Tử vi

Thiên tài (xu hướng thiên lệch về tiền tài)

【飞星漫谈四十一】偏财

四十一【父母宫的飞化看偏财】以交友宫的财帛宫看偏财运

偏财其实是众生之财惠泽于你,所以单看财帛宫的飞化不足以断定你是否正在行偏财

Bạn đang xem: Thiên tài (xu hướng thiên lệch về tiền tài)

运。众生位就是交友(奴仆)宫,它的财帛宫就是父母宫。

所以看偏财,应以父母宫的飞化来看现象,而非以单以财帛宫的飞化。

看的方法跟看财帛的飞化一样。如果飞禄照本命的命、官、财或田,就是好事;如果

另一边忌冲命、官、财或田,就要节制投机赌博了。

例如,流年父母宫飞禄照本命田宅、财帛或命宫,都是有偏财运的征兆;但如果飞忌

冲财帛和田宅,尤其田宅,那就任何投机行为都不要沾手啦。

当然,论命时要考虑大限在中间的关系啦。否则,任何人的命运都会是十二年循环一

次啦。

[Phi tinh mạn đàm 41] – Thiên tài (xu hướng thiên lệch về tiền tài)

41. [phi hóa cung Phụ mẫu khán thiên tài] lấy cung Tài bạch của cung Nô bộc ckhán vận thiên tài.

Thiên tài thật ra là tài của chúng sinh tạo thuận lợi bạn, cho nên chỉ đơn thuần nhìn phi hóa cung Tài bạch không đủ để kết luận là ngươi có đang ở hành vận thiên tài hay không. Chúng sinh vị chính là cung Giao hữu (nô bộc), cung Tài bạch của nó chính là cung Phụ mẫu.

Cho nên khi khán thiên tài, cần phải lấy phi hóa cung Phụ mẫu để xem hiện tượng, chứ không phải chỉ lấy phi hóa cung tài bạch.

Phương pháp khán và khán phi hóa Tài bạch giống nhau. Nếu như phi lộc chiếu Mệnh, Quan, Tài hoặc Điền Nguyên cục thì là chuyện tốt; nếu như là kỵ xung Mệnh, Quan, Tài hoặc Điề thì phải tiết chế đầu cơ, đánh bạc.

Ví dụ như lưu niên cung Phụ mẫu phi lộc chiếu bản mệnh cung Điền trạch, Tài bạch hoặc Mệnh thì cũng đều là dấu hiệu báo có thiên tài vận; nhưng nếu như phi kỵ xung Tài bạch và Điền trạch, nhất là Điền trạch thì bất cứ hành động đầu cơ nào cũng không được dính dáng đến.

Dĩ nhiên, lúc luận Mệnh cần phải cân nhắc quan hệ với đại hạn nữa. Nếu không, số mệnh bất kỳ người nào cũng sẽ tuần hoàn mười hai năm một lần vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên tài (xu hướng thiên lệch về tiền tài)

【飞星漫谈四十一】偏财

四十一【父母宫的飞化看偏财】以交友宫的财帛宫看偏财运

偏财其实是众生之财惠泽于你,所以单看财帛宫的飞化不足以断定你是否正在行偏财

运。众生位就是交友(奴仆)宫,它的财帛宫就是父母宫。

所以看偏财,应以父母宫的飞化来看现象,而非以单以财帛宫的飞化。

看的方法跟看财帛的飞化一样。如果飞禄照本命的命、官、财或田,就是好事;如果

另一边忌冲命、官、财或田,就要节制投机赌博了。

例如,流年父母宫飞禄照本命田宅、财帛或命宫,都是有偏财运的征兆;但如果飞忌

冲财帛和田宅,尤其田宅,那就任何投机行为都不要沾手啦。

当然,论命时要考虑大限在中间的关系啦。否则,任何人的命运都会是十二年循环一

次啦。

[Phi tinh mạn đàm 41] – Thiên tài (xu hướng thiên lệch về tiền tài)

41. [phi hóa cung Phụ mẫu khán thiên tài] lấy cung Tài bạch của cung Nô bộc ckhán vận thiên tài.

Thiên tài thật ra là tài của chúng sinh tạo thuận lợi bạn, cho nên chỉ đơn thuần nhìn phi hóa cung Tài bạch không đủ để kết luận là ngươi có đang ở hành vận thiên tài hay không. Chúng sinh vị chính là cung Giao hữu (nô bộc), cung Tài bạch của nó chính là cung Phụ mẫu.

Cho nên khi khán thiên tài, cần phải lấy phi hóa cung Phụ mẫu để xem hiện tượng, chứ không phải chỉ lấy phi hóa cung tài bạch.

Phương pháp khán và khán phi hóa Tài bạch giống nhau. Nếu như phi lộc chiếu Mệnh, Quan, Tài hoặc Điền Nguyên cục thì là chuyện tốt; nếu như là kỵ xung Mệnh, Quan, Tài hoặc Điề thì phải tiết chế đầu cơ, đánh bạc.

Ví dụ như lưu niên cung Phụ mẫu phi lộc chiếu bản mệnh cung Điền trạch, Tài bạch hoặc Mệnh thì cũng đều là dấu hiệu báo có thiên tài vận; nhưng nếu như phi kỵ xung Tài bạch và Điền trạch, nhất là Điền trạch thì bất cứ hành động đầu cơ nào cũng không được dính dáng đến.

Dĩ nhiên, lúc luận Mệnh cần phải cân nhắc quan hệ với đại hạn nữa. Nếu không, số mệnh bất kỳ người nào cũng sẽ tuần hoàn mười hai năm một lần vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button