Tử vi

Tiết 12: đấu sổ ngũ hành luận Mệnh

Tử vi đấu sổ luận Mệnh, tinh tình pháp làm phương pháp luận mệnh chủ yếu (tinh tình vượng suy là cát hung chủ thể), ngũ hành sinh khắc phán đoán suy luận pháp có thể làm tinh tình pháp bổ sung, làm cát hung tiếp ứng (ngũ hành sinh khắc chế hóa, thời lệnh làm tinh vi phương pháp luận mệnh). Ví dụ như, chủ tinh cát lại miếu vượng, lại gặp phụ tinh, lạc cung ngũ hành tương sinh, thì dệt hoa trên gấm; chủ tinh thất hãm, được lạc cung ngũ hành tương sinh hoặc sao tương sinh, thì chủ tinh vẫn không tính nhược là có thể cứu ứng

Phú quý cách cục cao thấp, cùng ngũ hành sinh khắc chế hóa, mùa cùng xuất sinh đất ảnh hưởng đều có quan hệ.

Ngũ hành sinh khắc chủ yếu có: ① tinh cùng cung ở giữa sinh khắc chế hóa ② các sao đồng cung ở giữa sinh khắc chế hóa. Được lúc sinh tăng lực, chủ lúc sinh tiết khí, cái bị khắc giảm lực, chủ khắc người hao tổn khí. Tha sinh ngã thì đại cát, ngã khắc tha là trung cát, ngã sinh tha tính tiểu cát, tha khắc ngã thì đại hung.

Bạn đang xem: Tiết 12: đấu sổ ngũ hành luận Mệnh

Cung sinh tinh thì lực lượng của tinh gia tăng, tinh sinh cung thì tiết khí giảm lực, nhưng là tương sinh quan hệ, như mẹ sinh tử, quan hệ cũng tốt, cũng là lưu thông mà được phúc. Tinh bị cung khắc là bị quản chế mà bất lực, cát tinh bị quản chế thì giảm cát, hung tinh bị quản chế thì giảm hung; tinh khắc cung, hao tổn khí lại không tốt.

Chú ý, ba cái sinh khắc trong quan hệ có một loại bởi vì thông quan mà đưa đến liên tục tương sinh tác dụng, Ví dụ như, mộc khắc thổ được hỏa, kim khắc mộc được thủy, thủy khắc hỏa được mộc, thổ khắc thủy được kim, biến thành liên tục tương sinh, cái bị khắc phản có thể tăng lực.

Trong cung có một chính tinh hoặc trợ tinh cố thủ lúc, người này tính tình theo đơn tinh biểu ý phán đoán suy luận. Như trong cung có bao nhiêu ngôi sao đồng thủ, muốn xem thiện ác cả hai của miếu vượng cùng ngũ hành sinh khắc chế hóa đến quyết thắng bại, cuối cùng lấy bên thắng đến luận tính tình cát hung. Ví dụ như, Vũ Sát đồng cung, cả hai cùng là võ túc, lại cùng thuộc về kim, cho nên khí vị hợp nhau, không gặp sát kị xung phá thì chủ võ chức cao chót vót; như đồng thủ tại Mão cung, lạc hãm vô khí, như thêm Linh Tinh, bởi vì Linh Tinh thuộc hỏa, Mão cung Mộc Sinh Linh Tinh hỏa, thì Linh Tinh được Mộc Sinh mà hung diễm càng rực, Vũ Sát nhị tinh bị khắc mà bất lực chống lại, Linh Tinh kẻ thắng làm vua, cho nên khi lấy Linh Tinh tánh tình phán đoán suy luận, chủ tính tình hung bạo, gan lớn mà hiếu thắng, hữu dũng vô mưu, cùng người không hòa thuận, lại thêm Vũ Sát nhị tinh bị thúc đẩy, tàn phá thêm hung, lúc này nếu như tam phương không có Tử Phủ lương lộc Tả Phụ các loại thuộc thổ cát tinh cùng tướng khúc Hữu Bật các loại thuộc thủy cát tinh đến chế ác, thì chủ hỏa rực tự thiêu, chiến trận tử vong, nếu như tam phương có như trên nói thuỷ thổ cát tinh chỉ đạo, thì có thể trí dũng gồm nhiều mặt, võ chức vinh hiển. Lại, Linh Tinh lợi người sống ở đông nam, nếu là người sống ở đông nam, có thể giảm bớt Linh Tinh của ngược; lại có, nếu là người sinh thủy thổ cục cũng có thể giảm hung tính, cung thân gặp thuỷ thổ cung vị cũng lợi.

Mệnh cục cùng chủ tinh mệnh cục cũng có thể tham gia ngũ hành sinh khắc mà đi tiếp ứng, ví dụ trên đã luận đến. Lại như, phá quân sao Thuỷ gặp tại cung dậu thủ Mệnh, là được cung sinh, tuy lạc hãm cung mà không làm hãm luận. Phá quân cư Mão cung, thì tinh sinh cung mà tiết khí, vốn dĩ thất hãm, lại gặp tiết khí thì yếu hơn, bất chấp mọi thứ rất hung; duy người kim cục có thể cung cấp mệnh phá quân thất hãm lấy nguồn nước, có thể giảm bớt tai họa tội trạng; người thủy cục cũng có thể giảm tai họa; cung thân thuộc thủy hoặc người sinh năm kim thủy cũng có thể trì hoãn một chút; cung Mệnh tam phương đắc thuộc thủy cát tinh chiếu đến, cũng có thể tại đại tiểu hạn cùng thái tuế đều cát thì đạt được phúc phận. Chủ tinh cung mệnh khắc ngũ hành cục cũng không cát.

Khác nhau như thế nào đồng bàn vận mệnh con người, đấu sổ toàn thư thái vi phú viết: Nhị tinh có đồng triền, số có phần định, cần phải rõ ràng sinh khắc, tất tường hồ được viên mất độ phân chia. Tinh viên luận viết: Thiên Tướng thủy đến Dần, trở nên vượng tướng; Cự Môn thủy đến Mão, trở nên lưu thông. Cho nên khác nhau phương pháp như sau: ① có thể dùng xuất sinh vị trí địa lý cùng hoàn cảnh sở thuộc ngũ sinh (gọi chung là địa) cùng ngũ hành của cung mệnh, chủ tinh cung mệnh ngũ hành hoặc ngũ hành cục tiến hành sinh khắc chế hoá phân tích đem so sánh cách cục cao thấp. Như địa sinh Mệnh, Mệnh cát thì dệt hoa trên gấm, Mệnh hung thì giảm hung; loại người này giỏi dùng hoàn cảnh cùng phụng nghênh cấp trên, sự nghiệp dễ thành công. Mệnh, địa ngũ hành tương đồng, đối với Mệnh cũng có bổ ích, nhưng lực yếu; loại người này thành thật có thể tin, giao ra bao nhiêu thu về bao nhiêu. Mệnh sinh địa, làm lộ khí, nỗ lực nhiều thu về ít, tương đối vất vả, nhưng cực khổ mà có thành tựu. Mệnh khắc địa, có sáng tạo mạnh mẽ, làm việc kỹ lưỡng có trách nhiệm, nhưng không biết làm người, nhân duyên kém, trải qua chính mình phấn đấu có thể có thành tựu. Địa khắc Mệnh, không được địa lợi, thị phi tranh chấp nhiều, thường bị người bài xích, sự nghiệp khó như ý. ② còn có thể dùng chi của cung mệnh cùng chủ tinh tương ứng ngũ hành ưa thích mùa cùng mùa sinh đem so sánh đến định cách cục cao thấp. ③ lấy cha mẹ chi năm sinh vào cung đến phân tích so sánh, xem thêm chương này tiết 8: Của 7. ④ thử hỏi mệnh chủ một chút đi qua đại sự, nhìn xem mệnh chủ cụ thể là cung Mệnh bên trong tinh diệu nào tác dụng nổi bật, liền lấy tinh diệu này làm chủ đến phân tích mệnh chủ vận mệnh cả đời.

Cung Mệnh ngũ hành cục cũng có thể tham gia nhìn người tính tình. Ví dụ như, người tam mộc cục, chủ nhân (nhân ái nhân từ), tâm địa thiện lương, đối nhân xử thế hiền hòa, tư tưởng tiến thủ, chính trực trung hậu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 12: đấu sổ ngũ hành luận Mệnh

Tử vi đấu sổ luận Mệnh, tinh tình pháp làm phương pháp luận mệnh chủ yếu (tinh tình vượng suy là cát hung chủ thể), ngũ hành sinh khắc phán đoán suy luận pháp có thể làm tinh tình pháp bổ sung, làm cát hung tiếp ứng (ngũ hành sinh khắc chế hóa, thời lệnh làm tinh vi phương pháp luận mệnh). Ví dụ như, chủ tinh cát lại miếu vượng, lại gặp phụ tinh, lạc cung ngũ hành tương sinh, thì dệt hoa trên gấm; chủ tinh thất hãm, được lạc cung ngũ hành tương sinh hoặc sao tương sinh, thì chủ tinh vẫn không tính nhược là có thể cứu ứng

Phú quý cách cục cao thấp, cùng ngũ hành sinh khắc chế hóa, mùa cùng xuất sinh đất ảnh hưởng đều có quan hệ.

Ngũ hành sinh khắc chủ yếu có: ① tinh cùng cung ở giữa sinh khắc chế hóa ② các sao đồng cung ở giữa sinh khắc chế hóa. Được lúc sinh tăng lực, chủ lúc sinh tiết khí, cái bị khắc giảm lực, chủ khắc người hao tổn khí. Tha sinh ngã thì đại cát, ngã khắc tha là trung cát, ngã sinh tha tính tiểu cát, tha khắc ngã thì đại hung.

Cung sinh tinh thì lực lượng của tinh gia tăng, tinh sinh cung thì tiết khí giảm lực, nhưng là tương sinh quan hệ, như mẹ sinh tử, quan hệ cũng tốt, cũng là lưu thông mà được phúc. Tinh bị cung khắc là bị quản chế mà bất lực, cát tinh bị quản chế thì giảm cát, hung tinh bị quản chế thì giảm hung; tinh khắc cung, hao tổn khí lại không tốt.

Chú ý, ba cái sinh khắc trong quan hệ có một loại bởi vì thông quan mà đưa đến liên tục tương sinh tác dụng, Ví dụ như, mộc khắc thổ được hỏa, kim khắc mộc được thủy, thủy khắc hỏa được mộc, thổ khắc thủy được kim, biến thành liên tục tương sinh, cái bị khắc phản có thể tăng lực.

Trong cung có một chính tinh hoặc trợ tinh cố thủ lúc, người này tính tình theo đơn tinh biểu ý phán đoán suy luận. Như trong cung có bao nhiêu ngôi sao đồng thủ, muốn xem thiện ác cả hai của miếu vượng cùng ngũ hành sinh khắc chế hóa đến quyết thắng bại, cuối cùng lấy bên thắng đến luận tính tình cát hung. Ví dụ như, Vũ Sát đồng cung, cả hai cùng là võ túc, lại cùng thuộc về kim, cho nên khí vị hợp nhau, không gặp sát kị xung phá thì chủ võ chức cao chót vót; như đồng thủ tại Mão cung, lạc hãm vô khí, như thêm Linh Tinh, bởi vì Linh Tinh thuộc hỏa, Mão cung Mộc Sinh Linh Tinh hỏa, thì Linh Tinh được Mộc Sinh mà hung diễm càng rực, Vũ Sát nhị tinh bị khắc mà bất lực chống lại, Linh Tinh kẻ thắng làm vua, cho nên khi lấy Linh Tinh tánh tình phán đoán suy luận, chủ tính tình hung bạo, gan lớn mà hiếu thắng, hữu dũng vô mưu, cùng người không hòa thuận, lại thêm Vũ Sát nhị tinh bị thúc đẩy, tàn phá thêm hung, lúc này nếu như tam phương không có Tử Phủ lương lộc Tả Phụ các loại thuộc thổ cát tinh cùng tướng khúc Hữu Bật các loại thuộc thủy cát tinh đến chế ác, thì chủ hỏa rực tự thiêu, chiến trận tử vong, nếu như tam phương có như trên nói thuỷ thổ cát tinh chỉ đạo, thì có thể trí dũng gồm nhiều mặt, võ chức vinh hiển. Lại, Linh Tinh lợi người sống ở đông nam, nếu là người sống ở đông nam, có thể giảm bớt Linh Tinh của ngược; lại có, nếu là người sinh thủy thổ cục cũng có thể giảm hung tính, cung thân gặp thuỷ thổ cung vị cũng lợi.

Mệnh cục cùng chủ tinh mệnh cục cũng có thể tham gia ngũ hành sinh khắc mà đi tiếp ứng, ví dụ trên đã luận đến. Lại như, phá quân sao Thuỷ gặp tại cung dậu thủ Mệnh, là được cung sinh, tuy lạc hãm cung mà không làm hãm luận. Phá quân cư Mão cung, thì tinh sinh cung mà tiết khí, vốn dĩ thất hãm, lại gặp tiết khí thì yếu hơn, bất chấp mọi thứ rất hung; duy người kim cục có thể cung cấp mệnh phá quân thất hãm lấy nguồn nước, có thể giảm bớt tai họa tội trạng; người thủy cục cũng có thể giảm tai họa; cung thân thuộc thủy hoặc người sinh năm kim thủy cũng có thể trì hoãn một chút; cung Mệnh tam phương đắc thuộc thủy cát tinh chiếu đến, cũng có thể tại đại tiểu hạn cùng thái tuế đều cát thì đạt được phúc phận. Chủ tinh cung mệnh khắc ngũ hành cục cũng không cát.

Khác nhau như thế nào đồng bàn vận mệnh con người, đấu sổ toàn thư thái vi phú viết: Nhị tinh có đồng triền, số có phần định, cần phải rõ ràng sinh khắc, tất tường hồ được viên mất độ phân chia. Tinh viên luận viết: Thiên Tướng thủy đến Dần, trở nên vượng tướng; Cự Môn thủy đến Mão, trở nên lưu thông. Cho nên khác nhau phương pháp như sau: ① có thể dùng xuất sinh vị trí địa lý cùng hoàn cảnh sở thuộc ngũ sinh (gọi chung là địa) cùng ngũ hành của cung mệnh, chủ tinh cung mệnh ngũ hành hoặc ngũ hành cục tiến hành sinh khắc chế hoá phân tích đem so sánh cách cục cao thấp. Như địa sinh Mệnh, Mệnh cát thì dệt hoa trên gấm, Mệnh hung thì giảm hung; loại người này giỏi dùng hoàn cảnh cùng phụng nghênh cấp trên, sự nghiệp dễ thành công. Mệnh, địa ngũ hành tương đồng, đối với Mệnh cũng có bổ ích, nhưng lực yếu; loại người này thành thật có thể tin, giao ra bao nhiêu thu về bao nhiêu. Mệnh sinh địa, làm lộ khí, nỗ lực nhiều thu về ít, tương đối vất vả, nhưng cực khổ mà có thành tựu. Mệnh khắc địa, có sáng tạo mạnh mẽ, làm việc kỹ lưỡng có trách nhiệm, nhưng không biết làm người, nhân duyên kém, trải qua chính mình phấn đấu có thể có thành tựu. Địa khắc Mệnh, không được địa lợi, thị phi tranh chấp nhiều, thường bị người bài xích, sự nghiệp khó như ý. ② còn có thể dùng chi của cung mệnh cùng chủ tinh tương ứng ngũ hành ưa thích mùa cùng mùa sinh đem so sánh đến định cách cục cao thấp. ③ lấy cha mẹ chi năm sinh vào cung đến phân tích so sánh, xem thêm chương này tiết 8: Của 7. ④ thử hỏi mệnh chủ một chút đi qua đại sự, nhìn xem mệnh chủ cụ thể là cung Mệnh bên trong tinh diệu nào tác dụng nổi bật, liền lấy tinh diệu này làm chủ đến phân tích mệnh chủ vận mệnh cả đời.

Cung Mệnh ngũ hành cục cũng có thể tham gia nhìn người tính tình. Ví dụ như, người tam mộc cục, chủ nhân (nhân ái nhân từ), tâm địa thiện lương, đối nhân xử thế hiền hòa, tư tưởng tiến thủ, chính trực trung hậu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button