Tử vi

THIEN PHU – Sao Thiên Phủ trong tử vi lý số

THIEN PHU

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Trang Quang Hoan và Mai Anh

THIÊN PHỦ và THIÊN TƯỚNG là 1 nhóm sao. Nhóm sao này hỗ trợ, phối hợp với nhóm TỬ VŨ LIÊM thành bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM (5 sao). THIÊN PHỦ luôn luôn xung chiếu có THẤT SÁT, nhị hợp có THÁI DƯƠNG và phía trước luôn có THÁI ÂM. Đó là đặc điểm vị trí đứng của sao THIÊN PHỦ. Thiên Phủ còn cầm đầu chòm 8 sao xoay ngược với chòm Tử Vi. Tạo ra 144 trường hợp chính tinh.

Bạn đang xem: THIEN PHU – Sao Thiên Phủ trong tử vi lý số

THIÊN PHỦ and THIÊN TƯỚNG form a group of star. This group supports and combines with TỬ VŨ LIÊM to form TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM (TU VI, THIEN PHU, VU KHUC, LIEM TRINH – 5 stars). THIEN PHU is always in opposition with THAT SAT, in the horizontal interaction position with THAI DUONG, and always preceded by THAI AM. THIEN PHU is also the first in a constellation which contains 8 stars (called the THIEN PHU’s constellation). This constellation revolves in the reverse direction with TU VI’s constellation, to form 144 cases of Major Stars. (144 styles)

v Ngôi Sao Vỗ Về,. An Ủi…

Xét phương diện tình cảm THIÊN TƯỚNG chủ thương yêu, THIÊN PHỦ chủ sự vỗ về, an ủi. Tạo thành một cụm từ thường nghe, nói “thương yêu và an ủi”. Từ thương yêu chuyển qua nuôi nấng, từ an ủi chuyển qua che chở, chăm sóc, vuốt ve… cũng chỉ 1 nhóm sao này mà thôi. Tất cả còn tuỳ thuộc vào các bàng tinh hỗ trợ, các bàng tinh lay động lòng thương yêu mạnh hay yếu. Đây là nhóm sao tình cảm, từ thương yêu trợ giúp đến yêu đương cũng từ 1 bộ sao này mà ra.

Từ bộ sao này ta có thể đoán, thương yêu che chở kẻ nghèo khó, thương kẻ mạnh, thương kẻ giàu… từ vuốt ve có thể chuyển qua cào cấu. Tất cả quyết đoán do các bàng tinh tụ tập cho ta hướng đoán.

v The star of consolation, comforting

Sentimentally speaking, THIEN TUONG denotes love and THIEN PHU denotes console and comfort. It forms a common phrase such as “loving and comforting.” From loving to rearing, from comforting to sheltering, caring, soothing, etc. they are all manifestation of this star group. It all depends on the support of surrounding Minor Stars; these Minor Star shall trigger the love from this group ranging from weak to strong. This is a group of sentimental stars, from love to support to romantic love all come from this group.

From this star, we could predict whether it is love and sheltering for the poor, the strong or the rich, etc. Caress could turn to scratch. The prediction direction is determined by the gathering of Minor Stars.

v Từ Che Chở Chuyển Qua Che Đậy.

Do tình thương THIÊN PHỦ từ che chở có thể che đậy, bao che. THIÊN PHỦ kết hợp tốt với TỬ VI thành bộ bao che lẫn nhau. Từ tính cách đó, có thể vi phạm pháp luật can tội bao che. Nhưng khi đã thương yêu đùm bọc, người ta không ngại vi phạm pháp luật. Người ta e ngại vi phạm lương tâm nhiều hơn.

Do là sao che đậy, nên THIÊN PHỦ sẽ mất tác dụng trước sao TRIỆT vì nó chủ nửa vời, nửa chừng không che chở nữa. Nó còn chủ sự che đậy bị lộ, một khi đã lộ là hết còn che đậy. THIÊN PHỦ bị phản tác dụng trước sao THIÊN KHÔNG, vì tôi không che chở được ai. Chẳng ai che chở cho tôi. Đi với sao ĐỊA KIẾP còn có nguy cơ do cái nạn che đậy mà sinh ra…

Mỗi chính tinh đều cần đến sao hỗ trợ sức mạnh cho nó. THIÊN PHỦ rất cần bộ TẢ PHÙ, HỮU BẬT. Một mình tôi xoè tay ra trợ giúp được bao nhiêu người. Nếu có TẢ PHÙ, HỮU BẬT trở thành tổ chức hùng mạnh bao phủ rất nhiều người. Từ yếu tố che chở, THIÊN PHỦ đi với cát tinh hình thành các tổ chức tương trợ, tương thân tương ái. Đến G7, G8, G+… cũng chẳng qua là bảo vệ quyền lợi lẫn nhau, đây là nhóm các nước nhà giàu hỗ tương lẫn nhau.

Từ che chở ngôn ngữ biến hoá cho đúng với thực tế. Thực tế này do các bàng tinh quyết định. Ta lại có bảo trợ, bảo hộ, cứu hộ, viện trợ…

v  From sheltering to concealing

Due to love, THIEN PHU could shelter or even conceal, cover. THIEN PHU combines well with TU VI to form a group of covering each other. From that characteristic, they could violate the law because of concealing crime. However, when people love, they do not care about violating the law, they only worry about violating their own conscience.

Because it”s a covering star, it loses effectiveness when combining with TRIET which denotes half-heartedly, only covering halfway. This combination also denotes the secret was disclosed (TRIET is a star which tends to disclose, divulge). When everything was disclosed, then we can’t conceal anything. THIEN PHU is counter-productive when combine with THIEN KHONG star because it means that, we can’t cover up anyone or no one can’t cover up for me. When this combination contains DIA KIEP star which denotes accident, then we face with accident because of concealing…

Every Major Star needs support from other stars to strengthen its power. THIEN PHU really needs the support from TA PHU, HUU BAT. Only one person can provide how much support? If THIEN PHU combines with TA PHU, HUU BAT, then it shall transform into a powerful organization which cover up many people. From the covering trait, THIEN PHU accompanies with Fine Stars shall create support organizations,charitable organizations, even including G7, G8, G+… in fact, they protect the benefit of their members. This is the rich group which supporting each other.

From covering, we could flexibly use other related words suitable with the reality. And in fact it depends on the Minor Stars decide. We have “sponsor”, “protect”, “rescue”, “aid”…

v Phê Phán, Phán Xét, Nhận Xét

Phương diện ăn nói. THIÊN TƯỚNG chủ xem xét, THIÊN PHỦ chủ phán xét, phê phán … thiên về ủng hộ phe này để phán xét về sao kia. Mỗi chính tinh đều có cái nghiệp của nó. Khi anh ủng hộ phe này vô tình đặt anh vào thế phản đối phe khác. PHỦ TƯỚNG là bộ sao nhận xét. Xem xét là THIÊN TƯỚNG rồi nhận xét là THIÊN PHỦ. Xét về phương diện Tử Vi, bộ sao này rất hợp với môn xem Tử Vi, xem tướng… Nhưng đa phần các PHỦ TƯỚNG xem thấy… bụi tre, phê phán bậy bạ. Vì chỉ xem xét, nhận xét thôi vẫn chưa đủ cần tới trình độ, cần sự định đoán, quyết đoán của Tử Vũ. Chúng ta lại thấy thêm một cái nét hay khác khi phối hợp các bộ sao với nhau.

v Criticize, Judge, Remark.

Speaking of verbally communication, THIEN TUONG denotes considering, THIEN PHU denotes judging, criticizingit trends to supporting one side and criticizing the other. Each Major Star also carries itsparticular Karma. If one supports this side then he/she was accidentally put in the position of opposing other side. PHU TUONG is group which denotes remarking. Considering is THIEN TUONG then remarking is THIEN PHU. Speaking by TU VI perspective, this set of star is suitable when practicing TU VI, Physiognomist… But mostly PHU TUONG sees….a bamboo trees and predict nonsense. Because only considering and judging is not enough. It really needs talent and decisiveness of TU VU. From that on, we could see the good traits when combining different groups of star together.

v Phủ Tạng Trong Cơ Thể.

Trong cơ thể THIÊN PHỦ chủ phủ tạng. Các phủ tạng này được sao THIÊN CƠ là cơ thể bao bên ngoài. Do là phủ tạng nó được che đậy rất kín đáo. Ta lại biết thêm yếu tố xấu nữa của cách THIÊN PHỦ gặp TRIỆT là phủ tạng bị lòi hở. Vì thế không nên gặp tam Không. Lòi hở phủ tạng (ví dụ, y thuật ruột để ra ngoài), có khi không đáng sợ bằng những chuyện kín đáo che giấu trong tâm can bị lộ. Có thể đưa đến thân bại danh liệt, tù tội… Vậy cái lòi hở nào cũng đáng sợ cả.

v Viscera in body anatomy

In body anatomy, THIEN PHU denotes viscera. These viscera were covered up by THIENCO star which denotes body human. Because they are viscera they are covered up very discreetly. Also we know one more reason why THIEN PHU is bad when combining with TRIET, because it denotes the viscera is revealed. So THIEN PHU should not encounter TAM KHONG –“Three Zeroes” (TUAN, TRIET, THIEN KHONG). Sometimes, the revealed viscera (eg: in medicine, the gut is pouring out) is not as scary as the secrets we hide inside being revealed. That could lead to loss of status, imprisonment, etc. So, any kind of revealing is scary.

v Ngôi Nhà Lớn.

Phương diện nhà đất THIÊN PHỦ có nghĩa là ngôi nhà lớn, cung điện, dinh thự, villa… Còn là nhà kho để chứa tài sản, so với cái kho là LỘC TỒN. Kết hợp tốt với sao TỬ VI ngôi nhà chính. Sự phối hợp 2 nhóm sao, cộng với sự hỗ trợ của bàng tinh cho ta một ngôi sao THIÊN PHỦ đúng nghĩa nhất. Cho nên, trong đời thường sao này được gọi là phú ông. Vì ông ta có nhà ngang dảy dọc và nhiều tài sản. Nói đến THIÊN PHỦ là nói đến các từ thuộc số nhiều. Nhiều của cải, nhiều người thương yêu (nhờ vỗ về, ve vuốt) tình cảm dồi dào. Nếu bạn hiểu đa tình cũng không sai mấy vì còn tuỳ thuộc vào các bàng tinh tụ tập tại

v Grand estate.

Speaking of property, THIEN PHU denotes grand house, palace, mansion, villa… It is also the warehouse which contains fortune, compared with LOC TON – the storage. It is good when combining with TU VI – denotes the main house. The combination between 2 star groups, and more support from Minor Stars shall form the best THIEN PHU. So, in daily life, this star is called rich man because he has many house and fortune. When we mention to THIEN PHU, meaning we mention the plural form: a lot of fortune, a lot of people loving (because of comforting, caress), lots of love. If you understand it as having many lovers, it is still correct, it all depends on the Minor Stars converging to it.

Sao THIÊN PHỦ tốt nhất, thế lực bao trùm cả thế giới. Tình thương trải rộng bao la… Lại có trường hợp là. Ông trùm trong xã hội đen, giỏi biến hoá che đậy… Đến nơi ở, kín cổng cao tường cuộc sống rất cẩn mật, áo quần luôn luôn che kín thân, lời nói thận trọng. Lại có những THIÊN PHỦ đi ăn mày, ngôi nhà to là cái chợ, là siêu thị, là đền chùa… khỏi giải thích, bạn cũng hiểu rằng ngôi nhà to ấy không phải của ông ta. Một THIÊN PHỦ không kín đáo, áo quần te tua không đủ che thân.

In its best case scenario, THIEN PHU is the force covering the whole globe. It is the love that spread endlessly. There is also the case that it is the mafia Godfather who is very good at disguising, concealing, etc. His place is covered up by high walls, his every day activities remain a secret, his clothes cover up all his body, his words are very discreet. There is also THIEN PHU who is a mere beggar; his grand house is the big street, supermarket, the shrines, etc. You need not clarification to understand that such grand house does not belong to him. A non-discreet THIEN PHU does not have enough garments to cover up his body.

v Người Già.

Trong Tử Vi có THIÊN LƯƠNG là ngôi sao chủ thọ cao. Ta lại có THIÊN PHỦ là người già. Bàng tinh, ta có THÁI TUẾ là người cao tuổi. Ta đoán theo hướng nào là nhờ sự phối hợp của chính tinh và bàng tinh.

Hình ảnh người già sống trong sung túc cũng có. Đến người già neo đơn không nơi nương tựa cũng đầy trong xã hội. Mái ấm tình thương, viện dưỡng lão… loại nhà ở dành cho những THIÊN PHỦ không may, trời đất bao la không nơi dung thân.

Đâu đó cũng có thể có. Những THIÊN PHỦ than thở: Cả 1 đời thương yêu đùm bọc (tức là Tử Phủ) con cháu đến già lâm cảnh phũ phàng. Cũng là Phủ nhưng phũ phàng lại dấu ngã. Vậy tầm nguyên một từ, như từ “phủi” trong phủi ơn. Cũng từ Thiên Phủ mà ra.

Chỉ cần nhìn thoáng biết ngay. THIÊN PHỦ này là tốt, THIÊN PHỦ này vô ơn với thầy của mình đấy.

v The elderly.

In TU VI, THIEN LUONG is a star denotes longevity. We also have THIEN PHU which denotes the elderly. Among Minor Stars, we have THAI TUE which also is the elderly. The reading direction is based on the combination between Major and Minor Stars.

It is also the image of an elderly living a prosperous life. But there are a lot of elderlies who are are poor and don’t have a place to refuge. Affection shelters, nursing homes… are places for unlucky THIEN PHU who doesn’t have a place to refuge in this vast world.

Anywhere, there is THIEN PHU who whines that: They spend all their life to love and care (TU PHU) for their offsprings, but when they are elders, they become disrespected and their children treat them cruelly. In Vietnamese, “phủ” is “cover up”, but “phũ” is “cruel”, they only different by question mark (?) and tilde (~). Even “disregard” in the phrase “disregard the favor” is a manifestation of THIEN PHU. With just a glance, we could know this THIEN PHU is good, or this THIEN PHU is ungrateful to his/her teacher. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIEN PHU - Sao Thiên Phủ trong tử vi lý số

THIEN PHU

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Trang Quang Hoan và Mai Anh

THIÊN PHỦ và THIÊN TƯỚNG là 1 nhóm sao. Nhóm sao này hỗ trợ, phối hợp với nhóm TỬ VŨ LIÊM thành bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM (5 sao). THIÊN PHỦ luôn luôn xung chiếu có THẤT SÁT, nhị hợp có THÁI DƯƠNG và phía trước luôn có THÁI ÂM. Đó là đặc điểm vị trí đứng của sao THIÊN PHỦ. Thiên Phủ còn cầm đầu chòm 8 sao xoay ngược với chòm Tử Vi. Tạo ra 144 trường hợp chính tinh.

THIÊN PHỦ and THIÊN TƯỚNG form a group of star. This group supports and combines with TỬ VŨ LIÊM to form TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM (TU VI, THIEN PHU, VU KHUC, LIEM TRINH – 5 stars). THIEN PHU is always in opposition with THAT SAT, in the horizontal interaction position with THAI DUONG, and always preceded by THAI AM. THIEN PHU is also the first in a constellation which contains 8 stars (called the THIEN PHU’s constellation). This constellation revolves in the reverse direction with TU VI’s constellation, to form 144 cases of Major Stars. (144 styles)

v Ngôi Sao Vỗ Về,. An Ủi…

Xét phương diện tình cảm THIÊN TƯỚNG chủ thương yêu, THIÊN PHỦ chủ sự vỗ về, an ủi. Tạo thành một cụm từ thường nghe, nói “thương yêu và an ủi”. Từ thương yêu chuyển qua nuôi nấng, từ an ủi chuyển qua che chở, chăm sóc, vuốt ve… cũng chỉ 1 nhóm sao này mà thôi. Tất cả còn tuỳ thuộc vào các bàng tinh hỗ trợ, các bàng tinh lay động lòng thương yêu mạnh hay yếu. Đây là nhóm sao tình cảm, từ thương yêu trợ giúp đến yêu đương cũng từ 1 bộ sao này mà ra.

Từ bộ sao này ta có thể đoán, thương yêu che chở kẻ nghèo khó, thương kẻ mạnh, thương kẻ giàu… từ vuốt ve có thể chuyển qua cào cấu. Tất cả quyết đoán do các bàng tinh tụ tập cho ta hướng đoán.

v The star of consolation, comforting

Sentimentally speaking, THIEN TUONG denotes love and THIEN PHU denotes console and comfort. It forms a common phrase such as “loving and comforting.” From loving to rearing, from comforting to sheltering, caring, soothing, etc. they are all manifestation of this star group. It all depends on the support of surrounding Minor Stars; these Minor Star shall trigger the love from this group ranging from weak to strong. This is a group of sentimental stars, from love to support to romantic love all come from this group.

From this star, we could predict whether it is love and sheltering for the poor, the strong or the rich, etc. Caress could turn to scratch. The prediction direction is determined by the gathering of Minor Stars.

v Từ Che Chở Chuyển Qua Che Đậy.

Do tình thương THIÊN PHỦ từ che chở có thể che đậy, bao che. THIÊN PHỦ kết hợp tốt với TỬ VI thành bộ bao che lẫn nhau. Từ tính cách đó, có thể vi phạm pháp luật can tội bao che. Nhưng khi đã thương yêu đùm bọc, người ta không ngại vi phạm pháp luật. Người ta e ngại vi phạm lương tâm nhiều hơn.

Do là sao che đậy, nên THIÊN PHỦ sẽ mất tác dụng trước sao TRIỆT vì nó chủ nửa vời, nửa chừng không che chở nữa. Nó còn chủ sự che đậy bị lộ, một khi đã lộ là hết còn che đậy. THIÊN PHỦ bị phản tác dụng trước sao THIÊN KHÔNG, vì tôi không che chở được ai. Chẳng ai che chở cho tôi. Đi với sao ĐỊA KIẾP còn có nguy cơ do cái nạn che đậy mà sinh ra…

Mỗi chính tinh đều cần đến sao hỗ trợ sức mạnh cho nó. THIÊN PHỦ rất cần bộ TẢ PHÙ, HỮU BẬT. Một mình tôi xoè tay ra trợ giúp được bao nhiêu người. Nếu có TẢ PHÙ, HỮU BẬT trở thành tổ chức hùng mạnh bao phủ rất nhiều người. Từ yếu tố che chở, THIÊN PHỦ đi với cát tinh hình thành các tổ chức tương trợ, tương thân tương ái. Đến G7, G8, G+… cũng chẳng qua là bảo vệ quyền lợi lẫn nhau, đây là nhóm các nước nhà giàu hỗ tương lẫn nhau.

Từ che chở ngôn ngữ biến hoá cho đúng với thực tế. Thực tế này do các bàng tinh quyết định. Ta lại có bảo trợ, bảo hộ, cứu hộ, viện trợ…

v  From sheltering to concealing

Due to love, THIEN PHU could shelter or even conceal, cover. THIEN PHU combines well with TU VI to form a group of covering each other. From that characteristic, they could violate the law because of concealing crime. However, when people love, they do not care about violating the law, they only worry about violating their own conscience.

Because it”s a covering star, it loses effectiveness when combining with TRIET which denotes half-heartedly, only covering halfway. This combination also denotes the secret was disclosed (TRIET is a star which tends to disclose, divulge). When everything was disclosed, then we can’t conceal anything. THIEN PHU is counter-productive when combine with THIEN KHONG star because it means that, we can’t cover up anyone or no one can’t cover up for me. When this combination contains DIA KIEP star which denotes accident, then we face with accident because of concealing…

Every Major Star needs support from other stars to strengthen its power. THIEN PHU really needs the support from TA PHU, HUU BAT. Only one person can provide how much support? If THIEN PHU combines with TA PHU, HUU BAT, then it shall transform into a powerful organization which cover up many people. From the covering trait, THIEN PHU accompanies with Fine Stars shall create support organizations,charitable organizations, even including G7, G8, G+… in fact, they protect the benefit of their members. This is the rich group which supporting each other.

From covering, we could flexibly use other related words suitable with the reality. And in fact it depends on the Minor Stars decide. We have “sponsor”, “protect”, “rescue”, “aid”…

v Phê Phán, Phán Xét, Nhận Xét

Phương diện ăn nói. THIÊN TƯỚNG chủ xem xét, THIÊN PHỦ chủ phán xét, phê phán … thiên về ủng hộ phe này để phán xét về sao kia. Mỗi chính tinh đều có cái nghiệp của nó. Khi anh ủng hộ phe này vô tình đặt anh vào thế phản đối phe khác. PHỦ TƯỚNG là bộ sao nhận xét. Xem xét là THIÊN TƯỚNG rồi nhận xét là THIÊN PHỦ. Xét về phương diện Tử Vi, bộ sao này rất hợp với môn xem Tử Vi, xem tướng… Nhưng đa phần các PHỦ TƯỚNG xem thấy… bụi tre, phê phán bậy bạ. Vì chỉ xem xét, nhận xét thôi vẫn chưa đủ cần tới trình độ, cần sự định đoán, quyết đoán của Tử Vũ. Chúng ta lại thấy thêm một cái nét hay khác khi phối hợp các bộ sao với nhau.

v Criticize, Judge, Remark.

Speaking of verbally communication, THIEN TUONG denotes considering, THIEN PHU denotes judging, criticizingit trends to supporting one side and criticizing the other. Each Major Star also carries itsparticular Karma. If one supports this side then he/she was accidentally put in the position of opposing other side. PHU TUONG is group which denotes remarking. Considering is THIEN TUONG then remarking is THIEN PHU. Speaking by TU VI perspective, this set of star is suitable when practicing TU VI, Physiognomist… But mostly PHU TUONG sees….a bamboo trees and predict nonsense. Because only considering and judging is not enough. It really needs talent and decisiveness of TU VU. From that on, we could see the good traits when combining different groups of star together.

v Phủ Tạng Trong Cơ Thể.

Trong cơ thể THIÊN PHỦ chủ phủ tạng. Các phủ tạng này được sao THIÊN CƠ là cơ thể bao bên ngoài. Do là phủ tạng nó được che đậy rất kín đáo. Ta lại biết thêm yếu tố xấu nữa của cách THIÊN PHỦ gặp TRIỆT là phủ tạng bị lòi hở. Vì thế không nên gặp tam Không. Lòi hở phủ tạng (ví dụ, y thuật ruột để ra ngoài), có khi không đáng sợ bằng những chuyện kín đáo che giấu trong tâm can bị lộ. Có thể đưa đến thân bại danh liệt, tù tội… Vậy cái lòi hở nào cũng đáng sợ cả.

v Viscera in body anatomy

In body anatomy, THIEN PHU denotes viscera. These viscera were covered up by THIENCO star which denotes body human. Because they are viscera they are covered up very discreetly. Also we know one more reason why THIEN PHU is bad when combining with TRIET, because it denotes the viscera is revealed. So THIEN PHU should not encounter TAM KHONG –“Three Zeroes” (TUAN, TRIET, THIEN KHONG). Sometimes, the revealed viscera (eg: in medicine, the gut is pouring out) is not as scary as the secrets we hide inside being revealed. That could lead to loss of status, imprisonment, etc. So, any kind of revealing is scary.

v Ngôi Nhà Lớn.

Phương diện nhà đất THIÊN PHỦ có nghĩa là ngôi nhà lớn, cung điện, dinh thự, villa… Còn là nhà kho để chứa tài sản, so với cái kho là LỘC TỒN. Kết hợp tốt với sao TỬ VI ngôi nhà chính. Sự phối hợp 2 nhóm sao, cộng với sự hỗ trợ của bàng tinh cho ta một ngôi sao THIÊN PHỦ đúng nghĩa nhất. Cho nên, trong đời thường sao này được gọi là phú ông. Vì ông ta có nhà ngang dảy dọc và nhiều tài sản. Nói đến THIÊN PHỦ là nói đến các từ thuộc số nhiều. Nhiều của cải, nhiều người thương yêu (nhờ vỗ về, ve vuốt) tình cảm dồi dào. Nếu bạn hiểu đa tình cũng không sai mấy vì còn tuỳ thuộc vào các bàng tinh tụ tập tại

v Grand estate.

Speaking of property, THIEN PHU denotes grand house, palace, mansion, villa… It is also the warehouse which contains fortune, compared with LOC TON – the storage. It is good when combining with TU VI – denotes the main house. The combination between 2 star groups, and more support from Minor Stars shall form the best THIEN PHU. So, in daily life, this star is called rich man because he has many house and fortune. When we mention to THIEN PHU, meaning we mention the plural form: a lot of fortune, a lot of people loving (because of comforting, caress), lots of love. If you understand it as having many lovers, it is still correct, it all depends on the Minor Stars converging to it.

Sao THIÊN PHỦ tốt nhất, thế lực bao trùm cả thế giới. Tình thương trải rộng bao la… Lại có trường hợp là. Ông trùm trong xã hội đen, giỏi biến hoá che đậy… Đến nơi ở, kín cổng cao tường cuộc sống rất cẩn mật, áo quần luôn luôn che kín thân, lời nói thận trọng. Lại có những THIÊN PHỦ đi ăn mày, ngôi nhà to là cái chợ, là siêu thị, là đền chùa… khỏi giải thích, bạn cũng hiểu rằng ngôi nhà to ấy không phải của ông ta. Một THIÊN PHỦ không kín đáo, áo quần te tua không đủ che thân.

In its best case scenario, THIEN PHU is the force covering the whole globe. It is the love that spread endlessly. There is also the case that it is the mafia Godfather who is very good at disguising, concealing, etc. His place is covered up by high walls, his every day activities remain a secret, his clothes cover up all his body, his words are very discreet. There is also THIEN PHU who is a mere beggar; his grand house is the big street, supermarket, the shrines, etc. You need not clarification to understand that such grand house does not belong to him. A non-discreet THIEN PHU does not have enough garments to cover up his body.

v Người Già.

Trong Tử Vi có THIÊN LƯƠNG là ngôi sao chủ thọ cao. Ta lại có THIÊN PHỦ là người già. Bàng tinh, ta có THÁI TUẾ là người cao tuổi. Ta đoán theo hướng nào là nhờ sự phối hợp của chính tinh và bàng tinh.

Hình ảnh người già sống trong sung túc cũng có. Đến người già neo đơn không nơi nương tựa cũng đầy trong xã hội. Mái ấm tình thương, viện dưỡng lão… loại nhà ở dành cho những THIÊN PHỦ không may, trời đất bao la không nơi dung thân.

Đâu đó cũng có thể có. Những THIÊN PHỦ than thở: Cả 1 đời thương yêu đùm bọc (tức là Tử Phủ) con cháu đến già lâm cảnh phũ phàng. Cũng là Phủ nhưng phũ phàng lại dấu ngã. Vậy tầm nguyên một từ, như từ “phủi” trong phủi ơn. Cũng từ Thiên Phủ mà ra.

Chỉ cần nhìn thoáng biết ngay. THIÊN PHỦ này là tốt, THIÊN PHỦ này vô ơn với thầy của mình đấy.

v The elderly.

In TU VI, THIEN LUONG is a star denotes longevity. We also have THIEN PHU which denotes the elderly. Among Minor Stars, we have THAI TUE which also is the elderly. The reading direction is based on the combination between Major and Minor Stars.

It is also the image of an elderly living a prosperous life. But there are a lot of elderlies who are are poor and don’t have a place to refuge. Affection shelters, nursing homes… are places for unlucky THIEN PHU who doesn’t have a place to refuge in this vast world.

Anywhere, there is THIEN PHU who whines that: They spend all their life to love and care (TU PHU) for their offsprings, but when they are elders, they become disrespected and their children treat them cruelly. In Vietnamese, “phủ” is “cover up”, but “phũ” is “cruel”, they only different by question mark (?) and tilde (~). Even “disregard” in the phrase “disregard the favor” is a manifestation of THIEN PHU. With just a glance, we could know this THIEN PHU is good, or this THIEN PHU is ungrateful to his/her teacher. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button