Tử vi

THIEN CO – Sao Thiên Cơ : Ngôi sao thời cơ

THIÊN CƠ

Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le

v Ngôi Sao Thời Cơ

Bạn đang xem: THIEN CO – Sao Thiên Cơ : Ngôi sao thời cơ

Sao THIÊN CƠ ngôi sao của thời cơ, kẻ cơ hội. Sao này tam hợp bên trái có THIÊN ĐỒNG tạo thành một bộ gọi tắt là Cơ Đồng. Nếu THIÊN CƠ chỉ thời cơ. THIÊN ĐỒNG chỉ “cùng chung” cơ hội. Cơ hội không phải của riêng ai thường đến với nhiều người. Trong số đó có 1 vài người cùng chung cơ hội may mắn. Ví dụ trong các cuộc thi tuyển hay thi đấu người ta thường chọn từ 3 người trở lên. Vậy, những người ấy cùng chung 1 cơ hội may mắn. Những người khác có cơ hội nhưng không thành công. Khi nói đến yếu tố may mắn, ta còn có sao THIÊN LƯƠNG. Sao này kết hợp với sao thời cơ thành bộ cơ hội may mắn. Hai sao này phối hợp với nhau ta có bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh. Bộ sao này chỉ 4 sao là hay. Thừa hay thiếu là không ổn đinh.

Cũng như mọi ngôi sao khác. THIÊN CƠ cần sự phối hợp của các bàng tinh khác để khẳng định lại mình. Cũng như chính bạn tự đánh giá cái tôi của mình không đúng đâu. Chỉ có các người quanh bạn, gần gũi bạn đánh giá bạn mới chính xác. Ngôi sao này dễ dàng mất tác dụng trước các bộ KHÔNG KIẾP, trở thành không phải thời cơ, còn là nguy cơ nữa. Và ta cũng thường chứng kiến rằng: Nguy cơ không phải của riêng ai mà còn rất nhiều người cùng gặp nguy cơ nữa. Cứ chiêm nghiệm xem, các biến động lịch sử, các tai nạn tập thể là thấy rất rõ.

v The star of chance/opportunity

THIEN CO is a star of opportunity, of an opportunistic person. On the left, it is in trine with THIEN DONG, creating a group that could be called CO DONG in short. If THIENCO denotes opportunity, THIEN DONG denotes the “common” opportunity. Opportunity is not for only one person but for many. Among these persons, some share the same lucky opportunity. For example, in a contest or competition, usually more than 3 winners are selected. So, these people are the ones sharing the same lucky opportunity. Others also had the opportunity but did not succeed. Speaking of luckiness, we have the star THIEN LUONG which when combines with THIEN CO shall create the lucky opportunity group. When these two stars combined together, we have the complete CO NGUYET DONG LUONG group. This group is good when there are only 4 stars. Adding or subtracting stars to this group shall create instability.

Thời Kỳ.

Thời kỳ tươi đẹp, thời kỳ đen tối… thời kỳ đau khổ. Thời thế tạo anh hùng. Thời cơ có thể kéo dài 10 năm cũng có thể cả cuộc đời nếu như đóng tại mệnh. Nói đến thời kỳ khi là khi đi với nhóm sao hàng Chi, điển hình là sao THÁI TUẾ chủ năm. Nếu THÁI TUẾ và THIÊN CƠ tốt đẹp ta có 1 năm tuoi đẹp. Nếu xấu ta lại có 1 năm đen tối.

v Period

Blossoming period, dark period… sorrowful period. The era forges the hero. The opportunity could last for 10 years or the whole life (if it resides in Menh). The period could be depicted by the Ground Stem’s stars, typically THAI TUE which denotes the year. If THAI TUE combines with good THIENCO, we have one good year. If bad, we have one dark year.

v Duyên Cớ. Nguyên Do.

Từ thời cơ chuyển thành duyên cớ. Vì đó là cơ hội cho nên chúng ta quen nhau. Ví dụ cho thật dễ hiểu. Do Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền. Đó là cái cớ để ta xem nó như kẻ thù. Cái cớ là thế, tốt có xấu có. Vì thế cơ duyên hay duyên kiếp bắt nguồn từ THIÊN CƠ mà thôi. Nhưng nguồn gốc của sự việc lại bắt nguồn từ sao TỬ VI. Dễ hiểu TỬ VI là bộ rễ, THIÊN CƠ là cây cối. Cho nên 2 sao này luôn luôn đứng liền kề nhau. Sao TRIỆT xuất giữa 2 sao này là yếu tố xấu. Trong đó có yếu tố lộ ra những bí mật riêng tư. Mọi người điều có những bí mật riêng tư cần gìn giữ.

v The reason, the cause

From opportunity, it turns into the cause. It is thanks to the opportunity that we met. One simple example: China had committed violation of sovereignty. It is the reason we consider them the enemy. There is good reason then there is bad reason. Therefore, “an opportunity of a lifetime” or “the love of a lifetime” is solely caused by THIENCO. However, the root of events is started from TU VI. In simple terms, TU VI is the root, and THIENCO is the tree. That is why these two stars always reside next to each other. Having TRIET in-between these two stars is a bad element. One of the bad elements is the “disclosure of personal secrecy”. Everyone has personal secrecy that should be kept hidden.

v Ngôi Sao Đầu Cơ.

Trước 1 cơ hội bạn làm gì? Đa phần là đầu tư suy nghĩ vì làm thế nào để hưởng lợi ích trong cơ hội đó. Từ đó, THIÊN CƠ là ngôi sao thiên về tính toán làm sao cho mình có lợi ích nhiều nhất. Trong lúc THIÊN ĐỒNG lại nghĩ đên lợi ích chung tập thể.

v The hoarding star

What would you do if you are given an opportunity? Most of us shall begin to think of how to benefit from such opportunity. Therefore, THIEN CO is prone to calculating for the best benefit. Meanwhile, THIEN DONG is prone to the common benefit of the crowd.

v Ngôi Sao Riêng Tư.

THIÊN CƠ là ngôi sao riêng tư, trong lúc THIÊN ĐỒNG ngôi sao chủ việc chung. Hai sao này luôn luôn tam hợp với nhau khiến người ta dễ lẫn lộn giữa việc chung và việc riêng. Cũng như của chung và của riêng. Căn hộ trong chung cư của riêng, chung cư là của chung. Đến con riêng của chồng và con chung của chúng ta. Ta lại có, tài sản riêng của vợ và tài riêng của chồng đến tài sản chung của 2 vợ chồng. Ít ai ngờ 2 chữ chung riêng này đi vào cuộc sống nhiều vô số kể.

v The star of privacy

THIENCO is the star of privacy whereas THIEN DONG is the star of the community. Because these two stars are always in trine with each other, one is easy to mistake between the privacy and the community as well as personal property and community property. The apartment is private but the apartment complex is a common place. We also have step-children and biological children. A wife’s property and a husband’s property but there are also the shared property between the two. It is a surprise that the term private and common exist numerous ways in everyday life.

v Ngôi Sao Tính Toán.

THIÊN CƠ luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích thiết thực. Vì thế luôn luôn tính toán làm thế nào để có lợi nhất. Từ đó THIÊN CƠ là ngôi sao giỏi tính toán, đến các môn giải trí như chơi cờ. Tính toán làm sao nước đi có hiệu quả nhất.

v The star of strategy

THIENCO is always considering the most realistic options. That is why it always calculates the best move that bring most benefit. From there, THIENCO is a star good at strategy, even in recreational games like chess; it always ponders the most effective moves.

v Ngôi Sao Mưu Trí.

Có những cái không thể tính bằng con số rồi cộng trừ tìm ra con số có lợi. Như mưu cầu danh lợi, mưu cầu hạnh phúc… THIÊN CƠ đem mưu trí, mưu mô để đem lại lợi ích cho cuộc sống. THIÊN CƠ dễ dàng gặp THÁI ÂM tạo thành bộ Âm Mưu. Gặp THIÊN LƯƠNG thành kế hoạch tốt. Tuỳ theo tính cách, vai trò của mỗi con người. THIÊN CƠ vạch kế hoạch quốc sách đem lợi ích cho cả quốc gia dân tộc.

v The clever and resourceful star

Some calculation cannot be completed with simple adding or subtracting to gain an efficient number, such as fame, happiness. THIENCO uses its cleverness and strategic mind to bring about benefit for life. THIENCO easily encounters THAI AM to create the PLOTTING group (Am Muu). When combining with THIEN LUONG, it becomes a good plan. It all depends on the personality of each person. THIENCO thinks up of a scheme of national scale to bring benefit to the whole nation.

Con Số Lẻ.

THIÊN CƠ là con số lẻ. THIÊN ĐỒNG là con số chẵn. Đây là những con số bí mật trong Tử Vi và còn nhiều con số bí mật ẩn tàng trong đó. Kể cả phép tính cộng là TUẦN, trừ là TRIỆT đến cả phép chia PHI LIÊM. Chẵn lẻ là các con số chúng ta thường gặp trong cuộc đời. THIÊN CƠ đại diện cho các con số, cuộc đời chúng ta luôn luôn gắn bó với các con số 1 cách ly kỳ. Từ số tuổi thọ là hiệu số của năm mất và năm sinh đến số nhà, số điện thoại… Có người quan tâm đến số tuổi, có người lại quan tâm đến số tiền…. Có lẽ không có môn bói toán nào tỉ mỉ hay như Tử Vi.

Cũng là từ số nhưng không phải là con số: Số phận. Số là THIÊN CƠ, phận là TỬ VI.

v The odd number

THIENCO represents the odd numbers. THIEN DONG represents the even numbers. These are the secret numbers in Tu Vi and numerous other numbers hidden in there. Even computations such as: adding is TUAN, subtracting is TRIET, dividing is PHI LIEM. Odd and even are numbers that we usually encounter during life. THIENCO represents numbers and our lives are bonded with numbers in a very thrilling way. From the number of living age is the subtracting of birth year from the death year to house number, phone number … Some is concerned about the living age, some is concerned about the amount of money … Maybe there is not another prediction method that is as detail as Tu Vi.

It is the same word “numbers” (Số: in Vietnamese, means numbers and destiny) but it is not numbers: Destiny. Destiny is THIEN CO, life status is TU VI.

v Ngôi Sao Khéo Léo.

Nếu VŨ KHÚC được mô tả tài ba. THIÊN CƠ là ngôi sao khéo léo, khéo tay, khéo léo của cơ thể. Càng khéo hơn khi đi với THIÊN LƯƠNG hình thành bộ vừa khéo vừa giỏi. Chúng ta vừa biết đến THIÊN CƠ giỏi tính toán, mưu kế, lại vừa khéo léo Nhưng vẫn chưa hết.

v The skillful star

If VU KHUC is called the talented star, then THIENCO is the skillful, deftly, flexible in body movement. If it accompanies THIEN LUONG, it is even more skillful, this group is both talented and skillful. We just came to know that THIEN CO is good at plotting, calculating and also skillful, but that is not all.

v Ngôi Sao Cật Vấn.

THIÊN CƠ còn giỏi dùng lời nói để cật vân, điều tra xét hỏi. Bên cạnh luôn luôn có THIÊN ĐỒNG chủ đối đáp. Và hình thành bộ CỰ ĐỒNG CƠ có tính thị phi trong đó.. Vì thế nhóm sao này rất kỵ gặp thêm thị phi tinh. Vì THIÊN CƠ chủ hỏi, THIÊN ĐỒNG chủ đáp và CỰ MÔN chủ phản đối. Ba sao này giao hội với nhau thêm thị phi tinh, các sao giận hờn khác. Hỏi qua đáp lại sinh chuyện thị phi rốt cuộc xa nhau. Cho nên nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG thiên về im lặng là vàng.

v The star who usually questions

THIEN CO is good at using words to question, investigate, interrogate. THIEN DONG denotes conversation is always near. When they form the CU DONG CO group, they carry the gossiping trait. That is why this group does not accompany well with gossiping stars. Since THIENCO denotes questioning, THIEN DONG denotes answering and CU MON denotes objecting, if these three combine with gossiping and hateful stars, exchanging words could become a matter of separating people apart. That is also why CO NGUYET DONG LUONG group’s motto is “Silence is golden.”

v Ngôi sao Hiền Lành.

Nếu có những ngôi sao sẵn sàng đánh phá như SÁT PHÁ. Hành động cho đến bạo lực như TỬ VŨ. Tất có những ngôi sao hiền hoà là THIÊN CƠ, lành tính như THIÊN LƯƠNG. Nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh là nhóm sao điển hình cho đám dân lành. Nếu không hoàn chỉnh thì sao nhỉ? Khi không hoàn chỉnh hoặc thêm CỰ MÔN vào thường là nhóm dân lộn xộn khó cai trị.

v The gentleStar.

If there are stars who always ready to fight as SÁT PHÁ (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN), to take action as TỬ VŨ, then certainly there are gentle stars such as THIÊN CƠ, good-natured as THIÊN LƯƠNG. The complete CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG group is a typical group which represents the honest mediocre civilians. What if it is not complete? When it isn’t complete or having CỰ MÔN in the group, then they become the hard-headed chaotic group of people who are impossible to be ruled.

v Cơ Thể.

Trong cơ thể con người, THIÊN CƠ là đại diện của cơ thể, quan trọng hơn cả THIÊN PHỦ chủ các phủ tạng, THIÊN TƯỚNG là dung mạo… Do là cơ thể nên nó sợ ngôi sao chôn cất là TANG MÔN. Đây là ngôi sao kỵ nhất của nó. Nếu có những ngôi sao làm đẹp thêm cho THIÊN CƠ tất cũng có ngôi sao kỵ với THIÊN CƠ cũng là chuyện bình thường. Để khỏi lo lắng cho các bạn, nếu thấy PHƯỢNG CÁC đồng cung hay tam hợp thì cũng không đáng ngại. Giải thích dễ hiểu, đau ốm còn ngóc đầu lên được là chưa chết.

v The Physical Body

In the human body, THIÊN CƠ represents the physical body. It’s more important than THIÊN PHỦ – denotes internal organs, THIÊN TƯỚNG – denotesface, countenance… Due to THIÊN CƠ is the physical body, it fears the burying star – Tang Môn. This is the worst star to accompany THIENCO. If there are stars that could contribute to the beauty of THIENCO, then there is star which is not good to stand with THIENCO, it is normal situation. In order to give your worry some rest, if you see PHƯỢNG CÁC stand together or in trine with TANG MÔN. It is not ominous. Simple explanations, you get sick, but you can still lift yourself up (recover), it means you are not dead yet.

v Cơ Ngơi

Con người ta thường sống trong nhà cửa. THIÊN CƠ là cơ ngơi nhà cửa nói chung. Đi vào chi tiết ta còn có THÁI ÂM là nền nhà, THIÊN LƯƠNG là mái nhà. THIÊN CƠ là nền móng từ đó xây dựng nên ngôi nhà. Tất nhiên nền móng tôt, căn nhà mới có giá trị. Ta còn có THIÊN ĐỒNG là vườn đối với dân thành phố, là ruộng nương với dân thôn quê. Và còn 1 số bàng tinh khác khác làm đẹp thêm nhà và đất. Đó là lý do vì sao bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG lại hay vì nó hoàn chỉnh về nhà đất. Cũng như bộ CỰ CƠ cũng đánh giá là hay vì nó đại diện cho 2 từ nhà và cửa. Chỉ thấy cửa mà không thấy nhà dễ làm kẻ không nhà.

v The Property

People often live in houses. THIÊN CƠ in general refers to property, houses. Going into details we also have THÁI ÂM – denotes floor, THIÊN LƯƠNG denotes roof. THIÊN CƠ is the foundation, from that we build the house. Of course we must have a good foundation if we want the house to be valuable. We also have THIÊN ĐỒNG denotes garden (for urban people), green field (for farmer). And there are some other Minor stars that contribute to the beauty of houses and land. That is why CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG style is good, because it completes the house. CỰ CƠ (CỰ MÔN, THIÊN CƠ) is also considered good because they represent two words “house” and “door”. If we only see the door and not the house, then we could easily become homeless.

v Đói và No.

THIÊN CƠ chủ cái đói, may mắn thay cái no cũng nằm gần đấy là THIÊN ĐỒNG. Và từ THIÊN ĐỒNG luôn luôn nhị hợp với THAM LANG. Ta lại có tuy no nhưng vẫn còn ham thích. Đói no là chuyện xảy ra hằng ngày. Đa phần giải quyết vấn đề này tương đối tốt. Kém hơn là những bất hạnh xung đột mâu thuẫn trong ăn uống, do cơm không lành canh không ngọt, đến bệnh tật ăn uống không được. Và bất hạnh lớn nhất là 1 số người, tuy không phải là đa số nhưng con số lên đến hằng trăm triệu người thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng khắp nơi trên thế giới.

Nếu bạn đọc được những dòng này qua phương tiện internet, bạn đã là người may mắn lắm rồi. Hằng trăm triệu con người không may mắn hơn bạn.

v Hungry and Full

THIÊN CƠ denotes hungriness, fortunately, the full stomach THIEN DONG is always nearby. And THIÊN ĐỒNG is always in the horizontal interaction position with THAM LANG, then we have the situation that even though one is full, he/she still craves for more food. Hungry and then full is what happens every day. The majority of us take care of this matter well. Worse is the unfortunate conflict caused by eating, bad relationship, too sick to eat. And the worst is there are group of people, may not be the majority, but the number has reached to hundred millions of people who are starving, mal-nutritional all over the world.

v Máy Móc. Cây Cối. Hòn Đá.

Có lẽ các bạn không ngờ THIÊN CƠ mang nhiều đặc tính nhưng vẫn chưa nói hết về ngôi sao này. Nó còn là máy móc càng ngày càng nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Trong thiên nhiên là cây cối cho ta hoa quả lương thực, trong xây dựng nó là tảng đá, hòn đá, là cement để xây dựng nhà cửa.

v Machinery. Trees. Stone

Maybe you did not expect that THIÊN CƠ star contains many of traits like that, but we have not listed all about this star. It also is machinery. Nowadays, the numbers of machinery is more and more in our life. In the wild, THIÊN CƠ is fruit trees that bring us produce. In construction it is the stones, the cement which build buildings.

v Đứa Bé Hay Hỏi…

Biểu tượng về người trong TỬ VI nhóm Cơ Đồng là hình ảnh đứa bé hay hỏi, đứa bé thông minh, đứa bé khéo léo, đứa bé hay đòi ăn… đứa bé có phúc. Đó là những câu thường nghe khi người khác nhận xét về một đứa bé nào đó. Đứa bé thật sự có phúc khi đi với bộ sao có biểu tượng bà mẹ Âm Lương hiền lành. Lại thêm lý do để ca ngợi bộ 4 sao CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh.

v The Child with many questions

For the image of human in Tu Vi, CO DONG group is the image of a child with many questions, a clever child, a skillful child, a child who always ask for food, a blessed child. These are things we often hear when others comment about a particular child. A truly blessed child is the one with the good-natured AM LUONG group – symbol of a mother. So there is one more reason to praise the complete CO NGUYET DONG LUONG group. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIEN CO - Sao Thiên Cơ : Ngôi sao thời cơ

THIÊN CƠ

Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le

v Ngôi Sao Thời Cơ

Sao THIÊN CƠ ngôi sao của thời cơ, kẻ cơ hội. Sao này tam hợp bên trái có THIÊN ĐỒNG tạo thành một bộ gọi tắt là Cơ Đồng. Nếu THIÊN CƠ chỉ thời cơ. THIÊN ĐỒNG chỉ “cùng chung” cơ hội. Cơ hội không phải của riêng ai thường đến với nhiều người. Trong số đó có 1 vài người cùng chung cơ hội may mắn. Ví dụ trong các cuộc thi tuyển hay thi đấu người ta thường chọn từ 3 người trở lên. Vậy, những người ấy cùng chung 1 cơ hội may mắn. Những người khác có cơ hội nhưng không thành công. Khi nói đến yếu tố may mắn, ta còn có sao THIÊN LƯƠNG. Sao này kết hợp với sao thời cơ thành bộ cơ hội may mắn. Hai sao này phối hợp với nhau ta có bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh. Bộ sao này chỉ 4 sao là hay. Thừa hay thiếu là không ổn đinh.

Cũng như mọi ngôi sao khác. THIÊN CƠ cần sự phối hợp của các bàng tinh khác để khẳng định lại mình. Cũng như chính bạn tự đánh giá cái tôi của mình không đúng đâu. Chỉ có các người quanh bạn, gần gũi bạn đánh giá bạn mới chính xác. Ngôi sao này dễ dàng mất tác dụng trước các bộ KHÔNG KIẾP, trở thành không phải thời cơ, còn là nguy cơ nữa. Và ta cũng thường chứng kiến rằng: Nguy cơ không phải của riêng ai mà còn rất nhiều người cùng gặp nguy cơ nữa. Cứ chiêm nghiệm xem, các biến động lịch sử, các tai nạn tập thể là thấy rất rõ.

v The star of chance/opportunity

THIEN CO is a star of opportunity, of an opportunistic person. On the left, it is in trine with THIEN DONG, creating a group that could be called CO DONG in short. If THIENCO denotes opportunity, THIEN DONG denotes the “common” opportunity. Opportunity is not for only one person but for many. Among these persons, some share the same lucky opportunity. For example, in a contest or competition, usually more than 3 winners are selected. So, these people are the ones sharing the same lucky opportunity. Others also had the opportunity but did not succeed. Speaking of luckiness, we have the star THIEN LUONG which when combines with THIEN CO shall create the lucky opportunity group. When these two stars combined together, we have the complete CO NGUYET DONG LUONG group. This group is good when there are only 4 stars. Adding or subtracting stars to this group shall create instability.

Thời Kỳ.

Thời kỳ tươi đẹp, thời kỳ đen tối… thời kỳ đau khổ. Thời thế tạo anh hùng. Thời cơ có thể kéo dài 10 năm cũng có thể cả cuộc đời nếu như đóng tại mệnh. Nói đến thời kỳ khi là khi đi với nhóm sao hàng Chi, điển hình là sao THÁI TUẾ chủ năm. Nếu THÁI TUẾ và THIÊN CƠ tốt đẹp ta có 1 năm tuoi đẹp. Nếu xấu ta lại có 1 năm đen tối.

v Period

Blossoming period, dark period… sorrowful period. The era forges the hero. The opportunity could last for 10 years or the whole life (if it resides in Menh). The period could be depicted by the Ground Stem’s stars, typically THAI TUE which denotes the year. If THAI TUE combines with good THIENCO, we have one good year. If bad, we have one dark year.

v Duyên Cớ. Nguyên Do.

Từ thời cơ chuyển thành duyên cớ. Vì đó là cơ hội cho nên chúng ta quen nhau. Ví dụ cho thật dễ hiểu. Do Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền. Đó là cái cớ để ta xem nó như kẻ thù. Cái cớ là thế, tốt có xấu có. Vì thế cơ duyên hay duyên kiếp bắt nguồn từ THIÊN CƠ mà thôi. Nhưng nguồn gốc của sự việc lại bắt nguồn từ sao TỬ VI. Dễ hiểu TỬ VI là bộ rễ, THIÊN CƠ là cây cối. Cho nên 2 sao này luôn luôn đứng liền kề nhau. Sao TRIỆT xuất giữa 2 sao này là yếu tố xấu. Trong đó có yếu tố lộ ra những bí mật riêng tư. Mọi người điều có những bí mật riêng tư cần gìn giữ.

v The reason, the cause

From opportunity, it turns into the cause. It is thanks to the opportunity that we met. One simple example: China had committed violation of sovereignty. It is the reason we consider them the enemy. There is good reason then there is bad reason. Therefore, “an opportunity of a lifetime” or “the love of a lifetime” is solely caused by THIENCO. However, the root of events is started from TU VI. In simple terms, TU VI is the root, and THIENCO is the tree. That is why these two stars always reside next to each other. Having TRIET in-between these two stars is a bad element. One of the bad elements is the “disclosure of personal secrecy”. Everyone has personal secrecy that should be kept hidden.

v Ngôi Sao Đầu Cơ.

Trước 1 cơ hội bạn làm gì? Đa phần là đầu tư suy nghĩ vì làm thế nào để hưởng lợi ích trong cơ hội đó. Từ đó, THIÊN CƠ là ngôi sao thiên về tính toán làm sao cho mình có lợi ích nhiều nhất. Trong lúc THIÊN ĐỒNG lại nghĩ đên lợi ích chung tập thể.

v The hoarding star

What would you do if you are given an opportunity? Most of us shall begin to think of how to benefit from such opportunity. Therefore, THIEN CO is prone to calculating for the best benefit. Meanwhile, THIEN DONG is prone to the common benefit of the crowd.

v Ngôi Sao Riêng Tư.

THIÊN CƠ là ngôi sao riêng tư, trong lúc THIÊN ĐỒNG ngôi sao chủ việc chung. Hai sao này luôn luôn tam hợp với nhau khiến người ta dễ lẫn lộn giữa việc chung và việc riêng. Cũng như của chung và của riêng. Căn hộ trong chung cư của riêng, chung cư là của chung. Đến con riêng của chồng và con chung của chúng ta. Ta lại có, tài sản riêng của vợ và tài riêng của chồng đến tài sản chung của 2 vợ chồng. Ít ai ngờ 2 chữ chung riêng này đi vào cuộc sống nhiều vô số kể.

v The star of privacy

THIENCO is the star of privacy whereas THIEN DONG is the star of the community. Because these two stars are always in trine with each other, one is easy to mistake between the privacy and the community as well as personal property and community property. The apartment is private but the apartment complex is a common place. We also have step-children and biological children. A wife’s property and a husband’s property but there are also the shared property between the two. It is a surprise that the term private and common exist numerous ways in everyday life.

v Ngôi Sao Tính Toán.

THIÊN CƠ luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích thiết thực. Vì thế luôn luôn tính toán làm thế nào để có lợi nhất. Từ đó THIÊN CƠ là ngôi sao giỏi tính toán, đến các môn giải trí như chơi cờ. Tính toán làm sao nước đi có hiệu quả nhất.

v The star of strategy

THIENCO is always considering the most realistic options. That is why it always calculates the best move that bring most benefit. From there, THIENCO is a star good at strategy, even in recreational games like chess; it always ponders the most effective moves.

v Ngôi Sao Mưu Trí.

Có những cái không thể tính bằng con số rồi cộng trừ tìm ra con số có lợi. Như mưu cầu danh lợi, mưu cầu hạnh phúc… THIÊN CƠ đem mưu trí, mưu mô để đem lại lợi ích cho cuộc sống. THIÊN CƠ dễ dàng gặp THÁI ÂM tạo thành bộ Âm Mưu. Gặp THIÊN LƯƠNG thành kế hoạch tốt. Tuỳ theo tính cách, vai trò của mỗi con người. THIÊN CƠ vạch kế hoạch quốc sách đem lợi ích cho cả quốc gia dân tộc.

v The clever and resourceful star

Some calculation cannot be completed with simple adding or subtracting to gain an efficient number, such as fame, happiness. THIENCO uses its cleverness and strategic mind to bring about benefit for life. THIENCO easily encounters THAI AM to create the PLOTTING group (Am Muu). When combining with THIEN LUONG, it becomes a good plan. It all depends on the personality of each person. THIENCO thinks up of a scheme of national scale to bring benefit to the whole nation.

Con Số Lẻ.

THIÊN CƠ là con số lẻ. THIÊN ĐỒNG là con số chẵn. Đây là những con số bí mật trong Tử Vi và còn nhiều con số bí mật ẩn tàng trong đó. Kể cả phép tính cộng là TUẦN, trừ là TRIỆT đến cả phép chia PHI LIÊM. Chẵn lẻ là các con số chúng ta thường gặp trong cuộc đời. THIÊN CƠ đại diện cho các con số, cuộc đời chúng ta luôn luôn gắn bó với các con số 1 cách ly kỳ. Từ số tuổi thọ là hiệu số của năm mất và năm sinh đến số nhà, số điện thoại… Có người quan tâm đến số tuổi, có người lại quan tâm đến số tiền…. Có lẽ không có môn bói toán nào tỉ mỉ hay như Tử Vi.

Cũng là từ số nhưng không phải là con số: Số phận. Số là THIÊN CƠ, phận là TỬ VI.

v The odd number

THIENCO represents the odd numbers. THIEN DONG represents the even numbers. These are the secret numbers in Tu Vi and numerous other numbers hidden in there. Even computations such as: adding is TUAN, subtracting is TRIET, dividing is PHI LIEM. Odd and even are numbers that we usually encounter during life. THIENCO represents numbers and our lives are bonded with numbers in a very thrilling way. From the number of living age is the subtracting of birth year from the death year to house number, phone number … Some is concerned about the living age, some is concerned about the amount of money … Maybe there is not another prediction method that is as detail as Tu Vi.

It is the same word “numbers” (Số: in Vietnamese, means numbers and destiny) but it is not numbers: Destiny. Destiny is THIEN CO, life status is TU VI.

v Ngôi Sao Khéo Léo.

Nếu VŨ KHÚC được mô tả tài ba. THIÊN CƠ là ngôi sao khéo léo, khéo tay, khéo léo của cơ thể. Càng khéo hơn khi đi với THIÊN LƯƠNG hình thành bộ vừa khéo vừa giỏi. Chúng ta vừa biết đến THIÊN CƠ giỏi tính toán, mưu kế, lại vừa khéo léo Nhưng vẫn chưa hết.

v The skillful star

If VU KHUC is called the talented star, then THIENCO is the skillful, deftly, flexible in body movement. If it accompanies THIEN LUONG, it is even more skillful, this group is both talented and skillful. We just came to know that THIEN CO is good at plotting, calculating and also skillful, but that is not all.

v Ngôi Sao Cật Vấn.

THIÊN CƠ còn giỏi dùng lời nói để cật vân, điều tra xét hỏi. Bên cạnh luôn luôn có THIÊN ĐỒNG chủ đối đáp. Và hình thành bộ CỰ ĐỒNG CƠ có tính thị phi trong đó.. Vì thế nhóm sao này rất kỵ gặp thêm thị phi tinh. Vì THIÊN CƠ chủ hỏi, THIÊN ĐỒNG chủ đáp và CỰ MÔN chủ phản đối. Ba sao này giao hội với nhau thêm thị phi tinh, các sao giận hờn khác. Hỏi qua đáp lại sinh chuyện thị phi rốt cuộc xa nhau. Cho nên nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG thiên về im lặng là vàng.

v The star who usually questions

THIEN CO is good at using words to question, investigate, interrogate. THIEN DONG denotes conversation is always near. When they form the CU DONG CO group, they carry the gossiping trait. That is why this group does not accompany well with gossiping stars. Since THIENCO denotes questioning, THIEN DONG denotes answering and CU MON denotes objecting, if these three combine with gossiping and hateful stars, exchanging words could become a matter of separating people apart. That is also why CO NGUYET DONG LUONG group’s motto is “Silence is golden.”

v Ngôi sao Hiền Lành.

Nếu có những ngôi sao sẵn sàng đánh phá như SÁT PHÁ. Hành động cho đến bạo lực như TỬ VŨ. Tất có những ngôi sao hiền hoà là THIÊN CƠ, lành tính như THIÊN LƯƠNG. Nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh là nhóm sao điển hình cho đám dân lành. Nếu không hoàn chỉnh thì sao nhỉ? Khi không hoàn chỉnh hoặc thêm CỰ MÔN vào thường là nhóm dân lộn xộn khó cai trị.

v The gentleStar.

If there are stars who always ready to fight as SÁT PHÁ (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN), to take action as TỬ VŨ, then certainly there are gentle stars such as THIÊN CƠ, good-natured as THIÊN LƯƠNG. The complete CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG group is a typical group which represents the honest mediocre civilians. What if it is not complete? When it isn’t complete or having CỰ MÔN in the group, then they become the hard-headed chaotic group of people who are impossible to be ruled.

v Cơ Thể.

Trong cơ thể con người, THIÊN CƠ là đại diện của cơ thể, quan trọng hơn cả THIÊN PHỦ chủ các phủ tạng, THIÊN TƯỚNG là dung mạo… Do là cơ thể nên nó sợ ngôi sao chôn cất là TANG MÔN. Đây là ngôi sao kỵ nhất của nó. Nếu có những ngôi sao làm đẹp thêm cho THIÊN CƠ tất cũng có ngôi sao kỵ với THIÊN CƠ cũng là chuyện bình thường. Để khỏi lo lắng cho các bạn, nếu thấy PHƯỢNG CÁC đồng cung hay tam hợp thì cũng không đáng ngại. Giải thích dễ hiểu, đau ốm còn ngóc đầu lên được là chưa chết.

v The Physical Body

In the human body, THIÊN CƠ represents the physical body. It’s more important than THIÊN PHỦ – denotes internal organs, THIÊN TƯỚNG – denotesface, countenance… Due to THIÊN CƠ is the physical body, it fears the burying star – Tang Môn. This is the worst star to accompany THIENCO. If there are stars that could contribute to the beauty of THIENCO, then there is star which is not good to stand with THIENCO, it is normal situation. In order to give your worry some rest, if you see PHƯỢNG CÁC stand together or in trine with TANG MÔN. It is not ominous. Simple explanations, you get sick, but you can still lift yourself up (recover), it means you are not dead yet.

v Cơ Ngơi

Con người ta thường sống trong nhà cửa. THIÊN CƠ là cơ ngơi nhà cửa nói chung. Đi vào chi tiết ta còn có THÁI ÂM là nền nhà, THIÊN LƯƠNG là mái nhà. THIÊN CƠ là nền móng từ đó xây dựng nên ngôi nhà. Tất nhiên nền móng tôt, căn nhà mới có giá trị. Ta còn có THIÊN ĐỒNG là vườn đối với dân thành phố, là ruộng nương với dân thôn quê. Và còn 1 số bàng tinh khác khác làm đẹp thêm nhà và đất. Đó là lý do vì sao bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG lại hay vì nó hoàn chỉnh về nhà đất. Cũng như bộ CỰ CƠ cũng đánh giá là hay vì nó đại diện cho 2 từ nhà và cửa. Chỉ thấy cửa mà không thấy nhà dễ làm kẻ không nhà.

v The Property

People often live in houses. THIÊN CƠ in general refers to property, houses. Going into details we also have THÁI ÂM – denotes floor, THIÊN LƯƠNG denotes roof. THIÊN CƠ is the foundation, from that we build the house. Of course we must have a good foundation if we want the house to be valuable. We also have THIÊN ĐỒNG denotes garden (for urban people), green field (for farmer). And there are some other Minor stars that contribute to the beauty of houses and land. That is why CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG style is good, because it completes the house. CỰ CƠ (CỰ MÔN, THIÊN CƠ) is also considered good because they represent two words “house” and “door”. If we only see the door and not the house, then we could easily become homeless.

v Đói và No.

THIÊN CƠ chủ cái đói, may mắn thay cái no cũng nằm gần đấy là THIÊN ĐỒNG. Và từ THIÊN ĐỒNG luôn luôn nhị hợp với THAM LANG. Ta lại có tuy no nhưng vẫn còn ham thích. Đói no là chuyện xảy ra hằng ngày. Đa phần giải quyết vấn đề này tương đối tốt. Kém hơn là những bất hạnh xung đột mâu thuẫn trong ăn uống, do cơm không lành canh không ngọt, đến bệnh tật ăn uống không được. Và bất hạnh lớn nhất là 1 số người, tuy không phải là đa số nhưng con số lên đến hằng trăm triệu người thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng khắp nơi trên thế giới.

Nếu bạn đọc được những dòng này qua phương tiện internet, bạn đã là người may mắn lắm rồi. Hằng trăm triệu con người không may mắn hơn bạn.

v Hungry and Full

THIÊN CƠ denotes hungriness, fortunately, the full stomach THIEN DONG is always nearby. And THIÊN ĐỒNG is always in the horizontal interaction position with THAM LANG, then we have the situation that even though one is full, he/she still craves for more food. Hungry and then full is what happens every day. The majority of us take care of this matter well. Worse is the unfortunate conflict caused by eating, bad relationship, too sick to eat. And the worst is there are group of people, may not be the majority, but the number has reached to hundred millions of people who are starving, mal-nutritional all over the world.

v Máy Móc. Cây Cối. Hòn Đá.

Có lẽ các bạn không ngờ THIÊN CƠ mang nhiều đặc tính nhưng vẫn chưa nói hết về ngôi sao này. Nó còn là máy móc càng ngày càng nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Trong thiên nhiên là cây cối cho ta hoa quả lương thực, trong xây dựng nó là tảng đá, hòn đá, là cement để xây dựng nhà cửa.

v Machinery. Trees. Stone

Maybe you did not expect that THIÊN CƠ star contains many of traits like that, but we have not listed all about this star. It also is machinery. Nowadays, the numbers of machinery is more and more in our life. In the wild, THIÊN CƠ is fruit trees that bring us produce. In construction it is the stones, the cement which build buildings.

v Đứa Bé Hay Hỏi…

Biểu tượng về người trong TỬ VI nhóm Cơ Đồng là hình ảnh đứa bé hay hỏi, đứa bé thông minh, đứa bé khéo léo, đứa bé hay đòi ăn… đứa bé có phúc. Đó là những câu thường nghe khi người khác nhận xét về một đứa bé nào đó. Đứa bé thật sự có phúc khi đi với bộ sao có biểu tượng bà mẹ Âm Lương hiền lành. Lại thêm lý do để ca ngợi bộ 4 sao CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh.

v The Child with many questions

For the image of human in Tu Vi, CO DONG group is the image of a child with many questions, a clever child, a skillful child, a child who always ask for food, a blessed child. These are things we often hear when others comment about a particular child. A truly blessed child is the one with the good-natured AM LUONG group – symbol of a mother. So there is one more reason to praise the complete CO NGUYET DONG LUONG group. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button