Tử vi

Thiên hình phi tinh

【飞星漫谈二十】天刑飞星

二十【天刑星的飞化】天刑星和命盘的飞星互动

天刑星坐十二宫所主若何大家都耳熟能详,可能你连它的星情都背熟了。但其实,它不一要坐或冲才会发生影响力,它也有飞化的能力。

Bạn đang xem: Thiên hình phi tinh

一颗乙级星也会有飞化?以天刑星所坐之宫为命宫,数至其官禄宫的宫位是天刑星的气数位。其实任何星有类似的气数位。气数位宫干飞化足可以左右大局的。

众所周知廉贞天刑白虎同度又遇上忌星引动代表有官司。可是,如果天刑星的官禄宫飞忌入命宫三方,遇廉贞白虎,一样会有官灾。

除了看官灾,也可以用来看命主是不适合任公职。例如:

天刑之官禄宫飞忌入本命之父母宫,是公仆命。

父母宫化忌或科入天刑星之官禄宫,代表你不单是公仆命,你的才能更有资格成为重要的官员。

如果你天刑星的官禄宫与本命的官禄宫重叠,就代表你宜任武职。

天刑星代表刑伤,其气数位的飞化也有同样功效,例如天刑的官禄宫飞忌冲流年就是。

如果飞忌冲疾,也代表有灾病。

[Phi tinh mạn đàm 20] – Thiên hình phi tinh.

20. [Phi hóa của sao Thiên hình] – Phi tinh của sao Thiên hình và phi tinh của mệnh bàn hỗ động

Thiên hình an ở 12 cung như thế nào mọi người đều nghe nhiều rồi, có thể cả tính lý của nó bạn cũng thuộc làu làu. Nhưng thực ra, sao này không phải cố định hoặc xung mới tạo ra sức ảnh hưởng, mà nó cũng có năng lực phi hóa.

Một sao cấp Ất mà cũng có phi hóa hay sao? Lấy cung có Thiên hình làm cung Mệnh, đếm tới cung Quan lộc, đây chính là cung vị khí số của Thiên hình. Thật ra thì bất kỳ sao nào cũng có khí số vị tương tự như vậy. Can cung Khí số vị phi hóa đủ để chi phối đại cục.

Mọi người đều biết: Liêm Trinh Thiên hình Bạch hổ đồng độ lại gặp Hóa kị dẫn, đại biểu có kiện tụng. Thế nhưng nếu can cung Quan lộc của sao Thiên hình (cung vị khí số của Thiên hình) phi hóa kị nhập tam phương cung Mệnh, gặp Liêm trinh Bạch hổ, tương tự sẽ có quan tai.

Ngoài việc khán quan tai, cũng có thể dùng để xem mệnh chủ có thích hợp làm công chức hay không.

Ví dụ:

Cung Quan lộc của Thiên hình phi kỵ nhập cung Phụ mẫu nguyên bàn, là người làm công chức.

Cung Phụ mẫu hóa kỵ hoặc khoa nhập cung Quan lộc của Thiên hình, biểu thị bạn không chỉ đơn thuần là công chức, mà còn có khả năng trở thành một cán bộ cấp cao.

Nếu như cung Quan lộc của Thiên hình và cung Quan lộc nguyên bàn trùng nhau, thể hiện bạn nên làm quân nhân, cảnh sát…. (trong lực lượng vũ trang)

Thiên hình đại biểu hình thương, phi hóa cung vị khí số của nó cũng có tác dụng tương tự. Tỷ như can cung Quan lộc của Thiên hình phi kỵ xung lưu niên cũng như vậy. Nếu như phi kỵ xung Tật, cũng đại biểu có tai bệnh.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên hình phi tinh

【飞星漫谈二十】天刑飞星

二十【天刑星的飞化】天刑星和命盘的飞星互动

天刑星坐十二宫所主若何大家都耳熟能详,可能你连它的星情都背熟了。但其实,它不一要坐或冲才会发生影响力,它也有飞化的能力。

一颗乙级星也会有飞化?以天刑星所坐之宫为命宫,数至其官禄宫的宫位是天刑星的气数位。其实任何星有类似的气数位。气数位宫干飞化足可以左右大局的。

众所周知廉贞天刑白虎同度又遇上忌星引动代表有官司。可是,如果天刑星的官禄宫飞忌入命宫三方,遇廉贞白虎,一样会有官灾。

除了看官灾,也可以用来看命主是不适合任公职。例如:

天刑之官禄宫飞忌入本命之父母宫,是公仆命。

父母宫化忌或科入天刑星之官禄宫,代表你不单是公仆命,你的才能更有资格成为重要的官员。

如果你天刑星的官禄宫与本命的官禄宫重叠,就代表你宜任武职。

天刑星代表刑伤,其气数位的飞化也有同样功效,例如天刑的官禄宫飞忌冲流年就是。

如果飞忌冲疾,也代表有灾病。

[Phi tinh mạn đàm 20] – Thiên hình phi tinh.

20. [Phi hóa của sao Thiên hình] – Phi tinh của sao Thiên hình và phi tinh của mệnh bàn hỗ động

Thiên hình an ở 12 cung như thế nào mọi người đều nghe nhiều rồi, có thể cả tính lý của nó bạn cũng thuộc làu làu. Nhưng thực ra, sao này không phải cố định hoặc xung mới tạo ra sức ảnh hưởng, mà nó cũng có năng lực phi hóa.

Một sao cấp Ất mà cũng có phi hóa hay sao? Lấy cung có Thiên hình làm cung Mệnh, đếm tới cung Quan lộc, đây chính là cung vị khí số của Thiên hình. Thật ra thì bất kỳ sao nào cũng có khí số vị tương tự như vậy. Can cung Khí số vị phi hóa đủ để chi phối đại cục.

Mọi người đều biết: Liêm Trinh Thiên hình Bạch hổ đồng độ lại gặp Hóa kị dẫn, đại biểu có kiện tụng. Thế nhưng nếu can cung Quan lộc của sao Thiên hình (cung vị khí số của Thiên hình) phi hóa kị nhập tam phương cung Mệnh, gặp Liêm trinh Bạch hổ, tương tự sẽ có quan tai.

Ngoài việc khán quan tai, cũng có thể dùng để xem mệnh chủ có thích hợp làm công chức hay không.

Ví dụ:

Cung Quan lộc của Thiên hình phi kỵ nhập cung Phụ mẫu nguyên bàn, là người làm công chức.

Cung Phụ mẫu hóa kỵ hoặc khoa nhập cung Quan lộc của Thiên hình, biểu thị bạn không chỉ đơn thuần là công chức, mà còn có khả năng trở thành một cán bộ cấp cao.

Nếu như cung Quan lộc của Thiên hình và cung Quan lộc nguyên bàn trùng nhau, thể hiện bạn nên làm quân nhân, cảnh sát…. (trong lực lượng vũ trang)

Thiên hình đại biểu hình thương, phi hóa cung vị khí số của nó cũng có tác dụng tương tự. Tỷ như can cung Quan lộc của Thiên hình phi kỵ xung lưu niên cũng như vậy. Nếu như phi kỵ xung Tật, cũng đại biểu có tai bệnh.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button