắc trở đến trong giai đoạn từ hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi, ngược lại lại trở nên tương đối tốt, là vì sau 10 năm tôi luyện, thường thường lại có thể trở thành đại khí (người có năng lực tốt và vật quí).

Thất Sát tại 2 cung Mão Dậu là không thích hợp nhất, mật kinh gọi là Thất Sát cư hãm địa, do dự phúc bất sinh (沉吟福不生 – Hà Phong: cần kiểm tra lại nghĩa câu này, vì tinh hệ Vũ Sát tại Mão Dậu và việc trầm ngâm do dự là không đồng nhất), cũng do vì Thất Sát cư Mão Dậu sẽ rất mực căng thẳng dữ dội. Phàm Mệnh Vũ Khúc Thất Sát cư Mão Dậu, thì dễ có tính chất của hung tai, lại dễ một đời khốn trệ (且易一生困滞), lời khuyên là nên chọn việc li hương để lập nghiệp.

Thất Sát rất không nên ở hai cung Mão Dậu, tức là nói Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, Trung Châu phái gọi là “Sát hãm Chấn Đoài”.

“Tử Vi đẩu số toàn thư” có nói Thất Sát cư hãm địa, trầm ngâm do dự phúc bất sinh, nhưng mà lại cũng có nói Thất Sát không có hãm cung, 2 điều này mâu thuẫn với nhau, trên thực tế thì Mão Dậu chính là nơi hãm địa, Mão cư Chấn phương, Dậu cư Đoài phương, cho nên gọi là “Sát hãm Chấn Đoài”.

Vũ Khúc Thất Sát nếu đồng độ với sát kị hình hao chư diệu, tất mang tính chất tai họa, nếu như lại bị lưu sát lưu kị xung khởi, thì năm đó sẽ có việc ngoài ý muốn. Có lúc còn là kết cấu mang tính chất tự muốn hủy diệt bản thân.

Trên phương diện cách cục mà nói, Sát hãm Chấn Đoài, chỉ nên dựa vào nghề khéo mà mưu sinh (亦仅宜凭工艺或手艺谋生). Thất Sát bản thân có năng lực quản lí tương đối mạnh, nhưng mà khi lạc vào nơi hãm địa, thì năng lực quản lí bị suy yếu đi nhiều, chỉ nên dựa vào tài nghệ của bản thân mà phát triển (可是落陷地后, 管理能力大为削弱, 只宜个人凭才艺发展).

Trong tình huống trên, nếu gặp Hỏa Tham, Linh Tham cũng thường thường chủ lúc lên lúc xuống, hoạnh phát hoạch phá (亦往往一起一蹶, 横发横破).

Thất Sát ưa thích nhất là Tử Vi, cho nên Tử Vi Thất Sát đồng độ, gọi là “Hóa Sát vi quyền”, hoặc đối củng với Tử Vi Thiên Phủ, cũng chủ uy quyền, gọi là “Thất Sát triều đẩu”.

Nhưng mà dù đã “hóa thành uy quyền”, cũng không ưa gặp Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, vì văn khí và võ khí không tương đồng, ngược lại sẽ trở thành không tốt đẹp.

Cũng không ưa thích gặp Tử Vi hóa Quyền, các sao về quyền lực lúc này quá nặng (太重), thì sẽ thành cô khắc, mà các quan hệ giao tế cũng dễ là không tốt đẹp.

Lúc này lại càng không ưa gặp Hỏa Tinh Linh Tinh, chủ về quyền lực càng nặng (更重), sẽ dễ trở thành cùng lục thân như nước với lửa (但却易六亲冰炭), tự mình lưu ly (自身流离), một đời trải qua gian nguy mà thành sự nghiệp, nhưng mà không có được sự hỗ trợ giúp đỡ (可是却无人匡助), tuy có sự nghiệp mà nhất định phải cay đắng (必辛苦). Cho đến lúc vãn niên dễ trở nên tiêu cực.

Thất Sát khi trở thành quyền uy, thích nhất gặp Lộc, nếu mà lại gặp Phụ Bật, Khôi Việt gia hội (嘉会), nhất là hội Tham Lang hóa Lộc là rất tốt đẹp, hoặc Hỏa Tham, Linh Tham thì tất chủ trải qua gian khổ mà thành đại khí.

Cổ nhân luận mệnh Thất Sát, thì cho rằng cư ở Dần Thân Tý Ngọ là cách cục cao, tại Dần gọi là “Thất Sát ngưỡng đẩu”, tại Thân gọi là “Thất Sát triều đẩu”.

Tại Tý Ngọ thì gọi là cách “Hùng tú kiền nguyên”; lúc này Liêm Trinh ở tại cung Phúc Đức, âm hỏa của Liêm Trinh tôi luyện âm kim của Thất Sát, chủ trải qua gian khổ mà phát triển vượt bậc.

Như Trung Châu phái truyền lại thì hơi có chỗ bất đồng, Thất Sát tại Ngọ thì tốt đẹp mà Thất Sát tại Tý Thủy thì có phần phá cách (子宫水垣略为破格), ngược lại Liêm Trinh Thất Sát tại Mùi, cũng hình thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”.

Cho nên mệnh Thất Sát, thực tế là tại Dần Thân Ngọ Mùi (4 cung) dễ thành cách cục cao.

Duy có điều những cách cục trên, tất cần Thất Sát gặp Lộc rồi bắt đầu mới tốt đẹp, lại cần không gặp sát kị hao đồng độ, và không hội với kị tinh, nếu không thì sẽ thành phá cách. Lại cũng ưa thích cư ở 4 cung trưởng-sinh là nơi tuyệt địa (trong trường hợp này là nói Thất Sát ở Dần Thân), nếu không trở thành phá cách. (Hà Phong: Đoạn này cũng có những vấn đề không rõ ràng, đã nói Thất Sát tại Dần Thân là tốt, lại cũng nói tại 4 cung trưởng-sinh là không tốt, vậy phải hiểu thế nào? Tạm hiểu là Thất Sát tại Dần Thân là tốt, nhưng là khi không hội sát kị hao, vậy đã).

Thất Sát có thể đóng ở đất Mộ, nhưng không nên lâm Tuyệt, Tuyệt tất không có sinh khí.

Thất Sát tại Dần Thân Ngọ Mùi là cao cách, nhưng những cách cục này có cũng có đặc điểm là chủ quí không chủ phú. Tức là nói, lấy địa vị xã hội của đương số làm trọng, (còn như) tài phú tiền bạc, thì cần xem địa vị xã hội là cao hay thấp mà đoán định. Thời xưa trọng công danh, thời nay xem trọng quá trình học tập rèn luyện, vì vậy tất cần gian khổ cầu danh, rồi sau mới có thể có được phú quí, nếu như chỉ cam chịu mà không có lòng cầu tiến (自暴自弃), thì địa vị xã hội không cao, và mức độ giàu có (富裕程度) cũng tất nhiên bị giảm trừ.

Cho nên những cách cục trên, thì cung Phúc Đức (cần) có các sao như Văn Xương Văn Khúc, Thiên Tài, Phượng Các là tốt đẹp. Nhất là cách “Hùng tú kiền nguyên”, cung Phúc Đức có Liêm Trinh độc tọa (Hà Phong: tất nhiên là đang nói Thất Sát tại Ngọ, vì Trung Châu phái coi Liêm Sát lại Mùi cũng là “Hùng tú kiền nguyên”), gặp các sao khoa bảng văn học thì một đời giảm trừ được nhiều gian khổ gập ghềnh (科文诸曜则人生减少坎坷). Mệnh Thất Sát, cung Mệnh không thích văn diệu, mà cung Phúc Đức lại ưa gặp, đây là điểm trọng yếu trong luận đoán.

Thất Sát tại 2 cung Tị Hợi, đồng độ với Tử Vi, là tổ hợp tinh diệu “Hóa thành quyền lực”, tất cũng nên có cung Phúc Đức gặp các sao khoa bảng văn học, bởi vì rốt cuộc cũng thuộc về cách “Danh lớn hơn lợi” (属名大于利).

Người xưa luận Đẩu số, xem Thiên Lương là sao về pháp lệnh (风宪之曜), luận Thất Sát cũng là sao của pháp lệnh, gọi là “uy của nó khiến kim khí có linh” nhất định sẽ (khiến môi trường/triều đình) trở thành “trong lành” (论七杀, 又谓主于风宪, 其威作金之灵, 其必若清凉之状). Trên thực tế thì tính pháp lệnh của Thiên Lương và Thất Sát có bản chất khác nhau.

Tính chất pháp lệnh của Thiên Lương, là sự giám sát, giống như là liêm chính công minh (廉政公署 – làm trong sạch bộ máy chính trị), hoặc xem là “Ngự sử đài” của thời cổ đại (或古代的御史台). Tính chất pháp lệnh của Thất Sát, giống như “Tuần ngự sử” của thời cổ đại (古代的巡御史), cũng giống như bộ đội trị an giữa kỉ luật ngày nay vậy. Phân biệt 2 sao này trọng tâm ở chỗ, Thiên Lương không “đích thân” nắm cương vị mà ở sau “sâu khấu”, mà Thất Sát thì “đích thân” nhập trận, nhận trách nhiệm “đối mặt” với nhiệm vụ. (二者的重要分别, 在于前者不亲临岗位, 只居于幕后, 而后者则亲历其境, 面对面执行任务).

Cho nên trong một tổ chức thì Thiên Lương tất đảm đương nhiệm vụ qui hoạch quản lý, mà Thất Sát thì trục tiếp tham dự vào công tác quản lý. Ví như trong bộ máy kinh doanh tài chính (财经机构), Thiên Lương có thể là nhân viên tài vụ kế hoạch, hoặc nghiên cứu thị trường; mà Thất Sát trực tiếp tham dự vào nghiệp vụ tài chính kinh doanh, càng có thể là nhân viên quản lý nghiệp vụ.

Cổ nhân tối hiềm nữ mệnh Thất Sát. Cổ ca rằng: Nữ mệnh sầu muộn khi gặp sao Thất Sát, bình sinh làm việc thì thông minh quả quyết, khí cao chí lớn (chẳng nề nam nữ), nhưng không tránh được hình phu và trải qua cay đắng (女命愁逢七杀星, 平生作事果聪明, 气高志大无男女, 不免刑夫历苦辛). Lại nói: Thất Sát là sao cô (cô độc) gặp Tham Lang, Hỏa Đà tấu hội thì không quí, nữ mệnh gặp thì không tốt đẹp, chỉ là vợ lẽ hoặc nàng hầu (七杀孤星贪宿逢, 火陀凑合非为贵, 女人得此必不良, 只好偏房为使婢). Lại có câu: Nữ mệnh Thất Sát Dần Thân, ác sát hội tất khéo cười nói dâm bôn (Hà Phong: 巧容 – xảo dung là lấy từ ý “Xảo ngôn lệnh sắc tiển hĩ nhân” trong Luận Ngữ?), nếu được cát hóa cuối cùng cũng không đẹp, là tì thiếp của ông lớn (七杀寅申女命逢, 恶煞加之淫巧容, 更逢吉化终不美, 婢妾奉主人翁). (Thực ra thì) Thông minh mà khí cao chí lớn, là điều không nên có của phụ nữ thời cổ đại, vì vậy được cát hóa hoặc gặp cát diệu thì coi là không đẹp, trong xã hội thời nay tất nhiên là không còn luận như vậy.

Hiện giờ luận nữ mệnh, chỉ cần xem có hay không có sát diệu đồng hội, hoặc xem có Hóa Kị hội chiếu hay không, nếu như có thì một đời tương đối cô độc, chỉ nên hết sức tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân; nếu như không có (sát diệu, Hóa Kị) tất đời những vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ cần chú ý quan hệ với lục thân và việc giao tế trong xã hội. Nếu được cát hóa hoặc gặp cát diệu, tất càng chủ có năng lực lãnh đạo, có tài năng quản lý.

Duy Thất Sát tại Mệnh hay Phúc Đức, gặp các sao đào hoa và Hỏa Tinh, Đà La tất chủ tình cảm không chuyên nhất, nữ mệnh thì tự đẩy mình vào nhiều trắc trở.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button